ORDIN nr. 964 din 13 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.216/CB/10 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă - Plug-in și care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt. În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou trebuie să fie de maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt;h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero NEDC;2. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins:f) COC - certificatul de conformitate al autovehiculului;g) NEDC - New European Drive Cycle, utilizat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei;h) WLTP - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziționarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride.4. La articolul 7 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC;b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC.5. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou electric hibrid care generează maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt, 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4).6. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019. Programul nu se cumulează cu niciun alt program care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, cu excepția Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național.7. La articolul 19 alineatul (2), literele d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii acestuia la Autoritate, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social producătorul, în termen de valabilitate la data depunerii acestuia la Autoritate, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii acestuia la Autoritate, în original sau în copie legalizată;8. La articolul 19, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În cazul în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului.9. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau copie legalizată.10. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Administrația Fondului pentru Mediu pune în aplicare prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor și ale terților sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin înscrierea la producătorul validat sau depunerea cererii de finanțare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea și obținerea acestora către și de la terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.(2) Prin depunerea cererii de validare și încheierea contractului de finanțare, producătorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(3) În vederea verificării corectitudinii și realității datelor vizând solicitanții participanți la program, Autoritatea poate încheia, în condițiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituții sau autorități publice, competente material și teritorial.11. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53 Raportul ghidului cu alte acte normative(1) Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.(2) Finanțarea acordată prin program nu se cumulează cu alte programe finanțate din fonduri publice/comunitare care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, cu excepția Programului de stimulare a Parcului auto național.12. La anexa nr. 1 „Cererea de validare a producătorului“, la punctul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) mă oblig să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor prelucrate.13. La anexa nr. 3 „Contract de finanțare nerambursabilă“, la articolul 1, punctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la: a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric NEDC;b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, care generează o cantitate de emisii de CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC. În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou electric hibrid trebuie să fie de maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt.14. La anexa nr. 3 „Contract de finanțare nerambursabilă“, la articolul 4 punctul 4.1, litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:ș) să prelucreze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând solicitanților participanți în cadrul programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia;15. La anexa nr. 4.1 „Nota de înscriere a solicitantului - persoană fizică“ - Declarația proprietarului înscris, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea și obținerea acestora către și de la terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.16. La anexa nr. 4.2 „Nota de înscriere a solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, sau entitate juridică fără personalitate juridică“ - Declarația proprietarului înscris, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea și obținerea acestora către și de la terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.17. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;18. La anexa nr. 6 „Cerere de finanțare“, la punctul 1, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) un număr de ..................... autovehicule noi electrice hibride ale căror motoare generează o cantitate de emisii CO_2 de maximum 50 g/km NEDC, în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC. În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, autovehiculele noi pentru care solicit finanțare vor genera maximum 70 g CO_2/km NEDC, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate;b) un număr de ........ autovehicule noi cu sistem de propulsie electric NEDC.19. La anexa nr. 6 „Cerere de finanțare“, la punctul 2, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Administrația Fondului pentru Mediu și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea și obținerea acestora către și de la terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul IIPrevederile art. 7 alin. (1) lit. c) se aplică pentru autovehiculele noi achiziționate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, ale căror facturi au fost emise ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela Leocadia Gavrilescu
    București, 13 septembrie 2018.Nr. 964.----