ORDONANTA nr. 11 din 24 ianuarie 2000pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 26 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. A pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitareaGuvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999.  +  Articolul 2 (1) Implementarea acordului se va realiza de către Unitatea de management a Proiectului (U.M.P.), constituită în cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, şi Unităţile de implementare a Proiectului (U.I.P.), înfiinţate la nivelul entitatilor cu responsabilităţi în derularea împrumutului, beneficiare de sume din împrumut, şi anume: Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (AND), Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) şi Grupul Central de Închidere a Minelor (G.C.I.M.) - Ministerul Industriei şi Comerţului. (2) Unităţile de implementare a Proiectului (U.I.P.) sunt structuri înfiinţate în cadrul entitatilor beneficiare de sume din împrumut, pentru realizarea componentelor Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, răspunzătoare de executarea acestuia pe domenii specifice de activitate. U.M.P. este coordonatoarea realizării Proiectului în ansamblu şi este responsabilă de utilizarea sumelor din împrumut. (3) Nivelul salariilor personalului U.M.P. şi U.I.P. este stabilit de ministrul industriei şi comerţului, în calitatea sa de coordonator al întregului Proiect. (4) Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. şi în U.I.P. beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi consultanţii străini care le acorda asistenţa tehnica, inclusiv în ceea ce priveşte regimul de impozitare a veniturilor. (5) Ministerul Finanţelor va încheia acorduri de subimprumut cu Ministerul Industriei şi Comerţului şi cu entitatile enumerate la alin. (1), prin care se deleagă U.M.P. şi U.I.P. întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, precum şi utilizarea sumelor din împrumut, asigurarea serviciului datoriei externe şi, respectiv, a sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele proprii, prin bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Industriei şi Comerţului va plati Băncii comisionul de 1%, în numele Împrumutatului, din surse prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul propriu. (2) Contribuţia României la realizarea Proiectului consta în plata taxelor, a impozitelor directe şi indirecte, a cofinanţării categoriilor prevăzute în anexa nr. 1 la acordul de împrumut, a comisioanelor şi spezelor bancare de pe teritoriul României, cheltuieli necesare în vederea funcţionarii U.M.P. şi U.I.P., reprezentând costurile cu comunicaţiile (posta, telefon, telefax şi Internet), cu deplasarile (cheltuieli de transport, cazare şi diurna) pentru scopurile Proiectului (în ţara şi în străinătate), cheltuielile determinate de costurile cu materialele (inclusiv cu piesele de schimb şi consumabilele), cheltuielile cu prestările de servicii cu caracter funcţional, de întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor, ale echipamentelor de birou şi ale vehiculelor, cu actualizarea soft-ware, cheltuielile cu cărţi şi publicaţii, costurile cu curieratul şi cu publicitatea, precum şi a impozitelor şi contribuţiilor sociale aferente salariilor angajaţilor U.M.P. şi U.I.P., a altor cheltuieli necesare în vederea derulării Proiectului. Contribuţia României se suporta din sume prevăzute distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecăreia dintre entitatile menţionate la art. 2 alin. (1), ca părţi ale bugetului de stat aprobat. (3) Comisioanele şi spezele bancare pe teritoriul României se pot plati şi din dobânda bonificata la contul special. Aceste sume vor fi deduse din vărsămintele dobânzilor datorate de Ministerul Industriei şi Comerţului (prin U.M.P.) bugetului de stat. (4) Plata serviciului datoriei externe aferente împrumutului (rambursări de rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri) se va asigura de entitatile beneficiare ale împrumutului, din sume prevăzute distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli, părţi ale bugetului de stat aprobat, corespunzător sumelor utilizate de acestea din împrumut. (5) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa prevadă anual în bugetul de stat sumele corespunzătoare contribuţiei României la realizarea Proiectului pe toată durata acestuia, precum şi sumele pentru plata serviciului datoriei externe aferente împrumutului şi sa introducă modificările corespunzătoare în bugetele entitatilor participante la realizarea Proiectului, prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4Se autorizeaza Ministerul Industriei şi Comerţului, prin U.M.P., ca din contul special deschis la o banca comercială românească să efectueze plati în valută persoanelor fizice şi juridice rezidente, pentru furnizarea de bunuri, de lucrări şi de servicii necesare Proiectului, pe baza contractelor încheiate în condiţiile prevederilor acordului.  +  Articolul 5 (1) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului de împrumut menţionat la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionalitati economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Ion Pascu,secretar de statACORD 13/10/1999