ORDIN nr. 1.183 din 10 octombrie 2018pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a "Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare"
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 18 octombrie 2018  În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative și ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului „Declarație privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) este raportarea făcută în scris de operatorul economic deținător al unei licențe de turism valabile pentru activitatea de organizare către Ministerul Turismului prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2019.  +  Articolul 6Direcția control din cadrul Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  București, 10 octombrie 2018.Nr. 1.183.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Declarație privind activitatea desfășurată
  de către agențiile de turism organizatoare“
  Declarația se completează de către operatorul economic deținător al unei licențe de turism valabile pentru activitatea de organizare, prin completarea unui formular, în sensul art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.I. Termenul de depunere a declarației: declarația se depune lunar, până la data de 30 inclusiv a lunii următoare^1, de către operatorul economic care desfășoară activitatea specifică agenției de turism organizatoare, conform prevederilor legale în vigoare.Organul central competent: Direcția control din cadrul Ministerului Turismului, conform prevederilor prezentului ordin^1 În cazul lunii februarie, până la data de 28 inclusiv.II. Modul de depunereOperatorul economic optează pentru una dintre următoarele două modalități de depunere:1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță^2, conform legii.Pentru depunerea declarației, operatorul economic trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.În vederea transmiterii declarației pe cale online la Ministerul Turismului este necesar să se parcurgă următorii pași:Pasul 1 - Se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.roPasul 2 - Creare contSe accesează secțiunea „CONT NOU - Persoană juridică“, se completează rubricile din secțiune cu datele individuale ale operatorului economic, se alege un nume de utilizator și o parolă. Confirmarea creării contului se primește pe adresa de e-mail indicată de către solicitant.Se accesează linkul primit în e-mailul de confirmare, contul fiind astfel creat.Pasul 3 - Autentificare în sistemPentru autentificarea în sistem se alege secțiunea „CONECTARE“.La secțiunea „Autentificați-vă prin“, se selectează eDirect.Se completează numele de „utilizator și parola“, se introduc caracterele asociate codului CAPTCHA.Se accesează secțiunea „Autentificare“.Pasul 4 - Depunerea Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoarePentru depunerea declarației se accesează secțiunea „Creează solicitare“.Se selectează instituția - Ministerul Turismului și procedura pentru transmiterea Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare.Prin accesarea secțiunii „Creează solicitare“ declarația în format excel se poate descărca, completa și semna cu semnătură electronică, extensia acceptată fiind de tipul P7S sau P7M.Declarația completată și semnată electronic se atașează solicitării prin accesarea secțiunii „Încărcare“. După încărcarea declarației, dacă este cazul, pot fi trecute observații în rubrica dedicată.Pentru transmiterea solicitării se dă click pe butonul „Lansează solicitare“ și astfel declarația este transmisă către Ministerul Turismului. Sistemul va genera o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost lansată cu succes. În cel mai scurt timp un operator al instituției o va prelua.“Pasul 5 - Preluarea declarațieiDeclarația încărcată în sistem urmează să fie preluată de către Direcția control, moment în care solicitantul va primi un e-mail prin care i se comunică numărul de înregistrare intern.Pasul 6 Direcția de specialitate va analiza declarația depusă și, dacă va fi nevoie, va putea solicita și alte informații necesare prelucrării acesteia. Dacă în urma verificării formale vor fi identificate agenții de turism organizatoare care au transmis date incomplete/incorecte ori au fost indicate greșit sau după raportare au intervenit modificări/schimbări (de exemplu: transferul sau anularea pachetului etc.), se va proceda la emiterea de notificări în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor, în vederea efectuării corecțiilor necesare (fără să se stabilească penalizări/amenzi etc.). Declarația rectificativă se utilizează pentru:– corectarea perioadei de raportare;– modificarea unor elemente de identificare a operatorului economic;– modificarea unor date din tabelul privind raportarea informațiilor;– corectarea altor informații prevăzute de formular.Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează și se depune până cel târziu la data depunerii următoarei declarații.Stadiul soluționării declarației poate fi urmărit pe site-ul PCUe, în secțiunea „Solicitările mele“, folosind numărul PISEG.Pasul 7 După verificarea de către personalul de specialitate din cadrul Direcției control a informațiilor din conținutul declarației depuse la termenele legale de depunere, precum și a celor depuse ca urmare a notificărilor și atașarea documentului final „Comunicarea“, solicitantul este notificat cu privire la faptul că informațiile din declarație au fost importate în baza de date constituită la nivelul direcției.În termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, Direcția control centralizează toate declarațiile depuse.^2 Mijloc electronic de transmitere la distanță = punct de contact unic electronic (PCUe) - sistem informatic gestionat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României, instituție publică în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, portal disponibil la adresa www.edirect.e-guvernare.ro2. Declarația se depune atât în format letric, cât și în format electronic editabil de tip excel, astfel: a) declarația în format letric, semnată conform legii, se depune la registratura generală a Ministerului Turismului sau se transmite Ministerului Turismului prin servicii poștale;b) declarația în format electronic editabil de tip excel se transmite/se depune cel puțin prin una dintre următoarele modalități:– atașată pe suport electronic, prin servicii poștale; – atașată pe suport electronic, la registratura generală a Ministerului Turismului;– la adresa de poștă electronică raportare.agentii@mturism.ro. Nerespectarea obligațiilor de depunere a declarațiilor se sancționează potrivit art. 27 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.III. Completarea declarației1. Operatorul economic va selecta spațiul special pentru tipul declarației, respectiv „declarație inițială“ pentru prima declarație aferentă perioadei de raportare sau „declarație rectificativă“ pentru declarația care cuprinde completări, modificări sau corecturi solicitate de către direcția de specialitate sau din oficiu. 2. Caseta „Perioada de raportare“: – în rubrica „An“ pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe anul, cu 4 caractere (de exemplu: 2018);– în rubrica „Luna“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația de raportare (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).3. Secțiunea „Date de identificare a operatorului economic“3.1. Caseta „Cod de identificare fiscală“ - se completează codul de identificare fiscală atribuit operatorului economic care desfășoară activitatea specifică agenției de turism organizatoare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.a) Caseta „Denumire“ - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele operatorului economic.b) Caseta „Denumire agenție“ - se completează denumirea agenției de turism organizatoare așa cum este menționată în licența de turism.c) Caseta „Număr licență de turism/data emiterii licenței de turism“ - se înscriu numărul și data emiterii licenței de turism eliberate agenției de turism organizatoare de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului.d) Caseta „Adresă domiciliu fiscal“ - se completează adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al operatorului economic. 4. Secțiunea „Raportare informații“4.1. La completarea tabelului se au în vedere pachetele combinate de agenția de turism organizatoare și serviciile de călătorie asociate, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12, respectiv art. 3 pct. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018, comercializate în perioada de referință.4.2. Sunt exceptate de la prevederile subpct. 4.1 pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.4.3. Coloana „Nr. pachete de servicii de călătorie contractate în derulare, exprimate global“ - se completează cu numărul pachetelor de servicii de călătorie contractate* de către agenția de turism organizatoare, atât în mod direct cu călătorul/călătorii, cât și prin agențiile de turism intermediare/organizatoare (care revând către călători pachete de servicii de călătorie ale agenției de turism declarante, în baza unui contract de comision/mandat/colaborare sau altă formă de reprezentare legal constituită), exprimate global. 4.4. Coloana „Valoare totală a pachetelor de servicii de călătorie contractate (RON)“ - se înscrie valoarea însumată a pachetelor de servicii de călătorie contractate* (RON).* Inclusiv serviciile de călătorie asociate facilitate călătorilor în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.4.5. Coloana „Valoare totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate și neprestate (RON)“ - se înscrie valoarea totală încasată în avans, aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate*, în RON.4.6. Coloana „Sume achitate către furnizori (aferente pachetelor de servicii de călătorie contractate în derulare) din valoarea totală încasată“ - se înscrie valoarea totală achitată către furnizori (prestatorii de servicii finali), aferentă pachetelor de servicii de călătorie contractate* în derulare, din valoarea totală încasată.4.7. Coloana „SOLD (diferența dintre coloanele 3 și 4)“ - se înscrie valoarea rezultată în urma diferenței dintre suma înscrisă în coloana 3 și cea din coloana 4.4.8. Coloana „Instrument/instrumente de garantare (tip, serie, nr., perioadă de valabilitate, valoarea garantată)“ - se completează datele de identificare ale instrumentului/ instrumentelor de garantare, distinct sau asociat (după caz), indicând tipul, seria, numărul, perioada de valabilitate și valoarea acestuia/acestora.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare
  a „Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“
  Denumirea formularului: Declarație privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoareFormat: A4Caracteristici de editare:– se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.Formularul poate fi completat dacă se accesează platforma https://edirect.e-guvernare.roSe utilizează la declararea operațiunilor de vânzare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate.Se întocmește de către operatorul economic care desfășoară activitatea specifică agenției de turism organizatoare.Circulă în format electronic la Ministerul Turismului.Se păstrează în arhiva de documente electronice de către Direcția control, conform Nomenclatorului arhivistic.
  ------