NORME Nr. 63943 din 30 septembrie 1991privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti, precum şi la regiile autonome
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 24 aprilie 1992    În baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 30/1991 privind organizareaşi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare, se stabilesc prezentele norme cu privire la organizarea şi exercitarea controlului financiarpropriu la ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturişi Primăria municipiului Bucureşti, precum şi la regiile autonome. I. Dispoziţii generale1. Controlul financiar propriu se organizează şi se exercită sub forma controlului financiar preventiv şi a controlului financiar de gestiune. Controlul financiar preventiv urmăreşte sa preintimpine încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi producerea de pagube şi se exercită asupra documentelor care conţin operaţiile de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligaţii patrimoniale. Controlul financiar de gestiune verifica respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor din evidenta tehnico-operativă. 2. Persoanele împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv şi de gestiune trebuie să aibă pregătire economică şi experienta necesară, sa îndeplinească condiţiile de cinste şi corectitudine. Nu pot fi împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, chiar dacă au fost gratiate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Dacă în cursul urmăririi penale, al judecaţii sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a savirsit vreuna din infracţiunile arătate în alineatul precedent nu poate fi împuternicit sa exercite controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit sa exercite controlul financiar preventiv şi de gestiune în cursul termenului de încercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen.II. Controlul financiar preventiv3. Controlul financiar preventiv se organizează de ordonatorii de credite principali, secundari şi terţiari, precum şi de directorii generali ai regiilor autonome*), prin compartimentul financiar-contabil şi se executa de şeful acestui compartiment. În funcţie de volumul operaţiilor ce se supun controlului financiar preventiv, conducătorul unităţii, la propunerea contabilului şef sau a persoanei care conduce activitatea financiar-contabila, poate imputernici şi alte persoane din acest compartiment care să exercite controlul preventiv, dar care, de regula, nu participa la întocmirea şi contabilizarea documentelor controlate. Împuternicirea se face pe bază de ordin sau decizie, după caz, a conducătorului unităţii, în care se vor stabili concret operaţiunile asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv, condiţiile şi perioada în care îşi desfăşoară aceasta activitate. 4. Se supun controlului financiar preventiv documentele ce cuprind operaţiile ce se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unităţii, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. Se supun în mod obligatoriu controlului financiar preventiv următoarele operaţiuni: - încheierea contractelor cu partenerii interni şi externi; - încasările şi plăţile în lei şi valuta de orice natura, efectuate în numerar şi prin operaţiuni bancare, cu persoane juridice sau fizice; - trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social; - gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor, subunitatilor sau unităţilor componente; - deschiderile de credite bugetare, repartizarile de credite bugetare la instituţiile în subordine şi alimentarile cu sume din alocaţiile bugetare pentru finanţarea cheltuielilor de capital; - propunerile de suplimentare a unor venituri prevăzute a fi suportate pe seama alocaţiilor bugetare; - modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare; - virările de credite bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli. În funcţie de necesitaţi, operaţiunile menţionate vor putea fi adaptate şi completate de conducătorul unităţii, în funcţie de specificul activităţii şi structurii ei organizatorice. Documentele ce conţin operaţiuni supuse controlului financiar preventiv şi circuitul acestora se stabilesc de conducerile ministerelor, departamentelor, altor organe centrale de stat, prefecturilor, Primăriei municipiului Bucureşti, regiilor autonome în funcţie de specificul activităţii fiecăruia. 5. Documentele, însoţite de acte justificative, se prezintă la controlul financiar preventiv semnate de şeful compartimentului de specialitate în care s-au întocmit şi care răspunde de realitatea şi exactitatea datelor şi legalitatea operaţiilor consemnate în acestea. Obţinerea vizei de control preventiv pe documente, care se dovedesc ulterior nelegale, nu exonereaza de răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. 6. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv răspund pentru legalitatea şi eficienta operaţiilor cuprinse în documentele prezentate de compartimentele de specialitate. 7. Şeful compartimentului financiar-contabil, în situaţiile în care el sau celelalte persoane desemnate sa exercite controlul financiar preventiv constata ca operaţiile prezentate la control sînt nelegale sau neeficiente, iar conducătorul unităţii dispune pe propria răspundere efectuarea lor, va informa în scris atît consiliul de administraţie cît şi Direcţia generală de control financiar de stat din Ministerul Economiei şi Finanţelor sau Direcţia generală a controlului financiar de stat a judeţului sau municipiului Bucureşti care, după caz, vor dispune măsurile necesare potrivit competentelor. 8. Documentele referitoare la operaţii supuse controlului preventiv şi care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate. Ele vor fi evidentiate separat. De asemenea, se va întocmi o evidenta separată a documentelor vizate pentru controlul preventiv din dispoziţia conducătorului unităţii.III. Controlul financiar de gestiune9. Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti organizează controlul financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de instituţiile de stat subordonate din creditele bugetare alocate, precum şi asupra legalităţii şi eficientei cheltuielilor fondurilor de către regiile autonome din profilul lor de activitate. Controlul financiar de gestiune se organizează la regii pentru controlul gestiunilor proprii, precum şi al uzinelor, fabricilor, atelierelor, serviciilor, sucursalelor şi altor subunitati din structura lor organizatorică. 10. Controlul financiar de gestiune funcţionează în compartiment distinct, în subordinea directa a ordonatorului de credite (ori a înlocuitorului de drept), în cadrul ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale de stat, prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti şi a directorului general, în cazul regiilor. 11. Controlul financiar de gestiune se efectuează de salariaţi cu studii economice superioare sau medii în funcţie de volumul şi complexitatea gestiunilor, încadraţi în compartimentul de control cu aprobarea conducerii unităţii respective, cu sarcini exclusive de efectuare a controlului la termenele şi în condiţiile stabilite de lege. 12. Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la: a) existenta, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorile de orice fel şi deţinute cu orice titlu; b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri; c) efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor şi plăţilor, în lei şi valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor din acestea şi a altor obligaţii faţă de salariaţi; d) întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic-operativ şi contabile. Ministerele, departamentele, celelalte organe centrale de stat, prefecturile, Primăria municipiului Bucureşti şi regiile vor emite acte de dispoziţie de ordine interioară privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu şi vor detalia obiectivele de mai sus în funcţie de specificul activităţii şi structura lor organizatorică. 13. Controlul financiar de gestiune se efectuează cel puţin o dată pe an. În cazul unor unităţi şi gestiuni materiale reduse ca volum, conducătorii ministerelor, departamentelor, celorlalte organe centrale, prefecturilor, Primăriei municipiului Bucureşti şi regiilor, pot aproba ca acestea să fie controlate la o perioadă mai mare de un an, dar nu mai tirziu de o dată la doi ani. 14. Controlul se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, posibilităţile de sustrageri, condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzindu-se un număr reprezentativ de repere şi documente, care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil şi gestionar. În cazul constatării de pagube, controlul se va extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a acestora şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate. 15. Activitatea de control se desfăşoară pe baza programelor de lucru semestriale, întocmite de şeful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducătorul în subordinea căruia se afla compartimentul de control financiar de gestiune. În acest program se vor nominaliza gestiunile şi activităţile ce urmează a fi controlate, perioada supusă controlului şi cea stabilită pentru efectuarea controlului, ca şi organele care efectuează controlul. 16. Urmărirea realizării programului semestrial se face de şeful compartimentului de control financiar de gestiune, care va organiza în acest sens o evidenta simpla a actelor de control încheiate, a altor acţiuni efectuate în afară programului aprobat, precum şi a principalelor rezultate obţinute (plusuri în gestiuni, pagube constatate, sancţiuni aplicate etc.). În baza rezultatelor controalelor efectuate, şeful compartimentului de control financiar de gestiune, periodic, va sesiza organul de conducere pentru îmbunătăţirea activităţii de gestiune a patrimoniului. 17. Organele de control vor consemna constatările în acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale incalcate şi stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi măsurile luate în timpul controlului şi cele stabilite a se lua în continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reţinute în sarcina lor (note explicative scrise) şi li se vor verifica apărările formulate. În caz de neascultare a persoanei vinovate se va menţiona cauza neluării acestei măsuri. 18. Şeful compartimentului de control financiar de gestiune, pe baza actelor de control întocmite, prezintă conducerii unităţii în care funcţionează concluziile controlului efectuat împreună cu măsurile ce se propun a fi luate în continuare în vederea inlaturarii abaterilor şi tragerii la răspundere a celor care au savirsit neregulile, au produs pagube sau au comis infracţiuni.19. Conducătorii unităţilor au obligaţia ca, în cadrul competentei şi a termenelor legale, sa ia măsuri pentru aplicarea integrală şi la timp a măsurilor propuse, sancţionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor şi înaintarea către procuror a actelor cuprinzînd fapte prevăzute de legea penală. Neluarea măsurilor angajează propria răspundere a conducătorului unităţii. Măsurile se iau în cel mult 30 de zile de la data înregistrării actului de control, dacă prin dispoziţiile legale nu sînt fixate alte termene. La solicitarea instanţelor de judecată, organelor de procuratura şi poliţie, conducătorii unităţilor vor dispune cu prioritate măsurile de control financiar de gestiune, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infracţiune şi clarificarea împrejurărilor care au condus la săvîrşirea unor fapte de natura penală. În cazul în care conducătorul unităţii nu ia măsurile respective, şeful compartimentului controlului financiar de gestiune sesizează de îndată, în scris, consiliul de administraţie al unităţii în care funcţionează, iar în cazurile privind recuperarea pagubelor, şi Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Economiei şi Finanţelor sau, după caz, direcţiile generale ale controlului financiar de stat din judeţe şi municipiul Bucureşti, care, în funcţie de situaţia concretă, dispun potrivit drepturilor stabilite prin lege, măsurile ce se impun. 20. Şeful compartimentului controlului financiar de gestiune va participa la şedinţele consiliului de administraţie al unităţii unde funcţionează atunci cînd se dezbat probleme financiare, contabile şi de control de gestiune; acesta informează semestrial consiliul de administraţie asupra condiţiilor în care s-a realizat programul semestrial de control, constatările făcute şi măsurile luate, propunind, dacă este cazul, luarea de măsuri pentru aplicarea riguroasă a legislaţiei în domeniul financiar-contabil, de gestiune şi control. 21. La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile şi salariaţii unităţilor supuse controlului au obligaţia: a) sa pună la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intra sub incidenţa controlului; c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate; d) sa dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; e) să semneze cu sau fără obiecţii actele de control şi sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma controlului; f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. 22. Salariaţii împuterniciţi cu exercitarea controlului financiar de gestiune răspund disciplinar, contraventional sau penal, după caz, în situaţiile în care: a) nu efectuează controlul conform programului de activitate aprobat; b) înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte, sau cu buna ştiinţa nu consemnează toate deficientele constatate; c) lucrează cu superficialitate, nesemnalind încălcările de la dispoziţiile legale în vigoare constatate cu ocazia controlului şi nu stabilesc raspunderi potrivit normelor legale; d) dispun, prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispoziţiilor legale în vigoare, măsuri care produc prejudicii; e) nu întocmesc şi nu înaintează conducătorului unităţii actele de control la termenele stabilite; f) nu iau sau, după caz, nu propun măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor şi abaterilor consemnate în actele de control, tragerea la răspundere a celor vinovaţi; g) nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin potrivit prezentelor norme. 23. Organele de control financiar sînt obligate ca, atunci cînd considera necesară ridicarea unor documente în original de la unitatea verificata, sa asigure întocmirea unor copii care să ramina la aceasta. Totodată, organul de control este obligat ca la încheierea controlului sa restituie unităţii controlate toate actele ce nu-i mai sînt necesare şi sa menţioneze despre aceasta în actul de constatare. Prezentele norme se aplică de la data aprobării prin hotărîre.-------------------