HOTĂRÂRE nr. 29 din 17 ianuarie 2000pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 18 ianuarie 2000    În temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) În scopul asigurării sediului prevăzut la alin. (1) se aproba transmiterea, fără plata, a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, din administrarea Fondului Proprietăţii de Stat în administrarea agenţiei."2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În vederea îndeplinirii rolului sau agenţia are următoarele atribuţii principale: a) preia, cu plata, de la băncile la care statul este acţionar majoritar active bancare din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul valorificării lor. Preluarea cu plata se face în condiţiile prevăzute la art. 12^1 din aceeaşi ordonanţa de urgenţă; b) valorifica activele bancare la valoarea de piaţa a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi oferta, prin:- iniţierea şi/sau finalizarea procedurilor de executare silită;- vânzarea creanţelor prin licitaţii publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;- negocierea creanţelor şi eşalonarea scadentelor;- reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, după caz, a valorii garanţiilor;- conversia creanţelor în acţiuni sau în părţi sociale;- operaţiuni specifice pieţei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;- alte măsuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creanţelor."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Finanţarea agenţiei este asigurata în primul an calendaristic de activitate, parţial, prin alocaţii de la bugetul de stat şi, în completare, din sursele prevăzute la alin. (2). (2) În următorii ani de activitate a agenţiei finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de operare se asigura din următoarele surse şi se gestionează în regim extrabugetar: a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului, contractate de agenţie pe piaţa interna sau externa; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de agenţie, pe bază de contract; c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agenţie; d) alte surse prevăzute de lege. (3) Agenţia aplica dispoziţiile legale în materie cu privire la controlul intern, auditul intern şi controlul financiar preventiv la instituţiile publice. (4) Agenţia poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Structura organizatorică a agenţiei se aproba de Consiliul de supraveghere şi îndrumare, la propunerea secretarului de stat. (2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiei se aproba prin ordin al secretarului de stat. (3) În structura organizatorică a agenţiei pot funcţiona direcţii, servicii şi birouri. (4) În cadrul agenţiei, prin ordin al secretarului de stat, se pot organiza, după caz, servicii, birouri şi colective temporare de lucru. (5) Atribuţiile personalului şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia."5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite, potrivit legii, pentru sumele alocate de la bugetul de stat."6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Secretarul de stat al agenţiei are următoarele atribuţii: a) reprezintă agenţia în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul agenţiei; c) supune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare direcţiile principale de acţiune ale agenţiei şi instituirea raspunderilor ce revin personalului acesteia; d) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al agenţiei, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare. Începând cu anul 2000 bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează şi se aproba potrivit legii, având în vedere dispoziţiile privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare; e) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind agenţia, precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul agenţiei; f) aproba statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiei; g) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul agenţiei; h) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a agenţiei, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare; i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege."7. Alineatul (2) al articolului 9 se abroga.8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Salariaţii agenţiei, membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii în cadrul agenţiei şi apoi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau de fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor agenţiei sau ale băncilor cărora li se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre."10. Anexa nr. 2 se abroga.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Agenţia de Valorificare a Activelor BancareDan I. Pazara,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------