NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2009 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.262 din 28 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009.
   +  Articolul 1Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, alocă fondurilor de garantare sume din Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare Fond, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, și din prevederile bugetare pentru realizarea proiectelor din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) privind renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificarea economiei în zonele rurale.  +  Articolul 2Alocarea sumelor din Fond se face pe baza convențiilor încheiate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR) cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR - IFN - S.A.) și cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. (FNGC IMM - S.A.), prin alimentarea conturilor acestora deschise la băncile comerciale.  +  Articolul 3Sumele alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori a sumei încasate efectiv până la finele fiecărui an, din care se va deduce valoarea garanțiilor deja acordate;b) asumarea de angajamente prin acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru garantarea avansului menționat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale încheiate cu beneficiarii publici prevăzuți la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare;c) prelungirea scrisorilor de garanție acordate atât beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, care vor fi încadrați în cap. 19.1 «Dispoziții tranzitorii» din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, cât și a celor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020. (la 12-11-2018, Litera c) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 ) (la 19-09-2016, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 640 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016. )  +  Articolul 3^1(1) Dobânzile încasate prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația prevăzută la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru reîntregirea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, afectate prin plata garanțiilor executate, fondurile de garantare vor solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 15 zile de la data efectuării plății, sumele necesare, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la solicitare acesta să efectueze virarea sumelor respective. (la 07-09-2012, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 898 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 7 septembrie 2012. )  +  Articolul 4Fondurile de garantare vor acorda scrisori de garanție pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 care au încheiat un contract de finanțare nerambursabilă/act adițional cu APDRP și nu înregistrează credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanție.  +  Articolul 5(1) La solicitarea entităților prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, fondurile de garantare acordă scrisori de garanție în favoarea AFIR, pe baza contractelor de finanțare nerambursabilă/actelor adiționale încheiate cu AFIR, a acordului de garantare prevăzut în anexa nr. 1, respectiv acordului de garantare a comisionului prevăzut în anexa nr. 1^1.(2) În cazul grupurilor de acțiune locală, denumite în continuare GAL, și al organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare, denumite în continuare OUAI/FOUAI, scrisorile de garanție în favoarea AFIR se acordă de către fondurile de garantare, pe baza contractelor și acordurilor prevăzute la alin. (1), precum și în baza biletului la ordin prevăzut la art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ale comunelor, denumite în continuare ADI, se vor completa acordurile prevăzute în anexele nr. 1 și 1^1 de către ADI și de către fiecare membru al asociației. (la 12-11-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 6Beneficiarii prevăzuți la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor transmite fondului de garantare, în vederea obținerii unei scrisori de garanție, solicitarea de acordare a scrisorii de garanție, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (la 07-09-2012, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 898 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 7 septembrie 2012. )  +  Articolul 7Condițiile de acordare a scrisorii de garanție de către fondul de garantare sunt:a) transmiterea solicitării de acordare a scrisorii de garanție cu toate anexele completate conform cerințelor rezultate din conținutul acestora;b) comisionul de garantare se facturează și se încasează la acordarea/prelungirea garanției pentru anul în curs și ulterior, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilității scrisorii de garanție, proporțional cu numărul de luni de garantare din an, după cum urmează:
  Valoarea comisionului de garantare aferent primului an=Nivel lunar al comisionului (%) x Valoarea garanției aprobate x Nr. luni de garantare până la sfârșitul anului (inclusiv luna în care se acordă scrisoarea de garanție)
  Valoarea comisionului de garantare aferent următorilor ani=Nivel lunar al comisionului (%) x Valoarea garanției aprobate x 12
  Valoarea comisionului de garantare aferent ultimului an=Nivel lunar al comisionului (%) x Valoarea garanției aprobate x Nr. luni de garantare (inclusiv luna expirării valabilității scrisorii de garanței)
  Comisionul de garantare va fi plătit în contul fondurilor de garantare. (la 12-11-2018, Litera b) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
  c) semnarea acordurilor de garantare prevăzute în anexele nr. 1 și 1^1; (la 12-11-2018, Litera c) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 ) d) transmiterea biletului la ordin, prevăzut la art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, de către reprezentantul legal al GAL/OUAI/FOUAI; (la 12-11-2018, Litera d) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 ) e) prezentarea unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal al GAL/OUAI/FOUAI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (la 12-11-2018, Litera e) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Articolul 8(1) Scrisorile de garanție acordate de fondurile de garantare la solicitarea beneficiarilor prevăzuți la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea APDRP, vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 3 și vor fi semnate și parafate de reprezentanții legali ai fondului de garantare.(2) Valabilitatea scrisorilor de garanție emise de fondurile de garantare poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului, pentru perioada aferentă prelungirii termenului stipulat în contractul de finanțare nerambursabilă, printr-o notificare întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 5.(3) Pentru prelungirea valabilității scrisorilor de garanție emise de fondurile de garantare, beneficiarul va prezenta următoarele documente:a) cerere semnată de beneficiar, din care să rezulte perioada de prelungire solicitată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, însoțită de documentele prevăzute la pct. 11 din aceeași anexă;b) ordinul de plată privind plata comisionului datorat fondului de garantare, calculat conform art. 7 lit. b), în copie;c) acord de garantare a comisionului doar în cazul în care acesta nu se plătește integral pentru toată perioada de prelungire a scrisorii de garanție. (la 12-11-2018, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 ) (la 16-05-2011, Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 16 mai 2011. )  +  Articolul 9Scrisorile de garanție angajează fondurile de garantare în mod irevocabil la plată către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, la prima cerere, a sumelor datorate de beneficiarii PNDR 2007-2013, respectiv PNDR 2014-2020, reprezentând valoarea avansului acordat și nejustificat integral/parțial și nerecuperat prin plată voluntară de la beneficiari, în limita maximă a valorii scrisorii de garanție, în baza cererii de executare. (la 12-11-2018, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 10Executarea scrisorilor de garanție emise de fondul de garantare de către AFIR se va face în cazul în care beneficiarii prevăzuți la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu justifică integral/parțial valoarea avansului, cu încadrarea în termenul stipulat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale și nu restituie AFIR debitul rezultat ca urmare a nejustificării avansului. Plata sumei solicitate de AFIR se face în mod irevocabil, la prima cerere însoțită de documentația justificativă. (la 12-11-2018, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 11Cererea de executare a scrisorii de garanție, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, transmisă de AFIR fondului de garantare care a acordat respectiva scrisoare de garanție, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) documentele de plată, respectiv ordin de plată, extras de cont și alte asemenea, cu care s-a virat avansul în contul/conturile beneficiarului prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în copie;b) documentele justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin beneficiarului privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, în copie; c) documentul elaborat de AFIR prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce revin beneficiarului referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum acestea sunt prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare, în copie;d) confirmarea că beneficiarul a depus sau nu contestație pentru debitul stabilit, iar în cazul în care s-a depus contestație, copie a deciziei privind soluționarea contestației, după caz;e) contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR și toate actele adiționale la acesta, în copie;f) scrisorile de garanție pentru restituirea avansului, notificările de prelungire și addendumurile la acestea, în original. (la 12-11-2018, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 12Plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligațiilor, sau diferența de valoare, în cazul executării parțiale a obligațiilor, aferentă scrisorii de garanție, comunicată prin cererea de executare de către AFIR, va fi efectuată de garant în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare și a documentelor justificative prevăzute la art. 11. (la 12-11-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 13Sumele rezultate din recuperarea creanțelor administrate de către fondurile de garantare în baza art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venit neimpozabil pentru acestea și reîntregesc sursa din care s-a efectuat plata garanțiilor executate.------------Art. 13 a fost modificat pct. 9 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 898 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 7 septembrie 2012.  +  Articolul 14În baza prezentelor norme metodologice, fondurile de garantare vor elabora proceduri de lucru privind acordarea scrisorilor de garanție în favoarea AFIR, care constituie anexe la convențiile încheiate între acestea și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 12-11-2018, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 15Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 19-09-2016, Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 640 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016. )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  ACORD DE GARANTARE
  1. ...............................(Fondul de garantare)........................................,cu sediul în municipiul București, str. ................................................... nr. ......, sectorul ....., înregistrat la registrul comerțului din București cu nr. J40/...................., cod unic de înregistrare ............................., cont ................................, deschis la .............................., reprezentat prin director general ........................... și director ........................................, în calitate de cesionar, și2. ...................................................................................................................,(Beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare)cu sediul în localitatea .................................., satul .........................., județul ......................., tel. ......................., fax ...................., cod fiscal ....................., reprezentată de domnul/doamna ....................................., reprezentant legal, în calitate de cedentPreambul:Întrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările și completările ulterioare, cedentul a solicitat și Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanție de restituire a avansului în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR),în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de ......... % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizării investiției, respectiv funcționării, dobândirii de competențe și animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ...................................., și a Hotărârii Consiliului Local nr. ........./............../Hotărârii Consiliului director/Consiliului de administrație nr. .................. etc., după caz. (anexată în copie).Părțile convin semnarea prezentului acord.Obiectul acordului:În scopul garantării obligațiilor asumate de Fondul de garantare prin scrisoarea de garanție emisă în favoarea AFIR, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanție asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală sau organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.  +  Articolul 1Constituirea garanției1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanție reală mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.1.2. Prezenta garanție reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în care acesta este executat de AFIR ca urmare a neonorării la scadență de către cedent a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu AFIR, recuperarea creanței urmând a se face conform art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor prezentelor norme metodologice.1.3. Suma garantată prin prezentul acord de garanție este de .............................. lei.  +  Articolul 2Declarații, garanții și obligații ale cedentului2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă și garantează că:a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanție pe sumele aprobate anual în bugetul cedentului, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alți creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.2.2. Cedentul se obligă:a) să nu constituie, fără înștiințarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanție asupra sumelor aprobate anual în buget, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;b) să transmită Fondului de garantare orice informație sau documente pe care Fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiții a drepturilor conferite lui prin prezentul acord și să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menține garanția validă și efectivă.  +  Articolul 3Executarea garanției3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord.3.2. Cesionarul are dreptul să declare ca fiind scadente în termen de 5 zile lucrătoare toate sumele datorate de cedent în contul scrisorii de garanție plătite de cesionar către AFIR și să încaseze aceste sume conform pct. 3.1.3.3. În caz de neexecutare, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de ................... lei.  +  Articolul 4Diverse4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părțile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluționată de instanța de judecată de la sediul Fondului de garantare din municipiul București.4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanției.4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris și va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe „confirmarea de primire“.4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu.Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Cesionar - Fondul de garantare
  Director general,
  .............................................
  Data semnării ....................
  Director,
  ............................................
  Data semnării .................
  Cedent - Comuna/Orașul/ADI/GAL/OUAI etc.
  ..............................
  Primar/Reprezentant legal
  ...........................................
  Data semnării .......................
  Responsabil economic,
  ......................................
  Data semnării ..................
  (la 12-11-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 1^1la normele metodologice
  ACORD DE GARANTARE A COMISIONULUI DATORAT
  1. .................................(Fondul de garantare)....................................,cu sediul în municipiul București, str. ................................................... nr. ......, sectorul ....., înregistrat la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/......................, cod unic de înregistrare ........................, cont ......................................, deschis la .............................., reprezentat prin director general ........................... și director ........................................, în calitate de cesionar și 2. …………………………………………….....................................................,(Beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare)cu sediul în localitatea ................................, satul ......................., județul ......................., tel. ..................., fax .................., cod fiscal ....................., reprezentată de domnul/doamna ...................................., reprezentant legal, în calitate de cedentPreambulÎntrucât prin solicitarea transmisă Fondului de garantare în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările și completările ulterioare, cedentul a solicitat și Fondul de garantare a aprobat acordarea unei scrisori de garanție de restituire a avansului în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR),în vederea garantării obligațiilor de plată a comisionului de garantare în sumă de ............... . lei aferent valabilității scrisorii de garanție emise în favoarea AFIR aferent avansului de ...............% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului necesar realizării investiției, respectiv funcționării, dobândirii de competențe și animării teritoriului, după caz, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ...................................., și a Hotărârii Consiliului Local nr. ........./............../Hotărârii Consiliului director/Consiliului de administrație nr. .................. etc., după caz. (anexată în copie), părțile convin semnarea prezentului acord.Obiectul acorduluiÎn scopul garantării plății comisionului de garantare datorat pentru emiterea scrisorii de garanție, cedentul este de acord să constituie în favoarea cesionarului o garanție asupra sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală sau organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.  +  Articolul 1Constituirea garanției1.1. Cedentul constituie în favoarea Fondului de garantare, în calitate de cesionar, o garanție reală mobiliară având ca obiect sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și care va fi executată în condițiile prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvență, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.1.2. Prezenta garanție reală mobiliară se constituie în favoarea Fondului de garantare, în cazul în care cedentul nu își îndeplinește obligațiile de plată a comisionului de garantare datorat, recuperarea creanței urmând a se face conform art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor prezentelor norme metodologice.1.3. Cedentul se obligă să plătească comisionul de garantare datorat, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilității scrisorii de garanție, proporțional cu numărul de luni de garantare din an, astfel:– Anul ........ suma ................. lei;– Anul ........ suma ................. lei;– Anul ........ suma ................. lei;1.4. Suma garantată prin prezentul acord de garanție este de ................. lei.  +  Articolul 2Declarații, garanții și obligații ale cedentului2.1. Prin semnarea prezentului acord, cedentul confirmă și garantează că:a) Fondul de garantare este cesionarul în favoarea căruia a fost constituită o garanție pe sumele aprobate anual în bugetul cedentului, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;b) sumele aprobate anual în bugetul local nu fac obiectul niciunei executări silite pornite de alți creditori ai cedentului, la data încheierii prezentului acord.2.2. Cedentul se obligă:a) să nu constituie, fără înștiințarea prealabilă a Fondului, nicio altă garanție asupra sumelor aprobate anual în buget, precum și asupra oricăror sume prezente și viitoare aflate în conturile grupurilor de acțiune locală și organizațiilor și federațiilor de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare;b) să transmită Fondului de garantare orice informație sau documente pe care Fondul de garantare le poate solicita în mod rezonabil în vederea exercitării în bune condiții a drepturilor conferite lui prin prezentul acord și să îndeplinească orice va fi necesar/cerut de lege pentru a menține garanția validă și efectivă.  +  Articolul 3Executarea garanției3.1. Cesionarul consimte ca executarea să se facă în baza prezentului acord.3.2. În caz de neplată a comisionului de garantare datorat, cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de ................. lei.3.3. În caz de neplată a comisionului (a oricărei tranșe prevăzute la art. 1 pct. 1.3 din prezentul acord), cesionarul, în calitate de creditor, poate folosi orice mijloace conferite de lege pentru încasarea sumei de ................... lei, reprezentând suma totală rămasă de încasat datorată și neachitată aferentă întregii perioade de valabilitate a scrisorii de garanție emise în favoarea AFIR.  +  Articolul 4Diverse4.1. Prezentul acord de garantare este guvernat de legea română. Părțile convin ca orice dispută referitoare la acest acord să fie soluționată de instanța de judecată de la sediul Fondului de garantare din municipiul București.4.2. Cesionarul va înregistra, în termen de 15 zile de la data semnării, prezentul acord de garantare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Arhiva), în favoarea sa, care să confere rang de prioritate garanției.4.3. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgând din prezentul acord va fi realizată în scris și va putea fi remisă personal sau trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, socotindu-se primită, după caz, la data remiterii ori la data indicată pe „confirmarea de primire“.4.4. Prezentul acord constituie titlu executoriu.4.5. Acest acord s-a încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Cesionar - Fondul de garantareCedent - Comuna/Orașul/ADI/GAL/OUAI etc. .............................
  Director generalPrimar/Reprezentant legal
  Data semnării ....................Data semnării .................
  Director,Responsabil economic,
  Data semnării ....................Data semnării ..................
  (la 12-11-2018, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  SOLICITARE
  de acordare a scrisorii de garanție
  1. ..................................................................................................................,(Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare)având următoarele date de identificare: ................., CUI ..................., cod CAEN ..........., sediul în localitatea ............., str. ................ nr. .........., județul .........., telefon .........., fax .......... e-mail .................,prin2. Reprezentanții legali:
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaActul de numire sau de împuternicireBI/CI, seria și nr. Codul numeric personal
  vă rugăm să aprobați acordarea unei garanții în valoare de .......... lei, destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) și (4) din Contractul de finanțare nerambursabilă/Actul adițional nr. .............. din data de ..............., încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), destinat realizării următoarei investiții sau, după caz, funcționării GAL.: ....................................
  3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este .......................4. Valoarea scrisorii de garanție este de.......... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului în sumă de.......................... lei.5. Numărul de luni de valabilitate a scrisorii de garanție (inclusiv luna acordării și a expirării valabilității) este de .......................... luni.6. Valabilitatea scrisorii de garanție este ..............................., inclusiv.7. Comisionul de garantare este în sumă totală de .......... lei, din care s-a achitat integral suma de ................../parțial suma de .......................... lei aferentă primului an de garantare, conform OP anexat (în copie), urmând ca diferența să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.8. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cod fiscal: 13533790, localitatea: București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.9. Investiția se încadrează în măsura acreditată prin PNDR 2007 - 2013, respectiv PNDR 2014-2020.Valoarea totală a obiectivului de investiție este ....................... (în cifre și litere) lei.Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanțare nerambursabilă este de: .............................. (în cifre și litere) lei.10. Impozitele și taxele locale sunt încasate prin (Se completează numai în cazul beneficiarilor publici.):– unități proprii;– alte unități.11. Beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 declară că are deschise la Trezoreria Statului/băncile comerciale conturi bancare.Situația conturilor deschise la instituțiile de credit este următoarea:
  Instituția de credit (Trezoreria Statului/Banca comercială)Nr. contului
  12. Beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei solicitări:a) a adoptat în condițiile prevăzute de lege hotărârea prin care a decis încheierea acordurilor de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 1^1 la normele metodologice, în favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli, în cazul beneficiarilor publici;b) proiectul ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu AFIR a fost cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarului public și în anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum și în documentele de înființare și funcționare conform legii, în cazul GAL/OUAI;c) nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri împotriva sa (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit), care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR;d) viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta solicitare de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordurilor de garantare, au fost îndeplinite.13. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:13.1. hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);13.2. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanție din partea fondului de garantare (în copie);13.3. contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR, inclusiv bugetul indicativ și declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată (în copie);13.4. avizul favorabil al AFIR asupra unei achiziții, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în cazul investițiilor, în copie;13.5. proiecția bugetului local, în cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, care să includă restituirea avansului solicitat și plata comisionului aferent scrisorii de garanție, detalierea veniturilor și cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, conform clasificației economice;13.6. certificat de înregistrare fiscală emis de DGFP, după caz;13.7. certificat de atestare fiscală privind situația achitării obligațiilor către bugetul consolidat al statului sau a plății obligațiilor sociale, după caz;13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;13.9. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali/decizia beneficiarului de numire a reprezentanților legali, după caz;13.10. hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);13.11. contul pentru virarea avansului este deschis la trezorerie/instituția de credit .......................cu nr. ..................... și corespunde cu cel declarat în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare;13.12. acordurile de garantare, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 1^1 la normele metodologice, în două exemplare originale semnate de reprezentanții legali ai beneficiarului, în calitate de cedent;13.13. în cazul GAL/OUAI/FOUAI, biletul la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție;13.14. declarație pe propria răspundere semnată de reprezentanții legali ai GAL/OUAI/FOUAI, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice.Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanție, subsemnatul(a), ................., în calitate de reprezentant legal al comunei/orașului/GAL/OUAI/FOUAI .........., numit în baza .........., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare ......... a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.....................................................................................................................................................................................(Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare)
  Data semnării ......... Primar/Reprezentant legal ..........
  Data semnării ......... Responsabil economic
  (la 12-11-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceFONDUL DE GARANTARE ..........Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR
  SCRISOARE DE GARANȚIE
  pentru restituirea Avansului nr. ........../..........
  Referitor la: Contractul de finanțare nerambursabilă nr. ........../.......... În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, și cu solicitarea comunei, municipiul (ADI, ODP) .........., reprezentată de .........., în calitate de .........., Fondul .......... acordă o garanție irevocabilă, în valoare de .......... lei, reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului de ..........lei, în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR), cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București, telefon 021-4022750, fax 021-3156779, e-mail cabinet@afir.ro, www.afir.ro, cod fiscal 13533790, pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr. .......... din data de ........../Actul adițional nr. .......... din data de .........., încheiat cu AFIR, necesar realizării investiției din fonduri FEADR.Prin prezenta ne obligăm în mod irevocabil să plătim în favoarea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a prezentei scrisori de garanție, orice sumă până la concurența valorii care reprezintă maximum 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat, la prima cerere de executare, care decurge din nereguli conform contractului de finanțare, din neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația în vigoare. Plata scrisorii de garanție se va face de către Fond în termenul menționat, fără nicio altă formalitate suplimentară față de cele prevăzute mai sus, din partea AFIR.Cererea de executare a prezentei scrisori de garanție din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale trebuie să fie adresată Fondului .......... care a emis prezenta scrisoare de garanție și trebuie să fie însoțită de originalele scrisorii de garanție pentru restituirea avansului, a notificărilor de prelungire și a addendumurilor la aceasta, respectiv copiile documentelor de plată cu care a fost virat avansul către beneficiarul PNDR, copiile documentelor justificative din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare menționat mai sus, cu modificările și completările ulterioare, copia documentului elaborat de AFIR, prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a oricăror nereguli conform contractului de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare, sau în cazul în care s-a depus contestație, copie a deciziei privind soluționarea contestației, copie de pe contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR și de pe toate actele adiționale la acesta.Prezenta scrisoare de garanție intră în vigoare la data emiterii acesteia, astăzi, .........., și va produce efecte numai după ce beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 .......... a primit avansul prevăzut în prezenta scrisoare de garanție în contul/conturile deschise la Trezoreria Statului/instituția de credit ............. cu nr. cont IBAN .............................................Garanția emisă de Fondul .......... este valabilă până la data de ......... inclusiv și expiră automat și în întregime în cazul în care cererea de executare din partea Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale nu este transmisă în scris, până cel târziu la data menționată mai sus, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanție este sau nu restituită. Odată expirată, această scrisoare de garanție devine fără obiect și nicio cerere de executare primită după această dată nu va mai fi onorată.În cazul în care beneficiarul prezentei scrisori de garanție va solicita Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale prelungirea duratei de execuție prevăzute în contractul de finanțare, Fondul se obligă ca la cererea acestuia să emită notificarea de prelungire a scrisorii de garanție acordate.Garanția își va înceta valabilitatea și înainte de data din scrisoarea de garanție sau din notificarea de prelungire a scrisorii de garanție, în cazul în care Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale notifică Fondului de garantare în scris că documentele justificative prezentate de beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 .......... confirmă utilizarea avansului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, beneficiarul a restituit debitul rezultat din nejustificarea avansului acordat.În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menționată în cererea de executare în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe acestuia majorări de întârziere calculate conform prevederilor legislației în vigoare.În cazul în care AFIR primește contestații de la beneficiarii publici pentru ultima tranșă de plată, termenul de plată al cererii de executare se suspendă până la soluționarea contestației și transmiterea către Fond a unei copii a deciziei privind soluționarea contestației.
  FONDUL DE GARANTARE ..................................
  Director general (Președinte),
  Director,
  Avizat,
  Departament/structură juridică,
  (la 12-11-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CERERE DE EXECUTARE
  a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului
  Către: Fondul ..........Referitor la: Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului, emisă de dumneavoastră în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR privind obligațiile .....(denumirea beneficiarului).... în baza Contractului de finanțare C ..............., cu modificările și completările ulterioare.În baza Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. ....../data .........., emisă de dumneavoastră ...........(denumirea fondului)........, vă transmitem solicitarea noastră pentru plata sumei de ................(se va completa în cifre și în litere)............. lei reprezentând 110%, respectiv 100% din valoarea avansului acordat și nejustificat sau justificat parțial și nerecuperat către AFIR/nerecuperat de către AFIR prin plată voluntară de la beneficiarul PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020 conform prevederilor art. 20 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform art. 23 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare.În cazul în care Fondul de garantare nu va plăti către AFIR suma menționată la paragraful precedent în termen de 15 zile lucrătoare, AFIR va percepe dobânzi calculate conform prevederilor legislației în vigoare.Pentru a asigura drepturile Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale în baza Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. ........../data .........., vă solicitam să efectuați plata sumei menționate mai sus în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii de către dumneavoastră .........(denumirea fondului).......... a Cererii de executare a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului și a documentelor anexate acesteia.Motivele care stau la baza executării Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. ........../data .......... sunt:a) ..........;b) .......... .Atașăm la prezenta Scrisoarea de garanție pentru restituirea avansului nr. .......... din data .........., emisă de Fondul .........., notificările de prelungire și addendumurile la aceasta, în original, precum și copiile următoarelor documente justificative:a) documentelor de plată cu care AFIR a virat avansul în contul/conturile beneficiarului PNDR 2007-2013/PNDR 2014-2020;b) documentelor justificative elaborate de AFIR, din care să rezulte neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului privind utilizarea și justificarea avansului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare;c) documentului elaborat de AFIR prin care se stabilește valoarea debitului ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce revin contractantului referitoare la utilizarea și justificarea avansului, așa cum acestea sunt prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă, cu modificările și completările ulterioare;d) confirmarea că beneficiarul a depus sau nu a depus contestație pentru debitul stabilit, iar în cazul în care s-a depus contestație, copie a deciziei privind soluționarea contestației;e) copia contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR și a tuturor actelor adiționale la acesta.Suma finală datorată va fi plătită în contul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale nr. cont IBAN .........., deschis la ............ .Prezenta cerere constituie declarație de neîndeplinire a obligațiilor ce derivă din acordarea avansului, inclusiv cu privire la faptul că nu a avut loc o restituire voluntară a avansului de către beneficiar.
  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR
  Director general,
  ..........................
  (la 12-11-2018, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceFONDUL ......................................................Către: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIRNOTIFICAREde prelungire a scrisorii de garanție derestituire a avansului nr. .................Ref. Contract de finanțare nr. .........................Scrisoarea de garanție de restituire a avansului în valoare de ......................., emisă de Fond în favoarea APDRP la data de ..........., cu nr. .................., cu termen de valabilitate până la data de .................., pentru restituirea avansului prevăzut în Contractul de finanțare nerambursabilă nr. .......... din data de .........../Actul adițional nr. .......... din data de ............. , își prelungește valabilitatea până la data de ................................ .Prezenta notificare este valabilă numai în condițiile în care termenul final de execuție prevăzut în contractul de finanțare nu depășește perioada de valabilitate a scrisorii de garanție, așa cum a fost acesta prelungit prin prezenta notificare.Prezenta notificare face parte integrantă din Scrisoarea de garanție de restituire a avansului nr. .................. .Director general,.........................Director,.........................Consilier juridic,.........................--------Anexa nr. 5 a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016, potrivit pct. 3 al art. III din același act normativ.  +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CERERE
  de prelungire a valabilității scrisorii de garanție
  1. ..................................................................................................................,(beneficiarul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare)având următoarele date de identificare: ......................., CUI .................................., cod CAEN ......................., sediul în localitatea ..................................., str. ................................ nr. ......, județul .........................., telefon ........................., fax ..........................., e-mail ................. .2. Reprezentanții legali:
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaActul de numire sau de împuternicireBI/CI, seria și nr. Codul numeric personal
  vă rugăm să aprobați prelungirea valabilității Scrisorii de garanție nr. ............../............... până la data de ........... inclusiv.
  3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este ........................ .4. Valoarea scrisorii de garanție este de ............. lei, reprezentând 110%/100% din valoarea avansului în sumă de ............. lei.5. Valabilitatea inițială a scrisorii de garanție este .................. inclusiv.6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de ................ .7. Valabilitatea propusă a scrisorii de garanție este .................... inclusiv.8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanție nr. ....../...... este în sumă totală de .......... lei, din care s-a achitat integral suma de ................../parțial suma de .......................... lei, aferentă anului în curs, conform OP anexat (în copie), urmând ca diferența să fie plătită, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.9. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.10. Beneficiarul declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:10.1. nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR;10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordului de garantare, au fost îndeplinite.11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (în copie);11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare prin act adițional și răspunsul AFIR;11.3. ultimul act adițional încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar, în baza căruia sunt modificate și completate prevederile contractului de finanțare;11.4. acordurile de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 1^1 la normele metodologice;11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;11.6. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali, după caz;11.7. În cazul în care biletul la ordin nu acoperă perioada solicitată pentru prelungire, pentru GAL/OUAI/FOUAI, emiterea unui nou bilet la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție.Prin prezenta cerere de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. ............./..........., subsemnatul(a), ........................, în calitate de reprezentant legal al comunei/orașului/ADI/GAL/OUAI etc. .........................., numit în baza ...................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către fondul de garantare ..................... a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.
  Comuna/Orașul/ADI/GAL/OUAI etc. ...........
  Data semnării ............. Primar/Reprezentant legal,
  .....................................
  Data semnării ............ Responsabil economic,
  .....................................
  (la 12-11-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  1. Date de identificare a beneficiaruluiDenumirea beneficiarului ..................................................................................................................,(Se notează beneficiarul prevăzut la art. 3 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.)Adresa (domiciliul sau sediul social) ........................................, cod poștal ..............Telefon ........................, fax ......................E-mail ........................................................Data înregistrării beneficiarului ................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .................................Codul de identificare fiscală ....................................................................Contul/Conturile deschise în numele beneficiarului, valabile la data Declarației ............................2. GAL/OUAI/FOUAI ......................... nu desfășoară activitate economică prin proiectul pentru care dețin contract de finanțare încheiat cu AFIR.3. Date de identificare a reprezentantului legal al GAL/OUAI/FOUAISubsemnatul(a), ..............................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(ă) de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. .............................. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/județul ......................, funcția ..............................., în calitate de reprezentant legal al GAL/OUAI/FOUAI ............................, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.
  GAL/OUAI/FOUAI .........................................
  Data semnării............. Reprezentant legal,
  (la 12-11-2018, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 12-11-2018, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 12 noiembrie 2018 ) ------