ORDIN nr. 4.507 din 28 august 2018privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 septembrie 2018    În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.890/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală economică, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ superior, instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și unitățile școlare din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 28 august 2018.Nr. 4.507.  +  ANEXĂ NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaționalelevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale