ORDONANTA nr. 115 din 31 august 1999pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 31 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. C pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1(1) Se ratifica Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, prezentat în anexă.(2) Derularea împrumutului și realizarea obiectivelor se fac prin Unitatea de Coordonare a Proiectului (U.C.P.), care se va constitui în acest scop la Ministerul Finanțelor, și prin unitățile de implementare a proiectului (U.I.P.), care se vor înființa în cadrul agentiilor de dezvoltare regionala (A.D.R.) din zona Proiectului (A.D.R. de Nord-Vest, A.D.R. de Vest și A.D.R. de Centru).(3) Ministerul Finanțelor, la propunerea U.C.P., va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu cele trei agenții pentru dezvoltare regionala menționate, în baza cărora sumele trase din împrumut prin U.C.P. vor fi folosite de către aceste agenții conform termenilor și condițiilor stipulate în acordul de împrumut.(4) Abrogat. (la 28-03-2000, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 25 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 28 martie 2000 ) (5) Taxa pe valoarea adăugată, taxele vamale și orice alte impozite și taxe aferente bunurilor și serviciilor necesare realizării Proiectului finanțat de FIDA reprezintă contribuția României la realizarea Proiectului și vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Agriculturii și Alimentației și al Agenției Naționale de Dezvoltare Regionala. Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Agenția Naționala pentru Dezvoltare Regionala își vor prevedea anual, în bugetul propriu, sume corespunzătoare derulării Proiectului, pentru a fi prevăzute în bugetul de stat.(6) Contribuția României la realizarea Proiectului finanțat de FIDA, în valoare de 12,4 milioane DST (aproximativ 16,4 milioane dolari S.U.A.), este de 0,36 milioane dolari S.U.A. în echivalent lei și constituie sursa locală de finanțare a cheltuielilor prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 2(1) Fondurile necesare rambursării creditului și dobânzii aferente Componentei A a Proiectului - Credit rural se asigură prin recuperare de la beneficiarii finali ai împrumutului. Eventualele influențe financiare nefavorabile rezultate din evoluția cursului valutar USD/DST utilizat de FIDA pentru calculul sumelor datorate se suportă la ultima scadență, din data de 1 decembrie 2018, după cum urmează:a) din soldul favorabil al conturilor de dobânzi deschise la băncile participante, rămas după acoperirea dobânzii aferente ultimei scadențe către FIDA și a comisioanelor bancare aferente plății la extern; șib) în completare, de la bugetul de stat, din suma alocată în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale pentru anul 2018. (la 19-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 19 noiembrie 2018 ) (2) Pentru finanțarea Componentei B a Proiectului - Dezvoltare instituțională - se vor utiliza fondurile nerambursabile ale donatorilor. În cazul în care acestea nu vor fi suficiente, se pot utiliza sumele din împrumutul FIDA destinate acestui scop. Într-un astfel de caz, fondurile necesare rambursarii creditului aferent Componentei B a Proiectului (343.000 DST - aproximativ 446.000 dolari S.U.A.) și plății dobânzilor aferente acestui credit se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Alimentației și Agenției Naționale de Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 3Achizițiile de bunuri și servicii în cadrul Proiectului finanțat de FIDA se desfășoară în conformitate cu procedurile FIDA, prin U.C.P., precum și prin cele trei U.I.P. menționate la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 4Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA), sa introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete ale derulării acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii și componente, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligațiile financiare ale României față de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă sau sa determine noi condiționari economice față de cele convenite inițial între părți.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul agriculturii și alimentației,
  Aurel Până,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Ion Pascu,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regionala,
  Liviu Marcu
  p. Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
  Ioan Onisei
   +  ANEXĂACORD DE ÎMPRUMUTpentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni,în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999