NORME METODOLOGICE din 31 august 2016de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016  Notă
  Aprobate de Hotărârea nr. 640/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 19 septembrie 2016.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente Fondului european de garantare agricolă, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și a contribuției publice naționale totale  +  Articolul 1(1) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la art. 14, 34 și 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, denumită în continuare ordonanța, beneficiarii de proiecte au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, susținut din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, și a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare POPAM, susținut din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare FEPAM, conform anexei nr. 24.(2) Înainte de data semnării contractului de finanțare, compartimentul de specialitate al beneficiarilor, prevăzuți la alin. (1), solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor, care vor cuprinde informații privind eligibilitatea cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului.(3) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 14, 34 și 36 din ordonanță, la nivel de credite de angajament și credite bugetare, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor și se aprobă cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.  +  Articolul 2(1) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la art. 17, respectiv art. 37 din ordonanță beneficiarii de proiecte au obligația să completeze fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, după caz, în cadrul PNDR 2014-2020 sau POPAM, conform anexei nr. 24 la prezentele norme metodologice.(2) Înainte de data semnării contractului de finanțare, compartimentul de specialitate al beneficiarilor, prevăzuți la alin. (1), solicită, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor, care vor cuprinde informații privind eligibilitatea cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului.(3) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 17 și 37 din ordonanță, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor și se aprobă cu ocazia aprobării sau rectificării acestor bugete.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate în cadrul PNDR 2014-2020 sau POPAM, după caz, cât și pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituții publice locale finanțate integral/parțial din bugetul local.(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor finanțate, după caz, în cadrul PNDR 2014-2020 sau POPAM, pentru instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, beneficiare ale celor două programe, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritatea de plată, pe baza solicitării de finanțare transmisă de beneficiari.  +  Articolul 3(1) Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană, potrivit art. 9 din ordonanță, se virează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în contul de venituri ale bugetului de stat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării.(2) Sumele alocate temporar din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice pentru plata schemelor de plăți directe pentru agricultură, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, precum și a ajutoarelor specifice care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, se restituie de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la sfârșitul anului calendaristic în care au fost alocate.  +  Articolul 4(1) Pentru asigurarea sumelor prevăzute la art. 6, 13, 25 din ordonanță, APIA și AFIR transmit trimestrial estimarea necesarului de fonduri, iar Autoritatea de management pentru POPAM lunar la MADR, în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plățile, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5, 6 și 7.(2) Solicitarea de fonduri formulată către MADR, după caz, de către Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură, denumită în continuare APIA, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, sau Autoritatea de management pentru POPAM din cadrul MADR se va face distinct pe măsuri, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeană, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8, 9a, 9b și 10.(3) Solicitarea de fonduri de către APIA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, se va face inclusiv cu sumele prevăzute la art. 46 alin. (3), din ordonanță. Prin deschidere de credite, conturile APIA vor fi alimentate cu întreaga sumă, iar APIA va vira AFIR contravaloarea debitelor FEADR compensate din FEGA.(4) Sumele reprezentând debite FEADR, cofinanțare FEADR compensate din FEGA, cofinanțare FEGA și buget național se vor solicita de către APIA de la MADR și se vor vira către AFIR pentru stingerea acestora.(5) Sumele reprezentând debite FEGA, cofinanțare FEGA și buget național, compensate din FEADR și cofinanțare FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR și se vor vira către APIA pentru stingerea acestora.(6) Solicitările de fonduri către MADR se efectuează înainte de deducere/compensare.(7) Solicitarea de fonduri de către AFIR de la MADR pentru sumele necesare acoperirii plății taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, acordate de la bugetul de stat potrivit art. 13 alin. (1) lit. d) și e) din ordonanță, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 43 alin. (1) din ordonanță, se va face distinct, pe măsuri, conform formularului de solicitare de fonduri din anexele nr. 11a și 11 b.(8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 43 alin. (3) din ordonanță, se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora de către MADR de la beneficiari.(9) AFIR notifică beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin. (3) din ordonanță cu privire la obligația de a restitui la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit anexei nr. 15.(10) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice, în vederea aprobării, cererile pentru deschiderea de credite bugetare, la care anexează solicitările de fonduri conform modelelor prezentate în anexele nr. 12, 13 și 14.(11) APIA solicită AFIR, în baza declarației privind cererile de plăți compensatorii, sumele aferente schemelor și măsurilor FEADR, în vederea efectuării plăților către beneficiari, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16.(12) Ulterior aprobării de către MFP a cererii de deschidere de credite bugetare, MADR comunică AFIR, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat în anexele nr. 17 și 18, data și suma ce se transferă în conturile AFIR deschise la Trezoreria Statului.  +  Articolul 5(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor deschise la Trezoreria Statului, AFIR și MADR efectuează plățile către beneficiari.(2) Din sumele plătite integral de MADR, AFIR și APIA de la bugetul de stat pentru implementarea măsurii de asistență tehnică, conform art. 19 alin. (2) din ordonanță, se va restitui numai contribuția financiară externă rambursată ulterior de UE, prin intermediul AFIR, în conturi de venituri ale bugetului de stat.(3) În prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), AFIR va restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate și va notifica în scris MADR, conform modelului prezentat în anexa nr. 19.  +  Articolul 6(1) MADR, în calitate de autoritate competentă, asigură organizarea, implementarea și funcționarea Rețelei de informații contabile agricole, denumită în continuare RICA.(2) Finanțarea cheltuielilor de înființare și susținere a sistemelor informatice de contabilitate, conform art. 12 din ordonanță, se suportă din fonduri externe nerambursabile FEGA și din bugetul de stat, prin bugetul MADR, potrivit art. 6 alin. (1) lit. k) din ordonanță.(3) Plățile către furnizori, reprezentând decontarea cheltuielilor privind achiziții de bunuri, lucrări și servicii destinate funcționării RICA, se efectuează de către MADR astfel: din fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu această destinație de Comisia Europeană, iar taxa pe valoarea adăugată din bugetul de stat, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA.(4) MADR solicită MFP sumele necesare efectuării plății taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate, destinate funcționării RICA, conform anexei nr. 22.  +  Articolul 7(1) Potrivit art. 27 alin. (2) din ordonanță, modelul de notificare aferentă cererii de plată a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 20.(2) Potrivit art. 28 alin. (3) din ordonanță, modelul de notificare aferentă cererii de plată este prevăzut în anexa nr. 21.  +  Capitolul II Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM  +  Secţiunea 1 Dispoziții privind sprijinul financiar aferent FEGA  +  Articolul 8În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEGA se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, după cum urmează:A. Pentru gestionarea sumelor aferente FEGA:A.1. a) Pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale(i) 57.09.01.80 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014-2020" - pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile;(ii) 57.09.03.80 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare în cazul indisponibilităților temporare FEGA pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014 - 2020";(iii) contul 01 "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" - pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul MADR și respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" cu detaliere potrivit clasificației bugetare în vederea efectuării de plăți de MADR;(iv) 20.A.48.13.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent" sau 20.A.48.13.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori", după caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea la bugetul de stat a sumelor din contul 57.09.01.80 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014-2020", potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015;b) Pe numele APIA(i) contul 01 "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" - pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul APIA și respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" cu detaliere potrivit clasificației bugetare - pentru gestionarea sumelor ce se virează beneficiarilor de APIA;(ii) 57.09.05.80 "Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEGA 2014-2020";(iii) 50.05.26 "Sume de mandat și în depozit reprezentând garanții pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015" - pentru gestionarea garanțiilor pentru acordarea avansului prevăzut la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015;(iv) 20.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".A.2. Pentru beneficiari:A.2.1. Instituții publice, indiferent de modalitatea de finanțare Conturi de venituri bugetare prin care se gestionează sumele aferente FEGAa) pentru instituții publice din administrația publică locală:– pentru instituții publice finanțate integral din bugetul local– 21.A.42.42.00 "Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.F.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.G.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:– 21.E.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"b) pentru instituții publice din administrația publică centrală:– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.F.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.G.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:– 20.E.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"c) pentru instituții publice din sectorul asigurărilor sociale de stat:– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul asigurărilor sociale de stat:– 22.F.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul asigurărilor sociale de stat:– 22.G.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din sectorul asigurărilor sociale de stat:– 22.E.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"d) pentru instituții publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj:– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul asigurărilor pentru șomaj:– 28.F.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul asigurărilor pentru șomaj:– 28.G.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj:– 28.E.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"e) pentru instituții publice din sectorul FNUASS:– pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul FNUASS:– 26.F.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul FNUASS:– 26.G.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"– pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din sectorul FNUASS:– 26.E.42.43.00 "Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA"A.2.2. Beneficiari privațiPentru beneficiarii privați, în situația în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, pentru gestionarea proiectelor finanțate din FEGA:(i) 50.99.12 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând avansuri aferent schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";(ii) 50.99.13 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat aferent schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015".  +  Articolul 9(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din ordonanță, precum și în condițiile și în limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2, APIA are obligația de a solicita beneficiarului o garanție pentru acordarea avansului, la nivelul specificat în anexa nr. 2.(2) APIA acordă avansul numai după constituirea garanției pentru returnarea avansului de către beneficiarul de avans care are această obligație.(3) Fermierii și operatorii economici constituie garanțiile la dispoziția APIA prin virament bancar, scrisori de garanție emise de instituții financiare bancare sau instrumente de garantare emise de societăți de asigurare, în condițiile legii.(4) Emitenții garanțiilor trebuie să fie autorizați astfel:a) societățile de asigurare în conformitate cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;b) instituțiile bancare în conformitate cu Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.(5) Scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție emisă de o instituție financiară/societate de asigurare din afara României trebuie confirmată și acceptată de o instituție de credit sau de asigurare din România, în condițiile legii.(6) Pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din ordonanță beneficiarii privați pot constitui garanția sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui depozit în numerar, prin virarea sumei în contul 50.05.26 "Sume de mandat și în depozit reprezentând garanții pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015", deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Emiterea scrisorilor de garanție bancară se face de către băncile autorizate de Banca Națională a României, înscrise în Registrul instituțiilor de credit.(7) Garanția sub formă de depozit în numerar se poate constitui astfel:a) depunere în numerar la casieria APIA pentru valori până la 5000 lei pe care APIA îl depune în contul 50.05.26 "Sume de mandat și în depozit reprezentând garanții pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015" în termen de maximum două zile lucrătoare; saub) virament bancar în contul 50.05.26 "Sume de mandat și în depozit reprezentând garanții pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015" deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(8) O garanție sub forma unui depozit în numerar nu poate fi acceptată decât dacă viramentul se realizează în conturile deschise de agenție în acest scop. În cazul în care un depozit în numerar se efectuează prin virament, nu se consideră că acesta este constituit decât atunci când APIA are siguranța că poate dispune de suma respectivă. Confirmarea existenței sumei în contul de garanții al APIA se face prin extras de cont eliberat de la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(9) În cazul neîndeplinirii obligațiilor garantate, APIA va dispune instituției de credit/societății de asigurare emitente care a confirmat și acceptat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție, după caz, virarea sumei de bani în contul 50.05.26 "Sume de mandat și în depozit reprezentând garanții pentru acordarea de avansuri aferente FEGA perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015", ulterior APIA urmând a vira sumele respective potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din ordonanță.(10) Modele de scrisoare de garanție sunt prezentate în anexele nr. 3a-3g.(11) Modele de instrumente de garantare sunt prezentate în anexele nr. 3h-3n.(12) Modelele scrisorilor de garanție bancară pentru returnarea avansului sunt prezentate în anexele nr. 3b, 3d și 3f.  +  Secţiunea a 2-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR  +  Articolul 10În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEADR se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, după cum urmează:B. Pentru gestionarea sumelor aferente FEADR:B.1. a) Pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale– 57.09.01.81 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020";– contul 01 "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" și, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală", cu detaliere potrivit clasificației bugetare - pentru gestionarea sumelor aprobate în bugetul MADR care se virează către AFIR;– 20.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent" sau 20.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori", după caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea la bugetul de stat a sumelor din contul 57.09.01.81 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020", potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015.b) Pe numele AFIR– 20.G.42.71.00 "Sume alocate de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020", codificat cu CIF AFIR;– 20.G.48.17.00 "Programul Național de Dezvoltare Rurală", codificat cu CIF AFIR;– contul 01 "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" și, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală", cu detaliere potrivit clasificației bugetare, pentru gestionarea sumelor ce se virează beneficiarilor de către AFIR;– 57.09.05.81 "Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020".B.2. Pentru beneficiariB.2.1. Instituții publice, indiferent de modalitatea de finanțareI. Conturi de venituri bugetare în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europenea) conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 20.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 22.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 22.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 28.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 28.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c) conturile de venituri ale bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 26.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 26.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d) conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 21.A.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.A.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.A.48.04.03 "Prefinanțare";e) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:(i) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.F.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.F.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 20.F.48.04.03 "Prefinanțare";(ii) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.F.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.F.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.F.48.04.03 "Prefinanțare";f) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:(i) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.G.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.G.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 20.G.48.04.03 "Prefinanțare";(ii) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.G.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.G.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.G.48.04.03 "Prefinanțare";(iii) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj":– 28.G.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 28.G.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 28.G.48.04.03 "Prefinanțare";g) conturile de venituri ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:(i) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:– 20.E.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.E.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 20.E.48.04.03 "Prefinanțare";(ii) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:– 21.E.48.04.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.E.48.04.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.E.48.04.03 "Prefinanțare".II. Conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv ale activităților finanțate din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, precum și contul de venituri al bugetului local pentru instituții publice finanțate integral din bugetul administrației publice locale în care se virează sumele aferente reprezentând finanțare națională din bugetul AFIR sunt următoarele:a) pentru instituții publice din administrația publică centrală:a1) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.F.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";a2) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.G.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";a3) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:– 20.E.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";b) pentru instituții publice din administrația publică locală:b1) pentru instituții publice finanțate integral din bugetul local:– 21.A.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";b2) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.F.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";b3) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.G.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";b4) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:– 21.E.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020";c) pentru instituțiile publice din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj":c1) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj":– 28.G.43.31.00 "Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020".B.2.2. Pentru beneficiarii privați, în situația în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, pentru gestionarea proiectelor finanțate din FEADR:(i) 50.99.14 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând avansuri aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";(ii) 50.99.15 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015".B.3. Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată - FEADR sunt următoarele:a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor în vederea încasării sumelor de la agenția de plată:a1) 50.44.01 "Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";a2) 50.44.02 "Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";a3) 50.44.06 "Disponibil al beneficiarilor privați aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";b) conturile utilizate de instituțiile publice în care se transfer sumele din conturile prevăzute la lit. a) sunt cele înscrise la lit. B.2.1 pct. II;c) contul 50.99.18 "Disponibil al beneficiarilor privați aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEADR, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015" - în vederea încasării sumelor din contul prevăzut la lit. a3) și a contribuției proprii.  +  Articolul 11(1) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la art. 23 alin. (5) din ordonanță vor fi recuperate de AFIR prin plată voluntară sau prin executarea garanțiilor și se vor vira în contul 57.09.05.81 «Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020», deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului Sector 1, care, la rândul său, le va restitui MADR în contul 57.09.01.81 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020» pentru componenta de finanțare externă nerambursabilă din avans și în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare ale art. 58.28 «Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020» pentru componenta de cofinanțare corespunzătoare anului curent sau art. 85.01 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent» pentru componenta de cofinanțare corespunzătoare anilor precedenți.(2) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în contractele de finanțare încheiate de AFIR cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuție sau a duratei pentru depunerea primei tranșe de plată se virează de beneficiari în contul 57.09.05.81 «Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020», deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului Sector 1, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finanțare. AFIR virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat, aferent subcapitolului 35.01.50 «Alte amenzi, penalități și confiscări», codificat cu codul de identificare fiscală al AFIR.(3) Stabilirea creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se realizează în conformitate cu anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 1^1. Sumele reprezentând dobânzi datorate se virează către AFIR în contul 57.09.05.81 «Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, FEADR 2014-2020», deschis pe numele AFIR la Trezoreria Statului Sector 1, iar AFIR, în conformitate cu proporționalitatea participării la finanțarea proiectelor, le virează:a) în contul de venituri ale bugetului de stat, aferent subcapitolului 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi», codificat cu codul de identificare fiscală al MADR pentru componenta de cofinanțare și pentru componenta reprezentând fondurile externe nerambursabile în situația în care avansul a provenit din fondurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din ordonanță;b) în contul 57.09.01.81 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea proiectelor pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEADR 2014-2020» deschis pe numele MADR pentru componenta de finanțare externă nerambursabilă în situația în care avansul a fost acordat din conturile prevăzute la art. 4 alin (3) lit. a) din ordonanță. (la 12-11-2018, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM  +  Articolul 12În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEPAM se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului, după cum urmează:C. Pentru gestionarea sumelor aferente FEPAM:C.1. Pe numele MADR:– 20.D.41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";– 57.09.05.82 "Disponibil din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari, pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 - FEPAM 2014-2020";– contul 01 "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" și, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală", cu detaliere potrivit clasificației bugetare;– 20.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent" sau 20.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori", după caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea sumelor la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015.C.2. Pentru beneficiari:C.2.1. Instituții publice, indiferent de modalitatea de finanțareI. Conturi de venituri bugetare în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:a) conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 20.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 22.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 22.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 28.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 28.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d) conturile de venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 26.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 26.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";e) conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:– 21.A.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.A.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.A.48.05.03 "Prefinanțare";f) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:(i) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.F.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.F.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 20.F.48.05.03 "Prefinanțare";(ii) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.F.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.F.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.F.48.05.03 "Prefinanțare";g) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:(i) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.G.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.G.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 20.G.48.05.03 "Prefinanțare";(ii) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.G.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.G.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.G.48.05.03 "Prefinanțare";(iii) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj":– 28.G.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 28.G.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 28.G.48.05.03 "Prefinanțare";h) conturile de venituri ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:(i) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:– 20.E.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 20.E.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 20.E.48.05.03 "Prefinanțare";(ii) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:– 21.E.48.05.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";– 21.E.48.05.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";– 21.E.48.05.03 "Prefinanțare".II. Conturi de venituri bugetare prin care se gestionează sumele aferente FEPAM:a) pentru instituții publice din administrația publică locală:(i) pentru instituții publice finanțate integral din bugetul local:– 21.A.42.69.00 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(ii) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.F.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(iii) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală:– 21.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(iv) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală:– 21.E.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";b) pentru instituții publice din administrația publică centrală:(i) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.F.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(ii) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală:– 20.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";(iii) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală:– 20.E.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";c) pentru instituții publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj:(i) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul asigurărilor pentru șomaj:– 28.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020".C.2.2. Beneficiarii privațiPentru beneficiarii privați, în situația în care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului, pentru gestionarea proiectelor finanțate din FEPAM:(i) 50.99.16 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând avansuri aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";(ii) 50.99.17 "Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015".C.3. Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată - FEPAM sunt următoarele:a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor în vederea încasării sumelor de la autoritățile de management/agenții de plată:a1) 50.44.07 "Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";a2) 50.44.08 "Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";a3) 50.44.12 "Disponibil al beneficiarilor privați aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015";b) conturile utilizate de instituțiile publice în care se transferă sumele din conturile prevăzute la lit. a) sunt cele înscrise la lit. C2.1 pct. II;c) contul 50.99.19 "Disponibil al beneficiarilor privați aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 - FEPAM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015" - în vederea încasării sumelor din contul prevăzut la lit. a3) și a contribuției proprii.  +  Articolul 13(1) În situația în care beneficiarii privați ai POPAM solicită plata unui avans, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (3) din ordonanță, și prezintă, în vederea obținerii avansului, o poliță de asigurare conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonanță, aceasta trebuie să prevadă în mod expres faptul că poate fi executată irevocabil și necondiționat de către DG-AMPOP, la prima sa cerere scrisă și fără ca DG-AMPOP să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea de executare să se specifice că suma cerută este datorată faptului că beneficiarul POPAM nu a restituit total/parțial avansul primit de la DGAMPOP.(2) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la art. 29 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 vor fi recuperate prin executarea garanțiilor și virarea sumelor în contul 57.09.05.82 "Disponibil din debite recuperate FEPAM din sume reprezentând debite recuperate de la beneficiari pentru perioada de programare 2014-2020" deschis pe numele MADR la Trezoreria Statului.(3) Sumele reprezentând penalizarea prevăzută în angajamentele legale încheiate de MADR prin DGP AM-POPAM cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuție sau a duratei pentru depunerea primei tranșe de plată se virează de beneficiari în contul 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEPAM", deschis pe numele MADR la Trezoreria Statului, în maximum 10 zile lucrătoare calculate de la data primirii notificării de acceptare a modificării contractului de finanțare. MADR virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat.(4) Stabilirea creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate se realizează în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Dobânzile și penalitățile se vor vira la subcapitolul "Alte venituri din dobânzi", cod 31.01.03, și, respectiv, "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen", cod 35.01.04.  +  Secţiunea a 4-a Alte dispoziții privind Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM  +  Articolul 14Pentru efectuarea operațiunilor de încasări și plăți prin conturile MADR, APIA și AFIR, precum și prin conturile beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.  +  Articolul 15(1) Plățile aferente derulării operațiunilor financiare de implementare a schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectuează de către APIA astfel:a) beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la instituții financiar-bancare;b) instituțiilor publice, indiferent de modul de organizare și finanțare, în conturi deschise la Trezoreria Statului;c) persoanelor juridice, altele decât instituții publice, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituții financiar-bancare.(2) Plățile aferente derulării proiectelor finanțate din FEADR și FEPAM, inclusiv cele specifice implementării măsurilor delegate, finanțate din FEADR, se efectuează de către AFIR, APIA și MADR, după caz, astfel:a) beneficiarilor persoane fizice sumele li se virează în conturi deschise la instituții financiar-bancare;b) instituțiilor publice, indiferent de modul de organizare și finanțare, în conturi deschise la Trezoreria Statului;c) persoanelor juridice, altele decât instituții publice, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituții financiar-bancare.  +  Articolul 16Dobânzile și penalitățile se vor vira la subcapitolul 31.01.03 "Alte venituri din dobânzi" și, respectiv, 35.01.04 "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen".  +  Articolul 17Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile FEGA, FEADR și FEPAM și a sumelor alocate de la bugetul de stat de către APIA, AFIR și MADR prin conturile deschise la Trezoreria Statului și Banca Națională a României se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 18Sumele aferente FEGA, FEADR, FEPAM, virate eronat de către instituțiile publice responsabile cu gestionarea programelor sau măsurilor susținute financiar din aceste fonduri, respectiv MADR, AFIR și APIA, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în conturile din care au fost dispuse plățile, la cererea scrisă a instituțiilor publice care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din anexa nr. 23.  +  Articolul 19(1) În cadrul contului 57 "Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2020" și, respectiv, 50.44 "Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015" pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015.(2) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute în prezentele norme metodologice, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor și/sau instituțiilor publice cu rol de agenții de plăți pe numele cărora sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât și pentru sumele cuvenite entităților finanțate integral din bugetele acestora.  +  Capitolul III Dispoziții specifice din domeniul garantării  +  Articolul 20(1) Fondurile schemelor de garantare finanțate din PNDR 2007-2013 care fac obiectul restituirii conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 sunt următoarele:a) capitalul alocat pe fiecare măsură din PNDR 2007-2013 și rămas disponibil după deducerea cheltuielilor de gestiune, a sumelor necesare pentru plata soldului garanțiilor active la 31 decembrie 2015, determinate pe baza ratei estimate de eșec de 18,98% și a sumelor neutilizate în sensul art. 29 lit. j) din Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 908/2014;b) dobânda aferentă capitalului restituit potrivit prevederilor lit. a), acumulată pe toată perioada funcționării schemelor până la data restituirii și care nu a fost utilizată, în limita sumei existente în contul gestionarului la data restituirii;c) sumele existente în contul gestionarului schemelor de garantare la data restituirii constituite din primele de garantare pentru garanțiile acordate pe perioada de funcționare a schemelor, creanțele recuperate regularizate cu instituțiile finanțatoare și care nu au fost utilizate și dobânzile aferente acestor sume.(2) Disponibilul schemelor de garantare după 31 decembrie 2015 este constituit din:a) sumele reprezentând necesarul de capital pentru acoperirea valorii în sold a garanțiilor active la 31 decembrie 2015, raportate la rata estimată de eșec de 18,98%;b) creanțele recuperate și dobânzile aferente, încasate după această dată;c) dobânda aferentă capitalului rămas la dispoziția administratorului la 31 decembrie 2015, după data restituirii fondurilor de la alin. (1).(3) Disponibilul prevăzut la alin. (2) și dobânzile aferente vor fi înregistrate ca "împrumut subordonat" și utilizat pentru plata garanțiilor executate de instituțiile finanțatoare după 31 decembrie 2015 și nu poate fi utilizat pentru acordarea de noi garanții.(4) Fondurile schemei de garantare finanțate din POP 2007-2013 care fac obiectul restituirii conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 sunt următoarele:a) capitalul alocat pe fiecare măsură din POP 2007-2013 și rămas disponibil după deducerea cheltuielilor de gestiune precum și a 1/5 (20%) din sumele necesare pentru plata soldului garanțiilor active la 31 decembrie 2015;b) dobânda aferentă capitalului restituit potrivit prevederilor lit. a), acumulată pe toată perioada funcționării schemei până la data restituirii și care nu a fost utilizată, în limita sumei existente în contul gestionarului la data restituirii;c) sumele existente în contul gestionarului schemei de garantare la data restituirii constituite din primele de garantare pentru garanțiile acordate pe perioada de funcționare a schemei, creanțele recuperate regularizate cu instituțiile finanțatoare și care nu au fost utilizate și dobânzile aferente acestor sume.(5) Disponibilul schemei de garantare după 31 decembrie 2015 este constituit din:a) sumele reprezentând necesarul de capital pentru acoperirea valorii în sold a garanțiilor active la 31 decembrie 2015, în limita a 1/5 (20%);b) creanțele recuperate și dobânzile aferente, încasate după această dată;c) dobânda aferentă capitalului rămas la dispoziția administratorului la 31 decembrie 2015, după data restituirii fondurilor prevăzute la alin. (4).(6) Disponibilul prevăzut la alin. (5) și dobânzile aferente vor fi înregistrate ca "împrumut subordonat" și utilizat pentru plata garanțiilor executate de instituțiile finanțatoare după 31 decembrie 2015 și nu poate fi utilizat pentru acordarea de noi garanții.  +  Articolul 21(1) Pentru stabilirea sumelor prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2) gestionarul schemelor de garantare depune la AFIR un raport de activitate la închiderea programului pentru perioada de la începutul funcționării schemelor de garantare până la 31 decembrie 2015, însoțit de un raport de audit independent.(2) Pentru stabilirea sumelor prevăzute la art. 20alin (4) și (5), gestionarul schemei de garantare depune la MADR-DGP-AMPOP un raport de activitate la închiderea programului pentru perioada de la începutul funcționării schemelor de garantare până la 31 decembrie 2015, însoțit de alte documente prevăzute în contractul încheiat cu gestionarul schemei de garantare.  +  Articolul 22(1) Sumele prevăzute art. 20 alin. (1), rezultate în urma aprobării raportului de activitate la închiderea programului, evidențiate în euro și lei, se restituie de către gestionarul schemelor de garantare în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în lei, la cursul de la data punerii la dispoziție a fondurilor, în contul fondului aflat la dispoziția MADR constituit conform Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în contul AFIR, conform art. 26.(2) Sumele prevăzute art. 20 alin. (4) rezultate în urma aprobării raportului de activitate la închiderea programului, evidențiate în euro și lei, se restituie de către gestionarul schemei de garantare în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în lei, la cursul de la data punerii la dispoziție a fondurilor, în contul fondului aflat la dispoziția MADR constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23(1) Sumele neutilizate raportate la capitalul alocat schemelor de garantare din PNDR 2007-2013 în sensul art. 29 lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, care se lichidează la depunerea declarației anuale de cheltuieli aferente ultimului an de implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, se stabilesc pentru fiecare măsură care a făcut obiectul schemelor.(2) Sumele neutilizate prevăzute la alin. (1), dobânda aferentă acestora și, după caz, penalitățile percepute se virează în conturile AFIR în lei, la cursul de la data punerii la dispoziție a fondurilor, pentru reîntregirea contului FEADR conform prevederilor procedurilor de implementare ale AFIR.  +  Articolul 24(1) Pentru reglementarea modalității de gestionare a sumelor rămase la dispoziția gestionarului conform art. 20 alin. (2), (3), (5) și (6), MADR va încheia o convenție cu gestionarii schemelor de garantare din PNDR, respectiv POP 2007-2013.(2) Termenii și condițiile de garantare aplicabile la 31 decembrie 2015 schemelor de garantare finanțate din PNDR și POP 2007-2013 se aplică în baza convenției prevăzute la alin. (1) garanțiilor active la 31 decembrie 2015.(3) Gestionarii schemelor de garantare vor prezenta la MADR trimestrial și anual raportul de activitate privind derularea în continuare a schemelor de garantare.(4) Lunar, până la data de 10 a lunii curente, gestionarii schemelor de garantare vor transmite către MADR situația surselor rămase la dispoziție la închiderea programului și utilizate în continuare, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la MFP până la data de 15 a lunii curente.  +  Articolul 25Dobânzile încasate din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția gestionarului vor fi înregistrate în contabilitatea gestionarului ca venituri ale schemei de garantare și se vor utiliza exclusiv pentru:a) acoperirea riscului asumat din garanțiile active la 31 decembrie 2015 prin plata valorii sau, după caz, a soldului garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare;b) restituirea primelor de garantare încasate și înregistrate ca venituri ale schemelor de garantare în perioada 2010-2015, în cazul garanțiilor pentru care instituțiile finanțatoare solicită gestionarului schemelor fie restituirea integrală a primelor încasate ca urmare a anulării garanțiilor sau, după caz, restituirea proporțională cu perioada de garantare a primelor încasate, în cazul garanțiilor finalizate anticipat sau cu acordul părților.  +  Articolul 26(1) Plata garanțiilor acordate pe schemele de garantare finanțate din PNDR și executate de către băncile comerciale inclusiv prin executare silită potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se suportă din sursele prevăzute la art. 20 alin. (2) în următoarea ordine de priorități:a) dobânda încasată;b) recuperările de creanțe și dobânda aferentă;c) capitalul schemelor de garantare rămas la dispoziția gestionarului pentru acoperirea garanțiilor aflate în sold la data de 31 decembrie 2015.(2) În situația în care capitalul rămas la dispoziția gestionarului și veniturile constituite conform alin. (1) nu acoperă necesarul pentru plata garanțiilor executate de către instituțiile finanțatoare după 31 decembrie 2015, MADR reîntregește fondurile alocate gestionarului cu sumele necesare acestuia pentru acoperirea cerințelor de capital în funcție de rata estimată de eșec de 18,98%, în termen de 15 zile de la solicitare.(3) Plata garanțiilor acordate pe schema de garantare finanțată din POP 2007-2013 și executate de către băncile comerciale inclusiv prin executare silită potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se suportă din sursele prevăzute la art. 20 alin. (5) în următoarea ordine de priorități:a) dobânda încasată;b) recuperările de creanțe și dobânda aferentă;c) capitalul schemelor de garantare rămas la dispoziția gestionarului pentru acoperirea garanțiilor aflate în sold la data de 31 decembrie 2015.(4) În situația în care capitalul rămas la dispoziția gestionarului și veniturile constituite conform alin. (3) nu acoperă necesarul pentru plata garanțiilor executate de către instituțiile finanțatoare după 31 decembrie 2015, MADR reîntregește fondurile alocate gestionarului cu sumele necesare acestuia pentru acoperirea cerințelor de capital, în termen de 15 zile de la solicitare.  +  Articolul 27(1) După stingerea ultimei garanții aflate în sold după 31 decembrie 2015, gestionarul schemelor de garantare depune la MADR, în termen de 30 de zile, raportul final de activitate în care evidențiază sumele gestionate după 31 decembrie 2015, inclusiv sumele rămase în cont până la acea dată și neutilizate, constituite din capital, dobândă și creanțe recuperate.(2) Capitalul și celelalte sume neutilizate din cele prevăzute la alin. (1) în urma stingerii tuturor garanțiilor rămase în sold la 31 decembrie 2015 se restituie MADR în contul fondului constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile de la aprobarea raportului final de activitate de către MADR, mai puțin cel aferent garanțiilor reziliate și care pot fi executate prin hotărâre judecătorească de către instituțiile finanțatoare în termen de 3 ani de la data rezilierii.(3) Creanțele recuperate după stingerea ultimei garanții și depunerea raportului final de activitate se restituie MADR în contul fondului constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile de la recuperare.  +  Articolul 28Primele de garantare datorate de beneficiarii garanțiilor gestionarului după 31 decembrie 2015 sunt venituri ale acestuia.  +  Articolul 29(1) Creanțele gestionarului rezultate din plata garanțiilor executate de instituțiile finanțatoare sunt creanțe bugetare și se vor recupera, după caz, de către instituțiile finanțatoare sau de către gestionar.(2) Sumele rezultate din recuperarea creanțelor administrate de gestionarul schemelor de garantare vor fi înregistrate în contabilitatea gestionarului ca împrumut subordonat și reprezintă venituri ale schemelor de garantare și se vor utiliza pentru plata garanțiilor conform art. 25.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice - model - Aprobat Director general AFIR, ...........…………………..
  PROCES-VERBAL
  de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate
  încheiat la data de ...... privind proiectul .........., Contract nr. ......../data .......
  1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control) ..........................................................................prin persoanele:– domnul/doamna .......................... având funcția de ..............................;– domnul/doamna .........................., având funcția de ..............................;din cadrul ................, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Cererii de executare a Scrisorii de garanție/Poliței de asigurare nr. ..../......................., emisă de către AFIR,a procedat la calculul dobânzilor datorate ca urmare a recuperării avansului acordat și nejustificat conform Notificării cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente nr. .../............, precum și a Cererii de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare nr. .../....... .2. Baza legală a verificăriia) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) Contractul/Decizia/Acordul de finanțare .................................................. .3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:a) denumirea/numele și prenumele: ..............................................................;b) sediul/domiciliul: .................................................................;c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal: .........................;d) domiciliul fiscal: ...........................................;e) reprezentatul legal: ................................................ .4. Modul de calcul al dobânzii datoratea) valoarea debitului (stabilit prin Cererea de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare nr. .../....., precum și prin Notificarea cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente nr. .../............): ............................... lei;b) data comunicării Notificării beneficiarului cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente:..........;c) data recuperării integrale a debitului stabilit la lit. a) (data creditării contului AFIR): ................;d) numărul de zile între data comunicării beneficiarului și data recuperării integrale a debitului: .................e) rata de politică monetară a Băncii Naționale a României: ........;f) valoarea creanței bugetare rezultate din calculul dobânzilor datorate, conform art. 23 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare: .......... lei.5. Debitora) denumirea/numele și prenumele: ...................................;b) sediul/domiciliul: .................................;c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal: .............................;d) domiciliul fiscal: ..............................................;e) reprezentatul legal: .................................... .6. Cuantumul dobânzii datorateDebitorul, ...................., datorează AFIR o dobândă în valoare de ........... lei, după cum urmează:a) bugetul UE: .................. lei;b) buget aferent fondurilor publice naționale aferente fondurilor europene: .................. lei.7. Termen de platăScadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță.8. Cont bancar de recuperareContul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod IBAN .................................. deschis la ..............., cod fiscal ..................... .În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului titlul de creanță se poate formula contestație, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă.Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației.Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creanță.În temeiul art. 23 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal.Prezentul proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale.
  Semnături:
  domnul/doamna ................................,
  semnătura ...............................
  domnul/doamna ..................................,
  semnătura .............................
  Avizat
  Consilier juridic AFIR
  domnul/doamna ................................,
  semnătura .....................
  (la 12-11-2018, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 1^1la normele metodologice - model -AprobatDirector general AFIR, .........………………….
  PROCES-VERBAL
  de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate
  încheiat la data de .......... privind proiectul ............., Contract nr. ........../data .......
  1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor ..........................................................................................................,prin persoanele:– domnul/doamna .........................., având funcția de ..............................– domnul/doamna .........................., având funcția de ..............................din cadrul ................., în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Notificării cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente nr. .../............, emise de către AFIR, a procedat la calculul dobânzilor datorate ca urmare a recuperării avansului acordat și nejustificat prin plata voluntară de către debitor.2. Baza legală a verificăriia) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) Contractul/Decizia/Acordul de finanțare ................................................. .3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:a) denumirea/numele și prenumele: ............................................;b) sediul/domiciliul: .......................................................;c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal: ...............................;d) domiciliul fiscal: .................................................................;e) reprezentatul legal al proiectului: ................................................ .4. Modul de calcul al dobânzii datoratea) valoarea debitului stabilit prin Notificarea cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente nr. ....../...................................... lei.b) data comunicării Notificării beneficiarului cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente: ............................c) data recuperării integrale a debitului stabilit la lit. a) (data creditării contului AFIR): ................d) numărul de zile între data comunicării beneficiarului și data recuperării integrale a debitului: .................e) rata de politică monetară a Băncii Naționale a României: ........;f) valoarea creanței bugetare rezultate din calculul dobânzilor datorate, conform art. 23 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare: .......... lei.5. Debitora) denumirea/numele și prenumele: ..............................;b) sediul/domiciliul: .............................................;c) codul unic de înregistrare/codul numeric personal: ........................................;d) domiciliul fiscal: ....................................................;e) reprezentatul legal: ................................... .6. Cuantumul dobânzii datorateDebitorul, ...................., datorează AFIR o dobândă în valoare de ........... lei, după cum urmează:a) bugetul UE: .................. lei;b) buget aferent fondurilor publice naționale aferente fondurilor europene: .................. lei7. Termen de platăScadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță.8. Cont bancar de recuperareContul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este cod IBAN ............................. deschis la ..............., cod fiscal ........................ .În conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului titlul de creanță se poate formula contestație, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă.Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației.Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu de creanță.În temeiul art. 23 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 7 din prezentul proces-verbal.Prezentul proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale.
  Semnături:
  domnul/doamna ................................, semnătura
  domnul/doamna .................................., semnătura
  Avizat:
  Consilier juridic AFIR
  domnul/doamna ................................, semnătura .....................
  (la 12-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCategoriile de ajutoare financiare acordate conform măsurilor depiață și măsurilor de informare și promovare aproduselor agricole finanțate din Fondul european de garantare agricolă(FEGA), limitele maxime privind acordarea avansurilor și nivelul garanțiilor
  Nr.   Denumirea măsurii    Legislație comunitară    Condițiile de acordare, limitele maxime de acordare a avansurilor și nivelul garanțiilor
  0 1 2 3
  1.                   Ajutorul financiar destinat finanțării programelor operaționale ale organizațiilor de producători                Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceeace privește sectorul fructelor șilegumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar. 3. Valoarea avansului reprezintă cuantumul cheltuielilor pentru o perioadă de 4 luni, începând din luna în care se depune cererea de avans. 4. Nivelul garanției - 110% din cuantumul avansului acordat 5. Totalul avansurilor în cadrul unui an nu trebuie să depășească 80% din cuantumul ajutorului aprobat inițial pentru programul operațional în cauză.      
  2.                        Restructurarea și reconversiaplantațiilor de viță-de-vie                        Regulamentul (CE) nr. 555/2008 alComisiei din 27 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare           1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar. 3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar. 4. Nivelul garanției - 120% din cuantumul avansului acordat 5. Avansul se acordă înainte de executarea unei anumite măsuri, cucondiția ca execuția respectivei măsuri să fi început deja. 6. Beneficiarul avansului este obligat să execute măsura în 2 anide la acordarea avansului. Durata poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului în următoarele situații: a) suprafețele implicate sunt cuprinse în zone care au suferit calamități naturale; b) suprafețele au fost atestate decătre un organism recunoscut, implicat în probleme de natură fitosanitară privind materialul săditor.
  3.                              Ajutor pentru procesarea primară a inului și cânepei pentru fibre                             Regulamentul (CE) nr. 507/2008 alComisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre; Regulamentul delegat (UE) nr. 501/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei în ceea ce privește anumite cerințe referitoare la produsele agricolecare beneficiază de ajutor pentrudepozitare privată; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Acordarea avansului va fi condiționată de efectuarea verificărilor administrative și a "Declarației de producție", la fața locului, stabilindu-se astfelajutorul financiar. 3. Se pot acorda avansuri de 80% din ajutorul financiar. 4. Nivelul garanției constituite reprezintă 35% din cuantumul ajutorului financiar pentru fibrele lungi de in, fibrele scurte de in și pentru fibrele de cânepă și 110% din cuantumul ajutorului financiar acordat pentru fibrele scurte de in pentrucare s-a încheiat contract de curățare.             
  4.                 Ajutor pentru stocarea privată a untului și smântânii                Regulamentul (CE) nr. 826/2008 alComisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, cu modificărileși completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare. 3. Se pot acorda avansuri pentru operioadă de depozitare de 90 de zile. 4. Nivelul garanției - 110% din cuantumul avansului acordat 5. Avansul se poate acorda o singură dată, după o perioadă de stocare de 60 de zile. 6. Existența unui contract semnat în condițiile legii     
  5.                    Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea de lapte în instituțiile școlare                  Regulamentul (CE) nr. 657/2008 alComisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitorproduse lactate elevilor din instituțiile școlare; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar. 3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar. 4. Nivelul garanției - 110% din cuantumul avansului acordat 5. În cazul unei cereri de avans efectuate de un furnizor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate plăti avansul pe baza cantităților livrate. Solicitantul înaintează APIA, în termen de o lună de la plata avansului, documentele necesare plății finale a ajutorului, exceptând cazul în care APIA a efectuat controlul.    
  6.                 Stocare privată de carne de porc                 Regulamentul (CE) nr. 826/2008 alComisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, cu modificărileși completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare. 3. Se poate acorda avans reprezentând valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare. 4. Nivelul garanției - 120% din cuantumul avansului acordat 5. Se acordă avans după 3 luni de stocare contractuală. 6. Existența unui contract semnat în condițiile legii     
  7.                 Stocare privată de carne de bovină                 Regulamentul (CE) nr. 826/2008 alComisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, cu modificărileși completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare. 3. Se poate acorda avans reprezentând valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare. 4. Nivelul garanției - 120% din cuantumul avansului acordat 5. Se acordă avans după 3 luni de stocare contractuală. 6. Existența unui contract semnat în condițiile legii     
  8.                       Stocare privată de carne de oaie și capră                       Regulamentul (CE) nr. 6/2008 al Comisiei din 4 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de oaie și de capră; Regulamentul (CE) nr. 826/2008 alComisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, cu modificărileși completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile-tonă de stocare. 3. Se poate acorda avans reprezentând valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare. 4. Nivelul garanției - 120% din cuantumul avansului acordat 5. Se acordă avans după 3 luni de stocare contractuală. 6. Existența unui contract semnat în condițiile legii           
  9.                                                       Acțiuni de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țări terțe                                                     Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007privind acțiunile de informare șipromovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țări terțe; Regulamentul (CE) nr. 501/2008 alComisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe; Regulamentul delegat (UE) nr. 907al Comisiei din 11 martie 2014 decompletare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificareași închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014privind acțiunile de informare șipromovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 alConsiliului, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1.831/2015 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare șipromovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe         1. Cererea de avans 2. Existența unui contract semnat în condițiile legii, după constituirea garanției de bună execuție în cuantum de 15% din contribuția financiară maximă anuală a Comunității și a statelormembre în cauză, destinată să garanteze buna executare a contractului. Dacă organizația contractantă este un organism de drept public sau dacă acesta acționează sub tutela unui astfel de organism, o garanție scrisă dinpartea autorității tutelare care să acopere procentajul mai sus menționat poate să fie acceptată de către APIA atât timp cât autoritatea tutelară se angajează să vegheze la executarea corectă aobligațiilor asumate și să verifice că sumele primite sunt adecvat utilizate pentru executarea obligațiilor asumate. 3. Se va stabili contribuția comunitară și națională anuală. 4. Se poate acorda un avans de 30%din suma contribuției comunitare și naționale anuale. 5. Nivelul garanției - 110% din cuantumul avansului acordat. În cazul beneficiarilor publici, APIApoate accepta o garanție scrisă din partea autorității ierarhice superioare acestora, în conformitate cu dispozițiile în vigoare, cu condiția ca autoritatea respectivă să se angajeze să plătească suma acoperită de garanție, în cazul încare avansul plătit nu a fost justificat. Pentru programele aprobate începând cu anul 2016 în baza noilor regulamente: 1. Avansul se poate acorda în termen de 30 de zile de la data lacare a fost semnat contractul. 2. Se acordă un avans de 20% din contribuția financiară maximă a Uniunii. 3. Garanția este egală cu valoareaavansului. Pentru programele aprobate în bazanoilor regulamente este exclusă cofinanțarea națională.
  10.                 Restituiri la exportul de produse agricole                 Regulamentul (CE) nr. 612/2009 alComisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole; Regulamentul delegat (UE) nr. 907al Comisiei din 11 martie 2014 decompletare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificareași închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Se pot acorda avansuri de până la 100% din valoarea restituirii la exportul de produse agricole solicitată. 3. Nivelul garanției - 110% din cuantumul avansului            
  11.                                 Promovarea vinurilor                                  Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol; Regulamentul delegat (UE) nr. 907al Comisiei din 11 martie 2014 decompletare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificareași închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare 1. Cererea de avans 2. Existența unui contract semnat în condițiile legii 3. Se va stabili contribuția comunitară și națională anuală. 4. Se poate acorda un avans de 30%din suma contribuției comunitare și naționale anuale. 5. Nivelul garanției - 110% din                          
   +  Anexa nr. 3ala normele metodologiceSGB bună execuție licențe import/exportCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Licența de export/import ce va fi eliberată de APIA, cu sediul în București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, pentru exportul/importul ......../(denumirea produsului agricol, cantitatea, unitatea de măsură, țara de destinație/proveniența)............................., ce urmează a fi eliberată Societății Comerciale .........................., str. ................. nr. ......., localitatea ......................, județul ................................, nr. de înregistrare la registrul comerțului ............................, CUI ......................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene de profil, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție bancară de bună execuție.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercială .................................., str. ........................ nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerțului, CUI ........................., noi, Banca .............................., Sucursala ...................................., str. ............................, nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerțului .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ................ (litere .........) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră că operatorul economic ............................................. nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform Licenței de export/import aferent ..................... de ...../(cantitatea, unitatea de măsură, produsul)................., cu precizarea obligației neîndeplinite. Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ..........., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din licența de export/import nr. ........, care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii .....................De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera banca de obligațiile asumate. Prezenta scrisoare de garanție este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ștampila băncii  +  Anexa nr. 3bla normele metodologiceSGB avans promovare a vinurilorCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureștiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ PENTRU AVANSNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ......... din cadrul Contractului nr. ................ privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor .../(denumirea programului).............., încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură , cu sediul în București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și ...../(operatorul economic)............., str. ............................ nr. ....., localitatea ..................., județul ........................., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ............................ la ........................................., /oficiul registrului comerțului cu nr. ................... .................................., CUI .............................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene ................................, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de .................. euro, ..... echivalentul în lei.Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, ........, str. .............. nr. ...., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ........ la ........................................., /oficiul registrului comerțului cu nr. ..................., CUI .................., noi, Banca ....................................., Sucursala ........................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerțului .................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ...................... (în litere .....................) lei, orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ......................................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ............, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în condițiile prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. .........., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........................................De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilității sale va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție bancară este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București.Semnături autorizateȘtampila băncii ............................  +  Anexa nr. 3cla normele metodologiceSGB bună execuție promovare produse agricoleCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureștiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIENr. ................/................Cu privire la buna executare a contractului de punere în aplicare a programului de promovare produse agricole ..../(denumire program)............. ce urmează a fi încheiat între: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și ...../(operatorul economic)........., str. ............................. nr. ......, localitatea .........................., județul .............., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ........ la ......................................... /oficiul registrului comerțului cu nr. ................., CUI ........................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene de profil, solicitantul/ operator economic este obligat să constituie o garanție de bună execuție.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, ............................................ , str. ............................ nr. ......., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ................ la ......................................... /oficiul registrului comerțului cu nr. ................/CUI ................, noi, Banca ........................................... Sucursala ..........................., str. .................................. nr ........................, nr. de înregistrare la registrul comerțului ......................................, CUI ....................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ............................. (litere) lei (RON) echivalentul sumei de ............ euro, calculate la cursul BCE din data ..............., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră că ....................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din contractul de punere în aplicare a programului de promovare produse agricole ..../(denumire)......... nr. ............., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ..........................................De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție este supusă Codului Civil Român, Publicației 758 a CCI Paris și guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ștampila băncii  +  Anexa nr. 3dla normele metodologiceSGB avans promovare produse agricoleCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, BucureștiCUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂNr. ... ... ... ... ..../................Cu privire la Cererea de solicitare avans nr ................ din cadrul Contractului numărul ......... privind punerea în aplicare a programului de promovare produse agricole .....(denumire program)........., încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și .....(operatorul economic)......, str. ................... nr. ......, localitatea ..........., județul ............, nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ............... la ................ /oficiul registrului comerțului cu nr. ............. /CUI ......................., este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ............ euro, ....................... echivalentul în RON.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, ..........................., str. ........................... nr. ........., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ................... la ................... /oficiul registrului comerțului cu nr. ............../CUI .............., noi, Banca ................., Sucursala ................, str. .................... nr. ......, nr. de înregistrare la registrul comerțului ......................., CUI ...................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ......................... (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezenței scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră că ....................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăți.De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ................................ .Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ștampila băncii  +  Anexa nr. 3ela normele metodologiceSGB bună execuție restructurare/reconversieCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Planul individual nr. .......... din ............. pentru restructurare/reconversie campania ............. depusă la APIA/CJ județul .................... de către domnul ....(numele și prenumele)......../Societatea Comercială .............., str. .......... nr. ......, localitatea ............., județul .............., nr. de înregistrare la registrul comerțului ................ CNP/CUI ..........., și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să constituie o garanție bancară de bună execuție reprezentând 500 euro/ha, la cursul BCE din data de ......... în valoare de ........ lei/euro. Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, domnul ....(numele și prenumele)....../Societatea Comercială ........... ............, str. ............ nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerțului, CNP/CUI ..................., noi, Banca ............, Sucursala ............, str. ................, nr. ............, nr. de înregistrare la registrul comerțului ..................., CUI ......................, ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ..................... (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezenței scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră că domnul .......(numele și prenumele)...../ Societatea Comercială .................................. nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu. Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Planul individual nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ................................................................. .De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ștampila băncii  +  Anexa nr. 3fla normele metodologiceSGB avans restructurare/reconversieCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. .............. din ............ pentru restructurare/reconversie/campania 200 ......./200 ........ depusă la APIA/CJ județul ................ de către domnul .....(numele și prenumele)....../ Societatea Comercială ............., str. .............. nr. ......, localitatea ..........., județul .........., nr. de înregistrare la registrul comerțului ..................CNP/CUI ....................., și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013, Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 120% din suma solicitată ca avans.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, domnul ....(numele și prenumele)..../ Societatea Comercială ............., str. ........... nr. .........., nr. de înregistrare la registrul comerțului ............, CNP/CUI .........., noi, Banca ............... Sucursala .............., str. ............ nr. .........., nr. de înregistrare la registrul comerțului ..............., CUI ............., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ............. (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră că domnul ......(numele și prenumele)......./Societatea Comercială ......................................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ......, care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ......................................... .De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ștampila băncii  +  Anexa nr. 3gla normele metodologiceSGB avans organizații de producătoriCătre: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2CUI 16517187SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂNr. xxxxxx/xx.xx.xxxxCu privire la Cererea de plată avans nr. .................. din ........... depusă la APIA/CJ județul ................. de către domnul .....(numele și prenumele)......./Societatea Comercială ..................., str. ............. nr. ......, localitatea ............., județul ..............., nr. de înregistrare la registrul comerțului ......................, CNP/CUI ...................., pentru sprijin financiar corespunzător cheltuielilor care rezultă din programul operațional, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 694/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind recunoașterea organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma solicitată ca avans.Pentru aceasta, în conformitate cu cele arătate mai sus, la solicitarea clientului nostru, domnul .....(numele și prenumele)...../ Societatea Comercială ..........., str. ........... nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerțului .........., CNP/CUI ............., noi, Banca ................., Sucursala ................., str. ................, nr. ............, nr. de înregistrare la registrul comerțului ................., CUI ............., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum ........... (litere) lei (RON) orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră că domnul ....(numele și prenumele).... /Societatea Comercială .................. nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.Această garanție este valabilă până la data de ......................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăți.În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea de plată nr. ..............., depusă de ..............., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........................................... .De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera banca de obligațiile asumate.Prezenta scrisoare de garanție este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București. Exemplarul original (cu semnătură originală) este destinat APIA.Semnături autorizate, ștampila băncii  +  Anexa nr. 3hla normele metodologiceModel pentru garanția emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIEpentru licențe de import/exportCu privire la licențele de import/export ce vor fi eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru importul/exportul cantității de:....(Se completează cantitatea maximă.)....... kg /rata garanție ............ euro/100 kg .........(categoria produsului pentru care se eliberează licența).........., conform Regulamentului (CE) nr. ................................, număr contingent ............... (grupul .................);în favoarea S.C. ............................... S.R.L., cu sediul în București, str. ..........................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/..................., CUI .................................., .......(operatorul economic)......., și în conformitate cu dispozițiile reglementărilor europene de profil, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție de bună execuție.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ...(denumire societate de asigurare)......, în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/..................., CUI ...................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ....(valoare în cifre lei)..... lei, ....(în litere lei)..... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul .................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform licențelor de import/export aferente importului/exportului cantității de ................................ kg/rata garanție ................................ euro/100 kg, .....(categoria produsului pentru care se eliberează licența)......., cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ........................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de .................................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din licența de import/export, care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar, prezenta garanție de bună execuție își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de bună execuție revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. .................................. din data de ........................... . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa nr. 3ila normele metodologiceModel pentru garanția pentru avans promovare vinuri emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIEpentru avans promovare vinuriCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ............. din cadrul Contractului nr. .................. privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor .........(denumirea programului)........., încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și .................., cu sediul în ...(localitatea)......, str. ...................... nr. ..............., județul .................., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor la ...................., cu nr. .............../oficiul registrului comerțului cu nr. ..................., CUI ......................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene (CE) nr. ................, operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ............ euro, ....................... echivalentul în lei.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ....(denumire societate de asigurare) ....., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/..., CUI ..., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ...(valoare în cifre lei)... lei, ....(în litere lei)... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul ...................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de ................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar, prezenta garanție de avans își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de avans revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. ............................ din data de ................ . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare).........................................  +  Anexa nr. 3jla normele metodologiceModel pentru garanția de bună execuție promovare produse agricole emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIEpentru promovare produse agricoleCu privire la buna executare a contractului de punere în aplicare a programului de promovare produse agricole .........(denumire program)................ ce urmează a fi încheiat între: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și .........(operatorul economic).............. , str. ....................................... nr. ......, localitatea ..................................., județul ......................, nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor ............................ la ......................../oficiul registrului comerțului cu nr. ..................................................., CUI .........................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene de profil, solicitantul/operatorul economic este obligat să constituie o garanție de bună execuție.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ......(denumire societate de asigurare)........, în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțul J40/...................., CUI ............................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: .......(valoare în cifre lei)....... lei, ......(în litere lei)...... lei, echivalentul sumei de ........................... euro, calculate la cursul BCE din data de ......................, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul ............... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de ................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar, prezenta garanție de bună execuție își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de bună execuție revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. .................... din data de ......... . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa nr. 3kla normele metodologiceModel pentru garanția pentru avans promovare produse agricole emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIEpentru avans promovare produse agricoleCu privire la Cererea de solicitare avans nr. ......... din cadrul Contractului nr. ............ privind punerea în aplicare a programului de promovare produse agricole ......(denumirea programului)........ încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și .................................., cu sediul în ....(localitatea)..... str. ................................. nr. ......, județul ..........................., nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor la ..........................................................., cu nr. .............../oficiul registrului comerțului cu nr. ................... CUI ................................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene (CE) nr. ................. operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de ............ euro, ....................... echivalentul în lei.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, .......(denumire societate de asigurare)......., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/..............., CUI ............., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ......(valoare în cifre lei)....... lei, ......(în litere lei)..... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul ................. nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de .................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ......................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar, prezenta garanție de avans își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de avans revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. .................... din data de ......... . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa nr. 3lla normele metodologiceModel pentru garanția de bună execuție restructurare/reconversie emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIEpentru restructurare/reconversieCu privire la Planul individual nr. .......... din ....... pentru restructurare/reconversie campania ............, depus la APIA/CJ județul ............ de către domnul ....(numele și prenumele)..... /Societatea Comercială ................., str. ................ nr. ......, localitatea ............., județul .............., nr. de înregistrare la registrul comerțului .............., CNP/CUI ............., și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013, Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările și completările ulterioare solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să constituie o garanție bancară de bună execuție reprezentând 500 euro/ha, la cursul BCE din data de ........., în valoare de ........ lei/euro.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ......(denumire societate de asigurare)...., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/..., CUI ..., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ...(valoare în cifre lei)..... lei, .....(în litere lei).... lei, echivalentul sumei de ............................ euro, calculate la cursul BCE din data ..............., respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din care să rezulte că Asiguratul ................ nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., data la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de .................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Planul individual nr. .........., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar prezenta garanție de bună execuție își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de bună execuție revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. ....................... din data de ............ . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa nr. 3mla normele metodologiceModel pentru garanția pentru avans restructurare/reconversie emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr. ................Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIE PENTRU AVANSrestructurare/reconversieCu privire la Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ......... din data ...... pentru restructurare/reconversie/campania 200 ......./200 ......., depusă la APIA/CJ județul ............... de către domnul .....(numele și prenumele)........ /Societatea Comercială ................ str. ................ nr. ......, localitatea ..........., județul .............., nr. de înregistrare la registrul comerțului ...................., CNP/CUI ...................., și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013, Regulamentului (CE) nr. 555/2008 cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.763/2014, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 120% din suma solicitată ca avans.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, .....(denumire societate de asigurare)......., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/.............., CUI ........................, ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: ...(valoare în cifre lei)... lei, ....(în litere lei)..... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din care să rezulte că Asiguratul ......................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., data la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de .................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din cererea de ajutor cu solicitare în avans, care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului în prealabil; în caz contrar prezenta garanție de avans își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de avans revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. ....................... din data de ......... . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa nr. 3nla normele metodologiceModel pentru garanția pentru avans organizații producători emisă de societatea de asigurareInstrumentul de garantare nr .................Către: Agenția de Plați și Intervenție pentru AgriculturăMunicipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2Cod fiscal 16517187GARANȚIE PENTRU AVANSorganizații producătoriCu privire la Cererea de plată avans nr. ............ din .............., depusă la APIA/CJ județul ............ de către domnul ....(numele și prenumele)...../Societatea Comercială ........................., str. .............. nr. ......, localitatea .............., județul ............., nr. de înregistrare la registrul comerțului .........................., CNP/CUI ..................., pentru sprijin financiar corespunzător cheltuielilor care rezultă din programul operațional, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume, precum și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma solicitată ca avans.Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi, ......(denumire societate de asigurare)......., în calitate de Asigurător, având sediul în ................., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/................., CUI ....................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de: .....(valoare în cifre lei)..... lei, ......(în litere lei)....... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din care să rezulte că Asiguratul ................. nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial.Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare.Acest instrument de garantare este valabil până la data de ....................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia.Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de .................. .În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din cererea de plată în avans, care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar prezenta garanție de avans își pierde valabilitatea.De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate.Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de avans revine instanțelor judecătorești din municipiul București.Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. .................... din data de ...... . O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare.Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român este redactat în limba română și este guvernat de legea română.Încheiat astăzi, ..............., în 3 (trei) exemplare originale.Asigurător (societatea de asigurare)....................................  +  Anexa nr. 4la normele metodologiceAgenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăNr. ......./.............Previziuni trimestriale de necesar de fonduri dinFondul european de garantare agricolă (FEGA)/Fonduleuropean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)pentru perioada de la ............ la ..............
    - lei -
  Schemă/Măsură    Luna 1 Luna 2 Luna 3 ..... Luna 12
       
  Schema/Măsura 1     
  Schema/Măsura 2     
  Schema/Măsura 3     
  Schema/Măsura 4     
  .............      
  Schema/Măsura n     
  Total      
  TOTAL GENERAL:      
  Întocmit .................Data .....................Control financiar preventiv propriu,....................................Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,..........................................(semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleNr. ........./..............Previziunea fluxului de numerarprivind plățile pe trimestrul ......
   - lei -
  Măsuri    Luna Luna Luna Total trim. ...
  CE BS CE BS CE BS CE BS
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"                         
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și serviciide înlocuire în cadrul fermei"                                 
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"                 
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor"                 
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale"                         
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"                                 
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"                                 
  Măsura 10 "Agromediu și climă"         
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"                 
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"                                 
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"                 
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"                         
  Măsura 16 "Cooperare"         
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"                 
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"                 
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"                 
  TOTAL:         
      Întocmit la data de: ...............    Vizat    Director general,    ......................    (semnătura)
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleNr. ........../.................Previziunea fluxului de numerarprivind plățile pe trimestrul
   - euro -
  Măsuri    Luna Luna Luna Total trim. ...
  CE BS CE BS CE BS CE BS
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"                         
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și serviciide înlocuire în cadrul fermei"                                 
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"                 
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor"                 
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale"                         
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"                                 
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"                                 
  Măsura 10 "Agromediu și climă"         
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"                 
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"                                 
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"                 
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"                         
  Măsura 16 "Cooperare"         
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"                 
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"                 
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"                 
  TOTAL:         
      Întocmit la data de:    Vizat    Director general,    ..................    (semnătura)
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAMNr. ..................Previziune privind plățile de efectuatcătre beneficiarii Programului operaționalpentru pescuit și afaceri maritime (POPAM)în luna..............
   - lei -
  Nr. crt.     Priorități/Măsuri      Alocări bugetareîn anul ........   Valoare contractată pe anul ........    Sume achitate cumulat de la începutul anului Plăți estimate pe luna .......  
        
  1.  Măsura: I.1 Inovare, articolul 26 și articolul 44 alineatul (3) - RUE 508/2014            
  2.    Măsura: I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor, articolul 38 și articolul 44 alineatul (1) litera (c) - RUE 508/2014                    
  3.   Măsura: I.17 Protejarea și refacerea biodiversității marine - colectarea deșeurilor, articolul 40 alineatul (1) litera (a) - RUE 508/2014                
  4.         Măsura: I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor,articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) - RUE 508/2014                                        
  5.   Măsura: I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite, articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e) - RUE 508/2014                
  6.  Măsura: I.6 Diversificare și noi forme de venituri, articolul 30 și articolul 44 alineatul (4) - RUE 508/2014            
  7.  Măsura: I.2 Servicii de consiliere, articolul 27 și articolul 44 alineatul (3) - RUE 508/2014            
  8.    Măsura: I.20 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin), articolul 41 alineatul (2)- RUE 508/2014                    
  9.    Măsura: I.20 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape int.), articolul 44 alineatul (1) litera (d) - RUE 508/2014                    
  10.    Total Prioritate 1 - Promovarea pescuituluisustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere alutilizării resurselor, inovator, competitivși bazat pe cunoaștere - (1-9)                     
  11. Măsura: II.1 Inovare, articolul 47 - RUE 508/2014        
  12.  Măsura: II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură, articolul 49 - RUE 508/2014            
  13.  Măsura: II.2 Investiții productive în acvacultură, articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) - RUE 508/2014            
  14.  Măsura: II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor, articolul 56 - RUE 508/2014            
  15. Măsura: II.13 Asigurarea stocurilor din acvacultură, articolul 57 - RUE 508/2014        
  16.   Măsura: II.4 Investiții productive în acvacultură - creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă, articolul48 alineatul (1) litera (k) - RUE 508/2014                
  17.     Măsura: II.3 Investiții productive în acvacultură - eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, articolul 48 alineatul (1) litera (j) - RUE 508/2014                        
  18.  Măsura: II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură, articolul 51 - RUE 508/2014            
  19.   Măsura: II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică, articolul 53 - RUE 508/2014                
  20.  Măsura: II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu, articolul 54 - RUE 508/2014            
  21.     Total Prioritate 2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere - (11-20)                         
  22. Măsura: VI.2 articolul 77 Colectarea datelor - RUE 508/2014        
  23. Măsura: VI.1 Control și executare [fără litera (e)], articolul 76 - RUE 508/2014        
  24.  Măsura: VI.1 Control și executare lit. e (nave, de aeronave și de elicoptere), articolul 76 - RUE 508/2014            
  25. Total Prioritate 3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP         
  26.  Măsura: III.1 Sprijinul pregătitor, articolul 62 alineatul (1) litera (a) - RUE 508/2014            
  27.  Măsura: III.2 și III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, articolul 63             
  28. Măsura: III.4 Activitățile de cooperare, articolul 64 - RUE 508/2014        
  29.  Total Prioritate 4 - Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale             
  30. Măsura: IV. 1 Planurile de producție și de comercializare, articolul 66 - RUE 508/2014        
  31. Măsura: IV.3 Măsuri de marketing, articolul68 - RUE 508/2014        
  32.  Măsura: IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, articolul 69 - RUE 508/2014            
  33.Măsura: IV.4 Depozitarea - RUE 508/2014    
  34. Total Prioritate 5 - Stimularea comercializării și prelucrării - (22-33)         
  35.  Măsura: VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI), articolul 80 alineatul (1)litera (a) - RUE 508/2014            
  36.  Total Prioritate 6 - Stimularea punerii în aplicare a politicii maritime integrate - (35)             
  37.Asistență tehnică     
  38.TOTAL:     
      Întocmit la data de: ................    Vizat    Directorul general al Direcției generale pescuit - Autoritatea de management    pentru POPAM,    ...................................    (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceAgenția de Plăți și Intervenție pentru AgriculturăNr. .........../..........Solicitare fonduri nr. .........../dataCătreMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleVă transmitem alăturat situația centralizatoare în vederea solicitării sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sprijin financiar/cofinanțare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, și a celor reprezentând finanțarea Comisiei Europene, aferente Fondului european de garantare agricolă (FEGA), în sumă totală de ........... lei.Suma totală se compune din:
   - lei -
  Nr. crt.   Denumireaschemei/ măsurii   Finanțare CE FEGA     Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe Cofinanțare FEGA    Cheltuieli, altele decât cele eligibile FEGA Debite FEADR compensatedin FEGA și BN Suma totală    
  1.       
  2.       
  ... ....       
  n.       
  TOTAL:       
  Vă rugăm să ne aprobați alimentarea contului cu sumele mai sus menționate.Control financiar preventiv propriu,........................................Control financiar preventiv delegat,........................................Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,........................................(semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 9ala normele metodologiceAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleNr. ......../..............Solicitare de fonduri pentru finanțarea proiectelorÎn vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată și cu contractele de finanțare/angajamentele încheiate între beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneți alimentarea cu fonduri reprezentând finanțarea de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat a proiectelor finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Subsemnatul, ....(numele și prenumele)...., director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:
  Măsura/Submăsura      Lei Euro
  Contribuție publicăContribuție publică
  Total CE BS Total CE BS
  1 2 3 4 5 6 7
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"             
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei"                   
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"       
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor"             
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelorîn zonele rurale"             
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"                   
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"             
  Măsura 10 "Agromediu și climă"       
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"       
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"                   
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"       
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"             
  Măsura 16 "Cooperare"       
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"       
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"             
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"             
  TOTAL GENERAL:       
  Control financiar preventiv propriu,....................................Director, Direcția coordonare programe,.......................................Director general,.....................(semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 9bla normele metodologiceAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleNr. .......... / .................Solicitare de fonduri pentru finanțareade la bugetul de stat a proiectelor finanțatedin Fondul european agricol pentru dezvoltarerurală (FEADR), pentru trimestrul .../...........În vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate la plată și cu contractele de finanțare încheiate între beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, vă rugăm să dispuneți alimentarea cu fonduri reprezentând finanțarea de la bugetul de stat a proiectelor finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Cheltuielile eligibile previzionate la plată în trimestrul ..../......, reprezentând finanțarea de la bugetul de stat, sunt:
  Măsura       Lei
  Cheltuielile eligibile reprezentând finanțarea de la bugetul de stat
  1 2
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"   
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei"    
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"  
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor" 
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale"   
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"    
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"   
  Măsura 10 "Agromediu și climă"  
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"  
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"    
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"  
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climaticeși conservarea pădurilor"   
  Măsura 16 "Cooperare"  
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"  
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"  
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"  
  TOTAL GENERAL:  
  Control financiar preventiv propriu,....................................Director, Direcția coordonare programe,........................................Director general,........................................(semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 10la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAMNr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanțarea proiectelorÎn vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului operațional pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate a fi plătite și cu contractele de finanțare încheiate între beneficiari și Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM, vă rugăm să dispuneți alimentarea conturilor de disponibil cu următoarele sume:– suma de ............................... lei, reprezentând finanțarea de la Comisia Europeană;– suma de ............................... lei, reprezentând cofinanțarea de la bugetul de stat;– suma de ............................... lei, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile;– suma de ................................. lei, reprezentând sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare.
    Axa/Măsura     Lei
  Contribuție publică
  Total CE BS
  1 2 3 4
      
      
      
      
      
  TOTAL GENERAL:    
           Avizat Întocmit   Șef al Serviciului Expert al Serviciului declarații cheltuieli, declarații cheltuieli, ...................... ......................       Directorul general al Direcției generale pescuit -            Autoritatea de management pentru POPAM,            ......................................                    (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 11ala normele metodologiceAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleNr. ........./.............Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acopeririiplății TVA aferente proiectelor finanțate dinFondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)În vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată și cu contractele de finanțare/angajamentele încheiate între beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneți alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, pentru proiectele finanțate din FEADR.Subsemnatul, .........(numele și prenumele)........, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor și TVA aferentă acestor cheltuieli este:
    Măsura   Contribuție publică - Lei
  Cheltuieli eligibile TVA aferent chelt. elig.
  1 2 3
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"     
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei"       
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"   
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor"     
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelor înzonele rurale"     
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"       
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"     
  Măsura 10 "Agromediu și climă"   
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"   
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"       
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"   
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"     
  Măsura 16 "Cooperare"   
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"   
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"     
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"  
  TOTAL GENERAL:   
    Control financiar preventiv propriu,  ....................................  Director, Direcția coordonare programe,  ....................................  Director general,  ....................................       (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 11bla normele metodologiceAgenția pentru Finanțarea Investițiilor RuraleNr: ....../...............Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acopeririiplății TVA aferente proiectelor finanțate din Fonduleuropean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)pentru trimestrul ...../..........În vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată și cu contractele de finanțare încheiate între beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, vă rugăm să dispuneți alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantări, pentru proiectele finanțate din FEADR.TVA aferentă cheltuielilor eligibile previzionate la plata în trimestrul ..../......, reprezentând finanțarea de la bugetul de stat, este:
    Axa/Măsura    Lei
  TVA aferentă cheltuielilor eligibile
  1 2
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"   
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei"    
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"  
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor" 
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale"   
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"    
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"   
  Măsura 10 "Agromediu și climă"  
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"  
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"    
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"  
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climaticeși conservarea pădurilor"   
  Măsura 16 "Cooperare"  
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"  
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"  
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"  
  TOTAL GENERAL:  
    Control financiar preventiv propriu,  ....................................  Director, Direcția coordonare programe,  ....................................  Director general,  ....................................       (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 12la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALENr. ........./..................Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordareasprijinului financiar/cofinanțare/cheltuieli, altele decâtcele eligibile aferente Fondului european de garantareagricolă (FEGA)În vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată și cu contractele de finanțare/angajamentele încheiate între beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneți alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanțare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA, în sumă totală de .................. lei.Suma totală se compune din:
   - Lei -
  Nr. crt. Denumireaschemei/ măsurii Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe Cofinanțare FEGA   Cheltuieli, altele decât cele eligibile FEGA Debite FEADR compensate din FEGA și BN Suma totală  
  1.       
  2.       
  ... ...      
  n.       
  TOTAL:      
      Întocmit    Avizat    Director general,    .........................    (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 13la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALENr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanțarea proiectelor dinFondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)(sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilorexterne/cofinanțare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)În vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată și cu contractele/deciziile de finanțare încheiate între beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, vă rugăm să dispuneți alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanțare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEADR, în sumă totală de .................. lei.
    Măsura     Lei Euro
  Contribuție publică Contribuție publică
  Total CE BS Total CE BS
  1 2 3 4 5 6 7
  Măsura 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare"             
  Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare afermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei"             
  Măsura 4 "Investiții în active fizice"       
  Măsura 6 "Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor"       
  Măsura 7 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonelerurale"             
  Măsura 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor"             
  Măsura 9 "Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură"             
  Măsura 10 "Agromediu și climă"       
  Măsura 11 "Agricultură ecologică"       
  Măsura 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"             
  Măsura 14 "Bunăstarea animalelor"       
  Măsura 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor"             
  Măsura 16 "Cooperare"       
  Măsura 17 "Gestionarea riscurilor"       
  Măsura 19 "Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER"       
  Măsura 20 "Asistență tehnică pentru statele membre"       
  TOTAL GENERAL:       
         
      Întocmit    Avizat    Director general,    .........................    (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 14la normele metodologiceMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALENr. ............./...............Solicitare de fonduri pentru finanțarea proiectelor din Fonduleuropean pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) (sume alocatepe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanțare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)În vederea efectuării plăților către beneficiarii Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime (POPAM) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată și cu contractele de finanțare încheiate între beneficiari și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), vă rugăm să dispuneți alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanțare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEPAM în sumă totală de .................. lei.
  Prioritate/Măsura       Sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe (lei) Cofinanțare (lei)     Cheltuieli, altele decât cele eligibile (lei)   Suma totală (lei)   
  Nr. crt. 1   2   3   4   5  
  1.   Măsura: I.1 Inovare articolul 26 și articolul 44 alineatul (3) - RUE 508/2014            
  2.     Măsura: I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor, articolul 38 și articolul 44 alineatul (1) litera (c) - RUE 508/2014                    
  3.    Măsura: I.17 Protejarea și refacerea biodiversității marine - colectarea deșeurilor,articolul 40 alineatul (1) litera (a) - RUE 508/2014                
  4.         Măsura: I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera(f) - RUE 508/2014                                    
  5.    Măsura: I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite, articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e) - RUE 508/2014                
  6.   Măsura: I.6 Diversificare și noi forme de venituri, articolul 30 și articolul 44 alineatul (4) - RUE 508/2014            
  7.   Măsura: I.2 Servicii de consiliere, articolul 27 și articolul 44 alineatul (3) - RUE 508/2014            
  8.    Măsura: I.20 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin), articolul 41 alineatul (2) - RUE 508/2014                
  9.     Măsura: I.20 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape int.), articolul 44 alineatul (1) litera (d) - RUE 508/2014                    
  10.     Total Prioritate 1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere - (1-9)                     
  11.  Măsura: II.1 Inovare, articolul 47 - RUE 508/2014        
  12.   Măsura: II.5 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură, articolul 49 - RUE 508/2014            
  13.   Măsura: II.2 Investiții productive în acvacultură, articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) - RUE 508/2014            
  14.   Măsura: II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor, articolul 56 - RUE 508/2014            
  15.  Măsura: II.13 Asigurarea stocurilor din acvacultură, articolul 57 - RUE 508/2014        
  16.    Măsura: II.4 Investiții productive în acvacultură - creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă, articolul 48 alineatul (1) litera (k) - RUE 508/2014