ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 mai 1999pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999*)
EMITENT
 • ACT INTERNATIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 31 august 1999  Notă
  Ratificat prin ORDONANȚA nr. 115 din 31 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 31 august 1999.

  ACORD DE ÎMPRUMUT AMENDAT ȘI RECONFIRMAT*)
  (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni)
  între România și Fondul Internațional pentru
  Dezvoltare Agricolă
  Datat: 10 mai 1999
  - Amendat și reconfirmat la 11 februarie 2004 -
  *) Traducere.Acord încheiat la data de 10 mai 1999, amendat prin Acordul de amendare și reconfirmare, datat 11 februarie 2004, între România (denumita în continuare Împrumutatul) și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (denumit în continuare Fondul).Având în vedere că:(A) Împrumutatul a solicitat Fondului un împrumut în scopul finanțării proiectului descris în anexa nr. 1 la acest acord (denumit în continuare Proiectul);(B) împrumutul va fi administrat de către Instituția Colaboratoare care urmează a fi desemnată de către Fond în conformitate cu prevederile prezentului acord; și(C) Fondul a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să acorde un împrumut Împrumutatului în condițiile și termenii prevăzuți în cele ce urmează.Pentru aceasta, părțile convin prin prezentul acord următoarele:  +  Articolul ICondiții generale. Definiții. Instituția Colaboratoare  +  Secțiunea 1.01. Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garantie ale Fondului, din 19 septembrie 1986, constituie o parte integrantă a prezentului acord (aceste Condiții generale aplicabile acordurilor de împrumut și garantie fiind denumite în continuare Condiții generale).  +  Secțiunea 1.02. Oriunde sunt folosiți în acest acord, în afara cazului în care contextul reclama altfel, acei termeni definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord vor avea înțelesurile respective, iar următorii termeni adiționali vor avea înțelesurile următoare:a) FCRA înseamnă Fondul de credit revolving pentru Apuseni, ce urmează a fi înființat conform secțiunii 4.08 din acest acord;b) BPLA înseamnă bugetul și planul de lucru anual pentru Proiect, specificat în paragraful 6 al anexei nr. 4 la acest acord;c) DDR înseamnă Directia de dezvoltare rurală din cadrul MAPAM - sediul central din București;d) DADR înseamnă fiecare direcție județeană pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul MAPAM, din zona Proiectului;e) agenția(iile) de implementare include (dar nu se limitează la) DDR, DADR-urile, ICP-urile și UCP;f) MAPAM înseamnă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului al Împrumutatului;g) MFP înseamnă Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului;h) CCP înseamnă Comitetul de coordonare a Proiectului ce urmeaza a fi înființat în cadrul Proiectului;i) ICP-uri înseamnă instituțiile de credit participante în cadrul Componentei A a Proiectului;j) UCP înseamnă Unitatea de Coordonare a Proiectului ce urmeaza a fi infiintata în cadrul MFP;k) zona Proiectului înseamnă județele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea și orice alte asemenea zone administrative stabilite de comun acord de către Împrumutat și Fond;l) contul special înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 3.03 din acest acord;m) subîmprumut înseamnă orice împrumut acordat de către o ICP unui subîmprumutat eligibil;n) acord(uri) de împrumut subsidiar(e) înseamnă acordul(urile) specificat în secțiunea 3.02 din acest acord, asa cum poate fi amendat sau altfel modificat periodic doar cu acordul prealabil al Fondului;o) dolarul SUA sau USD înseamnă moneda Statelor Unite ale Americii.  +  Secțiunea 1.03. Împrumutatul și Fondul sunt de acord să desemneze Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS), ca Instituție Colaboratoare, cu responsabilitatile prevăzute în art. V din Condițiile generale, în vederea administrării împrumutului în conformitate cu prevederile acestui acord.  +  Secțiunea 1.04. În afara cazurilor în care se prevede altfel în alte secțiuni ale acestui acord sau se solicită în mod expres de către Fond, Împrumutatul va adresa toate comunicările și va furniza toate documentele și informațiile referitoare la prezentul acord, după cum urmează:a) direct Institutiei Colaboratoare, în ceea ce privește toate problemele prevăzute în:(i) art. IV din acest acord, incluzând anexele nr. 3, 4 și 5 la acesta; și(ii) art. VI și XI din Condițiile generale, cu excepția secțiunilor menționate în paragraful b) al acestei secțiuni;b) Fondului și Institutiei Colaboratoare, simultan, în ceea ce priveste toate problemele referitoare la secțiunile 6.01, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 11.07, 11.11. 11.12, 11.13 și 11.18 din Condițiile generale; șic) Fondului, în toate celelalte probleme, cu o copie către Instituția Colaboratoare.  +  Articolul IIÎmprumutul  +  Secțiunea 2.01. Fondul este de acord să împrumute Împrumutatului, din resursele sale obișnuite, o sumă în diverse valute, echivalentă cu douăsprezece milioane patru sute mii drepturi speciale de tragere (12.400.000 DST).  +  Secțiunea 2.02. Împrumutatul va plăti Fondului, periodic, dobânda la suma trasă din contul împrumutului și nerambursată, la rata de o jumătate din rata de referință a dobânzii. Rata de referință a dobânzii va fi stabilită de Fond anual și va constitui baza de calcul a dobânzii la împrumut pentru perioada începând cu data de 1 ianuarie și terminând cu data de 31 decembrie a fiecărui an. Fondul va comunica Împrumutatului, în cel mai scurt timp posibil, rata dobânzii ce va fi aplicată împrumutului în fiecare an.  +  Secțiunea 2.03. Dobânda la împrumut se va plăti semestrial, la datele de 1 iunie și 1 decembrie ale fiecărui an, în moneda la care se face referire în secțiunea 2.05 a acestui acord.  +  Secțiunea 2.04. Împrumutatul va rambursa suma împrumutului trasă din contul împrumutului, în 29 de rate semestriale egale, a câte 413.334 DST fiecare, plătibile la fiecare 1 iunie și 1 decembrie, începând cu 1 iunie 2004 și terminând cu 1 iunie 2018, și o rată de 413.314 DST, care se va plăti la 1 decembrie 2018, în moneda la care se face referire în secțiunea 2.05 a acestui acord.  +  Secțiunea 2.05.Moneda Statelor Unite ale Americii este prin aceasta specificată pentru scopurile secțiunii 4.03 din Condițiile generale.  +  Articolul IIIUtilizarea sumelor imprumutului; Trageri din contul imprumutului  +  Secțiunea 3.01. Împrumutatul va asigura folosirea sumelor împrumutului pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile acestui acord.  +  Secțiunea 3.02. a) Împrumutatul va pune la dispoziția agentiilor de implementare sumele împrumutului, împreună cu alte fonduri necesare pentru realizarea Proiectului, pe baza unor acorduri de împrumut subsidiare, acceptabile Fondului, în scopul realizării Proiectului.b) Împrumutatul își va exercita drepturile decurgând din acordurile de împrumut subsidiare în asa fel încât să protejeze interesele sale și ale Fondului și să realizeze scopurile împrumutului și, în pofida oricăror prevederi contrare din Condițiile generale, în afara cazului în care Fondul va hotărî altfel, Împrumutatul nu va cesiona, modifica, abroga sau renunța la acordul de împrumut subsidiar sau la orice prevedere a acestuia.  +  Secțiunea 3.03. Împrumutatul, pentru scopurile Proiectului, va deschide și menține la o banca acceptată de Fond un cont special în dolari S.U.A., în termeni și condiții satisfăcătoare Fondului. Depunerile în și plățile din contul special se vor face în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la acest acord.  +  Secțiunea 3.04. Alocarea sumelor împrumutului, așa cum se prevede în secțiunea 6.08 din Condițiile generale, se va face în conformitate cu tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord.  +  Secțiunea 3.05. Tragerile din contul împrumutului vor fi făcute numai pentru cheltuieli eligibile referitoare la bunuri, lucrări și servicii pentru Proiect.  +  Secțiunea 3.06. Data de finalizare a Proiectului va fi 31 decembrie 2005 sau altă dată ulterioară acesteia, după cum va hotărî Fondul. Ultima data de tragere va fi 30 iunie 2006 sau orice data ulterioară acesteia, după cum va hotărî Fondul. Fondul va comunică, cu promptitudine, Împrumutatului aceste date. Notă
  Conform amendamentului aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 166 din 3 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 22 februarie 2006, data de finalizare a Proiectului de dezvoltare rurală a Munților Apuseni se prelungește de la 31 decembrie 2005 la 31 decembrie 2006, iar data de încheiere de împrumuturi se prelungește de la 30 iunie 2006 la 30 iunie 2007.
   +  Articolul IVExecuția Proiectului  +  Secțiunea 4.01. Împrumutatul, prin agențiile de implementare, va realiza Proiectul sau va determina ca Proiectul să fie realizat în conformitate cu prevederile acestui acord și, în mod special, ale anexei nr. 4 la acesta.  +  Secțiunea 4.02. a) Fondurile de contrapartida aferente contribuției Împrumutatului la realizarea Proiectului vor fi alocate anual prin legea bugetului de stat a Împrumutatului. Înregistrările pentru aceste fonduri de contrapartidă vor fi ținute separat.b) Împrumutatul va asigura că toate taxele identificabile, impozitele și alte obligații similare asupra cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului să fie platite de către Împrumutat din contribuția sa la costurile Proiectului.  +  Secțiunea 4.03. a) Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează să fie finanțate din sumele împrumutului va fi făcută în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3 la acest acord.b) Pentru realizarea Proiectului, ca și pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor realizate în cadrul Proiectului, Imprumutatul, prin agentiile de implementare, va asigura angajarea de consultanti și furnizori calificati acceptati de Imprumutat și Fond intr-o asemenea măsura și potrivit termenilor și condițiilor satisfăcătoare atât pentru Imprumutat, cat și pentru Fond.  +  Secțiunea 4.04. Fără a limita caracterul general al secțiunii 11.06 din Condițiile generale, Împrumutatul, prin agențiile de implementare, va încheia sau determina încheierea unor aranjamente, satisfăcătoare pentru Fond, pentru asigurarea tuturor lucrărilor civile, vehiculelor, bunurilor și echipamentelor ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, într-o astfel de măsură, împotriva acelor riscuri și în asemenea sume, pe care le reclamă o practică comercială corespunzătoare.  +  Secțiunea 4.05. În sensul prevederilor:a) secțiunii 11.08 b) din Condițiile generale, documentele financiare vor fi elaborate de către Imprumutat, prin MAPAM și ICP-uri, pentru Componenta B a Proiectului, și de către ICP-uri, pentru Componenta A a Proiectului, anual, fiecare an incheindu-se la 31 decembrie și, în pofida perioadei de doua luni prevăzute în secțiunea 11.08 din Condițiile generale, situațiile detaliate ale cheltuielilor efectuate din sumele imprumutului în timpul perioadei analizate vor fi prezentate Fondului nu mai tarziu de 4 luni după incheierea unei astfel de perioade;b) secțiunii 11.10 a) din Condițiile generale, anul fiscal pentru care se face auditarea conturilor Proiectului va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie în fiecare an;c) secțiunii 11.10 b) din Condițiile generale, în pofida perioadei de 4 luni menționate în aceasta secțiune, Imprumutatul va furniza Fondului și Institutiei Colaboratoare copii certificate ale Raportului de audit nu mai tarziu de 6 luni după incheierea anului fiscal. Imprumutatul va angaja sau va asigura angajarea unor auditori independenti acceptabili Fondului, pentru realizarea Raportului de audit cerut. Costul unui astfel de audit poate fi finanțat din contul imprumutului; șid) secțiunilor 11.10, 11.11, 11.12 și 11.13 din Condițiile generale, limba pe care Imprumutatul și agentiile de implementare o vor folosi în rapoartele către Fond va fi limba engleza.  +  Secțiunea 4.06. a) Împrumutatul se va asigura că agențiile de implementare vor lua cu promptitudine, după nevoi, toate măsurile ce depind de ele pentru a-și menține existența ca instituții, pentru a-și continua activitatea și pentru a obține, menține și reînnoi toate drepturile, proprietățile, prerogativele, privilegiile și concesiunile necesare realizării Proiectului sau desfășurării activităților proprii.b) Împrumutatul va determina agențiile de implementare să-și desfasoare activitatea în conformitate cu practici administrative și financiare sănătoase, sub supravegherea unei conduceri și a unui personal competent și experimentat.  +  Secțiunea 4.07. Împrumutatul va lua toate măsurile necesare asigurării realizării Proiectului cu diligența cuvenită în ceea ce privește factorii de mediu și în conformitate cu legislația națională referitoare la mediu și cu toate tratatele internaționale referitoare la mediu la care Împrumutatul este parte, incluzând folosirea unor metode corespunzătoare de combatere a dăunătorilor din agricultură, acolo unde este cazul.  +  Secțiunea 4.08. În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, Împrumutatul va înființa și va menține un Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) pentru Componenta A a Proiectului, în care va depozita dobânzile și ratele rambursate în cadrul subîmprumuturilor acordate fermierilor din sumele împrumutului prevăzute în categoria III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord. Sumele disponibile în FCRA vor fi utilizate de către ICP-uri pentru extinderea către beneficiari a facilitatilor de creditare așa cum este prevăzut în acest acord și în acordurile de împrumut subsidiare încheiate cu ICP-urile.  +  Articolul VAlte măsuri convenite  +  Secțiunea 5.01. Pe parcursul executarii Proiectului, Împrumutatul și Fondul vor revizui periodic ratele dobânzilor aplicabile subîmprumuturilor acordate din sumele împrumutului prin ICP-uri.  +  Articolul VIMonitorizare și evaluare  +  Secțiunea 6.01. Împrumutatul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va stabili aranjamente satisfăcătoare Fondului și Institutiei Colaboratoare pentru monitorizarea progresului înregistrat în execuția Proiectului și pentru evaluarea în permanență a efectelor Proiectului și a impactului diferitelor sale componente asupra beneficiarilor Proiectului.  +  Secțiunea 6.02. Pentru evaluarea finală a Proiectului, Fondul, fie independent, fie în colaborare cu Instituția Colaboratoare, poate numi, după consultări cu Împrumutatul, consultanți sau o agenție, la alegerea sa, care să evalueze, pe baza unor indicatori-cheie relevanți, impactul asupra beneficiarilor Proiectului, atât al componentelor finalizate, cât și al Proiectului în întregul său.  +  Secțiunea 6.03. Împrumutatul, prin agențiile de implementare vizate, se va asigura că toate datele necesare și alte informații relevante primite de la agențiile de implementare, precum și menținerea și funcționarea facilităților realizate în cadrul acestuia sunt puse cu promptitudine la dispoziția consultanților/agenției însărcinați/însărcinate cu realizarea oricărei obligații ce rezultă din acest articol.  +  Secțiunea 6.04. Împrumutatul, prin agențiile de implementare vizate, va facilita astfel de evaluări ale Proiectului pe care Fondul le poate efectua oricând în timpul realizării Proiectului, precum și după încheierea acestuia.  +  Articolul VIIIntrarea în vigoare. Terminarea Proiectului  +  Secțiunea 7.01. Cu excepția cazurilor în care Fondul va hotărî altfel, următoarele condiții sunt specificate ca fiind adiționale condițiilor precedente intrării în vigoare a acestui acord, în scopurile secțiunii 10.01 g) din Condițiile generale:a) Împrumutatul va fi înființat UCP cu termeni de referință și în componența satisfăcătoare Fondului; șib) Împrumutatul va fi ales și numit coordonatorul Proiectului, cu calificarea, experiența și în termeni și condiții satisfăcătoare Fondului.  +  Secțiunea 7.02. În afara cazurilor în care Fondul va hotari altfel, condiția precedentă intrării în vigoare a acestui acord, prevăzută în secțiunea 10.01 d) din Condițiile generale, nu se va aplica acordurilor de împrumut subsidiare.  +  Secțiunea 7.03. O dată situată la 90 de zile după data acestui acord este specificată pentru intrarea în vigoare a acestui acord, pentru scopurile secțiunii 10.04 din Condițiile generale.  +  Secțiunea 7.04. În afara cazului în care Împrumutatul și Fondul vor hotărî altfel, obligațiile Împrumutatului prevăzute în art. VI din acest acord vor înceta la data la care se va termina acest acord sau după 10 ani de la data acestui acord, oricare dintre ele este mai devreme.  +  Articolul VIIIReprezentanți. Adrese  +  Secțiunea 8.01. Ministrul finanțelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 14.02 din Condițiile generale.  +  Secțiunea 8.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 14.01 din Condițiile generale:Pentru Împrumutat:──────────────────Ministerul Finanțelor PubliceDirecția generală a finanțelor publice externeStr. Apolodor nr. 17Sectorul 5BucureștiRomâniaNr. fax: +4021 312.67.92Copie la:──────────Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și MediuluiBd. Carol I nr. 24Sectorul 3BucureștiRomâniaNr. fax: +4021 312.04.78Pentru Fond:────────────Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă107 Via del Serafico00142 Roma, ItaliaNr. fax: +39 06 504.34.63Pentru Institutia Colaboratoare:────────────────────────────────Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS)Bd. Lexington nr. 405, etaj 4New York, N.Y. 10174S.U.A.Nr. fax: (1212) 457.40.01(1212) 457.40.02(1212) 457.40.03Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS)Cladirea FAO, E, etaj 1Viale delle Terme di Caracalla00100 Roma, ItaliaNr. fax: (3906) 575.00.299Drept care părțile, acționând prin reprezentanții lor pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord la Roma, Italia, în ziua și anul indicate pe prima pagina a acestuia.
  ROMÂNIA
  Reprezentant autorizat
  FONDUL INTERNAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLĂ
  Președinte
   +  Anexa nr. 1la acordul de împrumut
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  1. Obiectivele Proiectului sunt de a imbunatati și stabiliza mediul economic al comunitatilor rurale din zona Proiectului prin promovarea întreprinderilor implicate direct în sau care deservesc sectorul agroalimentar și furnizarea de credite și servicii de dezvoltare rurala pentru acestea.2. Proiectul va avea urmatoarele componente:  +  Componenta A: Credit ruralÎnființarea unui Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) administrat de MFP, ca o facilitate de scontare sau refinantare pentru instituțiile de credit participante (ICP-uri). FCRA-ul va acorda subimprumuturi beneficiarilor și grupurilor de beneficiari din zona Proiectului, printre altele, pentru: finantarea îmbunătățirii septelului, prelucrarii produselor alimentare, agroturismului și industriilor rurale; furnizarea de capital circulant pentru intreprinderile productive și finantarea stocurilor pentru comercializarea produselor de larg consum și agroalimentare.  +  Componenta B: Sprijin instituțional(i) Acordarea de sprijin DDR, DADR și altor agentii de implementare, incluzând echipament de birou și costurile de operare aferente, cursuri de studii și de pregatire. Unitatile din teren ale agentiilor de implementare vor fi sprijinite în zona Proiectului prin renovarea sediilor, furnizarea de vehicule de teren, echipamente de birou, inclusiv costurile asociate de exploatare și întreținere, precum și instruirea personalului.(ii) Asigurarea pregatirii tehnice în domeniul financiar și al dezvoltării rurale a personalului agentiilor de implementare a Proiectului și pregatirii beneficiarilor, ca o condiție obligatorie pentru primirea de subimprumuturi în cadrul Componentei A a Proiectului.Acordarea sprijinului și a asistentei tehnice descrise în paragrafele (i) și (îi) de mai sus va fi asigurata în 11 din cele 15 judete ale zonei Proiectului. Cele 11 judete vor fi selectate cu sprijinul Fondului și vor fi finantate din sumele imprumutului, în cadrul Componentei B a Proiectului. Sprijinul instituțional pentru restul judetelor va fi acordat de către ICP-uri.(iii) Înființarea UCP în cadrul MFP și acoperirea costurilor de operare ale acesteia ca urmare a coordonarii și administrarii Proiectului.(iv) Acordarea de asistența tehnica către administratorii de împrumut ai FCRA pentru agentiile de implementare.3. Se asteapta ca Proiectul să fie finalizat până la 31 decembrie 2005.
   +  Anexa nr. 2la acordul de împrumut
  ALOCAREA ȘI TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI
  1. Conform prevederilor secțiunii 6.08 din Condițiile generale, tabelul de mai jos stabileste categoriile de bunuri, lucrari, servicii și alte articole care urmeaza să fie finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie în parte și procentajul cheltuielilor pentru articolele ce urmeaza a fi finantate în cadrul fiecarei categorii, acest procentaj putand fi modificat periodic de către Imprumutat și Fond, de comun acord.
  CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în echivalent DST)% din cheltuielile ce urmează a fi finanțate
  I.Lucrări civile pentru Componenta B (i) a Proiectului3.00080%
  II.Vehicule, echipament și bunuri160.000100% din cheltuielile externe;100% din prețul ex-factory al articolelor produse pe plan local;75% din alte cheltuieli locale
  III.Creditul incremental pentru Componenta A a Proiectului11.720.000100% din subîmprumuturile trase de ICP-uri și rambursate de FCRA
  IV.Costurile marginale de funcționare pentru Componenta B a Proiectului (exclusiv salarii, prime și stimulente)417.000100%
  V.Nealocate100.000  
  TOTAL:12.400.000  
  2. În afara cazurilor în care Imprumutatul și Fondul vor conveni altfel, nu se vor efectua trageri din contul imprumutului: a) pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul oricarei tari care nu este membra a Fondului sau pentru bunuri produse în, sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau b) în scopul efectuării oricarei plati către persoane sau entități, sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este, după cunoștința Fondului, interzisa printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate al O.N.U. în baza cap. VII al Cartei Natiunilor Unite.3. Tragerea sumelor din contul imprumutului pentru cheltuieli în cadrul contractelor în valoare de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai puțin pentru creditul incremental și pentru pregatire se va face pe baza unor declaratii de cheltuieli certificate, documente ce nu vor trebui expediate Fondului, ci vor fi pastrate de Imprumutat, în vederea verificării periodice de către reprezentantii Fondului și ai Institutiei Colaboratoare, în conformitate cu prevederile secțiunii 11.09 din Condițiile generale.4. În pofida prevederilor paragrafului b) al secțiunii 6.01 din Condițiile generale, nu se vor putea efectua trageri din contul imprumutului pentru plati efectuate:a) înainte ca Împrumutatul să fi înaintat Fondului, BPLA pentru primul an al implementării Proiectului, care să fie acceptabil Fondului; saub) pentru cheltuieli în cadrul categoriei III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al acestei anexe, până ce acordurile de împrumut subsidiare, încheiate cu agențiile de implementare vizate, în forma și substanța acceptabile Fondului, nu vor fi fost semnate și vor fi angajat legal Împrumutatul și agențiile de implementare respective în conformitate cu termenii acestora.
   +  Anexa nr. 3la acordul de împrumut
  ACHIZIȚIILE
  A. Generalitati1. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultarilor cu Institutia Colaboratoare, va hotari contrariul, procedurile stabilite în paragrafele urmatoare ale acestei anexe se vor aplica achizitiei de bunuri și lucrari civile ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului.2. Achizițiile pentru contracte de bunuri și lucrari civile, ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, vor fi guvernate de prevederile cuprinse în "Regulile de achizitie în cadrul asistentei financiare din partea Fondului International pentru Dezvoltare Agricola din 1982" (denumite în continuare Regulile de achizitie), care pot fi modificate periodic de către Fond. În eventualitatea unei incompatibilități între o prevedere a Regulilor de achizitie și o prevedere a prezentei anexe, aceasta din urma va prevala.3. În măsura posibilului, bunurile și lucrarile civile vor fi reunite în pachete de oferte de dimensiuni corespunzătoare care să permită utilizarea optima a licitațiilor competitive. Înainte de a începe achizițiile, Imprumutatul va furniza Fondului pentru aprobare o lista sau listele bunurilor ce urmeaza a fi achiziționate, modul în care se propune gruparea acestor bunuri, precum și numărul și obiectivul contractelor de lucrari civile ce urmeaza a fi adjudecate.B. Proceduri de achizitie4. Cumparari pe plan local: Fiecare contract pentru furnizarea de vehicule, echipamente și bunuri și fiecare contract de lucrari civile va fi adjudecat pe baza evaluării și compararii ofertelor prezentate de cel puțin trei furnizori, conform procedurilor acceptabile Fondului.C. Analiza deciziilor privind achizițiile5. Adjudecarea oricărui contract la care se face referire în paragraful 4 de mai sus, al cărui cost estimat este de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, va fi supus unei analize prealabile, conform prevederilor anexei nr. 3 la Regulile de achizitie.6. În ceea ce priveste contractele la care se face referire în paragraful 5 de mai sus, înainte de a conveni asupra oricarei modificari majore sau renuntari la termenii și condițiile contractului, sau acordarii unei prelungiri a perioadei prevăzute pentru executarea unui astfel de contract, sau emiterii oricărui ordin de modificare a unui astfel de contract (în afara cazurilor de maxima urgenta), care ar mari costul contractului cu mai mult de 10% din prețul initial, Imprumutatul va aduce la cunoștința Fondului modificarea propusa, renuntarea, prelungirea sau ordinul de modificare propuse, precum și motivele corespunzătoare. În cazul în care Fondul găsește ca propunerea este incompatibila cu prevederile acestui acord, va informa imediat Imprumutatul și îi va expune motivele hotărârii sale.
   +  Anexa nr. 4la acordul de împrumut
  IMPLEMENTARE. OPERARE. ALTE ELEMENTE
  1. Imprumutatul va realiza Proiectul, va exploata și va intretine obiectivele realizate în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile acestei anexe, care se adauga celor stipulate în cuprinsul prezentului acord, în afara cazurilor în care Fondul va decide altfel.A. Organizare și conducere2. MFP, în colaborare cu DDR, DADR-uri și ICP-uri, va avea responsabilitatea pentru realizarea globală a activităților Proiectului și pentru asigurarea unei politici corespunzătoare în ceea ce priveste Proiectul.3. Imprumutatul va înființa CCP în vederea coordonarii activităților Proiectului la nivel regional. CCP va fi constituit, printre altele, din reprezentanti ai MAPAM, MFP și alti reprezentanti institutionali, dacă este necesar, și va fi condus de un reprezentant al MFP. CCP se va intruni cel puțin semianual și va avea dreptul sa coopteze membri și sa infiinteze subcomitete executive permanente sau ad-hoc, în vederea rezolvarii oricăror probleme cu caracter excepțional aferente Proiectului. CCP va fi responsabil pentru: (i) asigurarea ca activitățile Proiectului sunt în concordanta cu politicile Guvernului pentru acest sector și cu termenii și condițiile prezentului acord; (îi) definirea printr-un acord a indatoririlor și responsabilitatilor agentiilor de implementare în executarea Proiectului; și (iii) rezolvarea oricărui impas financiar sau politic referitor la Proiect.4. UCP va fi infiintata în cadrul MFP și va tine evidența contabilă a Proiectului; va pregati, va strange și va inainta cereri de alimentare a contului special și va transmite raportări în conformitate cu cerințele acestui acord. MFP va numi un coordonator al Proiectului și se va asigura ca personalul UCP este suficient pentru indeplinirea activităților solicitate de Proiect. UCP va conduce monitorizarea materiala, financiară și de impact a activităților Proiectului în conformitate cu BPLA, va administra seminariile Proiectului și, în colaborare cu celelalte agentii de implementare, va întocmi rapoarte și studii aferente Proiectului.5. Imprumutatul va avea grija ca UCP sa faca toate aranjamentele necesare pentru administrarea FCRA, administrare care presupune: (i) sa primeasca toate cererile ICP de acordare a subimprumuturilor și să asigure ca acestea să respecte termenii și condițiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiare; (îi) sa aprobe sau sa respinga aceste cereri; (iii) să prezinte toate situațiile contabile, financiare sau alte rapoarte referitoare la operațiile FCRA, în conformitate cu cerințele și condițiile Imprumutatului și ale acordurilor de împrumut subsidiare; și (iv) sa conduca FCRA în asa fel încât să asigure o activitate viabila și eficienta.B. Bugetul și programul de lucru anual6. Imprumutatul va prezenta Fondului și Institutiei Colaboratoare, pentru analiza și observatii, proiectul BPLA întocmit pe baza programelor de lucru și a bugetelor elaborate de fiecare agentie de implementare a Proiectului, nu mai tarziu de doua luni înainte de inceputul fiecarui an fiscal al Imprumutatului. Imprumutatul va lua în considerare observatiile Fondului și ale Institutiei Colaboratoare referitoare la BPLA, înainte de finalizarea acestuia.C. Evaluarea la jumatatea derularii Proiectului7. a) Cu excepția cazului în care Fondul va hotari altfel, o evaluare la jumătatea derulării Proiectului (EJD) va fi efectuată împreună de către Împrumutat și Fond, cu asistența din partea Instituției Colaboratoare, nu mai târziu de cel de-al treilea an al implementării Proiectului. EJD va servi, printre altele, la evaluarea realizării obiectivelor Proiectului și a restricțiilor în ceea ce privește realizarea sa, cât și la o asemenea reorientare din punct de vedere structural, ce poate fi necesară în scopul realizării obiectivelor menționate și eliminării restricțiilor respective.b) Constatarile EJD vor fi comunicate cu promptitudine de către Fond Imprumutatului în vederea discutarii lor împreună cu Fondul și Institutia Colaboratoare. Imprumutatul va asigura ca recomandarile Fondului rezultate din EJD să fie implementate într-un timp rezonabil și spre satisfactia Fondului.
   +  Anexa nr. 5la acordul de împrumut
  CONTUL SPECIAL
  1. Pentru scopurile prezentei anexe:a) termenul categorii înseamnă categoriile de articole ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului prezentate în tabelul de alocare din paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord;b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare Proiectului ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord;c) termenul alocație autorizata înseamnă doua milioane șase sute mii dolari S.U.A. (2.600.000 dolari S.U.A.) ce urmeaza a fi trasi din contul imprumutului și depusi în contul special, în conformitate cu prevederile paragrafului 3a) al acestei anexe.2. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultarilor cu Institutia Colaboratoare, va decide altfel, plățile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.3. După primirea de către Fond a unor dovezi satisfăcătoare conform cărora contul special a fost deschis în mod corespunzător, tragerea alocarii autorizate, precum și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special pot fi facute după cum urmeaza:a) pe baza unei cereri sau a unor cereri facute de către Imprumutat pentru un depozit sau depozite care adunate sa atinga suma totala a alocatiei autorizate, Fondul, în numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului și va depune în contul special acea suma sau sume solicitate de Imprumutat;b) Împrumutatul va furniza Fondului cererile de realimentare a contului special la intervalele indicate de Fond. Pe baza acestor cereri, Fondul va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acele sume solicitate pentru realimentarea contului special care vor trebui să nu depășească suma plăților efectuate din contul special pentru cheltuielile eligibile. Fiecare astfel de depozit va fi tras de către Fond din contul împrumutului din categoria respectivă și în echivalentul sumelor respective, care se justifică cu documentele care însoțesc cererea de efectuare a unui astfel de depozit, conform paragrafului 4 al acestei anexe.4. Pentru fiecare plata efectuata de Imprumutat din contul special pentru care Imprumutatul solicita realimentarea în conformitate cu prevederile paragrafului 3b) al acestei anexe, Imprumutatul va furniza Fondului, anterior sau în momentul unei astfel de solicitări, acele documente și alte informații cerute de Fond în mod rezonabil, din care să reiasă ca o astfel de plată a fost efectuata pentru cheltuieli eligibile.5. a) În pofida prevederilor paragrafului 3 al prezentei anexe, nici un alt depozit în contul special nu va mai fi făcut de către Fond în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:(i) Fondul va fi stabilit ca Imprumutatul va face toate tragerile viitoare direct din contul imprumutului în conformitate cu prevederile paragrafului a) al secțiunii 6.01 din Condițiile generale; sau(ii) când suma totala netrasa din împrumut, mai puțin suma oricărui angajament special inca neonorat al Fondului, în conformitate cu secțiunea 6.02 din Condițiile generale referitor la Proiect, va fi egala cu echivalentul dublului alocatiei autorizate.b) După aceea tragerea din contul imprumutului a sumelor rămase netrase din împrumut se va face conform procedurilor pe care Fondul le va comunică Imprumutatului. Asemenea trageri ulterioare vor fi facute numai după ce și în măsura în care Fondul va fi fost satisfacut cu privire la faptul ca toate sumele care se mai aflau în contul special la data respectivei comunicari au fost sau vor fi folosite pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.6. a) În cazul în care Fondul a constatat, în orice moment, că oricare dintre plățile din contul special: (i) a fost efectuată pentru orice cheltuială sau într-o sumă neeligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (îi) nu a fost justificată prin evidența furnizată conform prevederilor paragrafului 4 al acestei anexe, Împrumutatul, imediat după primirea comunicării din partea Fondului, va depune în contul special sau, la cererea expresă a Fondului, va rambursa acestuia o sumă egală cu cea a plății sau a părții din aceasta care nu a fost eligibilă sau justificată. Fondul nu va mai depune noi sume în contul special până ce Împrumutatul nu va fi depus sau rambursat suma respectivă.b) În cazul în care Fondul a constatat în orice moment ca orice suma rămasă în contul special nu va mai fi necesară pentru efectuarea platii ulterioare a unor cheltuieli eligibile, Imprumutatul, pe baza comunicarii primite din partea Fondului, va rambursa imediat Fondului această sumă rămasă, în vederea creditarii contului imprumutului.c) În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, orice rambursare în conformitate cu prevederile paragrafului 6 al acestei anexe, precum și din contul special se va efectua către Fond în moneda utilizata de către Fond pentru tragerea sumelor din contul imprumutului.
  (la 19-05-2004, Acordul de împrumut a fost înlocuit de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 674 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 mai 2004 ) ---------