STATUTUL din 15 septembrie 1997Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997    Notă
    Aprobat prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 septembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997.
     +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridica, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societatii comercialeDenumirea societatii comerciale este Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București.În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile și alte acte emanand de la societate, denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social și de numărul de înregistrare la Registrul comerțului.  +  Articolul 2Forma juridica a societatii comercialeSocietatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este persoana juridica română, având forma juridica de societate comerciala pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societatii comercialeSediul societatii comerciale este în România, municipiul București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunarii generale a acționarilor, potrivit legii.Societatea comerciala poate înființa subunitati fără personalitate juridica, situate și în alte localități din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii.Sucursalele sunt nominalizate în anexa la prezentul statut.  +  Articolul 4Durata societatii comercialeDurata Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București este nelimitata, cu incepere de la data înregistrării în Registrul comerțului.  +  Capitolul 2 Scopul și obiectul de activitate al societatii comerciale  +  Articolul 5Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca scop explorarea zacamintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre, aflate în administrarea fostei Regii Autonome a Petrolului "Petrom" București, conform prevederilor legale, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin retele proprii de distribuție, importul și exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economica și stiintifica, executarea de lucrari în strainatate.  +  Articolul 6Obiectul de activitateSocietatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca obiect de activitate:* explorarea și exploatarea zacamintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre;* transportul și comercializarea titeiului și gazelor naturale prin retele proprii de distribuție;* forajul sondelor;* rafinarea titeiului;* distribuție, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave și aprovizionare aeronave cu produse petroliere;* cercetare-dezvoltare;* lucrari de constructii-montaj, întreținere și reparatii utilaje, scule și echipamente;* lucrari de interventii, punere în productie și reparatii sonde;* investigatii geologice și geofizice;* lucrari și tehnologii specifice;* importul și exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice;* colaborare economica, tehnico-stiintifica și executare de lucrari în strainatate în domeniul sau de activitate;* aprovizionare tehnico-materiala, transport propriu auto, naval și aerian, de persoane și materiale pentru operațiuni tehnologice și lucrari specifice;* activitate medicală și sociala pentru salariații proprii și terte persoane.  +  Capitolul 3 Capitalul social, actiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social initial al Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, evaluat la 10.436,502137 miliarde lei în baza bilantului contabil la data de 31 iulie 1997 și a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgenta a Guvernului privind înființarea Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și este în suma totala de 11.606,04 miliarde lei, impartit în 464.241.774 acțiuni nominative, fiecare actiune în valoare de 25.000 lei.Drepturile și oblibațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București sunt exercitate de către Ministerul Industriei și Comerțului.În capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.  +  Articolul 8Reducerea sau marirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârii adunarii generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 9AcțiunileAcțiunile societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Societatea comercială va tine evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul acesteia.Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, fără însă a se afecta poziția statului de acționar majoritar.Salariații Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București au drept de preemțiune pentru cumpărarea de acțiuni ale societății comerciale, la valoarea nominală a acestora, până la concurenta limitei de 10% din capitalul social. (la 08-04-1998, Articolul 9 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Articolul 10ObligațiuniSocietatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este autorizata sa emita obligațiuni în condițiile legii.  +  Articolul 11Drepturi și obligații decurgând din acțiuniFiecare actiune subscrisa și varsata de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.Drepturile și oblibațiile legate de acțiuni urmeaza actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Oblibațiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limitele valorii acțiunilor pe care le dețin. Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretentii asupra părții din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata în condițiile prezentului statut.  +  Articolul 12Cesiunea acțiunilorActiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.Cesiunea parțială sau totala a acțiunilor între actionari sau terti se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 13Pierderea acțiunilorÎn cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie și sa faca public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul societatii.După 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 14AtribuțiiAdunarea generală a acționarilor Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București este organul de conducere al societatii, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.Adunarea generală a acționarilor are urmatoarele atribuții principale:a) aproba propunerile pentru strategia globală de retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societatii;b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de productie;c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formata din trei cenzori și trei cenzori supleanti, conform prevederilor legale;d) alege consiliul de administratie conform prevederilor legale, îl descarca de activitate și îl revoca;e) stabileste nivelul salariilor sau al indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, după caz, precum și al indemnizatiilor lunare ale membrilor comisiei de cenzori;f) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercitiul financiar următor;g) aproba bilantul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administratie și al comisiei de cenzori, repartizeaza profitul conform legii;h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;i) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele și nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garantiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;j) hotaraste cu privire la înființarea și desfiintarea de filiale, sucursale, reprezentante sau agentii;k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, pozitia pe piața interna și internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;l) hotaraste cu privire la actionarea în justiție a membrilor consiliului de administratie, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societatii comerciale;m) aproba regulamentele de organizare și functionare a sucursalelor, reprezentantelor sau agentiilor.Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.Atribuțiile adunarilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferentiaza potrivit legii.Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i) și j), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decat în urma obtinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 15Convocarea adunarii generale a acționarilorAdunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.Adunarea generală va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilita.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din municipiul București.Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunarii generale, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acționarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 16Organizarea adunării generale a acționarilorÎn ziua și la ora prevăzute în convocare, ședința adunării generale se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana care îi tine locul.Președintele va desemna, dintre acționari, doi sau mai mulți secretari, care vor verifica lista de prezenta a acționarilor, menționând capitalul pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut, pentru ținerea adunării generale, după care se va trece la ordinea de zi.Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.Un proces-verbal, semnat de președinte și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor.Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități. (la 08-04-1998, Articolul 16 din Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilorHotărârile adunarilor generale se iau prin vot deschis.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea administratorilor.Hotărârile adunarii generale sunt obligatorii chiar și pentru actionarii absenti sau nereprezentati.  +  Capitolul 5 Consiliul de administratie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este administrata de către consiliul de administratie format din 7 membri.Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 4 ani.Conducerea executiva a Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București este asigurata de către un director general.Președintele consiliului de administratie nu este și director general al Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București.Administratorii pot avea calitatea de actionari. Când se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, este numit un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui. Președintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor săi.Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de către presedinte, cu cel puțin 7 zile înainte. Acestea se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta și de către secretar.Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele imputerniciri pe probleme limitate și poate recurge, de asemenea, la experti pentru studierea anumitor probleme.În relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de către directorul general și directorul financiar ai acesteia, pe baza și în limitele imputernicirilor date de către consiliul de administratie. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajează față de terti.Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Președintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli în administrarea societatii comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocati prin hotărârea adunarii generale a acționarilor.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelasi timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu acelasi profil de activitate, sau cu care sunt în relatii comerciale directe.Consiliul de administratie poate forma un comitet de direcție.Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.  +  Articolul 19A. Atribuțiile consiliului de administrațieConsiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:a) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);b) stabilește politica de marketing;c) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății comerciale pe anul în curs;d) negociaza contractul colectiv de muncă, împreună cu reprezentanții salariaților;e) delega o serie din competentele sale, care îi revin conform legii, unui comitet director.B. Atribuțiile directorului generalDirectorul general al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București reprezintă societatea în raport cu terții, în care scop este investit de către consiliul de administrație cu puteri decizionale în organizarea și conducerea activității acesteia.Directorul general al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București îndeplinește următoarele atribuții:a) aplica strategia și politicile de dezvoltare a societății comerciale, stabilite de consiliul de administrație;b) selecteaza, angajează, promovează și concediază personalul salariat;c) negociaza contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație, cu respectarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii;d) negociaza, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;e) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale, pe compartimente;g) aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor legale;f) aproba operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competentelor legale. (la 08-04-1998, Articolul 19 din Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Capitolul 6 Comitetul director  +  Articolul 20Comitetul directorComitetul director este format din directorul general și directorii executivi și este numit de consiliul de administrație.Comitetul director se întrunește ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale societății comerciale.Comitetul director prezintă raportul sau de activitate consiliului de administrație. (la 08-04-1998, Articolul 20 din Capitolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Capitolul 7 Gestiunea societatii comerciale  +  Articolul 21Comisia de cenzoriGestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri desemnați în mod similar cu desemnarea membrilor consiliului de administrație.Vor fi desemnați, de asemenea, 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.În condițiile în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.Comisia de cenzori prezintă acționarilor, la cererea acestora, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin.Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:a) în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.Cenzorii sunt obligați, de asemenea:a) să facă, în fiecare luna și inopinat, inspecții ale casei și sa verifice existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societății comerciale sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;b) sa ia parte la adunările generale ale acționarilor, ordinare și extraordinare, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;c) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;d) sa vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății comerciale și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot și realeși.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidența prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare. (la 08-04-1998, Articolul 21 din Capitolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Capitolul 8 Activitatea societatii comerciale  +  Articolul 22Finantarea activității propriiPentru indeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.  +  Articolul 23Exercitiul financiarExercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societatii comerciale.  +  Articolul 24Personalul societatii comercialeConsiliul de administratie al societatii comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.Restul personalului este angajat sau concediat de către directorul general al societatii comerciale, iar conducătorii sucursalelor, ai reprezentantelor sau ai agentiilor, de către comitetul director.Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale.Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.Drepturile și oblibațiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de către consiliul de administratie prin regulamentul de organizare și functionare și prin cel de ordine interioara.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administratie stabileste, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidenta contabila și bilantul contabilSocietatea comerciala va tine evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.Bilantul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul și repartizarea profituluiProfitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabileste în condițiile legii.Profitul societatii comerciale ramas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunarilor generale și care nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.Din profitul societatii comerciale ramas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetării și dezvoltării, investitiilor, reparatiilor, precum și pentru alte destinatii stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.Societatea comerciala își constituie fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii.Din profitul prevăzut în bilantul contabil se scade impozitul legal, rezultand profitul cuvenit acționarilor, care se repartizeaza între acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum și în functie de alte necesități ale societatii comerciale.Plata dividendelor cuvenite acționarilor, rezultate după constituirea fondurilor prevăzute de lege din profitul net, se face de către societatea comerciala în condițiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a acționarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotari în consecința.Suportarea pierderilor de către actionari se va face proportional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.  +  Articolul 28Registrele societatii comercialeSocietatea comerciala tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 29Se pot asocia cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București alte societăți comerciale din industria petroliera, precum și din alte sectoare de activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al societatii comerciale și care adera la prevederile prezentului statut. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.  +  Articolul 30Societățile comerciale asociate la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relatii comerciale, de productie, financiare etc.  +  Articolul 31Asocierea unei societăți comerciale la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București se aproba de către Consiliul de administratie al Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, sub rezerva confirmarii de către adunarea generală a acționarilor.  +  Articolul 32Retragerea societatilor comerciale din asociere se poate face în condițiile legii.  +  Articolul 33Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor incheia între Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București și fiecare societate comerciala asociata.  +  Capitolul 10 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 34Modificarea formei juridiceSocietatea comercială va putea fi transformata în alta forma de societate, printr-o lege specială. (la 08-04-1998, Articolul 34 din Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 )  +  Articolul 35Dizolvarea societatii comercialeUrmatoarele situații duc la dizolvarea societatii comerciale:a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;b) falimentul;c) pierderea unei jumatati din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală extraordinara a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;d) la cererea oricărui acționar, dacă imprejurarile de forta majoră și consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generală extraordinara a acționarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;e) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunarii generale extraordinare a acționarilor, luata în unanimitate.Dizolvarea societatii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 36Lichidarea societatii comercialeÎn caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.Lichidarea societatii comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 37LitigiiLitigiile de orice fel aparute între societatea comerciala și persoane fizice sau juridice, române sau straine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala și persoanele juridice române pot fi solutionate și prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 11 Dispozitii finale  +  Articolul 38Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societățile comerciale.  +  Anexă                  LISTA unităților Societatii Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București la înființarea acesteia    A. Sucursale de producție:    "Petrom" Videle                 - orașul Videle, Str. Republicii nr. 13,                                      județul Teleorman;    "Petrom" Ploiesti               - municipiul Ploiesti, B-dul Independentei                                      nr. 21, județul Prahova;    "Petrom" Brăila                 - municipiul Brăila, B-dul Independentei,                                      bloc D1, județul Brăila;    "Petrom" Timișoara              - municipiul Timișoara, str. Popa Sapca nr.                                       2, județul Timiș;    "Petrom" Pitesti                - municipiul Pitesti, B-dul Republicii nr.                                      130, județul Arges;    "Petrom" Suplac                 - comuna Suplacu de Barcau, Str. Crinului                                      nr. 72, județul Bihor;    "Petrom" Moinesti               - orașul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu                                      nr. 92, județul Bacau;    "Petrom" Targoviste             - municipiul Targoviste, aleea Sinaia nr. 6,                                      județul Dambovita;    "Petrom" Craiova                - municipiul Craiova, str. Brestei nr. 3,                                      județul Dolj;    "Petrom" Targu Jiu              - municipiul Targu Jiu, Str. Siretului nr.                                      24, județul Gorj;    "Petromar" Constanta            - municipiul Constanta, incinta port, Dana                                      34, județul Constanta;    B. Sucursale de prestări de servicii:    "Petrorep" Moinesti              - orașul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu                                      nr. 92, județul Bacau;    "Petroserv" București            - municipiul București, Calea Victoriei nr.                                       109, sectorul 1;    C. Sucursale de aprovizionare tehnico-materială:    Baza de Aprovizionare Floresti   - comuna Floresti, Str. Garii nr. 2,                                       județul Prahova;    D. Sucursale de cercetare și proiectare:    Institutul de Cercetări și       - municipiul Campina, B-dul Culturii nr.    Proiectari Tehnologice Campina     29, județul Prahova;    Centrul de Cercetări și          - municipiul București, Str. Toamnei nr.    Proiectari pentru Explorari        103, sectorul 2;    Geologice București    "Petrosoft" București            - municipiul București, str. Biserica                                       Amzei nr. 23, sectorul 1;    Baza de Operațiuni Speciale      - municipiul Campina, Str. Industriei nr.    la Sonde Campina                   1, județul Prahova.-------