ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016  În temeiul art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, numite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru un mandat de maximum 4 ani.  +  Articolul 2(1) Se aprobă componența nominală a Consiliului general și a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020.(2) Componența comisiilor de contestații se aprobă separat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  +  Articolul 3(1) Comisiile de specialitate ale CNATDCU și domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Componența nominală a Consiliului general al CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și instituțiile de învățământ superior, Academia Română, institutele și centrele de cercetare din subordinea Academiei Române și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  București, 10 iunie 2016.Nr. 4.106.  +  Anexa nr. 1Comisii de specialitate și domeniile arondate
  Domeniul fundamental Comisia de specialitate Domeniile arondate
  MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII             Matematică Matematică
  Informatică Informatică
  Fizică Fizică
  Chimie Chimie
  Științele pământului     Geologie
  Geografie
  Știința mediului
  ȘTIINȚE INGINEREȘTI                                                              Inginerie civilă și management Inginerie civilă și instalații
  Ingineria materialelor Ingineria materialelor
  Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale Inginerie chimică  
  Inginerie electrică Inginerie electrică
  Inginerie energetică Inginerie energetică
  Electronică, telecomunicații și nanotehnologie Inginerie electronică, telecomunicațiiși tehnologii informaționale
  Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze   Inginerie geologică
  Inginerie geodezică Mine, petrol și gaze
  Inginerie aerospațială, autovehicule șitransporturi    Inginerie aerospațială
  Ingineria autovehiculelor
  Ingineria transporturilor
  Ingineria resurselor vegetale și animale               Inginerie forestieră
  Ingineria produselor alimentare
  Biotehnologii
  Agronomie
  Horticultură
  Silvicultură
  Zootehnie
  Inginerie și management în agriculturăși dezvoltare rurală
  Calculatoare, tehnologia informației șiingineria sistemelor  Calculatoare și tehnologia informației
  Ingineria sistemelor
  Inginerie industrială și management   Inginerie industrială
  Inginerie și management
  Inginerie mecanică, mecatronică și robotică         Inginerie mecanică
  Mecatronică și robotică
  Inginerie navală și navigație
  Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții
  Arhitectură navală
  Ingineria mediului Ingineria mediului
  ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE           Biologie și biochimie   Biologie
  Biochimie
  Medicină Medicină
  Medicină veterinară Medicină veterinară
  Medicină dentară Medicină dentară
  Farmacie Farmacie
  ȘTIINȚE SOCIALE                                          Științe juridice Drept
  Sociologie, științe politice și administrative         Sociologie
  Științe politice
  Relații internaționale și studii europene
  Științe administrative
  Științe ale comunicării
  Științe militare, informații și ordine publică    Științe militare
  Informații și securitate națională
  Ordine publică și siguranță națională
  Științe economice și administrarea afacerilor                Economie
  Administrarea afacerilor
  Finanțe
  Contabilitate
  Cibernetică și statistică
  Economie și afaceri internaționale
  Informatică economică
  Management
  Marketing
  Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport    Psihologie
  Științe ale educației
  Știința sportului și educației fizice
  ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE                       Filologie Filologie
  Filosofie Filosofie
  Istorie și studii culturale   Istorie
  Studii culturale
  Teologie Teologie
  Arhitectură și urbanism   Arhitectură
  Urbanism
  Arte vizuale   Arte vizuale
  Istoria și teoria artei
  Artele spectacolului     Teatru și artele spectacolului
  Cinematografie și media
  Muzică
   +  Anexa nr. 2Componența nominală a Consiliului general
  Nr. crt.Numele și prenumele Instituția
  1. Andrieș Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  2.Deleanu CălinCentrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București
  3. Angheni Smaranda Universitatea "Titu Maiorescu" din București
  4. Banabic Dorel Academia Română
  5. Baumgarten Alexander Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  6. Rusu Eugen Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  7. Roș Viorel Universitatea «Nicolae Titulescu» din București
  8.Berinde VasileUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  9. Brusanowski Paul Lucian Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  10. Bucur Alexandru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  11. Abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12. Chiriac Constantin Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  13. Chiru Anghel Universitatea "Transilvania" din Brașov
  14.Drăguț LucianUniversitatea de Vest din Timișoara
  15. Bârgăoanu Alina Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  16. Cornea Călina Petruța Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  17. Demetrescu Silvelia Ruxandra Universitatea Națională de Arte din București
  18. Dimian Mihai Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
  19. Dumitrache Ioan Academia Română
  20.Mesaroș ClaudiuUniversitatea de Vest din Timișoara
  21. Pintilie Lucian Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru FizicaMaterialelor - INCDFM Măgurele
  22. Florea Adina Magda Universitatea Politehnica din București
  23. Țopa Vasile Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  24. Gavrilaș Mihai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  25. Ghitta Ovidiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  26.Beuran MirceaUniversitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București
  27. Gavrilescu Maria Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  28. Iovu Horia Universitatea Politehnica din București
  29. Moiceanu Marian Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
  30. Morariu Sorin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
  31. Neda Ion Technische Universitat Braunschweig
  32. Roman Mihai Daniel Academia de Studii Economice din București
  33. Neuner Iohan Universitatea Tehnică de Construcții din București
  34. Abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  35. Fetecău Cătălin Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  36. Crăciun Ioan Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din București
  37. Reisz Robert Doron Universitatea de Vest din Timișoara
  38. Sandu-Dediu Valentina Universitatea Națională de Muzică din București
  39. Sava Florin Alin Universitatea de Vest din Timișoara
  40. Sima Anca Volumnia Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu"
  41. Șerban Viorel-Aurel Universitatea Politehnica din Timișoara
  42. Abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  43.Ipate FlorentinUniversitatea din București
  44. Văcăreanu Radu Universitatea Tehnică de Construcții din București
  45. Abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  46. Zafiu Rodica Universitatea din București
  47. Voicu Victor Academia Română
  48.Pop Ioan-AurelAcademia Română
  49. Sinescu Ioanel Academia Română
  50. Simion Eugen Academia Română
  51. Surdu Alexandru Academia Română
  52. Theodorescu Răzvan Academia Română
  53. Zamfir Nicolae Academia Română
  54. Sumedrea Dorin Ioan Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni
  55. Csaba Roth Institutul de Cercetări Nucleare RATEN ICN Mioveni
  (la 14-09-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Pct. 1-11, Articolul I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3Componența nominală a comisiilor de specialitate
  Nr. crt.Numele și prenumele Instituția
  0 1 2
  Matematică și științe ale naturii
  1. Matematică
  1. Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  2. Zălinescu Constantin - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  3. Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  4. Beltita Daniel Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
  5. Dăscălescu Sorin Universitatea din București
  6. Gologan Radu-Nicolae Universitatea Politehnica din București
  7. Abrogat de pct. 17 al art. I din ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  8. Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  9. Timotin Dan Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
  10. Tudor Ciprian Universite de Lille 1
  11. Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12. Marin Liviu Universitatea din București
  13. Chițescu Ion Universitatea din Pitești
  14. Durea Marius Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  15. Postolache Mihai Universitatea Politehnica din București
  16. Abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  17. Breaz Simion-Sorin Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  18. Petrușel Adrian Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  19.Covei Dragoș-PătruAcademia de Studii Economice din București
  20.Joița MariaUniversitatea Politehnica din București
  21.Groșan Teodor SilviuUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  22.Berinde Vasile - președinteUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  23.Crăciun Eduard-MariusUniversitatea «Ovidius» din Constanța
  2. Informatică
  1. Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  2. Mitrana Victor - vicepreședinte Universitatea din București
  3. Cristea Dan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  4. Czibula Gabriela Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5. Ipate Florentin Universitatea din București
  6.Păun Paul Andrei - vicepreședinteUniversitatea din București
  7.Pop Horia-Florin - președinteUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  8.Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  9.Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  10.Barbu TudorAcademia Română - Filiala Iași
  3. Fizică
  1. Enăchescu Cristian - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  2. Pintilie Lucian - președinte Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele
  3. Antohe Stefan Universitatea din București
  4. Aștilean Simion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5. Beu Titus Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  6. Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  7. Abrogat de pct. 23 al art. I din ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  8. Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  9. Dragoman Daniela Universitatea din București
  10. Lupu Nicoleta Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru FizicăTehnică - IFT din Iași
  11. Marcu Loredana Gabriela Universitatea din Oradea
  12. Mardare Diana Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  13. Pop Viorel Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  14. Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  15. Vizman Daniel Universitatea de Vest din Timișoara
  16. Abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  17. Pușcaș Niculae Universitatea Politehnica din București
  18. Leontie Liviu Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  19.Cristea MihailUniversitatea Politehnica din București
  20. Stan CristinaUniversitatea Politehnica din București
  4. Chimie
  1. Abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  2.Deleanu Călin - președinteCentrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București
  3. Carp Oana Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din București
  4.Dăneț Andrei Florin - vicepreședinteUniversitatea din București
  5. Grosu Ion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  6. Harabagiu Valeria Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
  7. Abrogat de pct. 25 al art. I din ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  8. Mangalagiu Ionel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  9. Medvedovici Andrei Valentin Universitatea din București
  10. Pârvulescu Vasile Universitatea din București
  11. Putz Mihai Viorel Universitatea de Vest din Timișoara
  12. Sârbu Costel Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  13. Silaghi-Dumitrescu Radu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  14. Abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  15. Pinteală Mariana Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» din Iași
  16. Spătaru Nicolae Institutul de Chimie Fizică «Ilie Murgulescu» din București
  17.Hurduc NicolaeUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  18.Marin LuminițaInstitutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» - Iași
  5. Științele pământului
  1.Codrea VladUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  2. Popa Mihai Emilian - vicepreședinte Universitatea din București
  3. Armaș Iuliana Universitatea din București
  4. Cheval Sorin Universitatea din București
  5. Abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  6. Drăguț Lucian Universitatea de Vest din Timișoara
  7. Abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.
  8. Iancu Ovidiu Gabriel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  9. Ionescu Corina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  10. Ioniță Ion Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  11. Abrogat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12. Lazăr Iuliana Universitatea din București
  13. Miclăuș Genoveva Crina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  14. Romanescu Gheorghe Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  15. Rozylowicz Laurențiu Universitatea din București
  16. Baciu Călin Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  17. Ilieș Alexandru Universitatea din Oradea
  18. Rîșnoveanu Geta Universitatea din București
  19.Crețan Remus - președinteUniversitatea de Vest din Timișoara
  20. Manea Marina Universidad Nacional Autonoma de Mexico
  21. Boengiu Sandu Universitatea din Craiova
  22. Sirodoev Igor Universitatea «Ovidius» din Constanța
  Științe inginerești
  6. Inginerie civilă și management
  1. Văcăreanu Radu - președinte Universitatea Tehnică de Construcții din București
  2. Dan Daniel - vicepreședinte Universitatea Politehnica din Timișoara
  3. Barbuta Marinela Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  4. Budescu Mihai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  5. Chiorean Cosmin Gruia Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  6. Ciutină Liviu Adrian Universitatea Politehnica din Timișoara
  7. Grecea Daniel Universitatea Politehnica din Timișoara
  8. Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  9. Năstase Ilinca Universitatea Tehnică de Construcții din București
  10. Nedelcu Mihai Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  11. Stoian Valeriu Universitatea Politehnica din Timișoara
  12. Țăranu Nicolae Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  13. Ungureanu Daniel-Viorel Universitatea Politehnica din Timișoara
  14. Aldea Alexandru Octavian Universitatea Tehnică de Construcții din București
  15. Batali Loretta Universitatea Tehnică de Construcții din București
  16. Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  17. Luca Oana Universitatea Tehnică de Construcții din București
  18. Omer Ichinur Universitatea «Ovidius» din Constanța
  19. Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  20. Stătescu Florian Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  21. Abrogat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  22. Georgescu Andrei-Mugur Universitatea Tehnică de Construcții din București
  23. Lungu Irina Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  24.Moga Ligia MihaelaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  25.Croitoru Cristiana VeronaUniversitatea Tehnică de Construcții din București
  7. Ingineria materialelor
  1. Șerban Viorel-Aurel - președinte Universitatea Politehnica din Timișoara
  2. Petrișor Traian - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3. Abrogat.  
  4. Benea Lidia Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  5. Bujoreanu Leandru-Gheorghe Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  6. Chicinas Ionel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  7. Abrogat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  8. Duța Capră Anca Universitatea "Transilvania" din Brașov
  9. Ion Rodica Mariana Universitatea "Valahia" din Târgoviște
  10. Miculescu Florin Universitatea Politehnica din București
  11. Munteanu Corneliu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  12. Predescu Cristian Universitatea Politehnica din București
  13. Vizureanu Petrică Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  14. Mitelea Ion Universitatea Politehnica Timișoara
  15. Tierean Mircea Horia Universitatea «Transilvania» din Brașov
  16. Ripoșan Iulian Universitatea Politehnica din București
  17.Bejinariu CosticăUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  8. Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale
  1. Iovu Horia - președinte Universitatea Politehnica din București
  2. Ciuparu Dragoș - vicepreședinte Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  3. Bîldea Costin Sorin Universitatea Politehnica din București
  4. Cașcaval Dan Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  5. Cazacu Maria Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
  6. Cormos Călin-Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  7. Galaction Anca Irina Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  8. Ianculescu Adelina-CarmenUniversitatea Politehnica din București
  9. Abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  10. Rău Ileana Universitatea Politehnica din București
  11. Abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12. Ilea Petru Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  13. Pode Rodica Universitatea Politehnica Timișoara
  9. Inginerie electrică
  1. Abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  2. Munteanu Călin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3. Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  4. Grigorescu Sorin Dan - vicepreședinte Universitatea Politehnica din București
  5. Ioniță Valentin Universitatea Politehnica din București
  6. Leuca Teodor Universitatea din Oradea
  7. Mușuroi Sorin Universitatea Politehnica din Timișoara
  8. Szabo Lorand Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  9. Țopa Vasile - președinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  10.Abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  11.Abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12.Ciuprina FlorinUniversitatea Politehnica din București
  13.Dincă CristianUniversitatea Politehnica din București
  14.Enache SorinUniversitatea din Craiova
  10. Inginerie energetică
  1. Gavrilaș Mihai - președinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  2. Kilyeni Stefan - vicepreședinte Universitatea Politehnica din Timișoara
  3. Georgescu Sanda-Carmen Universitatea Politehnica din București
  4. Necula Horia Universitatea Politehnica din București
  5. Popescu Luminița GeorgetaUniversitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
  6. Sajin Tudor Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
  7. Abrogat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  8. Bulac Constantin Universitatea Politehnica din București
  9. Felea Ioan Universitatea din Oradea
  10.Istrate Dumitru-MarcelUniversitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  11. Electronică, telecomunicații și nanotehnologie
  1. Dogaru Radu Universitatea Politehnica din București
  2. Dimian Mihai - președinteUniversitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
  3. Albu Felix Universitatea "Valahia" din Târgoviște
  4. Abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  5. Coltuc Dinu Universitatea "Valahia" din Târgoviște
  6. Dragoman Mircea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT din București
  7. Muller Alexandru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT din București
  8. Neculoiu Dan Universitatea Politehnica din București
  9. Rusu Corneliu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  10. Teodorescu Horia-Nicolai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  11.Vertan Constantin - vicepreședinteUniversitatea Politehnica din București
  12. De Sabata Aldo Universitatea Politehnica Timișoara
  13. Tărniceriu Daniela Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  14. Brezeanu Gheorghe Universitatea Politehnica din București
  15. Giurgiu Mircea Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  16. Abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  17. Vasiu Radu Universitatea Politehnica Timișoara
  12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze
  1. Neuner Iohan - președinteUniversitatea Tehnică de Construcții din București
  2. Dinu Florinel - vicepreședinte Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  3. Grecea Carmen Universitatea Politehnica din Timișoara
  4. Onose Dumitru Universitatea Tehnică de Construcții din București
  5. Radu Sorin Mihai Universitatea din Petroșani
  6. Scrădeanu Daniel Universitatea din București
  7. Popescu Cosmin Alin Universitatea Politehnica din București a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara
  13. Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi
  1. Chiru Anghel - președinteUniversitatea "Transilvania" din Brașov
  2. Stoica Adrian-Mihail - vicepreședinte Universitatea Politehnica din București
  3. Clenci Adrian Universitatea din Pitești
  4. Lungu Romulus Universitatea din Craiova
  5. Mazilu Traian Universitatea Politehnica din București
  6. Tabacu Ștefan Universitatea din Pitești
  7. Chelaru Teodor-Viorel Universitatea Politehnica din București
  8. Cizmas Paul Universitatea Texas A M, SUA
  9. Cofaru Corneliu Universitatea «Transilvania» din Brașov
  10. Rusu Liliana Celia Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  11.Abrogat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12.Dragu VasileUniversitatea Politehnica din București
  14. Ingineria resurselor vegetale și animale
  1. Cornea Călina Petruța - președinte Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  2. Bahrim Gabriela Elena - vicepreședinte Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  3. Abrudan Ioan Vasile Universitatea "Transilvania" din Brașov
  4. Badea Nicolae Ovidiu Academia Română
  5. Botau Dorica Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
  6. Cosmulescu Sina Niculina Universitatea din Craiova
  7. Curtu Alexandru Lucian Universitatea "Transilvania" din Brașov
  8. Dinu Toma Adrian Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  9. Abrogat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  10. Jurcoane Stefana Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  11. Mireșan Vioara Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  12. Mitre Viorel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  13. Muste Sevastița Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  14. Popa Daniela Valentina Universitatea din Craiova
  15. Socaciu Carmen Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  16. Teodorescu Răzvan Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  17. Vidican Roxana Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  18. Vîntu Vasile Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
  19. Stanciu Silvius Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  20. Bouriaud Laura Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
  21. Bucur Daniel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iași
  22. Drăgotoiu Dumitru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  23. Mihalache Mircea Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  24. Rusu Teodor Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  25.Oroian Mircea-AdrianUniversitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
  26.Imbrea Florin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara
  15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor
  1. Florea Adina Magda - președinte Universitatea Politehnica din București
  2. Muntean Traian - vicepreședinte Universite Aix-Marseille
  3. Borangiu Theodor Universitatea Politehnica din București
  4. Ciocârlie Horia Universitatea Politehnica din Timișoara
  5. Filipescu Adrian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  6. Manta Vasile Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  7. Miclea Liviu Cristian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  8. Nedevschi Sergiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  9. Oară Cristian Universitatea Politehnica din București
  10. Paraschiv Nicolae Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  11. Pastravanu Octavian Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  12. Patriciu Victor-Valeriu Academia Tehnică Militară din București
  13. Popa Mircea Universitatea Politehnica din Timișoara
  14. Popescu Dumitru Universitatea Politehnica din București
  15. Precup Radu-Emil Universitatea Politehnica din Timișoara
  16. Răsvan Vladimir Universitatea din Craiova
  17. Țăpuș Nicolae Universitatea Politehnica din București
  18. Trăușan-Matu Ștefan Universitatea Politehnica din București
  19. Vințan Lucian Nicolae Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  20. Andreescu Gheorghe-DanielUniversitatea Politehnica Timișoara
  21. Gorgan Dorian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  16. Inginerie industrială și management
  1. Popescu Sorin Gabriel - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  2. Abrogat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  3. Ancău Mircea Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  4. Berce Petru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  5. Drăghici Anca Universitatea Politehnica din Timișoara
  6. Fetecău Cătălin - președinte Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  7. Horodincă Mihăiță Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  8. Militaru Gheorghe Universitatea Politehnica din București
  9. Oancea Gheorghe Universitatea "Transilvania" din Brașov
  10. Oprean Constantin Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  11. Racz Sever Gabriel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  12. Repanovici Angela Universitatea "Transilvania" din Brașov
  13. Scutelnicu Elena Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  14.Doicin Cristian-Vasile - vicepreședinteUniversitatea Politehnica din București
  15. Loghin Maria-Carmen Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  16. Bâlc Nicolae Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  17. Drăghici George Emilian Universitatea Politehnica Timișoara
  18. Ene Antoaneta Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  19. Ciupan Cornel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  20.Lile RamonaUniversitatea «Aurel Vlaicu» din Arad
  21.Dobrea Răzvan CătălinAcademia de Studii Economice din București
  22.Purcărea Anca AlexandraUniversitatea Politehnica din București“
  17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
  1. Bălan Corneliu Universitatea Politehnica din București
  2. Rusu Eugen - președinte Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  3. Alexandru Cătălin Universitatea "Transilvania" din Brașov
  4. Biriș Sorin-Ștefan Universitatea Politehnica din București
  5. Bizdoacă Nicu George Universitatea din Craiova
  6. Bordeașu Ilare Universitatea Politehnica din Timișoara
  7. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  8. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  9. Condurache Daniel Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  10. Constantinescu Dan Mihai Universitatea Politehnica din București
  11. Doroftei Ioan Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  12. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  13. Gillich Gilbert-Rainer Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița
  14. Hadăr Anton Universitatea Politehnica din București
  15. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  16. Huminic Gabriela Universitatea "Transilvania" din Brașov
  17. Lelea Dorin Universitatea Politehnica din Timișoara
  18. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  19. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  20. Pîslă Doina Liana Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  21. Susan-Resiga Romeo FlorinUniversitatea Politehnica din Timișoara
  22. Tarniță Daniela Universitatea din Craiova
  23. Abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  24. Vlase Sorin Universitatea "Transilvania" din Brașov
  25. Voicu Gheorghe - vicepreședinte Universitatea Politehnica din București
  26. Buzbuchi Nicolae Universitatea Maritimă din Constanța
  27. Dumitrașcu Gheorghe Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași
  28.Rizescu Ciprian IonUniversitatea Politehnica din București
  29.Ripeanu Răzvan GeorgeUniversitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  30.Munteanu LigiaInstitutul de Mecanica Solidelor
  18. Ingineria mediului
  1. Ion Alina Catrinel Universitatea Politehnica din București
  2. Gavrilescu Maria - președinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  3. Copolovici Lucian Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
  4. Gabor Alida Iulia - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5. Iordan Alexandra Raluca Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  6. Volf Irina Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
  7. Sandu Ion Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  8. Murariu Gabriel Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  9. Ozunu Alexandru Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  Științe biologice și biomedicale
  19. Biologie și biochimie
  1. Sima Anca Volumnia - președinte Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" din București
  2. Nichita Norica Beatrice -vicepreședinte Institutul de Biochimie din București
  3. Cogălniceanu Dan Universitatea "Ovidius" din Constanța
  4. Costache Marieta Universitatea din București
  5. Pap Peter Laszlo Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  6. Petrescu Andrei-Jose Institutul de Biochimie din București
  7. Radu Mihai University of Verona
  8. Sicora Cosmin Ionel Centrul de Cercetări Biologice Jibou
  9. Sîrbu Ioan-Ovidiu Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
  10. Zamfir Medana Institutul de Biologie din București
  11. Babeș Alexandru Universitatea din București
  12. Ștefănuț Sorin Institutul de Biologie din București
  13. Pușcaș Mihai Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  14. Copolovici Dana Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad
  15. Tănase Cătălin Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  20. Medicină
  1. Abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.
  2. Vasilescu Cătălin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  3. Badiu Corin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  4. Băicuș Cristian Răsvan Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  5. Bild Walther Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  6. Căruntu Irina-Draga Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  7. Ciurea Tudorel Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  8. Fodor Daniela Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
  9. Gheonea Dan Ionuț Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  10. Gherghiceanu Mihaela Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" - INCDDPSB din București
  11. Grigoriu Bogdan Dragoș Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  12. Jinga Viorel Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  13. Marian Cătălin Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din București
  14. Păunescu Virgil Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
  15. Popescu Bogdan Ovidiu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  16. Popescu Irinel Universitatea "Titu Maiorescu" din București
  17. Săftoiu Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  18. Seicean Andrada Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
  19. Stanciu Carol Academia Română - Filiala Iași
  20. Abrogat.  
  21. Trifan Anca Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  22.Covic AdrianUniversitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași
  23. Gurzu Simona Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
  24.Hinescu Mihail-EugenUniversitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București
  25. Ionac Mihai Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» din Timișoara
  26. Buzoianu Anca Dana Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
  27. Pârvu Alina Elena Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
  28.Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei - vicepreședinteUniversitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
  29.Beuran Mircea - președinteUniversitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București
  30.Rogozea Liliana MarcelaUniversitatea «Transilvania» din Brașov
  31.Clichici Simona ValeriaUniversitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca
  32.Osiac EugenUniversitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  33.Stanciu CarolAcademia Română - Filiala Iași“
  21. Medicină veterinară
  1. Morariu Sorin - președinte Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
  2. Miron Liviu Dan - vicepreședinte Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
  3. Cătoi Cornel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  4. Gherman Călin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  5. Groza Ioan Ștefan Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  6. Herman Viorel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
  7. Mitrea Ioan Liviu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  8. Predoi Gabriel Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  9. Spînu Marina Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  10. Solcan Gheorghe Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iași
  11.Abrogat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  12.Dărăbuș GheorgheUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara
  22. Medicină dentară
  1. Bucur Alexandru - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  2. Băciuț Mihaela - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
  3. Forna Norina Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  4. Greabu Maria Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  5. Negruțiu Meda-Lavinia Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
  6. Roman Alexandra Livia Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
  7. Sinescu Cosmin Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
  8. Ionescu Ecaterina Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București
  9. Popescu Eugenia Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași
  23. Farmacie
  1. Andrieș Adrian - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  2. Loghin Felicia - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
  3. Dehelean Cristina AdrianaUniversitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
  4. Dinu Pîrvu Cristina ElenaUniversitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
  5. Hăncianu Monica Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  6. Mircioiu Constantin Academia de Științe Medicale din București
  7. Muntean Daniela-Lucia Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
  8. Oprean Radu Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
  9. Profire Lenuța Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
  10. Neamțu Johny Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  11. Margina Denisa Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București
  Științe sociale
  24. Științe juridice
  1. Bob Mircea Dan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  2. Guțan Bianca Andrada - vicepreședinte Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  3. Catană Radu Nicolae Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4. Cercel Sevastian Universitatea din Craiova
  5. Dănișor Dan Claudiu Universitatea din Craiova
  6. Deaconu Ștefan Universitatea din București
  7. Trăilescu Anton Universitatea de Vest din Timișoara
  8. Roș Viorel - președinte Universitatea «Nicolae Titulescu» din București
  9. Tănăsescu Elena-Simina Universitatea din București
  10. Costea Ioana Maria Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  11. Jugastru Călina Felicia Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu
  12. Răducanu Ruxandra Universitatea din Craiova
  13. Bălan Emil Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  14. Boroi Alexandru Universitatea «Titu Maiorescu» din București
  15. Angheni Smaranda Universitatea «Titu Maiorescu» din București
  16.Bădescu MihaiAcademia de Studii Economice din București
  17.Bercea LucianUniversitatea de Vest din Timișoara
  25. Sociologie, științe politice și administrative
  1. Cojocaru Ștefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  2. Coman Mihai Universitatea din București
  3. Andreescu Liviu Universitatea din București
  4. Băluță Ionela Universitatea din București
  5. Bârgăoanu Alina - președinte Școala Națională de Studii Politice și Administrative dinBucurești
  6. Buzducea Doru Universitatea din București
  7. Cace Sorin Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București
  8. Durnescu Ioan Universitatea din București
  9. Gheorghiu Mihai Dinu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  10. Hatos Adrian Universitatea din Oradea
  11. Ivan Adrian-Liviu - vicepreședinte Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  12. Abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  13. Matei Ani Școala Națională de Studii Politice și Administrative dinBucurești
  14. Neamțu Bogdana Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  15. Onofrei Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  16. Abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  17. Reisz Robert Doron Universitatea de Vest din Timișoara
  18. Rusu Horațiu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  19. Abrogat de pct. 69 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  20. Voicu Bogdan Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București
  21. Ivan Ruxandra Universitatea din București
  22. Pârvu Camil Universitatea din București
  23. Stoica Cătălin Școala Națională de Studii Politice și Administrative București
  24. Bălaș (Balaban) Delia Cristina Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  25. Lazăr Dan Tudor Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  26. Stan Lavinia St. Francis Xavier University - Canada
  27. Cmeciu Camelia Universitatea din București
  28. Horga Ioan Universitatea din Oradea
  29. Runcan Patricia-Luciana Universitatea de Vest din Timișoara
  30. Abrogat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  31. Pânzaru Ciprian Universitatea de Vest din Timișoara
  32. Radu Raluca-Nicoleta Universitatea din București
  33.Buzea CarmenUniversitatea «Transilvania» din Brașov
  34.Sandu Ștefan AntonioUniversitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava
  35.Seceleanu AndraUniversitatea «Andrei Șaguna» din Constanța“
  26. Științe militare, informații și ordine publică
  1. Abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.
  2. Crăciun Ioan - președinte Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
  3. Chiru Irena Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
  4. Ciupercă Ella Magdalena Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
  5. Dumitru Daniel Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
  6. Minculete Gheorghe Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
  7. Abrogat de pct. 71 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  8. Iacob Adrian - vicepreședinte Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București
  9. Lesenciuc Adrian Academia Forțelor Aeriene «Henri Coandă» din Brașov
  10. Martin Iulian Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din București
  11. Pînzariu Sorin Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din București
  12. Popescu Gheorghe Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București
  13. Turcu Dănuț Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din București
  27. Științe economice și administrarea afacerilor
  1. Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  2. Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  3. Airinei Dinu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  4. Andrieș Alin Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  5. Bunget Ovidiu Constantin Universitatea de Vest din Timișoara
  6. Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  7. Deaconu Adela Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  8. Feleagă Liliana Academia de Studii Economice din București
  9. Grigorescu Adriana Școala Națională de Studii Politice și Administrative dinBucurești
  10. Herteliu Claudiu Academia de Studii Economice din București
  11. Horobet Alexandra Academia de Studii Economice din București
  12. Lazăr Dorina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  13. Lungu Ion Academia de Studii Economice din București
  14. Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  15. Nistoreanu Puiu Academia de Studii Economice din București
  16. Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  17. Pascariu Gabriela Carmen Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  18. Prelipcean Gabriela Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
  19. Roman Mihai Daniel - președinte Academia de Studii Economice din București
  20. Silaghi Gheorghe Cosmin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  21. Suciu Marta-Christina Academia de Studii Economice din București
  22. Abrogat de pct. 73 al art. I din ORDINUL nr. 3.991 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017.
  23. Țigu Gabriela Academia de Studii Economice din București
  24. Vasile Valentina Institutul de Economie Națională din București
  25. Zaharia Răzvan Academia de Studii Economice din București
  26. Dumitrescu Dalina Academia de Studii Economice din București
  27. Paraschiv Dorel Mihai Academia de Studii Economice din București
  28. Popescu Gheorghe Universitatea «Dimitrie Cantemir» din București
  29. Anghel Laurențiu-Dan Academia de Studii Economice din București
  30. Brezeanu Petre Academia de Studii Economice din București
  31. Dobrin Cosmin Academia de Studii Economice din București
  32. Negrușa Adina Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  33. Barna Flavia - vicepreședinte Universitatea de Vest din Timișoara
  34. Micu Adrian Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  35. Păun Mihaela Marinela Universitatea din București
  36. Pintilescu Carmen Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  37. Siminică Marian Ilie Universitatea din Craiova
  38. Cocriș Vasile Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  39. Tiron Tudor Adriana Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport
  1. Sava Florin Alin - președinte Universitatea de Vest din Timișoara
  2. Crețu Carmen Mihaela - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  3. Bocoș-Bintintan Mușata-Dacia Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4. Abrogat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  5. Ciolan Lucian Ion Universitatea din București
  6. Enoiu Răzvan Sandu Universitatea "Transilvania" din Brașov
  7. Grigore Vasilica Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
  8. Grosu Emilia Florina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  9. Iliescu Dragoș Universitatea din București
  10. Marinescu Gheorghe Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
  11. Pânișoară Ion-Ovidiu Universitatea din București
  12. Szentagotai-Tătar Aurora Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  13. Turliuc Maria Nicoleta Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  14. Vasilescu Maria Mirela Universitatea din Craiova
  15. Visu-Petra Laura Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  16. Teodorescu Silvia VioletaUniversitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
  17. Gherguț Alois Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  18.Bădău DanaUniversitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
  Științe umaniste și arte
  29. Filologie
  1. Zafiu Rodica - președinteUniversitatea din București
  2. Gafton Alexandru - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  3. Avram Andrei Universitatea din București
  4. Bârlea Gheorghe Petre Universitatea "Ovidius" din Constanța
  5. Beno Attila Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  6. Franga Liviu Universitatea din București
  7. Gheorghe Dana Mihaela Universitatea "Transilvania" din Brașov
  8. Mihăilă Ileana Universitatea din București
  9. Panea Nicu Universitatea din Craiova
  10. Percec Dana-Andreea Universitatea de Vest din Timișoara
  11. Terian-Dan Andrei Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  12. Corbea-Hoișie Andrei Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  13. Antofi Simona Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați
  14.Câmpan DianaUniversitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia
  15.Dragomirescu AdinaInstitutul de Lingvistică «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» din București
  30. Filosofie
  1. Abrogat de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018.
  2. Rațiu Dan Eugen - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  3. Baumgarten Alexander Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  4. Clitan Gheorghe Universitatea de Vest din Timișoara
  5.Mesaroș Claudiu - președinteUniversitatea de Vest din Timișoara
  6. Stoenescu Constantin Universitatea din București
  7. Veress Carol Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  8. Boboc Alexandru Academia Română
  9. Surdu Alexandru Academia Română
  10.Huzum EugenAcademia Română - Filiala Iași
  31. Istorie și studii culturale
  1. Ghitta Ovidiu - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  2. Gligor Mihai - vicepreședinte Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  3. Bîrliba Lucrețiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  4. Bolovan Ioan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5. Bucur Maria Indiana University
  6. Ceaușu Mihai-Ștefan Academia Română - Filiala Iași
  7. Drace-Francis Alex University of Amsterdam
  8. Găzdac Cristian Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
  9. Luca Cristian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
  10. Panaite Viorel Universitatea din București
  11. Platon Alexandru-Florin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  12. Rubel Alexander Academia Română - Filiala Iași
  13. Vlad Laurențiu Universitatea din București
  14. Leuștean Lucian Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași
  15. Mitu Sorin Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  16. Radu Sorin Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu
  17. Sigmirean Cornel Universitatea «Petru Maior» din Târgu Mureș
  18.Timotin AndreiInstitutul de Studii Sud-Est Europene din București
  19.Nicoară ToaderUniversitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  32. Teologie
  1. Brusanowski Paul Lucian -președinte Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  2. Pasztori-Kupan Istvan - vicepreședinte Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
  3. Achimescu Nicolae Universitatea din București
  4. Barta Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  5. Buda Daniel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  6. Bunaciu Otniel Ioan Universitatea din București
  7. Chifăr Nicolae Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  8. Fieger Michael Theologische Hochschule Chur
  9. Iloaie Ștefan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  10. Sava Viorel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  11. Stan Nicolae Răzvan Universitatea din Craiova
  12. Turcescu Lucian Concordia University
  13. Vanca Dumitru Adrian Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  14. Zamfir Emilia Corina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
  15. Adorjáni Zoltán Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
  16. Benga Daniel Universitatea din București
  17. Dancă Wilhelm Universitatea din București
  18. Chirilă Ioan Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca
  19. Munteanu Daniel Universitatea «Valahia» din Târgoviște
  20. Himcinschi Mihai Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia
  21. Simuț Corneliu Universitatea «Emanuel» din Oradea
  33. Arhitectură și urbanism
  1. Moiceanu Marian - președinte Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
  2. Matei Adriana - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3. Bica Smaranda Maria Universitatea Politehnica Timișoara
  4. Crișan Rodica Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
  5. Eftenie Mariana Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
  6. Ioan Augustin Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
  7. Petrișor Alexandru-Ionuț Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» din București
  34. Arte vizuale
  1. Demetrescu Silvelia Ruxandra - președinte Universitatea Națională de Arte din București
  2. Simionescu Atena-Elena - vicepreședinte Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași
  3. Ciupală Alin Universitatea din București
  4. Gheorghiu Dragoș Universitatea Națională de Arte din București
  5. Velescu Cristian-Robert Universitatea Națională de Arte din București
  6. Sbârciu Ioan Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
  7. Țurcanu-Caruțiu Daniela Universitatea «Ovidius» din Constanța
  35. Artele spectacolului
  1. Chiriac Constantin - președinte Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  2. Banciu Gabriel - vicepreședinte Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
  3. Bălăiță Aurelian Universitatea Națională de Arte «George Enescu» din Iași
  4. Boureanu Alexandru Universitatea din Craiova
  5. Crișan Sorin Ion Universitatea de Arte din Târgu Mureș
  6. Roșca Lucian Emil Universitatea de Arte din Târgu Mureș
  7. Sandu-Dediu Valentina Universitatea Națională de Muzică din București
  8. Gheorghiță Nicolae Universitatea Națională de Muzică din București
  9. Ringler-Pascu Eleonora Universitatea de Vest din Timișoara
  (la 14-09-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Pct. 12-60, Articolul I din ORDINUL nr. 5.048 din 6 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018 )
  ------