INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000     +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni reglementează prevenirea şi combaterea activităţilor de spalare a banilor prin intermediul pieţei de capital şi sunt emise în aplicarea Legii nr. 21/1999 privind prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor.  +  Articolul 2Intra sub incidenţa prezentelor instrucţiuni persoanele fizice şi juridice autorizate şi/sau reglementate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori şi a Legii nr. 83/1994 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii şi funcţionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară: societăţile de valori mobiliare, societăţile de administrare, fondurile deschise de investiţii, societăţile de investiţii, fondurile de investiţii cu capital de risc, societăţile de depozitare a activelor fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii, agenţii custode, consultanţii de plasament, cenzorii externi independenţi, agenţii de valori mobiliare, Bursa de Valori Bucureşti, RASDAQ, Societatea Naţionala de Compensare, Decontare şi Depozitare.  +  Articolul 3 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 21/1999 şi a prezentelor instrucţiuni, ale căror nume, împreună cu funcţia şi cu responsabilităţile menţionate, vor fi comunicate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiu, şi C.N.V.M., în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni. (2) Fiecare persoana desemnată conform alin. (1) de către persoanele juridice specificate la art. 2 răspunde de realizarea sarcinilor stabilite de acestea în aplicarea Legii nr. 21/1999 şi a prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 4Persoanele juridice prevăzute la art. 2 vor stabili proceduri şi metode de control intern pentru a preveni şi a împiedica spalarea banilor şi vor asigura instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea tranzacţiilor care pot fi legate de spalarea banilor şi cu privire la măsurile imediate ce trebuie luate în asemenea cazuri conform legii.  +  Articolul 5De îndată ce angajatul unei persoane juridice sau persoanele fizice prevăzute la art. 2 au suspiciuni ca o operaţiune care urmează să aibă loc are drept scop spalarea banilor va sesiza persoana sau persoanele desemnate conform art. 3, care, pe baza unor indicii temeinice, vor informa la rândul lor, în termen de 24 de ore, Oficiul şi, în termen de 3 zile, C.N.V.M., dacă operaţiunea este de natura sa afecteze integritatea şi buna funcţionare a pieţei de capital.  +  Articolul 6 (1) Persoanele juridice, prin angajaţii lor, şi persoanele fizice menţionate la art. 2 au obligaţia sa stabilească identitatea clienţilor pentru orice tranzacţie a carei limita minima, în lei sau în valută, reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia are loc printr-o singura operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au legătură între ele. (2) Pentru operaţiunile de depunere sau de retragere de sume în numerar, în lei sau în valută, sume ce depăşesc echivalentul a 10.000 euro, personalul din structurile prevăzute la art. 2 va raporta în termen de 24 de ore de la data efectuării operaţiunii Oficiului şi, în termen de 3 zile, C.N.V.M.  +  Articolul 7De îndată ce apar informaţii ca prin tranzacţii se urmăreşte spalarea banilor, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea tranzacţiei este mai mica decât limita minima stabilită de Oficiu.  +  Articolul 8Dacă o persoană dintre cele prevăzute la art. 2 are cunoştinţa ca o tranzacţie pentru care a primit instrucţiuni sa o efectueze are ca scop spalarea banilor şi acesteia îi este imposibil sa nu o efectueze sau prin neefectuarea ei este posibil sa zadarniceasca eforturile întreprinse în urmărirea beneficiarilor operaţiunii suspecte de spalare a banilor, instituţia sau persoana în cauza va informa Oficiul şi C.N.V.M. imediat după ce a efectuat tranzacţia. În asemenea cazuri se va preciza motivul pentru care nu s-a putut transmite informaţia despre tranzacţie înainte ca aceasta să se fi efectuat.  +  Articolul 9 (1) Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde: a) în cazul persoanelor fizice, datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate; b) în cazul persoanelor juridice, datele menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada ca persoana fizica care conduce tranzacţia reprezintă legal persoana juridică. (2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacţie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un notar public.  +  Articolul 10În cazul în care exista informaţii referitoare la clienţii prevăzuţi la art. 6 şi 9 ca tranzacţia nu se desfăşoară în nume propriu, persoanele fizice menţionate la art. 2 vor lua măsuri pentru a obţine date despre adevarata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează aceşti clienţi, inclusiv de la Oficiu.  +  Articolul 11Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2 vor întocmi un raport scris pentru fiecare tranzacţie care, în virtutea naturii ei sau a caracterului neobisnuit raportat la contextul activităţilor obişnuite ale clientului, poate fi legată de spalarea banilor.  +  Articolul 12Sesizările comunicate C.N.V.M. de către alte persoane fizice şi juridice decât cele prevăzute la art. 2 vor fi transmise Oficiului în termen de 24 de ore.  +  Articolul 13Toate documentele comunicate Oficiului sau C.N.V.M. sunt considerate informaţii confidenţiale.--------