CIRCULARA nr. 3 din 10 ianuarie 2000privind înregistrarea în contabilitatea băncilor a operaţiunilor de leasing
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 24 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998 şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, ale Ordinului ministrului finanţelor nr. 686/1999 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing, precum şi ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia,în vederea reflectării în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, precum şi de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, a operaţiunilor de leasing,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.1. Înregistrarea în contabilitatea băncii, în calitate de utilizator (locatar), a principalelor operaţiuni privind leasingul operational1.1. Imobilizarile corporale primite în cazul tranzacţiilor de leasing conform prevederilor din contractele încheiate între părţi se înregistrează în creditul contului în afară bilanţului 951 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate", analitic distinct. Acest cont se debiteaza pe măsura plăţii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul creditor sa reflecte valoarea ratelor rămase de rambursat.Valoarea înscrisă în creditul contului 951 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate", analitic distinct, se compune din:- valoarea iniţială a bunului, reprezentând costul de achiziţie la societăţile de leasing;- beneficiul, respectiv marja de profit stabilită între părţi.1.2. Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridică română), reprezentând ratele de achitat, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă% = 3566 "Alţi creditori diversi"63472 "Cheltuieli curedevenţele privindoperaţiunile deleasing şi asimilate"35326 "T.V.A. deductibilă"*)1.3. Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridică străină), reprezentând ratele de achitat, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă- înregistrarea sumelor datorate proprietarului bunurilor (locator), reprezentând ratele de achitat3721 "Poziţie de schimb" = 3566 "Alţi creditori diversi"concomitent63472 "Cheltuieli cu = 3722 "Contravaloarearedevenţele privind poziţiei de schimb"operaţiunile deleasing şi asimilate"- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată aferentă- înregistrarea plăţii taxei pe valoarea adăugată35326 "T.V.A. deductibilă"*) = 111 "Cont curent la Banca Naţionala a României"sau- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorată35328 "T.V.A. neexigibila" = 3536 "Alte impozite, taxe şivărsăminte asimilate"Contul 63472 "Cheltuieli cu redevenţele privind operaţiunile de leasing şi asimilate" poate fi dezvoltat în analitic astfel:- "Cheltuieli cu redevenţele la nivelul amortizarii";- "Cheltuieli cu redevenţele reprezentând marja locatorului".1.4. Înregistrarea impozitului pe redevenţe, datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridică străină cu sediul în străinătate (conform prevederilor din convenţiile de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente), dar achitat de banca la cursul de schimb în vigoare la data respectiva- înregistrarea sumelor reprezentând impozitul pe redevenţe, datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor)3566 "Alţi creditori diversi" = 3721 "Poziţie de schimb"concomitent3722 "Contravaloarea poziţiei = 3536 "Alte impozite, taxe şide schimb" vărsăminte asimilate"- înregistrarea plăţii impozitului pe redevenţe de banca3536 "Alte impozite, taxe şi = 111 "Cont curent la Bancavărsăminte asimilate" Naţionala a României"Impozitul pe redevenţe se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevăzute în convenţiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente asupra redeventei, astfel cum este ea definită la art. 24^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999.1.5. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achiziţionate din ţara (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică română, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii% = 3566 "Alţi creditori diversi"4422 "Mijloace fixe"4522 "Mijloace fixe"35326 "T.V.A. deductibilă"*)1.6. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achiziţionate din străinătate (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică română, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii- înregistrarea sumelor datorate persoanei juridice române, reprezentând valoarea reziduala a bunului achiziţionat% = 3566 "Alţi creditori diversi"4422 "Mijloace fixe"4522 "Mijloace fixe"35326 "T.V.A. deductibilă"*)- înregistrarea achitării taxei vamale de banca conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/19993536 "Alte impozite, taxe şi = 111 "Cont curent la Bancavărsăminte asimilate" Naţionala a României"- includerea în costul de achiziţie al bunurilor a taxelor vamale aferente% = 3536 "Alte impozite, taxe4422 "Mijloace fixe" şi vărsăminte asimilate"4522 "Mijloace fixe"1.7. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci când exista opţiunea de cumpărare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achiziţionat de la o persoană juridică străină, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii- înregistrarea sumelor datorate persoanei juridice străine, reprezentând valoarea reziduala a bunului achiziţionat3721 "Poziţie de schimb" = 3566 "Alţi creditori diversi"concomitent% = 3722 "Contravaloarea4422 "Mijloace fixe" poziţiei de schimb"4522 "Mijloace fixe"- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată aferentă- înregistrarea plăţii taxei pe valoarea adăugată35326 "T.V.A. deductibilă"*) = 111 "Cont curent la BancaNaţionala a României"sau- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorată35328 "T.V.A. neexigibila" = 3536 "Alte impozite, taxe şivărsăminte asimilate"- înregistrarea plăţii taxelor vamale şi a accizelor, după caz3536 "Alte impozite, taxe şi = 111 "Cont curent la Bancavărsăminte asimilate" Naţionala a României"- includerea în costul de achiziţie al bunului achiziţionat a taxelor vamale şi a accizelor, după caz% = 3536 "Alte impozite, taxe şi4422 "Mijloace fixe" vărsăminte asimilate"4522 "Mijloace fixe"1.8. Înregistrarea diferenţei de amortizare până la nivelul costului de achiziţie iniţial înregistrată la locator (din cont 951 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate", analitic distinct, mai puţin beneficiul convenit între părţi)4422 "Mijloace fixe" = 4612 "Amortizarea imobilizarilor corporale"4522 "Mijloace fixe" = 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale"2. Înregistrarea în contabilitatea băncii, în calitate de utilizator (locatar), a principalelor operaţiuni privind leasingul financiar2.1. Înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele de leasing financiar încheiate între părţi şi evidentierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente- înregistrarea datoriei în lei, reprezentând contravaloarea imobilizarilor corporale primite% = 2322 "Împrumuturi la termen4422 "Mijloace fixe" de la clientela4522 "Mijloace fixe" financiară",analitic distinct- înregistrarea datoriei în devize reprezentând contravaloarea imobilizarilor corporale primite3721 "Poziţie de schimb" = 2322 "Împrumuturi la termende la clientela financiară", analitic distinctconcomitent% = 3722 "Contravaloarea4422 "Mijloace fixe" poziţiei de schimb"4522 "Mijloace fixe"- înregistrarea dobânzilor de plătit, aferente datoriei reprezentând contravaloarea imobilizarilor corporale primite375 "Cheltuieli înregistrate = 2327 "Datorii ataşate",în avans" analitic distinct- înregistrarea în afară bilanţului a valorii imobilizarilor corporale primite conform documentelor, inclusiv dobânda999 "Contrapartida" = 951 "Redevenţe, locatii degestiune, chirii şi altedatorii asimilate",analitic distinct2.2. Înregistrarea în contabilitate a amortizarii imobilizarilor corporale achiziţionate conform contractelor de leasing financiar (amortizarea se efectuează potrivit duratelor normale de funcţionare legale în vigoare)652 "Cheltuieli cu amortizarile = %imobilizarilor corporale" 4612 "Amortizareaimobilizarilor corporale"4622 "Amortizareaimobilizarilor corporale"2.3. Înregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobânzile de plătit aferente datoriei reprezentând contravaloarea imobilizarilor corporale primite- înregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobânzile de plătit în lei60222 "Dobânzi la împrumuturile = 375 "Cheltuieli înregistratela termen", analitic în avans"distinct- înregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobânzile de plătit în devize3721 "Poziţie de schimb" = 375 "Cheltuieliînregistrate în avans"concomitent60222 "Dobânzi la împrumuturile = 3722 "Contravaloareala termen", analitic poziţiei de schimb"distinct2.4. Înregistrarea obligaţiei de plată a ratelor, pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor, persoana juridică română- înregistrarea obligaţiei de plată a ratelor în lei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente% = 3566 "Alţi creditori diversi"2322 "Împrumuturi la termen dela clientela financiară",analitic distinct2327 "Datorii ataşate",analitic distinct35326 "T.V.A. deductibilă"*)- înregistrarea în afară bilanţului a sumelor reprezentând ratele în lei plătite proprietarului bunurilor951 "Redevenţe, locatii de = 999 "Contrapartida"gestiune, chirii şi altedatorii asimilate",analitic distinct2.5. Înregistrarea obligaţiei de plată a ratelor, pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor, persoana juridică străină- înregistrarea obligaţiei în devize reprezentând ratele de plătit proprietarului bunurilor% = 3566 "Alţi creditori diversi"2322 "Împrumuturi la termen dela clientela financiară",analitic distinct2327 "Datorii ataşate",analitic distinct- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată aferentă- înregistrarea plăţii taxei pe valoarea adăugată35326 "T.V.A. deductibilă"*) = 111 "Cont curent la BancaNaţionala a României"sau- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată datorată35328 "T.V.A. neexigibila" = 3536 "Alte impozite, taxeşi vărsăminte asimilate"- înregistrarea în afară bilanţului a sumelor reprezentând ratele în devize plătite proprietarului bunurilor951 "Redevenţe, locatii de = 999 "Contrapartida"gestiune, chirii şi altedatorii asimilate",analitic distinct2.6. Înregistrarea impozitului pe dobânzi datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridică străină cu sediul în străinătate (conform prevederilor din convenţiile de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998), dar achitat de banca la cursul de schimb în vigoare la data respectiva- înregistrarea impozitului pe dobânzi datorat de către proprietarul bunurilor3566 "Alţi creditori diversi" = 3721 "Poziţie de schimb"concomitent3722 "Contravaloarea poziţiei = 3536 "Alte impozite, taxede schimb" şi vărsăminte asimilate"- înregistrarea plăţii impozitului pe dobânzi de banca3536 "Alte impozite, taxe şi = 111 "Cont curent la Bancavărsăminte asimilate" Naţionala a României"2.7. Înregistrarea la expirarea contractului, o dată cu achitarea ultimei rate, a transferului dreptului de proprietate a bunurilor- înregistrarea obligaţiei reprezentând ultima rata de plătit proprietarului bunurilor (persoana juridică română), precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă% = 3566 "Alţi creditori diversi"2322 "Împrumuturi la termen dela clientela financiară",analitic distinct2327 "Datorii ataşate",analitic distinct35326 "T.V.A. deductibilă"*)- înregistrarea obligaţiei reprezentând ultima rata de plătit proprietarului bunurilor (persoana juridică străină), precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă- înregistrarea obligaţiei reprezentând ultima rata de plătit proprietarului bunurilor% = 3566 "Alţi creditori diversi"2322 "Împrumuturi la termen dela clientela financiară",analitic distinct2327 "Datorii ataşate",analitic distinct- înregistrarea taxei pe valoarea adăugată aferentă, plătită sau datorată35326 "T.V.A. deductibilă"*) = 111 "Cont curent la BancaNaţionala a României"sau35328 "T.V.A. neexigibila" = 3536 "Alte impozite, taxeşi vărsăminte asimilate"___________ Notă *) Înregistrarea taxei pe valoarea adăugată se face numai de băncile luate în evidenta ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată.În cazul băncilor neinregistrate ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, T.V.A. achitată sau datorată se va inregistra în costul de achiziţie al bunurilor în conformitate cu prevederile pct. 16 din Planul de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997.- înregistrarea achitării taxei vamale aferente bunurilor din import, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/19993536 "Alte impozite, taxe şi = 111 "Cont curent la Bancavărsăminte asimilate" Naţionala a României"- includerea în costul de achiziţie al bunurilor din import a taxelor vamale aferente% = 3536 "Alte impozite, taxe şi4422 "Mijloace fixe" vărsăminte asimilate"4522 "Mijloace fixe"- înregistrarea în afară bilanţului a sumelor reprezentând ultima rata plătită proprietarului bunurilor951 "Redevenţe, locatii de = 999 "Contrapartida"gestiune, chirii şi altedatorii asimilate",analitic distinct3. Înregistrarea diferenţelor de preţ în condiţiile în care părţile au prevăzut în contractul de leasing actualizarea periodică a ratelor de leasingÎn aplicarea prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998 şi ulterior modificată prin Legea nr. 99/1999, părţile au obligaţia de a stabili prin contract atât valoarea ratelor iniţiale, cat şi criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calculării valorii ratelor de leasing indexate, înscrise în facturi, unde pe un rând distinct, intitulat "Diferenţe de preţ", se va reflecta valoarea indexării.În contabilitatea băncii "Diferenţele de preţ", înscrise distinct în factura, se vor reflecta astfel:- în cazul leasingului operational- diferenţe de preţ aferente ratelor în lei649 "Alte cheltuieli diverse = 3566 "Alţi creditori diversi"de exploatare",analitic distinct- diferenţe de preţ aferente ratelor în devize3721 "Poziţie de schimb" = 3566 "Alţi creditori diversi"concomitent649 "Alte cheltuieli diverse = 3722 "Contravaloareade exploatare", poziţiei de schimb"analitic distinct- în cazul leasingului financiar- diferenţe de preţ aferente ratelor în lei649 "Alte cheltuieli diverse = %de exploatare", 2322 "Împrumuturi la termen deanalitic distinct la clientela financiară",analitic distinct2327 "Datorii ataşate",analitic distinct- diferenţe de preţ aferente ratelor în devize3721 "Poziţie de schimb" = %2322 "Împrumuturi la termen dela clientela financiară",analitic distinct2327 "Datorii ataşate",analitic distinctconcomitent649 "Alte cheltuieli diverse = 3722 "Contravaloareade exploatare", poziţiei de schimb"analitic distinct- înregistrarea diferenţelor de preţ în contul în afară bilanţului 951 "Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate", analitic distinct999 "Contrapartida" = 951 "Redevenţe, locatii degestiune, chirii şi altedatorii asimilate",analitic distinct- diferenţele de preţ aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, înregistrate în contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", analitic distinct, pot majoră valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare, efectuandu-se următorul articol contabil% = 7499 "Alte venituri",4422 "Mijloace fixe" analitic distinct4522 "Mijloace fixe"4. Dispoziţii finaleNerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.Prezenta circulara modifica şi completează în mod corespunzător prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997.La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispoziţii contrare.Banca Naţionala a României va urmări, în cadrul acţiunilor de supraveghere desfăşurate potrivit legii, aplicarea de către bănci a prevederilor prezentei circulare.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI--------