HOTĂRÂRE nr. 868 din 31 octombrie 2018privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 9 noiembrie 2018  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2.016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei din 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă măsurile de sprijin financiar potrivit prevederilor părții II: „Piața internă“, titlului I: „Intervenția pe piață“, capitolului II „Scheme de ajutor“, secțiunii 4 „Programe de sprijin în sectorul vitivinicol“, subsecțiunii 2 „Măsuri de sprijin specifice“ din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.  +  Articolul 2Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii Europene producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 sunt:a) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole;b) promovarea vinurilor, prin submăsura de informare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin și la schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice, precum și submăsura de promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie; c) asigurarea recoltei;d) investiții;e) distilarea subproduselor.  +  Articolul 3(1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea în sectorul vitivinicol, precum și forme asociative ale acestora. (2) Pentru măsura prevăzută la art. 2 lit. b), beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol și/sau organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol și/sau organisme de drept public, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Organismul de drept public poate fi beneficiar al sprijinului financiar cu respectarea prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei.  +  Articolul 4Sprijinul aferent măsurilor prevăzute la art. 2 se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul european de garantare agricolă (F.E.G.A.)“.  +  Articolul 5Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru măsurile prevăzute la art. 2 este de 47,7 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VI „Limite bugetare pentru programele de sprijin menționate la articolul 44 alineatul (1)“ la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 6Pentru măsurile prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) și e) sprijinul financiar din F.E.G.A. aferent programelor depuse în baza Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, precum și programelor aflate în derulare și aprobate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului se plătește din cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene.  +  Articolul 7Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar, tipul de beneficiari specifici fiecărei măsuri eligibile, cheltuielile eligibile pentru fiecare măsură, modalitățile de verificare și control, precum și modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 8Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă pentru gestionarea plăților și recuperarea debitelor, potrivit prevederilor art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, prevederilor Regulamentului 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, precum și prevederilor Regulamentului 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.  +  Articolul 9(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 1-3 și art. 5-9 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 18 iulie 2014, cu completările ulterioare, se abrogă.(2) Măsurile adoptate în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile până la finalizarea acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 31 octombrie 2018.Nr. 868.----