ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi ale art. 1 lit. B pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/1999, se modifica şi se completează astfel:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite în lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul şi termenele de plată ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.Termenul de valabilitate a licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberării acesteia.La eliberarea licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezintă, în copie, documentele care atesta plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat înainte de eliberarea licenţei, plus rata aferentă primei luni.Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial în raza căruia îşi are sediul social agentul economic, organizator al jocurilor de noroc, în cauza - rămân la Ministerul Finanţelor - direcţia emitenta a licenţei.Neprezentarea acestor documente în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobării."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Neplata unei rate lunare, reprezentând taxa de autorizare, la termenul prevăzut în anexa nr. 1, atrage suspendarea licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioadă de mai mult de doua luni conduce la anularea licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc.Neplata sau plata cu o întârziere de mai mult de 31 de zile lucrătoare a oricăror obligaţii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la bugetele locale, de către agenţii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc.Ridicarea sancţiunii de suspendare a licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificării de către organul fiscal teritorial a plăţii ratelor lunare restante, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.După suspendarea sau după anularea licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum şi după încetarea activităţii de jocuri de noroc, sub orice formă, agenţii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi în continuare la plata ratelor lunare aferente diferenţei dintre taxa de autorizare anuală şi ratele deja plătite, la termenele prevăzute în anexa nr. 1, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizaţi.Trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, agenţii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligaţia transmiterii situaţiei privind principalii indicatori economico-financiari realizaţi, cumulat de la începutul anului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la Ministerul Finanţelor - direcţia emitenta a licenţei."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, în funcţie de evoluţia cursului de schimb al leului faţă de euro, comunicat de Banca Naţionala a României."4. La articolul 6 sintagma «Regia Autonomă "Loteria Naţionala"» se va înlocui cu «Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A.».5. La articolul 7 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor şi meselor de jocuri de noroc se exercită de către Biroul Roman de Metrologie Legală, în baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de agenţii economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari."6. La articolul 9 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. 5 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."7. Anexa "Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanţe de către Parlament.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1TAXELE ANUALE DE AUTORIZAREpentru obţinerea licenţei de exploatare a jocurilor de noroc1. Pentru fiecare masina mecanică sau electronică cu câştiguri:- 14.800.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 4.840.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 9.960.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou: a) în municipiul Bucureşti:- masa tip ruleta- 878.750.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 50.750.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 828.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 592.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 40.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 552.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare; b) în provincie:- masa tip ruleta- 471.750.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:● 27.750.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 444.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;- masa de joc cu cărţi sau zaruri- 296.000.000 lei -taxa anuală de autorizare, din care:● 18.500.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,iar diferenţa de● 277.500.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" şi altele asemenea:- 185.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită anticipat, înainte de eliberarea documentelor de autorizare, şi- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", care se plăteşte în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.4. Pentru alte tipuri de jocuri:- 5% din încasările estimate, dar nu mai puţin de 92.500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;- 15% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai puţin de 296.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de comunicaţie, precum şi alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotărâre a Guvernului;- 18% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai puţin de 471.750.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin reţelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate pe baza documentaţiei prevăzute la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente.Recalcularea se va efectua lunar începând cu prima luna în care se înregistrează depăşirea încasărilor estimate.Diferenţa dintre taxa datorată pentru încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira până la data de 25 a lunii următoare.  +  Anexa 2 Societatea comercială ........................... Numărul de înmatriculare la oficiului registrului comerţului ...................................... Codul fiscal .................................... Sediul ..........................................                               SITUAŢIA          principalilor indicatori economico-financiari aferenţi                    activităţii de jocuri de noroc                    pe perioada ..................
    Nr. crt.IndicatoriMaşini electroniceBingo în salăBingo televizatCazinouriAltele (pariuri sportive, tombole etc.)
    trimestrialcumulattrimestrialcumulattrimestrialcumulattrimestrialcumulattrimestrialcumulat
    I.Încasări totale          
    II.Cheltuieli totale,          
      din care:          
    1.Cheltuieli cu premii          
    2.Costul biletelor          
    3.Taxa de autorizare          
    4.Cheltuieli cu spaţiul de jo          
    5.Cheltuieli pentru difuzare          
    6.Alte cheltuieli          
    III.Profit brut          
    IV.Impozit pe profit          
    V.Profitul net          
    VI.Nr. de maşini sau posturi de ruletă/săli bingo/mese cazinou etc.          
    Datele corespund cu cele înscrise în balanţa de verificare.  
      Director general,
      . . . . . . . . . . . . . .
  I. Încasări totale - rulajul contului de venituri din activitatea de jocuri de noroc.II. Cheltuieli totale - cheltuielile înregistrate aferente jocului de noroc.1. Cheltuieli cu premiile - cheltuielile cu premiile acordate jucatorilor la jocurile de noroc la care se înregistrează aceste cheltuieli în contabilitate.2. Costul biletelor - cheltuielile înregistrate cu valoarea biletelor achiziţionate.3. Taxa de autorizare - cheltuielile înregistrate aferente taxelor de autorizare plătite bugetului de stat.4. Cheltuieli cu spaţiul de joc - cheltuielile înregistrate pentru sălile în care se desfăşoară activităţile de jocuri de noroc.5. Cheltuieli pentru difuzare - cheltuielile înregistrate pentru difuzarea prin televiziune sau prin alte mijloace de telecomunicaţie a jocurilor de noroc.6. Alte cheltuieli - cheltuieli înregistrate, aferente desfăşurării jocurilor - detaliere pe elemente de cheltuiala.III. Profit brut - profitul aferent activităţii de jocuri de noroc.-----