NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2018privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 3.301 din 10 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 10 octombrie 2018.
   +  Articolul 1(1) Unitățile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, în baza prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea finanțării unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în următoarele condiții:1. rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, rata dobânzii rezultate rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel:a) 1,5 puncte procentuale pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv;b) 2,0 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv;c) 2,5 puncte procentuale pentru scadențe între 5 și 10 ani, inclusiv;d) 3,0 puncte procentuale pentru scadențe între 10 și 20 de ani, inclusiv;2. perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenței împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;3. limita de îndatorare: 30%.(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Anterior depunerii documentelor prevăzute la art. 3, unitățile administrativ-teritoriale analizează oportunitatea contractării împrumutului față de utilizarea excedentului bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor necesare furnizării energiei termice în sezonul rece 2018-2019, potrivit prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018.(2) Ordonatorul principal de credite întocmește declarația pe propria răspundere privind valoarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Pentru contractarea împrumuturilor, unitățile administrativ-teritoriale depun, în două exemplare, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, în termenul prevăzut la art. 1, următoarele documente:a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2;c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3;d) situația privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada aferentă împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;e) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situația finanțărilor rambursabile contractate și/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;f) hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6;g) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea contului aferent subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut și codul IBAN al acestuia.(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoțite de documentele prevăzute la alin. (1), în ordinea depunerii acestora de către unitățile administrativ-teritoriale.(3) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice au în vedere următoarele:a) existența documentelor prevăzute la alin. (1);b) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) să fie semnate de ordonatorul principal de credite și să aibă aplicată ștampila unității administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite este delegată, se va atașa și documentul/aprobarea autorității deliberative de delegare a atribuțiilor de ordonator principal de credite;c) referitor la anexa nr. 3, verifică și avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 și 3, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeași lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de execuție;d) referitor la anexa nr. 3, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 și 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II „Serviciul total al datoriei publice locale existente“ din anexa nr. 4;e) verifică dacă valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, este egală cu suma solicitată în cuprinsul cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, întocmită potrivit destinației împrumutului prevăzut la art. 1.(4) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale.(5) După verificare, un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (1) se transmite de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz, în ordinea primirii și înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poșta specială, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică, în atenția Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.  +  Articolul 4Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere și documentația aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice și stabilește valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în limita prevăzută la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018. Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat în baza prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 se va avea în vedere suma anuală minimă (cu excepția anilor marginali) a indicatorului „Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018“ din anexa nr. 3.  +  Articolul 5(1) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, întocmește convenția de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7, pe care o transmite în format electronic unităților administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menționate în cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a). Totodată, convenția de împrumut se transmite spre știința direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, prin e-mail. Scadențarul de plată se transmite ulterior, acesta elaborându-se în funcție de data creditării contului de împrumut al unităților administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Unitățile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea convenției de împrumut, au obligația să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ștampileze și să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail: mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodată, în cadrul aceluiași termen de 3 zile lucrătoare, unitățile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenției de împrumut, ștampilate și semnate de ordonatorul principal de credite, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz.(3) În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenției de împrumut de la unitățile administrativ-teritoriale, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice le retransmit prin poștă, cu adresă de înaintare, Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 6(1) Pentru operativitate, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, după primirea în format electronic de la unitățile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenției de împrumut semnat și ștampilat, încep demersurile necesare în vederea semnării.(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării convenției de împrumut de către ambele părți, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și prin convenția de împrumut în contul aferent subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicat de unitățile administrativ-teritoriale beneficiare.(3) Un exemplar original al convenției de împrumut, împreună cu scadențarul de plată elaborat de Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, se transmite prin poștă, cu adresă de înaintare, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Scadențarul de plată se întocmește în funcție de data creditării conturilor indicate de unitățile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.  +  Articolul 7După primirea convenției de împrumut semnate de ambele părți, unitatea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise.  +  Articolul 8(1) Unitățile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare în contul distinct prevăzut în bugetul împrumuturilor interne.(2) Unitățile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condițiile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 efectuează plăți din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.(3) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective.  +  Articolul 9(1) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinația pentru care au fost alocate, se restituie de către unitățile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale, cu condiția informării în prealabil a Ministerului Finanțelor Publice și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente.(2) De la data creditării contului prevăzut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adițional la convenția de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, cu actualizarea scadențarului de plată al împrumutului acordat.(3) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operațiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Cu aceeași dată valoarea împrumutului se modifică prin act adițional la convenția de împrumut.  +  Articolul 10(1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ-teritoriale se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018, la soldul împrumutului, cu convenția „număr de zile calendaristice/360“. Datele de plată a ratei scadente și dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul de plată anexat la convenția de împrumut.(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației.(3) Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.(4) Plata ratelor și a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unitățile administrativ-teritoriale în contul distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligațiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale.(5) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, Direcției generale de trezorerie și datorie publică din Ministerul Finanțelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit scadențarelor de plată.(6) Direcția generală de trezorerie și datorie publică din Ministerul Finanțelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situația privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și rate de capital. Stingerea obligațiilor de plată ale unităților administrativ-teritoriale se efectuează cu data plății.(7) Pe baza situației prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete“, iar sumele reprezentând dobânda calculată pentru fiecare zi de întârziere în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen“.(8) Contul prevăzut la alin. (4) nu este purtător de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unitățile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare.(9) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata obligațiilor scadente în alte conturi decât cel indicat în convenția de împrumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operațiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea. Stingerea obligației se efectuează cu data la care se înregistrează solicitarea la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică.(10) Direcția generală de trezorerie și datorie publică dispune Trezoreriei Operative Centrale restituirea, în conturile indicate de titulari, a eventualelor sume rămase în contul prevăzut la alin. (4), după rambursarea integrală a împrumutului.  +  Articolul 11(1) Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parțial/integral, cu condiția informării prealabile, în scris, a Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică cu privire la intenția de rambursare formulată de unitățile administrativ-teritoriale și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente.(2) Sumele rambursate anticipat parțial/integral din împrumut se efectuează în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(3) De la data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adițional la convenția de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, cu actualizarea scadențarului de plată a împrumutului acordat.(4) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor rambursate anticipat în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operațiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Cu aceeași dată valoarea împrumutului se modifică prin act adițional la convenția de împrumut.  +  Articolul 12(1) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convențiile de împrumut, Direcția generală de trezorerie și datorie publică stabilește lunar lista unităților administrativ-teritoriale, grupate pe județe, care înregistrează restanțe la plată în luna anterioară raportării și suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor și dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. I alin. (7) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 89/2018.(2) Direcția generală de trezorerie și datorie publică comunică unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului lista întocmită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.(3) Până la lichidarea obligațiilor de plată restante prevăzute la alin. (2) ale unităților administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligații restante.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceROMÂNIAJUDEȚUL ..................................^1)^1) Se înscrie denumirea județului.UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........^2)^2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante............................................^3)^3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.ADRESA .................................................................TELEFON/FAX/ADRESA E-MAIL .....................................Nr. ...... din ..................... 2018
  Stema unității administrativ-teritoriale
  Înregistrat la DGRFP/AJFP …………………………nr. ............ din ........... 2018

  CERERE
  pentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinație ................................................*)*) Se completează cu: finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, a căror detaliere apare în declarația ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.
  Subsemnatul(a), .................................................^4), în calitate de ordonator principal de credite al ..........................^2) .................................^3), județul ......................... ^1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ................................**) lei, având ca titular ..............................^2) ................... ^3), identificat(ă) prin codul de înregistrare fiscală .....................................^5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.^4) Se înscriu prenumele și numele reprezentatului legal.^5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unității administrativ-teritoriale.**) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorității deliberative.Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ....................... din ................ 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum .................. lei, precum și ale oricăror altor reglementări conexe.De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea și că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligații financiare interne și externe necuprinse în situația privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.Informații privind împrumutul pentru a cărui contractare se solicită autorizarea:
  Destinația împrumutului*)Valoarea împrumutului în lei (fără zecimale)Durata împrumutului
  Persoana de contact:Domnul/Doamna .................................................., în calitate de***) ..............................., telefon fix și mobil ...................., fax ........................, e-mail .........................***) Se înscrie funcția persoanei cu atribuții în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-șef).
  Ordonator principal de credite............^2)...................^3)......................................L.S. (prenumele și numele)
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător situației specifice unității administrativ-teritoriale solicitante.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), .................................., reprezentant legal al ............................................*), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că la nivelul ...................................................*) cheltuielile curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2018-2019, la data întocmirii prezentei și având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt detaliate astfel:*) Denumirea unității administrativ-teritoriale.– lei (fără zecimale) -
  Nr. crt.Detalierea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul receValoarea pentru care se solicită împrumut
   Total, din care: 
  1.- 
  2.- 
  3.- 
   
  Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare, în valoare de maximum ..................... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018, și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.
  Data: .........................
  Ordonator principal de credite,............................................... (prenumele și numele) L.S.
   +  Anexa nr. 3*)la normele metodologice*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.Județul .........................../Municipiul București:......................................................Unitatea administrativ-teritorială:.....................................................Avizat pentru venituri proprii realizateDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice/ Administrația Județeană a Finanțelor Publice…………………………………………...................Director executiv/Șef de administrație,......................................................
  Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale
  NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația privind serviciul datoriei publice locale existente.^1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.^2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului pentru care se solicită autorizarea, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.^3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeași lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale.^4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice).
   +  Anexa nr. 4^1)la normele metodologice^1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.Județul ....................../Municipiul București: ...............................Unitatea administrativ-teritorială: ...............
  Situația privind serviciul datoriei publice locale existente
  *) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii situației, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanțărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.NOTĂ:Situația privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, se detaliază pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 5 la normele metodologice, cu excepția finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (4^3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.Situația se întocmește pe baza graficelor de rambursare aferente finanțărilor rambursabile.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), ............................, reprezentant legal al .................... ^1) ................................. ^2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că .......................... ^1) ................................. ^2) are în derulare următoarele finanțări rambursabile interne și/sau externe contractate și/sau garantate:^1) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.^2) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - data contractării/garantării finanțării;B - rata anuală a dobânzii;C - comisioane;D - perioada de grație;E - perioada de rambursare.
  FinanțatorValoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)Destinație finanțare rambursabilă*)ÎmprumutatGarantADurată finanțare rambursabilă- ani -BC
  DE
            
            
  *) În cazul finanțărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se va înscrie și acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, POR, POS Mediu pentru Programul operațional sectorial „Mediu“, PCT HU-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-România etc.)Totodată, declar pe propria răspundere că ......... ^1) ........................ ^2) nu are obligații de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Ministerul Finanțelor Publice la data depunerii documentației pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018, și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.
  Data: .........................
  Ordonator principal de credite,............................................... (prenumele și numele) L.S.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceROMÂNIA Județul .............................................. ^1)^1) Se înscrie denumirea județului.Consiliul Local al .................................. ^2)^2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante..........................................................^3)^3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante......................................................... ^4)^4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității administrativ-teritoriale.
  Stema unității administrativ-teritoriale

  HOTĂRÂREA
  nr. ........... din ............. 2018
  privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de .................. lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normativeÎn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,luând act de:a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul ..................................... ^2), în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. .........../.................... 2018;b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ....../........ 2018, precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local .........................................Consiliul Local al ......................... ^2) ..................................... ^3) adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ........................... lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum .... ani.  +  Articolul 2Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ..................... *) pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.*) Se completează cu: finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.  +  Articolul 3Din bugetul local al ................... ^2) ......................... ^3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 4(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a ......................... ^2) ......................... ^3) următoarele date:a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;c) gradul de îndatorare a .....................^2) .................... ^3);d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 5Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ...................... ^2) .......................... ^3).  +  Articolul 6Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ............................ ^2), în termenul prevăzut de lege, primarului ................... ^3) și prefectului județului ....................... ^1) și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www ...................... ^5).^5) Se înscrie adresa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale.
  L.S.
  Președintele de ședință,............................................................................(prenumele și numele)
  Contrasemnează:Secretarul .....................................^2)................................................................................................(prenumele și numele)
  NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situației specifice unității administrativ-teritoriale solicitante.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICENr. ............../.............................................,(unitatea administrativ-teritorială, județul ....................)Nr. ......../...............
  CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT
  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. ......... din data de ................ și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ...........................,între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ............, reprezentat legal prin ............................................., în calitate de ................................și ................................................................................................................., (unitatea administrativ-teritorială)cu sediul în ......................., str. ................... nr. ......, cod fiscal nr. ................, reprezentată legal prin ....................................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenție.  +  Articolul 1(1) În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se acordă ......................................... (unitatea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de .................., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale.(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani și cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de .... puncte procentuale, respectiv ............., și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018, respectiv pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.  +  Articolul 2(1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, astfel: în contul ................ „.................“, cod IBAN RO ......................., deschis pe numele ....................................., (unitatea administrativ-teritorială) la unitatea Trezoreriei Statului .................................., codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(2) Stingerea obligațiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și rate de capital.  +  Articolul 3(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menționate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenția „număr de zile calendaristice/360“, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.(3) Datele de plată a ratei scadente și a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul anexat. Dacă data scadenței este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.  +  Articolul 4(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.  +  Articolul 5.............................................. (unitatea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ............................, cod IBAN ........................., deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.  +  Articolul 6În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadențar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.  +  Articolul 7(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea administrativ-teritorială, cu condiția informării în prealabil a Ministerului Finanțelor Publice și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente.(2) Unitatea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ................., cod IBAN ........................., deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale.(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.(4) În cazul restituirii sumelor neutilizate și/sau al rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.  +  Articolul 8(1) Ministerul Finanțelor Publice și ....................................... (unitatea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.(2) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și la persoanele de contact menționate mai jos:a) pentru ............................., (unitatea administrativ-teritorială) domnul/doamna ..........................., în calitate de ........................., telefon ............, fax ..............., e-mail ............................;b) pentru Ministerul Finanțelor Publice (Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, municipiul București), domnul/doamna ............., în calitate de ................................, e-mail ......................, telefon ....................., fax ..................... .(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.  +  Articolul 9Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.  +  Articolul 10Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ............................Numele și prenumele Funcția..................................................................Semnăturile autorizate și ștampila...................................................
  (unitatea administrativ-teritorială)Numele și prenumele...................................Funcția....................................Semnăturile autorizate și ștampila.....................................
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. ....../....................................................................,(unitatea administrativ-teritorială, județul ....................)Nr. ......../...............
  ACT ADIȚIONAL Nr. ........
  la Convenția de împrumut nr. ....../......./2018
  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Convenția de împrumut nr. ..../....../2018, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................, reprezentat legal prin .............................., în ...................,și.................................................., (unitatea administrativ-teritorială)cu sediul în ................, str. ............... nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ordonator principal de credite,se încheie prezentul act adițional.  +  Articolul 1Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenția de împrumut se modifică începând cu data de .............., data creditării contului „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii“, respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală și devine .............. lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parțial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018.  +  Articolul 2Scadențarul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Convenția de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1 din prezentul act adițional.  +  Articolul 3Celelalte articole din Convenția de împrumut rămân neschimbate.  +  Articolul 4Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE ............................Numele și prenumele Funcția..................................................................Semnăturile autorizate și ștampila...................................................
  (unitatea administrativ-teritorială)Numele și prenumele...................................Funcția....................................Semnăturile autorizate și ștampila.....................................
  -----