ORDIN nr. 5.049 din 6 septembrie 2018pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 12 iunie 2017, se modifică după cum urmează:– La punctul 5 „Științele pământului“, numărul curent 1 va avea următorul cuprins:
  „1.Seghedi Ioan - președinteInstitutul de Geodinamică «Sabba S. Ștefănescu» din București“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 6 septembrie 2018.Nr. 5.049.----