HOTĂRÂRE nr. 997 din 21 decembrie 2016privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016  Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018, prevede:
  „Articolul III
  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 30 decembrie 2016, se modifică în mod corespunzător”.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și funcționează în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.  +  Articolul 2(1) Sediul ANANP este în municipiul București, piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1. (la 09-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) (2) Sigla, însemnele proprii și modelul uniformelor ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea președintelui ANANP. (la 09-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) (3) ANANP își asigură comunicarea publică și transparența prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei pagini web proprii.  +  Capitolul II Conducerea, structura organizatorică și personalul ANANP  +  Articolul 3(1) Conducerea ANANP este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, și un secretar general, numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului.(2) Președintele ANANP îndeplinește funcția de ordonator secundar de credite și poate delega atribuții vicepreședinților, în condițiile legii.(2^1) Prin decizie a președintelui ANANP pot fi delegate atribuții și persoanelor cu funcții de conducere, cu respectarea prevederilor legale. (la 09-11-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) (3) În exercitarea funcției sale, președintele ANANP emite decizii, dispoziții și instrucțiuni.(4) Președintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuțiilor care revin ANANP și reprezintă instituția în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, cu alte autorități și instituții publice, cu persoane juridice și fizice române și străine, precum și în justiție.(5) Președintele ANANP numește și eliberează din funcție personalul ANANP, în condițiile legii.(6) Prin dispoziție a președintelui ANANP pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități din domeniul său de competență, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în anexa nr. 1.(2) ANANP funcționează cu un număr maxim de 490 de posturi, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui. (la 09-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) (3) În cadrul ANANP se înființează structuri teritoriale, fără personalitate juridică, organizate la nivel de servicii, în fiecare județ, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate. (la 09-11-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) (4) Structura organizatorică detaliată, regulamentul de organizare și funcționare, statele de funcții și numărul de posturi ale ANANP se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în limita numărului maxim de posturi, conform prevederilor legale în vigoare, la propunerea președintelui ANANP. (la 09-11-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Personalul ANANP este format din funcționari publici și personal contractual.(2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 6(1) În cadrul ANANP funcționează Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate științifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016, alcătuit din 11 membri, cu competență și experiență dovedită în domeniul conservării și administrării ariilor naturale protejate.(2) Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate se organizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului mediului. (la 09-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Capitolul III Competențe și atribuții ale ANANP  +  Articolul 7 ANANP are următoarele atribuții specifice:a) propune proiectul de plan strategic de acțiune privind managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;b) propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acțiune privind managementul rețelei naționale de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;c) încheie contracte de administrare cu structurile de administrare ale ariilor naturale protejate, special constituite, în conformitate cu prevederile legii; (la 09-11-2018, Litera c) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) d) evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016, cu modificările ulterioare; (la 09-11-2018, Litera d) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) e) participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;f) elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori; (la 09-11-2018, Litera f) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 ) g) completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;h) asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii;i) completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare.j) realizează parteneriate cu instituții publice sau private, precum și cu organizații neguvernamentale, cu scopul îndeplinirii atribuțiilor sale. (la 09-11-2018, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Articolul 8(1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condițiile legii.(2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9(1) Bunul imobil care aparține domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se transmite din administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între cele două instituții, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își va actualiza în mod corespunzător datele de evidență cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul culturii,
  Corina Șuteu
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 21 decembrie 2016. Nr. 997.  +  Anexa nr. 1^*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.Număr maxim de posturi: 490(inclusiv demnitari și posturile aferente cabinetului președintelui) (la 09-11-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )  +  Anexa nr. 2
  Mijloacele de transport și consumul de carburanți
  Nr. crt.Agenția Națională pentru Arii Naturale ProtejateTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăți)
  1Parc auto conducereautoturism4
  2Parc auto comunautoturism3
  3Parc auto transport în teren pentru structurile teritorialeautoturism82
  Numărul de autoturisme de la parcul comun poate fi stabilit în funcție de numărul posturilor la nivelul ANANP și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTE:I. Autoturismele din parcul auto al ANANP pot fi conduse și de demnitari sau alte categorii de salariați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Alte categorii de salariați vor conduce autoturismele ANANP cu aprobarea ordonatorului de credite.II. Cotele privind consumul lunar de carburanți vor fi aprobate de către ordonatorul de credite. (la 09-11-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 867 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 09 noiembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a bunului care trece din administrarea
  Agenției Naționale de Protecție a Mediului în
  administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
   Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite  16335444  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite  16462898  Agenția Națională pentruProtecția Mediului
  3. Ordonator terțiar de credite   
  4. Regii autonome și companii/ societăți naționale subordonate ordonatorului principal       
  Elemente de identificare
  Nr. MFP     Codul de clasificare   Tip bun(mobil/imobil)  Denumirea     Descrierea tehnică      Vecinătăți      Adresa      Anul dobândirii/ dării în folosință  Valoarea de inventar - lei -    Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care setransmite imobilul
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  116543                8.29.08               imobil               Sediu ANPM - teren + clădire            Stotală = 1.830 mp; lungime împrejmuire = 483 m; Sconstruită = 310 mp; Sdesfășurată = 763 mp; clădire S+P+2; post de transfer (energie electrică); Sconstr = 42,25 mp; Sdesfășurată = 72 mp; zidărie din cărămidă; acoperiș din carton bitum Sud - proprietate particulară;N - Lacul Morii; E - teren viran; V - canal colector și Jandarmeria Comunei Roșu    Țara: România;județul: municipiul București, sectorul 6, Lacul Morii nr. 151          1995                4.627.493              Agenția Națională pentru Protecția Mediului CUI: 16462898         Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate          
  ------