HOTĂRÂRE nr. 811 din 10 octombrie 2018privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înființarea Complexului Sportiv Național "Lascăr Pană" în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 18 octombrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 80 alin. (10) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice și a denumirii unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, ca urmare a reevaluării în condițiile legii și a înscrierii bunurilor în cartea funciară, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, ca urmare a înscrierii acestora în aceeași carte funciară, conform anexei nr. 2, și radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor comasate, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă înființarea Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană“, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul Maramureș.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană“ îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive de nivel național și internațional.  +  Articolul 5Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană“ se asigură din venituri proprii și din alocații de la bugetul de stat, acordate în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Salarizarea personalului Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană“ se face având în vedere modul de organizare, subordonare și finanțare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare, bunurile prevăzute în anexa nr. 4 aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș trec în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“.  +  Articolul 8Bunurile prevăzute în anexa nr. 4 se transmit în termen de 30 de zile, prin protocol de predare-preluare, încheiat pe bază de bilanț contabil, cu activul și pasivul existente la data predării. Odată cu transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea acestora.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul contractual existent în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, cu atribuții în administrarea imobilelor care se transmit, va fi preluat de către Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, beneficiind de toate drepturile conferite de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 10Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană“ se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.  +  Articolul 11În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, la punctul IV, după subpunctul 9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10, cu următorul cuprins:10. Complexul Sportiv Național «Lascăr Pană» Baia Mare  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului și Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Cosmin Răzvan Butuza,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 10 octombrie 2018.Nr. 811.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului care se actualizează ca urmare a reevaluării și înscrierii în cartea funciară
  Nr. M.F.Cod de clasificațieDenumirea imobilului Denumirea actualizatăAdresa actualizatăAdministratorulCaracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (în lei)
  362348.26.02Stadion de rugbyStadion de rugby „Lascăr Ghinet“Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422 Suprafață totală teren: 30.692 mp, din care: C1 - teren antrenament rugby, suprafață construită la sol: 8.414 mp C2 - stadion de rugby cu tribune cu 300 de locuri, suprafață construită la sol: 13.983 mp C3 - teren fotbal cu suprafață construită la sol: 4.181 mp CF 118277 28.088.669,01
  1636218.26.02Stadion de atletismStadion de atletismMunicipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422 C1 - stadion de atletism în suprafață construită la sol de 21.669 mp, înscris în CF 122625 Teren aferent 12.441 mp, înscris în CF 122624 Baia Mare 26.143.872
  276408.26.10Baza turistică „Stibina“Complex de cazare și cantină „Stibina“Municipiul Baia Mare, Str. Culturii nr. 7, județul Maramureș Ministerul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422 C1 - baza turistică „Stibina“ P + 2, suprafața = 641 mp C6 - cantină cu suprafața de 878 mp C7 - garaj cu suprafața de 32 mp CF 1106682.359.200
  1454358.26.10ATTTS MaramureșATTTS MaramureșMunicipiul Baia Mare, Str. Culturii nr. 7, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422 Teren 9.900 mp CF 110668804.960
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului -
  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș care se comasează și își actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării și își modifică datele de identificare ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară
   Nr. M.F.PCod de clasificațieDenumirea imobiluluiDatele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)Valoarea actualizată a bunului rezultat în urma comasăriiAdresaAdministrator
  Bunurile care se comasează362288.26.02Sediu administrativ12 birouri, sală de ședințe, cabinet de recuperare, saună, sală de forță, bibliotecă și anexe849.875 Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422
  362318.26.02Bazin olimpic descoperitBazin de 50 m lungime și anexe928.887
  362328.26.02Bazin olimpic acoperitBazin de 50 m lungime cu tribune de 600 de locuri, anexe9.227.255
  1019518.26.02Hotel Sport și cantină restaurantHotel cu 180 de locuri, cantină cu 80 de locuri, anexe2.155.427
  Bun rezultat ca urmare a comasării362288.26.02Spații administrative și complex înotTeren în suprafață de 14.644 mp și construcții: C1 - sediu administrativ P + E, suprafață construită la sol: 641 mp C2 - bazin olimpic acoperit D + P + E, suprafață construită la sol: 2.858 mp C3 - Hotel Sport și cantină restaurant D + P + 4E, suprafață construită la sol: 899 mp C4 - bazin olimpic descoperit 50 m, suprafață construită la sol 1.256 mp C5 - restaurant, bar, terase, P, suprafață construită la sol: 279 mp CF 118215 24.278.650
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,
  care se radiază din inventarul centralizat al bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului, ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaAdministratorValoarea de inventar - lei -
  362318.26.02Bazin olimpic descoperitBazin de 50 m lungime și anexeBd. Unirii nr. 14A, municipiul Baia Mare, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422928.887
  362328.26.02Bazin olimpic acoperitBazin de 50 m lungime cu tribune de 600 de locuri, anexeBd. Unirii nr. 14A, municipiul Baia Mare, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 42964229.227.255
  1019518.26.02Hotel Sport și cantină restaurantHotel cu 180 de locuri, cantină cu 80 de locuri, anexeBd. Unirii nr. 14A, municipiul Baia Mare, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 42964222.155.427
   +  Anexa nr. 4
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș
  care trec în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul Maramureș
  Nr. M.F.Cod de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresaPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (în lei)
  362288.26.02Spații administrative și complex înotMunicipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422Ministerul Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul MaramureșTeren în suprafață de 14.644 mp și construcții: C1 - sediu administrativ P + E, suprafață construită la sol: 641 mp C2 - bazin olimpic acoperit D + P + E, suprafață construită la sol: 2.858 mp C3 - Hotel Sport și cantină restaurant D + P + 4E, suprafață construită la sol: 899 mp C4 - bazin olimpic descoperit 50 m, suprafață construită la sol 1.256 mp C5 - restaurant, bar, terase, P, suprafață construită la sol: 279 mp CF 11821524.278.650,04
  362348.26.02Stadion de rugby „Lascăr Ghinet“Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422 Ministerul Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul MaramureșSuprafață totală teren: 30.692 mp, din care: C1 - teren antrenament rugby, suprafață construită la sol: 8.414 mp, suprafață teren aferent: 9.716 mp C2 - stadion de rugby cu tribune cu 300 de locuri, suprafață construită la sol: 13.983 mp, suprafață teren aferent: 16.147 mp C3 - teren fotbal cu suprafață construită la sol: 4.181 mp, suprafață teren aferent: 4.828 mp, anexe CF 11827728.088.669,01
  1636208.26.02Sala polivalentă „Lascăr Pană“Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422 Ministerul Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul MaramureșC1 - Sala Sporturilor Dacia, suprafață construită la sol: 2.736 mp Teren aferent în suprafață totală de 8.720 mp, din care: 4.554 mp înscris în CF 122598 Baia Mare 4.166 mp înscris în CF 122599 Baia Mare15.518.302
  1636218.26.02Stadion de atletismMunicipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422Ministerul Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul MaramureșC1 - stadion de atletism cu anexe, teren de iarbă și pistă de alergare zgură în suprafață construită la sol de 21.669 mp, înscris în CF 122625 Teren aferent 12.441 mp, înscris în CF 122624 Baia Mare 26.143.872
  276408.26.10Complex cazare și cantină „Stibina“Municipiul Baia Mare, Str. Culturii nr. 7, județul Maramureș Ministerul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422Ministerul Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul MaramureșC1 - baza turistică „Stibina“ P + 2, suprafața = 641 mp C6 - cantină cu suprafața de 878 mp C7 - garaj cu suprafața de 32 mp CF 1106682.359.200
  1454358.26.10ATTTS MaramureșMunicipiul Baia Mare, Str. Culturii nr. 7, județul MaramureșMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș CUI: 4296422Ministerul Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“, județul MaramureșTeren 9.900 mp CF 110668804.960
  -----