ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018  Având în vedere că sfera acțiunilor la care sunt invitați să participe invalizii, răniții și cei care au dobândit afecțiuni fizice și psihice a căpătat valențe mai largi în procesul reinserției sociale, recuperării fizice și recuperării/reabilitării psihice, întreprinse de Ministerul Apărării Naționale și de alte organizații ce desfășoară activități în sfera de competență a ministerului, precum proiectele de a lua parte la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinii lor, în țară și străinătate,luând în considerare că proiectul de referință „Invictus Games“ și-a dovedit din plin utilitatea, după un prim exercițiu de participare la eveniment în 2017, propunându-și a demonstra societății ce înseamnă adevăratul spirit de luptător, coeziunea echipei și solidaritatea umană - valori ce definesc veteranii teatrelor de operații,apreciind faptul că dimensiunea morală și rezonanța națională a evenimentului, la care se adaugă rolul său educativ, efectele pozitive ale sportului privind recuperarea fizică și recuperarea/reabilitarea psihică, pledează pentru acordarea suportului logistic și financiar necesar în vederea participării la astfel de acțiuni,ținând seama de faptul că există o preocupare constantă a Ministerului Apărării Naționale pentru a acorda o atenție deosebită problemelor privind recuperarea fizică și psihică prin sport a personalului armatei rănit, invalid, a celui care a dobândit afecțiuni fizice și psihice și de asemenea de a crește gradul de informare în rândul publicului român cu privire la problematica militarilor răniți în acțiuni militare și a familiilor acestora,luând în considerare cadrul legislativ actual, care nu cuprinde toate elementele de suport legal necesar participării militarilor invalizi și răniți, precum și a însoțitorilor acestora la evenimentul competițional „Invictus Games“ și la alte evenimente sportiv-recreative care vizează recunoștința cuvenită lor, reinserția socioprofesională, precum și recuperarea fizică și psihică prin sport,evidențiind faptul că următoarea ediție va avea loc în luna octombrie 2018, la Sydney, și că partea română trebuie să asigure suportul financiar pentru dotarea și pregătirea echipei, respectiv transportul delegației României, costurile cu cazarea, masa și transportul intern și internațional pentru persoanele din delegație, se impune de urgență crearea cadrului legal instituțional și financiar, indispensabil pregătirii și participării militarilor invalizi și răniți în acțiuni militare, precum și a însoțitorilor acestora la evenimentul competițional „Invictus Games“.Având în vedere faptul că lipsa prevederilor legale privind modul de asigurare a fondurilor necesare pregătirii și participării echipei României la evenimentul competițional „Invictus Games“ poate determina imposibilitatea participării la activitate, fiind afectată în aceste condiții starea psihică a militarilor invalizi și răniți care au așteptări privind participarea la competiție,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 8^9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 8^10, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^10(1) În procesul reinserției sociale, recuperarea fizică și/sau recuperarea/reabilitarea psihică a invalizilor și răniților participanți la acțiuni militare se pot realiza și prin participarea acestora la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinilor lor, în țară sau în străinătate de către Ministerul Apărării Naționale sau de către alte organizații naționale ori internaționale cu care acesta cooperează.(2) Pentru evenimentele sportiv-recreative organizate în străinătate, persoanele prevăzute la alin. (1) și, după caz, însoțitorii acestora, membrii de familie, precum și persoanele cu atribuții în procesul de pregătire și desfășurare a respectivelor evenimente beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul Ministerului Apărării Naționale trimis în misiune temporară în străinătate.(3) Fondurile destinate achiziției de echipamente sportive, dispozitive și a altor materiale necesare desfășurării antrenamentelor și participării la activități complementare celor prevăzute la alin. (1), precum și fondurile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei și a altor bunuri și servicii, prevăzute de lege, pentru competitori, rezerve, staff tehnic și alte persoane care fac parte din delegație, se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul IIPentru anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 8^10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei și a altor bunuri și servicii pentru militarii care au calitatea de participanți la evenimentul sportiv „Invictus Games“, potrivit dispozițiilor art. 67^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt suportate din bugetul alocat Clubului Sportiv al Armatei „Steaua București“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 octombrie 2018.Nr. 91.-----