SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 22 decembrie 2016Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.002 din 22 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", denumită în continuare schemă.(2) Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu acordate prin schemă se acordă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, ca ajutoare cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.(3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR - AM PNDR), prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 2 Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro și APIA la adresa www.apia.org.ro.  +  Capitolul II Scopul și obiectivele schemei  +  Articolul 3(1) Scopul ajutorului constă în acordarea de plăți compensatorii pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și costurile tranzacționale rezultate din depășirea cerințelor obligatorii prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei. (la 23-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) (2) Angajamentele voluntare menționate la alin. (1) se încheie în vederea conservării biodiversității specifice ecosistemelor forestiere și reducerii eroziunii solurilor forestiere.  +  Articolul 4(1) Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.(2) În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează implementarea următoarelor pachete:a) pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște,b) pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 5 În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:a) adunatul - este prima etapă din cadrul procesului de colectare caracterizată prin deplasarea fiecărei piese pe un traseu propriu, pe distanțe scurte, de la locul de doborâre până la locurile de concentrare a materialului lemnos;b) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani și aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;c) angajament - voința exprimată într-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condițiile generale și specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat, astfel cum sunt prevăzute în fișa măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor din cadrul PNDR 2014-2020 și schemă și detaliate în legislația națională;d) apropiatul lemnului - reprezintă operația de deplasare a sarcinilor din tasoanele formate prin adunat și/sau scos până în platforma primară ce se află lângă o instalație permanentă de transport. Se utilizează o anumită cale de apropiat amenajată corespunzător condițiilor impuse de mijloacele tehnice cu care se realizează deplasarea materialului lemnos;e) atelajul - este compus din animale de tracțiune (cai sau boi) și harnașamentul aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat;f) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea unei plăți de către APIA în temeiul schemei; la cererea de plată se atașează, după caz, documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;g) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplinește condițiile de eligibilitate și cerințele specifice asimilate condițiilor de eligibilitate prevăzute în schemă și care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecție detaliate în Ghidul solicitantului și manualele de proceduri;h) cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern relevant și practicile uzuale specifice fiecărei cerințe de management aplicabile pachetelor schemei - Codul silvic, legislația silvică subsecventă, precum și sistemul de norme tehnice silvice, economice și juridice care alcătuiesc regimul silvic cuprind cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern relevant. Cerințele obligatorii relevante prevăzute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern relevant și practicile uzuale specifice fiecărei cerințe de management aplicabile pachetelor schemei sunt prevăzute în cadrul fișei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, secțiunea Informații suplimentare specifice măsurii;– pierderile de venit în cadrul pachetului 1, precizat la art. 4 alin. (2) lit. a), rezultă din renunțarea la recoltarea lemnului din tăieri de igienă și tăieri de conservare, având în vedere volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani în zona de liniște și 4 ani în restul suprafeței angajate de pe unitățile amenajistice pe care sunt planificate lucrări de rărituri și tăieri de igienă, precum și la volumul de lemn aferent produselor rezultate din tăieri de conservare care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani pe toată suprafața angajată planificată cu astfel de lucrări;– costurile suplimentare în cadrul pachetului 2, precizat la art. 4 alin. (2) lit. b), rezultă din utilizarea atelajelor la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate, reprezentând diferența dintre costurile necesare efectuării lucrărilor de colectare a lemnului din rărituri cu mijloace mecanizate (tractoare) și cele necesare efectuării acestor lucrări cu atelaje; (la 23-11-2018, Litera h) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) i) colectarea lemnului - reprezintă partea procesului tehnologic în care lemnul este deplasat de la cioată până în platforma primară aflată lângă o cale permanentă de transport. Această deplasare se face, într-o primă etapă, pe trasee neamenajate, fiind continuată, în etapa următoare, pe trasee amenajate denumite căi de colectare;j) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcția realizării obiectivelor acestuia, în condițiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;k) conferința a II-a de amenajare - reprezintă ședința de preavizare a soluțiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic;l) costuri standard - costuri unitare medii la nivel național, cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS), reprezentând pierderi de venit și costuri suplimentare rezultate ca urmare a aplicării de angajamente de silvomediu care depășesc nivelul cerințelor obligatorii relevante prevăzute de legislația națională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, respectiv angajamente de renunțare la recoltarea lemnului din tăieri de igienă și tăieri de conservare și de utilizare de atelaje la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate. Costurile standard includ și costurile tranzacționale aferente elaborării dosarului tehnic și gestionării anuale pe parcursul duratei de implementare a angajamentului (5 ani) a informațiilor/documentelor necesare implementării pachetului 1, în limita a 20% din valoarea primei compensatorii, conform prevederilor art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; (la 23-11-2018, Litera l) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) m) data acordării ajutorului - înseamnă data primirii de către beneficiarul schemei a notificării privind acordarea sprijinului ca urmare a rezultatului procesului de selecție;n) evaluarea și selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acțiunile procedurale prin care documentația aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și cerințelor specifice asimilate condițiilor de eligibilitate, precum și prin care cererile de sprijin sunt punctate și ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecție și departajare specifice schemei;o) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei și cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin și derularea angajamentului, aprobat prin ordin al ministrului și publicat pe site-urile oficiale ale instituțiilor responsabile pentru gestionarea schemei;p) Abrogată. (la 23-11-2018, Litera p) din Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) q) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;r) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, reprezintă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființată de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;– în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care a fost înființată de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;– în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și(ii)  capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA*1) se situează sub 1,0; Notă
  *1) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare.
  s) platforma primară - reprezintă un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren;t) posibilitate - reprezintă volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia;u) posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produs principal dintr-o unitate de gospodărire, rezultat ca raport dintre posibilitate și numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic;v) produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectați integral de factori biotici și/sau abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici;w) produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici;x) produsele de igienă - sunt rezultate din procesul normal de eliminare naturală;y) răriturile (R) - reprezintă lucrări care se efectuează periodic în arborete tinere, prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafață, în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor;z) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;aa) scosul lemnului - este o operație necesară în unele situații, atunci când tasoanele formate prin adunat nu se găsesc în raza de acțiune a mijloacelor principale de colectare, și constă în deplasarea materialului lemnos din aceste tasoane până la următoarele confluențe;bb) tăierile de conservare (TC) - cuprind lucrările prin care sunt promovate nucleele existente de regenerare naturală, prin efectuarea de extracții de intensitate redusă;cc) tăierile de regenerare (TR) - se referă la gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, reprezentând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor și a pădurii de la o generație la alta;dd) teren forestier - terenurile acoperite cu păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi din fondul forestier național (FFN);ee) teren forestier eligibil în cadrul schemei - terenul forestier, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul funcțional I, care respectă condițiile schemei;ff) tipul funcțional I - în conformitate cu definiția precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcțional în care sunt încadrate pădurile cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse fără aprobarea organului competent prevăzut de lege;gg)  tipul funcțional II - în conformitate cu definiția precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcțional în care sunt încadrate pădurile cu funcții speciale de protecție situate în stațiuni cu condiții grele sub raport ecologic, precum și arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare; Notă
  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  hh)  unitatea amenajistică (subparcelă - ua) - este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor și pentru planificarea și executarea lucrărilor silvice;ii) unitate de gospodărire - unitatea de amenajament pentru care se stabilesc baze de amenajare și pentru care se reglementează separat fie procesul de producție lemnoasă, fie acțiuni sau măsuri speciale de ocrotire sau conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit;jj) unitatea de producție și/sau protecție (UP) - reprezintă suprafața de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.kk) sesiune de depunere - perioada determinată în cadrul căreia se pot depune cereri de sprijin de către potențialii beneficiari ai PNDR. (la 23-11-2018, Articolul 5 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )
   +  Capitolul IV Beneficiarii schemei  +  Articolul 6 Beneficiarii schemei sunt:a) unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;b) persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;c) asociații între beneficiarii precizați la lit. a) și b).  +  Articolul 7 Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii enunțați la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;b) să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia;c) să se angajeze că respectă cerințele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică;d) să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;e) să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o unitate de producție și/sau protecție.  +  Articolul 8(1) Schema nu se aplică beneficiarilor precizați la art. 6 dacă aceștia se află, după caz, în următoarele situații:a) sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiției precizate la art. 5 lit. r);b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor persoane fizice și celor din categoria unităților administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și nici formelor asociative ale acestora, care nu desfășoară o activitate economică. (la 23-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )  +  Capitolul V Suprafața eligibilă schemei  +  Articolul 9(1) Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepția suprafețelor încadrate în tipul I funcțional (T I), cu condiția ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.(2) Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha.(3) Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic.(4) Suprafața trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul-verbal al conferinței a II-a de amenajare, act ce semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului.  +  Capitolul VI Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului și valoarea sprijinului  +  Articolul 10(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei este de tip compensatoriu.(2) Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constând în costurile standard precizate la art. 12, și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și costurile tranzacționale suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. (la 23-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) (3) În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în pachetele precizate la art. 4 alin. (2).(4) Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu pachetul 1.  +  Articolul 11 Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro pe ha și pe an.  +  Articolul 12(1) Valorile plăților compensatorii acordate sunt următoarele:a) 38 euro pe an și pe hectar pentru suprafața angajată în cadrul pachetului 1;b) 137 euro pe an și pe hectar pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul pachetului 2. (la 23-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) (2) Pentru suprafața cuprinsă între 100 și 500 ha se va acorda 100% din valoarea plății compensatorii, iar pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează:a) pentru suprafața cuprinsă între 500,01 ha și 1.000 ha se va acorda 85% din valoarea plății/plăților compensatorii;b) pentru suprafața cuprinsă între 1.000,01 ha și 5.000 ha se va acorda 65% din valoarea plății/plăților compensatorii;c) pentru suprafața mai mare de 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plății/plăților compensatorii. (la 23-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )  +  Capitolul VII Costuri eligibile  +  Articolul 13(1) Costurile eligibile în cadrul schemei sunt constituite din costuri standard, acordate sub forma plăților compensatorii precizate la art. 12 alin. (1).(2) Costurile standard calculate pentru plățile acordate în cadrul schemei nu includ costuri investiționale. (la 23-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) (3) Valorile costurilor standard menționate la art. 12 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei și a angajamentelor în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, dar fără să depășească valoarea precizată la art. 11.(4) Costul standard prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a) include și costuri tranzacționale, care reprezintă 14,97% din valoarea acestuia. (la 23-11-2018, Articolul 13 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) (5) Plățile compensatorii menționate la art. 12 nu includ taxa pe valoarea adăugată. (la 23-11-2018, Articolul 13 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )  +  Capitolul VIII Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 14(1) Beneficiarii definiți la art. 6 depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului prevăzut ca anexă la Ghidul solicitantului.(2) Selecția cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecție și, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obținut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.(3) Criteriile de selecție și sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR-AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014-2020 și se detaliază în Ghidul solicitantului aferent schemei.(4) Criteriile și punctajele de selecție pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor și a cadrului de performanță propuse prin PNDR 2014-2020.(5) Criteriile de selecție vor avea în vedere următoarele principii:a) principiul prevalării funcțiilor de protecție: se va acorda prioritate cererilor de sprijin pentru care indicatorul "ponderea pădurilor situate în tipul funcțional T II în total suprafață angajată" este mai mare;b) principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor situate în zone cu înaltă valoare naturală și care asigură servicii ecosistemice critice pentru protecția solului, a apei și a biodiversității, prin prioritizarea grupelor și subgrupelor funcționale precizate în Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor; Notă
  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  c) principiul proprietății: se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deținătorii de pădure persoane fizice sau asociații ale acestora.
  (6) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma aplicării procesului de selecție și notificării beneficiarului privind finanțarea cererii de sprijin.(7) Plata efectivă a ajutorului se efectuează sub forma plăților compensatorii menționate la art. 12, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar și autorizate la plată de către APIA în urma parcurgerii procedurilor specifice ale APIA.
   +  Articolul 15(1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, selectare, control, supracontrol, autorizare plăți, monitorizare și raportare, elaborate la nivelul instituțiilor delegate și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Instituțiile menționate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanții întrunesc condițiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei.  +  Articolul 16(1) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul schemei pentru a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerințelor obligatorii pe care angajamentele trebuie să le depășească.(2) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul schemei care depășesc perioada de programare 2014-2020, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare.(3) În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu ajustările ce decurg din clauzele de revizuire precizate la alin. (1) și/sau (2), angajamentul încetează și nu se solicită rambursarea plăților acordate pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.(4) Angajamentul aflat în derulare pentru plăți pentru angajamente de silvomediu se poate transforma într-un alt tip de angajament prevăzut de măsurile PNDR 2014-2020, în cursul perioadei de îndeplinire a respectivului angajament, cu condiția respectării următoarelor condiții:a) conversia prezintă avantaje importante în domeniul mediului;b) angajamentul existent este consolidat în mod substanțial.(5) În cazul transformării angajamentelor se încheie un nou angajament pentru toată perioada specificată de măsura aferentă noului angajament, indiferent de perioada în care angajamentul inițial a fost deja pus în aplicare.(6) Angajamentele aflate în derulare pentru plăți pentru angajamente de silvomediu pot fi adaptate, cu condiția ca noile angajamente să țină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului inițial. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului inițial.(7) Regulile detaliate privind transformarea și adaptarea angajamentelor vor fi stabilite prin norme naționale aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 16^1În cazul în care, în cursul perioadei de derulare, angajamentele prevăzute în prezenta schemă se transformă în alt tip de angajamente, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4), noile tipuri de angajamente se supun unei noi proceduri de aprobare a ajutorului de stat. (la 23-11-2018, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )
   +  Capitolul IX Condiții specifice schemei  +  Articolul 17 Beneficiarii schemei trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații agricole standardele de ecocondiționalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, prevăzute în legislația națională.  +  Articolul 18(1) Cerințele specifice de implementare a pachetului 1 sunt următoarele:a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare sau subparcelare. În situația în care solicitantul deține în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri, administrate de același ocol silvic sau de ocoale silvice diferite, delimitarea zonei de liniște compacte de minimum 20% se va asigura la nivel de UP. Zona de liniște compactă nu poate avea o suprafață mai mică de 20 ha.b) În cadrul zonelor de liniște, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținerea culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje și curățări, precum și lucrări de reconstrucție ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.c) În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de liniște apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafață mai mică de 50% din suprafața zonei de liniște, lemnul afectat va fi extras în condițiile legii. În cazul în care suprafața pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puțin 50% din suprafața zonei de liniște, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.d) Pe suprafața din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de liniște se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeași unitate amenajistică, cu excepția cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținerea culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje și curățări. În situația în care pe suprafața unei unități amenajistice din afara zonei de liniște are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condițiile legii.e) În situația în care pentru suprafața angajată, în afara zonei de liniște, există unități amenajistice încadrate în tipul funcțional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepția recoltării de masă lemnoasă.(2) Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea în vedere ca până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafața din angajament să fie egal cu cel puțin cinci posibilități anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate). (la 23-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )  +  Articolul 19 Cerințele specifice de implementare a pachetului 2 sunt următoarele:a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unitățile amenajistice pe care urmează să efectueze rărituri cu atelaje pe toată perioada de angajament.b) Unitățile amenajistice selectate trebuie să se regăsească în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secțiunea rărituri.c) Suma suprafețelor unităților amenajistice selectate nu poate depăși jumătate din suprafața totală a unităților amenajistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secțiunea rărituri. Suprafața anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafața selectată (+/-10%).d) Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să contracteze sau să efectueze lucrările de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat pe suprafața parcursă cu rărituri ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară.e) Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puțin operația de adunat și una sau amândouă din operațiile de scos și apropiat.f) Distanța de colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 2.000 m. (la 23-11-2018, Litera f) din Articolul 19 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 ) g) Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3.  +  Capitolul X Durata de aplicare a schemei  +  Articolul 20 Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente post-perioadei 2014-2020.  +  Capitolul XI Bugetul schemei  +  Articolul 21Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 70.147.754 euro, respectiv 319.172.281 lei, din care contribuție FEADR 58.415.000 euro, respectiv 265.788.250 lei, iar contribuția națională 11.732.754 euro, respectiv 53.384.031 lei. (la 23-11-2018, Articolul 21 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )  +  Capitolul XII Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 22 Sprijinul acordat beneficiarilor prevăzuți la art. 6 poate fi cumulat, pe aceeași suprafață angajată, cu orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează plăți compensatorii identificabile diferite.  +  Capitolul XIII Publicarea și raportarea beneficiarilor schemei  +  Articolul 23(1) Publicarea informațiilor privind beneficiarii schemei se realizează în conformitate cu prevederile art. 111, 112 și 113 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind funcționarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(2) Informațiile menționate la alin. (1) se publică pe pagina web a AFIR la adresa www.afir.info.(3) MADR, prin Direcția generală afaceri europene și relații internaționale (DGAERI), pe baza informațiilor primite din partea DGDR-AM PNDR, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform mențiunilor din cap. III al Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.(4) APIA ține evidențe detaliate privind informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 702/2014 aplicabile schemei.(5) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR prin DGDR-AM PNDR, AFIR și APIA. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la fața locului și sunt obligate să verifice respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și să dispună măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate.(6) Evidențele menționate la alin. (4) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.(7) Informațiile privind beneficiarii schemei și sumele acordate vor fi disponibile publicului, pe site-ul APIA, fără restricții, pe o perioadă de 10 ani. (la 23-11-2018, Articolul 23 din Capitolul XIII a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.464 din 20 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 23 noiembrie 2018 )  +  Articolul 24 MADR, prin DGAERI, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informațiile și documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.  +  Capitolul XIV Dispoziții finale  +  Articolul 25 Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale sistemului de sancțiuni aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz. -----