METODOLOGIE din 16 septembrie 1999de înregistrare şi de ţinere a evidentei unor categorii de muncitori portuari şi de personal care lucrează în porturi
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 21 ianuarie 2000   +  Articolul 1Muncitorii portuari care efectuează următoarele operaţiuni: încărcare-descărcare a mărfurilor în şi din nave, de manipulare în şi din magaziile portuare sau în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire şi insacuire, precum şi operaţiunile de curatare în hambarele şi magaziile navelor şi personalul care efectuează activităţi de reparaţii la nave şi utilaje portuare, denumiţi în continuare muncitori portuari, sunt înregistraţi la căpitănia de port, în care îşi desfăşoară activitatea, conform prezentei metodologii.  +  Articolul 2 (1) Operatorii portuari care prestează serviciile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. 1, 4, 7, 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciilor în porturi sunt obligaţi sa folosească numai personal înregistrat la căpitănia de port. (2) Înregistrarea muncitorilor portuari care efectuează serviciile prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea operatorilor portuari ai căror angajaţi sunt muncitorii.  +  Articolul 3Muncitorii portuari care efectuează alte servicii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi înregistraţi la solicitarea lor sau la solicitarea operatorilor portuari ai căror angajaţi sunt, în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 4 (1) Căpitănia de port înregistrează şi tine evidenta muncitorilor în Registrul de evidenta a personalului care efectuează servicii în porturi, denumit în continuare registru. (2) Pentru înregistrarea muncitorilor portuari, potrivit art. 2, operatorul portuar va inainta căpităniei de port o cerere scrisă, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, însoţită de câte doua fotografii tip act de identitate 2 x 3 cm pentru fiecare muncitor.  +  Articolul 5În registru se vor înscrie, în mod obligatoriu: a) numele şi prenumele muncitorului; b) data şi locul naşterii; c) domiciliul; d) specialitatea; e) operatorul portuar la care îşi desfăşoară activitatea; f) data la care a fost angajat; g) data la care muncitorul îşi încetează raporturile de muncă cu operatorul portuar; h) numărul carnetului de muncă.  +  Articolul 6 (1) La data primirii cererii operatorului portuar căpitănia de port înregistrează muncitorul respectiv în registru şi eliberează operatorului portuar, contra cost, carnetul de lucru în port, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. (2) Carnetul de lucru în port se păstrează de către titular şi este valabil pe o perioadă de 5 ani, cu obligativitatea vizarii anuale.  +  Articolul 7În momentul în care raporturile de muncă ale muncitorului cu operatorul portuar încetează sau se schimba locul de muncă, agentul economic îi retine carnetul de lucru în port, informează în scris căpitănia de port despre aceasta şi, totodată, îl preda căpităniei de port.  +  Articolul 8În cazul în care un muncitor este angajat din nou cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, de către acelaşi sau de un alt operator portuar, acesta va solicita, în scris, la căpitănia de port eliberarea aceluiaşi carnet de lucru în port.  +  Articolul 9 (1) În perioadele în care personalul înregistrat este insuficient, operatorii portuari pot folosi muncitori sezonieri cu contract individual de muncă pe durata determinata. (2) Muncitorul sezonier angajat cu contract individual de muncă pe durata determinata nu poate fi folosit o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive. (3) Dacă după această perioadă muncitorul respectiv va fi angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, el va fi înregistrat la căpitănia de port în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 10În porturile în care funcţionează agenţii de ocupare şi formare profesională a muncitorilor portuari, obligaţiile operatorilor portuari, prevăzute la art. 2, 7, 8 şi 9, revin acestor agenţii.  +  Articolul 11Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 44 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciilor în porturi se vor face de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. prin capitaniile de port.  +  Articolul 12Pierderea carnetului de lucru în port se va anunta la căpitănia de port şi se va publică într-un ziar local, în vederea anulării şi eliberării unui duplicat.  +  Anexa 1                                CERERE           privind înregistrarea unor categorii de muncitori portuari                   şi de personal care lucrează în porturi    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciilor în porturi şi ale Metodologiei de înregistrare şi de ţinere a evidentei unor categorii de muncitori portuari şi de personal care lucrează în porturi,    Societatea .............................................................., autorizata pentru efectuarea serviciilor de ................................. ............................................................................, va rugăm sa înregistraţi în Registrul de evidenta a personalului care efectuează servicii în porturi şi sa eliberaţi carnete de lucru în port următorilor muncitori, angajaţi cu carnet de muncă de către societatea noastră. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Numele Data Opera- Data Data Numărul        şi şi Specia- torul anga- încetării carnetu- Nr. prenu- locul Domi- litatea portuar jarii contractului lui de crt. mele naşterii ciliul de muncă munca ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Plata tarifului pentru eliberarea carnetului de lucru în port se va face de societatea noastră, prin virament sau în numerar.
   +  Anexa 2
                           - 1 -
                          ROMÂNIA
                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE - I.N.C.
                  CARNET DE LUCRU ÎN PORT
                           - 2 -
                          ROMÂNIA
                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE - I.N.C.
                          
             Semnatura titularului ......................
    Numele ..................................................................
    Prenumele ...............................................................
    Data naşterii ...........................................................
    Domiciliul ..............................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
                             Capitanul portului,
                        ...........................
                          (semnatura şi ştampila)
   Carnet de lucru în port nr. ......... Data eliberării .............
   Dimensiunile: 9 x 13 cm
                           - 3 -
                          ROMÂNIA
                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE - I.N.C.
     Titularul prezentului carnet de lucru în port este înregistrat la Căpitănia
   de port .......................................................................
     Nr. matricol din Registrul de evidenta a personalului care efectuează
   servicii în porturi .............................. data ...............
     Are dreptul sa desfăşoare activitatea de ....................................
   în Portul ................................
     Este salariat al ............................................................
                             (denumirea şi sediul agentului angajator)
     .............................................................................
     .............................................................................
     .............................................................................
    Carnet de lucru în port nr. ............... Data eliberării ...........
                           - 4 -
                          ROMÂNIA
                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE - I.N.C.
                             Mutaţii
     Angajat la data de ........................................................
     În funcţia de .............................................................
     Agentul economic ..........................................................
     Capitanul portului
     ...........................................................................
     Încetat raporturile de muncă la data de ...................................
     Capitanul portului
     ...........................................................................
     Angajat la data de ........................................................
     În funcţia de .............................................................
     Agentul economic ..........................................................
     Capitanul portului
     ...........................................................................
     Încetat raporturile de muncă la data de ...................................
     Capitanul portului
     ...........................................................................
    Carnet de lucru în port nr. ........... Data eliberării ...........
                           - n -
                          ROMÂNIA
                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE - I.N.C.
                       INSTRUCŢIUNI
      Carnetul de lucru în port se eliberează la cererea agentului economic, adresată căpităniei de port, este nominal şi se eliberează după înregistrarea titularului în Registrul de evidenta a personalului care efectuează servicii în porturi.
      Operaţiunile în carnetul de lucru în port se fac numai de căpitănia de port, sub semnatura şi ştampila.
      Carnetul de lucru în port se păstrează de titular şi este valabil pe o perioadă de 5 ani.
      Titularul carnetului de lucru în port este obligat:
      - sa nu accepte reţinerea carnetului de lucru în port de către persoane neautorizate ori sa îl dea spre păstrare sau drept garanţie;
      - sa îl păstreze cu grija, sa nu îl piardă ori sa îl deterioreze;
      - sa nu facă modificări, adaugari sau menţiuni scrise ori stampilate în carnetul de lucru în port ori sa accepte să se efectueze în acesta modificări, adaugari sau alte menţiuni, cu excepţia celor prevăzute de lege.
      Este obligatorie prezentarea carnetului de lucru în port pentru viza anuală de prelungire a valabilităţii, la căpitănia de port.
      Pierderea carnetului de lucru în port se anunta la căpitănia de port şi se publică într-un ziar local.
      Prezentul carnet de lucru în port conţine un număr de ..... file.
                     Capitanul portului,
                   .......................
                   (semnatura şi ştampila)
    Carnet de lucru în port nr. ......... Data eliberării ..............
  -----