HOTĂRÂRE nr. 708 din 5 septembrie 2018privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru aceste imobile și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 10 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările si completările ulterioare, și al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Imobilele prevăzute la alin. (1) se înscriu în fondul locativ de protocol și bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.  +  Articolul 2Se aprobă atribuirea destinației de reședință oficială a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Imobilele prevăzute la art. 1 alin. (1), împreună cu dotările aferente, se pun la dispoziția beneficiarilor de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ pe întreaga perioadă a exercitării mandatului.(2) Cheltuielile aferente utilizării imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și a dotărilor aferente vor fi suportate conform dispozițiilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, după numărul curent 55^2 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 55^3, 55^4 și 55^5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire imobil și adresaTeren - mp -
  „55^3Imobil și garaj str. Nicolae Starostescu Cucu nr. 6, sectorul 1, București1.343
  55^4Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, sectorul 1541
  55^5Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. Constantin Prezan nr. 4, sectorul 1, București289,81“
  2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, numerele curente 695, 766^1 și 833 se abrogă.
   +  Articolul 5La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, numerele curente 111 și 591 se abrogă.  +  Articolul 6Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 708.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  care se transmit din proprietatea privată în proprietatea publică a statului, cu destinația de reședințe oficiale
  Nr. crt.Nr. MFPDenumirea și adresa imobiluluiCod clasificațiePersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoare de inventar - lei -
  1.Imobil și garaj str. Starostescu nr. 6, sectorul 1, București8.29.08Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555- clădire S + P + 1E + M- suprafață construită la sol - 396 mp, CF 269624-C1- suprafață construită la sol - 36 mp foișor, CF 269624-C2 - teren aferent 1.343 mp, CF 269624Valoare inventar proprietate privată a statuluiConstrucție: 1.381.929,56Teren: 6.395.676,57Investiții proprietate RAAPPS:42.810,71Investiții în curs proprietate RAAPPS: 4.026.532,31
  2.Apartament nr. 1, parter, din imobilul din str. Constantin Prezan nr. 4, sectorul 1, București8.29.08Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI 2351555- apartament compus din 3 camere și dependințe cu suprafața totală 350,66 mp, CF 265782-C1-U12- suprafața utilă 278,45 mp- cote părți comune 3398/10000- cote teren 28981/100 (289,81 mp)Valoare proprietate privată a statuluiClădire: 679.847,59Teren: 716.887,29Investiții proprietate RAAPPS:214.364,79Investiții în curs proprietate RAAPPS: 247.862,13
  3.Imobil și garaj cu terenul aferent din str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, sectorul 1, București8.29.08Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI 2351555- Construcție C1 înscrisă în CF 252648-C1-U3, ap. FN, etaj, 116,71 mp, compusă din:- hol - 21,97 mp- boxă garderobă -2,36 mp- cam. depozit - 5,48 mp- sufragerie - 21,18 mp- cam. serv. - 16,28 mp- baie - 4,56 mp- baie - 0,92 mp- duș - 1,55 mp- bucătărie - 4,99 mp- dormitor - 15,47 mp- dormitor - 15,54 mp- terasă + logie - 6,41 mp- Construcție înscrisă în CF 252648-C1-U2, ap. FN, parter 124,12 mp, compusă din:- hol - 5,96 mp- vestibul - 5,36 mp- hol - 15,05 mp- garderobă - 1,86 mp- wc serviciu - 1,48 mp- cam serv. - 8,99 mp- living - 32,90 mp- sufragerie - 16,79 mp- oficiu - 3,37 mp- bucătărie - 9,02 mpValoare proprietate privată a statului - Clădire: 416.817,36Teren: 2.577.033,82Investiții în curs - proprietate RAAPPS: 15.958,58
  Nr. crt.Nr. MFPDenumirea și adresa imobiluluiCod clasificațiePersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoare de inventar - lei -
  - hol - 3,50 mp- hol - 1,24 mp- hol - 1,17 mp- wc - 1,46 mp- baie - 3,72 mp- dormitor - 7,01 mp- dormitor - 5,31 mpConstrucție înscrisă în CF 252648-C1-U1, ap. subsol, 99,02 mp, compus din:- depozit - 5,91 mp- centrală termică - 13,65 mp- uscătorie - 9,47 mp- depozit - 4,82 mp- depozit - 5,80 mp- coridor - 4,89 mp- spălătorie - 8,47 mp- depozit - 11,46 mp- depozit - 18,53 mp- depozit - 15,72 mp- accesiune demisolConstrucție înscrisă în CF 252648-C1-U4, garaj 43,22 mp- suprafață teren: 541 mp, CF 252648
  ----