CONVENŢIE nr. 22 din 24 iunie 1926privind contractul de angajare al navigatorilor*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 28 ianuarie 2000    ---------------- Notă *) Traducere.Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunita acolo la 7 iunie 1926 în cea de-a 9-a sesiune a sa,după ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la contractul de angajare al navigatorilor, 1926, chestiune care este primul punct pe ordinea de zi a sesiunii, după ce a stabilit ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei convenţii internaţionale,adopta la 24 iunie 1926 convenţia ce urmează, care va fi denumita Convenţia privind contractul de angajare al navigatorilor, 1926, pentru a fi ratificată de către membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii în conformitate cu prevederile Constituţiei Internaţionale a Muncii:  +  Articolul 11. Aceasta convenţie se aplică tuturor navelor maritime înmatriculate în statul membrului care a ratificat aceasta convenţie, precum şi armatorilor, comandantilor şi navigatorilor acestor nave.2. Convenţia nu se aplică: a) navelor militare; b) navelor guvernamentale care nu sunt angajate în scop comercial; c) navelor angajate în transportul comercial costier; d) iahturilor de agrement; e) ambarcatiunilor indiene; f) navelor de pescuit; g) navelor mai mici de 100 tone registru brut sau 300 mc şi nici navelor angajate în transportul naţional, cu tonaj sub limita de tonaj prescrisă de legislaţia naţionala pentru regimul special al acestor nave, în vigoare la data adoptării acestei convenţii.  +  Articolul 2În sensul acestei convenţii termenii de mai jos trebuie înţeleşi după cum urmează: a) termenul nava include orice vas sau ambarcatiune de orice natura, proprietate publică sau privată, angajata în mod obişnuit în navigaţia maritima; b) termenul navigator include fiecare persoana angajata sau folosită pe orice funcţie la bordul unei nave şi înscrisă în contractul de angajare pe nava. Termenul îi exclude pe comandanti, piloti, cadeti, pe elevii aflaţi pe navele-şcoala şi pe ucenicii cu contracte speciale de ucenicie; termenul exclude echipajele din marina militară şi alte persoane aflate în serviciul permanent al statului; c) termenul comandant include orice persoană care deţine comanda şi responsabilitatea unei nave, cu excepţia piloţilor; d) termenul nava în transportul comercial intern include o nava angajata în transportul comercial executat între porturile unui stat şi porturile dintr-un stat vecin, în limitele geografice determinate de legislaţia naţionala.  +  Articolul 31. Contractul de angajare va fi semnat atât de către armator sau de reprezentantul acestuia, cat şi de navigator. Navigatorului şi, eventual, consilierului acestuia trebuie să i se faciliteze examinarea contractului de angajare înainte ca acesta să fie semnat.2. Condiţiile în care se semnează contractul de angajare trebuie prevăzute de legislaţia naţionala, astfel încât să se asigure controlul autorităţii publice competente.3. Prevederile de mai sus privind semnarea contractului de angajare sunt considerate ca îndeplinite, dacă autoritatea competentă certifica printr-un act ca prevederile contractului i-au fost prezentate în scris şi au fost confirmate atât de către armator sau de reprezentantul acestuia, cat şi de navigator.4. În legislaţia naţionala se vor prevedea dispoziţii care să garanteze faptul ca navigatorul a înţeles sensul clauzelor contractului de angajare.5. Contractul de angajare nu va conţine nici o clauza contrară legislaţiei naţionale sau acestei convenţii.6. În legislaţia naţionala trebuie să se prevadă orice alte formalităţi sau garanţii privind încheierea contractului de angajare, considerate necesare pentru protecţia intereselor armatorului şi ale navigatorului.  +  Articolul 41. Se vor lua măsuri adecvate, în conformitate cu legislaţia naţionala, pentru a se garanta ca prin nici o clauza a contractului de angajare părţile nu vor conveni în avans să se abata de la hotărârile juridice uzuale reglementate prin contract.2. Aceasta dispoziţie nu trebuie interpretată ca excluzând recursul la arbitraj.  +  Articolul 51. Fiecărui navigator i se va elibera un document care să certifice funcţia acestuia la bordul navei. Forma documentului, menţiunile ce trebuie înscrise şi modul în care aceste menţiuni vor fi înscrise în el vor fi stabilite prin legislaţia naţionala.2. Documentul nu va conţine nici un fel de apreciere asupra calităţii muncii navigatorului sau asupra veniturilor acestuia.  +  Articolul 61. Contractul de angajare poate fi încheiat fie pe o durată determinata fie pentru un voiaj sau, dacă legislaţia naţionala permite, pe o durată nedeterminată.2. Contractul de angajare trebuie să indice în mod clar drepturile şi obligaţiile respective ale fiecăreia dintre părţi.3. Contractul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele menţiuni: (1) numele de familie şi celelalte nume ale navigatorului, data sa de naştere sau vârsta şi locul naşterii; (2) locul şi data încheierii contractului; (3) numele navei sau ale navelor la bordul cărora navigatorul se angajează să execute serviciul; (4) numărul membrilor echipajului navei, dacă este prevăzut în legislaţia naţionala; (5) voiajul sau voiajele ce urmează a fi întreprinse, dacă acest lucru poate fi stabilit în momentul încheierii contractului; (6) funcţia pe care navigatorul urmează să fie angajat; (7) dacă este posibil, locul şi data la care navigatorul trebuie să se prezinte la bordul navei pentru începerea serviciului; (8) hrana care se aloca navigatorului, cu excepţia cazului în care legislaţia naţionala prevede un sistem diferit de furnizare a hranei; (9) totalitatea veniturilor; (10) expirarea contractului şi condiţiile aferente, adică; a) dacă contractul a fost încheiat pe o durată determinata, data stabilită pentru expirarea contractului; b) dacă contractul a fost încheiat pentru un voiaj, portul de destinaţie convenit pentru expirarea contractului şi termenul de expirare după sosire, înainte ca navigatorul să fie eliberat din funcţie; c) dacă contractul a fost încheiat pe o durată nedeterminată, condiţiile în care oricare dintre cele doua părţi va putea sa îl anuleze, precum şi perioada de preaviz care nu trebuie să fie mai mica pentru armator decât pentru navigator; (11) concediul anual de odihnă plătit, acordat navigatorului după un an de serviciu la aceeaşi companie de navigaţie, dacă un astfel de concediu este prevăzut de legislaţia naţionala; (12) orice alte prevederi pe care legislaţia naţionala le poate cere.  +  Articolul 7Dacă în legislaţia naţionala se prevede că un exemplar al listei cuprinzând echipajul să se afle la bord, se va specifică dacă contractul de angajare va fi înscris sau va fi anexat la lista cuprinzând echipajul.  +  Articolul 8Pentru a permite navigatorului să se asigure în privinta naturii şi extinderii drepturilor şi obligaţiilor sale, legislaţia naţionala va stabili măsuri necesare pentru a se putea informa în mod clar la bordul navei în privinta condiţiilor de angajare, fie prin afişarea clauzelor contractului de angajare într-un loc uşor accesibil echipajului, fie prin alte măsuri corespunzătoare.  +  Articolul 91. Un contract de angajare pe o durată nedeterminată poate fi desfăcut de oricare dintre cele doua părţi în orice port în care nava incarca sau descarca, cu condiţia ca preavizul specificat în contract sa fi fost dat cu cel puţin 24 de ore înainte.2. Preavizul trebuie înaintat în scris; legislaţia naţionala va prevedea condiţiile de inaintare a acestuia, astfel încât să se evite orice disputa ulterioară între părţi cu privire la aceasta chestiune.3. În legislaţia naţionala se vor determina circumstanţele extraordinare în care contractul nu va fi desfăcut în urma preavizului, chiar şi atunci când acesta a fost înaintat regulamentar.  +  Articolul 10Contractul de angajare, fie ca este încheiat pentru un voiaj, pe o durată determinata sau pe o durată nedeterminată, va fi legal desfăcut, prin: a) acordul mutual al părţilor; b) decesul navigatorului; c) pierderea sau lipsa totală a navigabilitatii navei; d) orice alta cauza care poate fi prevăzută în legislaţia naţionala sau în aceasta convenţie.  +  Articolul 11În legislaţia naţionala se vor determina circumstanţele în care armatorul sau comandantul îl poate concedia imediat pe navigator.  +  Articolul 12În legislaţia naţionala se vor determina, de asemenea, circumstanţele în care navigatorul îşi poate cere debarcarea imediata.  +  Articolul 131. Dacă un navigator demonstreaza armatorului sau reprezentantului acestuia ca poate obţine comanda unei nave sau numirea pe o funcţie de ofiţer punte ori ofiţer mecanic sau pe orice alt post superior celui pe care îl deţine ori în cazul în care, ca urmare a unor circumstanţe survenite după angajarea sa, debarcarea sa prezintă un interes capital pentru el, navigatorul poate cere eliberarea din funcţie, cu condiţia ca, fără o noua cheltuiala pentru armator, să îşi asigure un înlocuitor competent şi de încredere, agreat de armator sau de reprezentantul acestuia.2. Într-un asemenea caz navigatorul va avea dreptul la veniturile corespunzătoare duratei serviciului prestat.  +  Articolul 141. Oricare ar fi motivul expirării sau al desfacerii contractului, în documentul eliberat navigatorului în conformitate cu art. 5, precum şi în lista cuprinzând echipajul se va opera un înscris care să arate ca respectivul navigator a fost eliberat de orice angajament, înscris care, la solicitarea oricăreia dintre cele doua părţi, va fi certificat de autoritatea publică competenţa.2. În orice moment, pe lângă documentul menţionat la art. 5, navigatorul va avea dreptul să obţină de la comandant un certificat separat cu privire la calitatea muncii sale sau, în lipsa acestuia, un certificat care să indice ca s-a achitat pe deplin de obligaţiile ce i-au revenit prin contract.  +  Articolul 15În legislaţia naţionala se vor prevedea măsuri care să asigure conformitatea cu termenii acestei convenţii.  +  Articolul 16Ratificarile formale ale acestei convenţii, în condiţiile stabilite prin Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi vor fi înregistrate de către acesta.  +  Articolul 171. Prezenta convenţie va intra în vigoare la data la care ratificarile a 2 membri ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii vor fi fost înregistrate de către directorul general.2. Prezenta convenţie nu va lega decât pe membrii ale căror ratificări vor fi fost înregistrate la Biroul Internaţional al Muncii.3. În continuare aceasta convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrată la Biroul Internaţional al Muncii.  +  Articolul 18Îndată ce condiţiile enunţate la art. 17 paragraful 1 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va trimite o notificare tuturor membrilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Directorul general va notifica, de asemenea, înregistrarea ratificărilor care îi vor fi comunicate ulterior de către alţi membri ai organizaţiei.  +  Articolul 19Cu respectarea prevederilor art. 17, fiecare membru care ratifica aceasta convenţie este de acord să aplice în practica prevederile art. 1-15 nu mai târziu de data de 1 ianuarie 1928 şi sa întreprindă acţiunile necesare pentru a face ca aceste prevederi să aibă efect.  +  Articolul 20Fiecare membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care ratifica aceasta convenţie, se angajează sa o aplice în coloniile, posesiunile şi în protectoratele sale, conform dispoziţiilor art. 35 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii.  +  Articolul 21Orice membru care a ratificat aceasta convenţie poate să o denunţe după expirarea termenului de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a acestora, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. O astfel de denunţare nu va avea efect decât după un an de la data înregistrării la Biroul Internaţional al Muncii.  +  Articolul 22Cel puţin o dată la 10 ani Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul să se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii sau a modificării convenţiei.  +  Articolul 23Textele în limbile franceza şi engleza ale prezentei convenţii vor fi egal autentice.-------