ORDIN nr. 1.002 din 22 decembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.278 din 23 noiembrie 2016 întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală,în baza prevederilor:– art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;– art. 34 și art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– anexa nr. I partea 1 secțiunea 8 pct. 2 lit. (e) pct. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);– art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– capitolului 13 - Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pct. 13.6 M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor și Fișei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor de la pct. 8.2.12 din capitolul 8 - Descrierea măsurilor selectate, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema prevăzută la art. 1 este exceptată de la obligația notificării prevăzute la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Achim Irimescu
    București, 22 decembrie 2016.Nr. 1.002.  +  ANEXĂSCHEMA DE AJUTOR DE STATServicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor