HOTĂRÂRE nr. 431 din 27 aprilie 2011privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă lista unor obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. I.(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1), cuprinși în anexele nr. II/1-II/10.  +  Articolul 2(1) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în anexa nr. II/1 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.(2) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în anexa nr. II/2 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.(3) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexele nr. II/3-II/10 se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I și nr. II/1-II/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) poziția 41 din anexa nr. IA, precum și anexa nr. II/41 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Acumulare nepermanentă Poiana, județul Bihor" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;b) poziția 1 din anexa nr. I, precum și anexa nr. II/1 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Regularizare râu Amaradia în zona localității Melinești - confluență râu Jiu, județul Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009;c) pozițiile 7, 15 și 17 din anexa nr. I, precum și anexele nr. II/7, II/15 și II/17 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea", "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor" și "Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara" la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundații și alunecări de teren", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială și cofinanțat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004;d) poziția 3 din anexa nr. I, precum și anexa nr. II/3 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, județul Constanța" la Hotărârea Guvernului nr. 874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul dezvoltării
  regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 27 aprilie 2011.Nr. 431.  +  Anexa I LISTAobiectivelor de investiții prioritare din infrastructurade mediu și gospodărirea apelor  + 
  Nr. crt. Denumirea
  1. Acumulare Poiana, județul Bihor
  2. Regularizare râu Câlnău în dreptul localităților Poșta Câlnău, Zărnești, Racovițeni, județul Buzău
  3. Acumulare valea Șoimuș, județul Bihor
  4. Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor
  5. Amenajare valea Tărcăița, județul Bihor
  6. Amenajare valea Briheni, județul Bihor
  7. Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara
  8. Regularizare râu Amaradia în zona localității Melinești - confluență râu Jiu, județul Dolj
  9. Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, județul Constanța
  10. Abrogat
  (la 06-09-2017, Tabelul din anexa 1 a fost modificat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 631 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 06 septembrie 2017 )
   +  Anexa II/1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Acumulare Poiana, județul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Crișuri - Oradea    Amplasament: Acumularea Poiana este amplasată pe râul Crișul Negru,                 imediat în amonte de localitatea Poiana, județul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 13.152*)    (în prețuri valabile la data de 1 ianuarie 2011;     1 euro = 4,2848 lei),    din care:    - de finanțat - rest de executat, mii lei 11.454    din aceasta:    - construcții-montaj mii lei 9.647    Eșalonarea investiției - rest de executat    Anul I INV mii lei 3.000                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.500    Anul II INV mii lei 3.000                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.500    Anul III INV mii lei 3.000                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.500    Anul IV INV mii lei 2.454                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.147    Capacități:    - acumulare [V(total)] mii mc 650,00    - deviere drum km 1,200    Durata de realizare a investiției luni 48------------ Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/2 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Regularizare râu Câlnău îndreptul localităților Poșta Câlnău, Zărnești, Racovițeni,județul Buzău"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Buzău - Ialomița    Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Câlnău, în zona localităților                 Poșta Câlnău, Zărnești și Racovițeni, județul Buzău    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 52.257*)    (în prețuri valabile la data de 1 ianuarie 2011;    1 euro = 4,2848 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 42.188    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 15.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 12.600    Anul II INV mii lei 18.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 14.700    Anul III INV mii lei 18.257                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 14.888    Capacități:    - reprofilare km 13,750    - consolidări de maluri km 6,745    Durata de realizare a investiției luni 36--------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/3 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Acumulare valea Șoimuș,județul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Crișuri - Oradea    Amplasament: pe cursul pârâului valea Șoimuș, afluent de dreapta al                 pârâului Sohodol, în amonte de localitatea Lazuri,                 județul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 77.053*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;     1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 43.622    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 20.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 5.900    Anul II INV mii lei 35.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 27.600    Anul III INV mii lei 20.653                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 10.122    Capacități:    - acumulare nepermanentă milioane mc 0,54    - recalibrare albie km 1,400    - consolidare de mal km 0,400    Durata de realizare a investiției luni 36------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/4 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Punerea în siguranțăa acumulării Leșu, județul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" -                Administrația Bazinală de Apă Crișuri - Oradea    Amplasament: Acumularea Leșu este situată pe râul Iad, afluent al               Crișului Repede, la circa 6 km amonte de localitatea Remeți    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 55.947*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 29.107    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 18.600                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.700    Anul II INV mii lei 18.600                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.700    Anul III INV mii lei 18.747                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.707    Capacități:    Punerea în siguranță a acumulării Leșu    - acumulare Leșu milioane mc 27,00    Durata de realizare a investiției luni 36-----------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/5 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Amenajare valeaTărcăița, județul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Crișuri - Oradea    Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crișul Negru, cod cadastral                 III-1.42, pe cursul văii Tărcăița (cod cadastral III-1.42.10),                 în zona localităților Tărcaia și Tărcăița, județul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 40.781*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 24.367    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 13.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 8.100    Anul II INV mii lei 13.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 8.100    Anul III INV mii lei 13.781                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 8.167    Capacități:    - acumulare Tărcăița milioane mc 2,500    - reprofilare albie km 2,400    Durata de realizare a investiției luni 36---------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/6 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Amenajare valea Briheni,județul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Crișuri - Oradea    Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crișul Negru, cod                 cadastral III-1.42, pe cursul văii Briheni (cod cadastral                 III-1.42.3), în zona localităților Briheni și Șuștiu,                 județul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 34.013*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 20.545    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 11.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.800    Anul II INV mii lei 11.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.800    Anul III INV mii lei 11.413                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.945    Capacități:    - acumulare Briheni milioane mc 3,500    - reprofilare albie km 2,650    - consolidări de mal km 0,800    Durata de realizare a investiției luni 36------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/7 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Punerea în siguranțăa barajului Valea de Pești, județul Hunedoara"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Jiu    Amplasament: Barajul Valea de Pești este amplasat în județul Hunedoara,                 pe pârâul Valea de Pești, cod cadastral VII-1.5, la 500 m                 în amonte de confluența acestuia cu râul Jiul de Vest,                 județul Hunedoara    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 35.626*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;     1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 16.312    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 20.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.900    Anul II INV mii lei 15.126                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.412    Capacități:    - punerea în siguranță a barajului Valea de Pești    - acumulare Valea de Pești milioane mc 4,5    Durata de realizare a investiției luni 18------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/8 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Regularizare râu Amaradiaîn zona localității Melinești - confluența râu Jiu, județul Dolj"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Jiu    Amplasament: pe râul Amaradia, între localitatea Melinești și până                 la confluență cu râul Jiu, județul Dolj    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 58.958*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 35.172    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 18.800                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 11.700    Anul II INV mii lei 20.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 12.800    Anul III INV mii lei 19.458                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 10.672    Capacități:    - apărări de mal km 6,160    - recalibrare albie km 4,00    - rectificare albie km 0,625    - praguri de fund buc. 17    Durata de realizare a investiției luni 36------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/9 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiții "Protecția și reabilitareapărții sudice a litoralului românesc al Mării Negre -sector Eforie Sud 1, județul Constanța"    Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor    Beneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația                Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral    Amplasament: la sud de portul Constanța, în localitatea Eforie Sud,                 între tabăra internațională și zona Casino, pe o                 lungime de circa 1,8 km, județul Constanța    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 270.084*)    (în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcții-montaj mii lei 163.120    Eșalonarea investiției    Anul I INV mii lei 67.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 22.700    Anul II INV mii lei 67.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 44.000    Anul III INV mii lei 67.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 54.600    Anul IV INV mii lei 67.584                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 41.820    Capacități:    - diguri submerse km 1,645    - prelungire dig emers km 0,405    - refacere secțiuni diguri existente km 0,5454    - înnisipare plajă km 1,810    Durata de realizare a investiției luni 48------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/10 Abrogată. (la 06-09-2017, Anexa II/10 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 631 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 06 septembrie 2017 )