PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2017privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 2 din 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Scopul prezentei proceduri îl constituie stabilirea:a) cadrului de acțiune al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea desemnării unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială în situația retragerii licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale sau a rezilierii contractului de concesiune, astfel încât să nu fie afectată continuitatea acesteia;b) responsabilităților operatorului de distribuție a gazelor naturale a cărui licență de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, în legătură cu predarea activității sale de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială și a activelor aferente către un operator de distribuție a gazelor naturale; (la 13-09-2018, Litera b) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) c) responsabilităților operatorului de distribuție a gazelor naturale care preia operarea sistemului de distribuție dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuție a gazelor naturale a cărui licență de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat. (la 13-09-2018, Litera c) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei proceduri, următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;b) OSD - operator de distribuție a gazelor naturale;c) SD - sistem de distribuție a gazelor naturale;d) Direcție generală de specialitate - Direcția generală reglementări tehnice licențe, autorizații; (la 13-09-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) e) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;f) licență - licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale.(2) Termenii, expresiile și abrevierile de la alin. (1) se completează cu termenii prevăzuți de Lege.  +  Articolul 3 Desemnarea de către ANRE a unui OSD pentru preluarea operării unui SD se realizează în situațiile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege.  +  Capitolul II Etapele procesului de desemnare  +  Articolul 4(1) În vederea desemnării unui OSD, ANRE notifică, în scris, asupra apariției condițiilor de desemnare a unui OSD pentru preluarea operării unui SD, următoarele entități:a) OSD a cărui licență urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;b) OSD concesionari ai serviciului public de distribuție a gazelor naturale, amplasați la maximum 100 km față de zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială care face obiectul analizei ANRE; (la 13-09-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) c) autoritatea concedentă pentru serviciul public de distribuție a gazelor naturale;d) autoritățile publice locale din zona delimitată - unitate administrativ-teritorială unde urmează a fi retrasă licența sau unde urmează a fi reziliat contractul de concesiune.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conține cel puțin următoarele:a) numele OSD a cărui licență urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;b) zonele delimitate - unități administrativ-teritoriale în care serviciul public de distribuție a gazelor naturale a fost concesionat de OSD prevăzut la lit. a);c) data preconizată la care ANRE urmează să emită decizia de desemnare. (la 13-09-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), OSD prevăzuți la alin. (1) lit. b) comunică ANRE disponibilitatea pentru a fi desemnați ca OSD care preia operarea unui SD, motivația acesteia, inclusiv prezentarea unor documente din care să rezulte existența resurselor financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puțin o lună, cum ar fi documente privind valoarea profitului brut realizat în anul anterior, capitaluri proprii, disponibilități din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acționari/asociați sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din același grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român. (la 13-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) (4) Comunicarea prevăzută la alin. (3) trebuie să cuprindă și următoarele informații:a) cantitățile de gaze naturale distribuite pe categorii de clienți în ultimele 12 luni anterioare notificării transmise OSD prevăzuți la alin. (1) lit. b);b) tarifele de distribuție practicate pe categorii de clienți în ultimele 12 luni anterioare notificării transmise OSD prevăzuți la alin. (1) lit. b), cu excepția tarifelor de distribuție de tranzit;c) tariful mediu de distribuție calculat de OSD cu formula: n Σ = 1 T x Q i Di i T = ───────────────── , m n Σ = 1 Q i i unde: - T - tariful mediu de distribuție [lei/MWh]; m - T - tariful de distribuție a gazelor naturale practicat pentru fiecare Di categorie de clienți, prevăzut la lit. b) [lei/MWh]; - Q - cantitatea de gaze naturale distribuită pentru fiecare categorie de i clienți, prevăzută la lit. a) [MWh]; - i - categoria de clienți; - n - numărul total al categoriilor de clienți.  +  Articolul 5(1) La desemnarea OSD pentru preluarea operării unui SD, ANRE ia în considerare următoarele elemente:a) distanța, exprimată în km, dintre zona delimitată - unitate administrativ-teritorială în care își desfășoară activitatea OSD care urmează să preia operarea și zona delimitată - unitate administrativ-teritorială ce face obiectul analizei ANRE;b) lungimea conductelor de distribuție și a racordurilor de gaze naturale, din oțel și polietilenă, a SD pentru care urmează să fie preluată operarea;c) numărul racordurilor de gaze naturale, din oțel și polietilenă, al SD pentru care urmează să fie preluată operarea;d) capacitatea de distribuție a gazelor naturale, respectiv cantitatea de gaze naturale distribuită prin SD pentru care urmează să fie preluată operarea;e) disponibilitatea OSD prevăzută la art. 4 alin. (3), inclusiv resursele financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puțin o lună;f) tariful mediu de distribuție a gazelor naturale, cu excepția tarifului de distribuție de tranzit, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (4) lit. c).(2) Desemnarea OSD, prevăzută la alin. (1), nu se realizează pentru OSD aflat în una dintre următoarele situații:a) se află în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment;b) i-a fost retrasă de către ANRE o autorizație în ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestuia.  +  Articolul 6(1) Etapele procesului de stabilire a OSD pentru preluarea operării unui SD sunt:a) selectarea OSD pentru care distanța de la zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială în care se află amplasat SD este de cel mult 25 km față de zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat SD pentru care urmează să fie preluată operarea;b) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. a), care dețin în operare conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, din oțel și polietilenă, a căror lungime totală este cel puțin egală cu 75% din lungimea conductelor de distribuție și a racordurilor de gaze naturale, din oțel și polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit; (la 13-09-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) c) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. b), care dețin în operare racorduri de gaze naturale, din oțel și polietilenă, al căror număr total să fie cel puțin egal 75% din numărul racordurilor de gaze naturale, din oțel și polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit; (la 13-09-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) d) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. c), care distribuie o cantitate de gaze naturale cel puțin egală cu 75% din cantitatea de gaze naturale distribuită de OSD care urmează să fie înlocuit; (la 13-09-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) e) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. d), în baza informațiilor privind resursele financiare prevăzute la art. 4 alin. (3);f) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. e), cu tarife medii de distribuție a gazelor naturale în marja de 10% față de cel mai mic tarif mediu al OSD;g) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. f), care a solicitat preluarea SD în comunicarea prevăzută la art. 4 alin. (3), cu considerarea tarifului mediu de distribuție cel mai mic și ținând cont ca distanța prevăzută la art. 5 alin. (1) să fie minimă, în această ordine.(2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt reluate în situația în care prima iterație nu permite stabilirea OSD pentru preluarea operării unui SD cu următoarele iterații:a) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la alin. (1) lit. f) cu tariful mediu de distribuție cel mai mic și ținând cont ca distanța prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) să fie minimă, în această ordine;b) reducerea procentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) de la 75% la 50%, cu considerarea lit. a) dacă reducerea procentelor nu permite stabilirea OSD pentru preluarea operării unui SD;c) creșterea etapizată a distanței prevăzute la alin. (1) lit. a) cu 25 km.  +  Capitolul III Desemnarea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale  +  Articolul 7(1) Desemnarea OSD prevăzută la art. 3 se realizează prin decizie emisă de președintele ANRE.(2) OSD preia operarea unui SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială și prestează serviciul public de distribuție a gazelor naturale, la data prevăzută în decizia de desemnare prevăzută la alin. (1).(3) Data la care se preia operarea SD prevăzută la alin. (2) se stabilește, de regulă, la 45 de zile față de data emiterii deciziei de desemnare prevăzute la alin. (1).(4) OSD desemnat va prelua în proprietate, cu acordul OSD desemnat anterior și al concedentului, bunurile aferente sistemului de distribuție, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea reglementată rămasă neamortizată. (la 13-09-2018, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 )  +  Articolul 8(1) ANRE, prin intermediul Direcției generale de specialitate, întocmește un raport prin care propune emiterea deciziei prevăzute la art. 7 alin. (1).(2) Raportul, prevăzut la alin. (1), însoțit de proiectul deciziei întocmite de Direcția generală de specialitate, se prezintă spre dezbatere în vederea aprobării Comitetului de reglementare al ANRE.  +  Articolul 9 Decizia de desemnare se comunică de către ANRE în termen de două zile lucrătoare:a) OSD a cărui licență urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat; (la 13-09-2018, Litera a) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) b) OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială;c) autorității concedente pentru serviciul public de distribuție a gazelor naturale.  +  Articolul 10 Decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1) se publică de către OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Responsabilitățile operatorilor sistemelor de distribuție a gazelor naturale  +  Articolul 11(1) OSD a cărui licență urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat are, în principal, următoarele obligații referitoare la decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1): (la 13-09-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) a) să pună la dispoziția OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială toate documentele și informațiile necesare în vederea preluării operării SD respectiv și să permită accesul la obiectivele aferente SD anterior preluării operării SD;b) să pună la dispoziția OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială obiectivele aferente SD.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează până la data prevăzută la art. 7 alin. (2), pe baza unei convenții încheiate între OSD a cărui licență urmează a fi retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat și OSD desemnat. (la 13-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 )  +  Articolul 12 Până la data preluării operării prevăzută la art. 7 alin. (2), OSD care preia operarea dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială are obligația să efectueze toate demersurile necesare preluării obiectivelor SD însoțite de documentațiile aferente.  +  Articolul 13 OSD desemnat de ANRE pentru preluarea operării unui SD prin decizia prevăzută la art. 7 alin. (1) beneficiază de drepturile și obligațiile prevăzute la art. 104 alin. (10) din Lege.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 14În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (2), OSD a cărui licență urmează să fie retrasă, respectiv a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea sau al cărui contract de concesiune urmează să fie reziliat, are obligația să transmită la ANRE documentele necesare pentru actualizarea caracteristicilor tehnice aferente SD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-09-2018, Articolul 14 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 )  +  Articolul 15În situația în care, la expirarea termenului de 2 ani prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, nu a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de distribuție pentru zona respectivă, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție se realizează cu acordul acestuia, la tarifele stabilite de ANRE (la 13-09-2018, Articolul 15 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 166 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018 ) -----