HOTĂRÂRE nr. 781 din 4 octombrie 2018privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 8 octombrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 conform legislației și procedurilor aplicabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. II/4 la Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, aferentă obiectivului de investiție „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 781.  +  ANEXĂ
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
  aferenți obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“
  Titular: Ministerul Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - OradeaAmplasament: Acumularea Leșu este situată pe râul Iad, afluent al Crișului Repede, la circa 6 km amonte de localitatea Remeți.
  Indicatori tehnico-economici:
  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 28.02.2018; 1 euro = 4,6625 lei), din care: - construcții-montaj - Eșalonarea investiției Anul I   Anul II   Anul III   - Capacități: Punerea în siguranță a acumulării Leșu - acumulare Leșu - Durata de realizare a investiției       INV ─── C+M INV ─── C+M INV ─── C+M       mii lei  mii lei  mii lei ─────── mii lei mii lei ─────── mii lei mii lei ─────── mii lei   milioane mc luni   37.284 25.760 12.000──────8.50012.000──────8.50013.284──────8.760  27,0036
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 conform legislației și procedurilor aplicabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----