ORDIN nr. 5.617 din 4 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 5.617 din 4 septembrie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.459 din 2 iulie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (13) și (16) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1) litera d), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:(v) că unitatea administrativ-teritorială a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilității și a condițiilor și termenilor aferenți contractării unui împrumut din piața financiară, însă a decis asupra oportunității contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.2. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  D E C L A R A Ț I E
  Subsemnatul/a, .................................., reprezentant legal al ....................^1) .......................^2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că .............................. ^1) ........................^2) are în derulare următoarele finanțări rambursabile interne și/sau externe contractate și/sau garantate:
  FinanțatorValoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)Destinație finanțare rambursabilă*)ÎmprumutatGarantData contractării/ garantării finanțăriiDurată finanțare rambursabilă - ani -Rata anuală a dobânziiComisioane
  perioadă de grațieperioadă de rambursare
  Totodată, declar pe propria răspundere că ............................^1) ........................^2):– nu are obligații de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentației pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;– nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018;– nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare la finele anului 2017;– a făcut demersurile necesare în vederea identificării posibilității și a condițiilor și termenilor aferenți contractării unui împrumut din piața financiară, însă a decis asupra oportunității contractării împrumutului conform prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018.Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................... lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.
  Data: .........................Ordonator principal de credite,
  ...........................................
  (prenumele și numele)
  L.S.
  *) În cazul finanțărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se înscrie și acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, POR pentru Programul operațional regional, POS Mediu pentru Programul operațional sectorial Mediu, PCT HU-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-România etc.).^1) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.^2) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.
  ----