LEGE nr. 260 din 12 noiembrie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2018, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul I(1) În perioada de programare 2014-2020 sunt eligibile din fonduri europene structurale și de investiții cheltuielile aferente proiectelor nefinalizate finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, din bugete locale sau din bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, din împrumuturi de la instituții financiare internaționale sau bănci de dezvoltare/cooperare internațională sau finanțate în cadrul programelor operaționale 2007-2013, din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare de la bugetul de stat.2. La articolul I, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Proiectele nefinalizate, finanțate prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, pot face obiectul decontării din fonduri europene structurale și de investiții, în perioada de programare 2014-2020.3. La articolul I, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) și (1^1), sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit, la o poziție distinctă, în bugetul din care a fost asigurată sursa de finanțare a cheltuielilor sau se transferă în conturile programului operațional 2007-2013 din care a fost finanțat proiectul, conform regulilor de implementare ale programelor operaționale.4. La articolul I, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Prin excepție de la alin. (2), pentru proiectele prevăzute la alin. (1^1), din sumele care se cuvin bugetului de stat, 25% se virează de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management într-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale beneficiarilor unității administrativ-teritoriale și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a acestor bugete, inclusiv pentru finanțarea părții din proiect rămase de executat la data aprobării finanțării din fonduri europene structurale și de investiții și/sau plata corecțiilor financiare stabilite în cadrul proiectului. Sumele rămase neutilizate se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.5. La articolul III, alineatul (2^1) al articolului 193 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2^1) Spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății și Ministerului Transporturilor, beneficiare ale unor proiecte finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020, pot primi, în completare, sume de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății și Ministerului Transporturilor, după caz, pentru finanțarea cofinanțării care trebuie asigurată de către beneficiari potrivit contractelor de finanțare sau acordurilor de parteneriat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 12 noiembrie 2018.Nr. 260.-----