ORDIN nr. 691 din 10 noiembrie 1999privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoanele fizice şi juridice autorizate
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 29 decembrie 1999    Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,în temeiul art. 5 lit. a) şi c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi al art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu modificările ulterioare,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoanele fizice şi juridice autorizate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.Preşedintele Oficiului Naţionalde Cadastru, Geodezie şi Cartografie,Gabriel Popescu  +  Anexa 1 REGULAMENTpentru verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, realizate de persoanele fizice şi juridice autorizate  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei reprezintă o componenta a sistemului calităţii în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice prevăzute în normativele şi în regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (O.N.C.G.C.) şi se efectuează de către persoane fizice sau juridice autorizate. (2) Prezentul regulament stabileşte obiectivele, conţinutul şi modul de exercitare a verificării lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi completează prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 451 din 15 ianuarie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, ale Regulamentului privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 347 din 30 septembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998, şi ale Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie, aprobat prin Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 450 din 15 ianuarie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, şi ale Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul preşedintelui O.N.C.G.C. nr. 452 din 2 februarie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999. Regulamentele şi normele tehnice au fost publicate în suplimentele nr. 1/1999 şi nr. 2/1999 ale Revistei de Cadastru, Geodezie şi Cartografie a Uniunii Geodezilor din România.  +  Articolul 2Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate care desfăşoară activităţi în domeniu pe teritoriul României.  +  Articolul 3 (1) Prezentul regulament se referă la verificarea calităţii lucrărilor care urmează a fi recepţionate de O.N.C.G.C. şi de oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti (O.J.C.G.C.), în vederea integrării datelor rezultate din acestea în bazele de date cadastrale (B.D.C.) şi în Fondul naţional de geodezie şi cartografie (F.N.G.C.). (2) Sunt supuse verificării următoarele categorii de lucrări: a) realizarea, completarea sau modernizarea reţelelor geodezice de referinţa, planimetrice sau altimetrice; b) realizarea sau actualizarea planurilor şi a hartilor analogice şi/sau digitale; c) realizarea produselor ortofotogrammetrice; d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor şi a hartilor; e) achiziţia de imagini prin satelit, analogice şi/sau digitale; f) introducerea şi întreţinerea cadastrului general, inclusiv comasarile, parcelarile, detasarile şi rectificările de hotar; g) realizarea planurilor de amplasament şi de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicita avizul de execuţie (suprafaţa de peste 1 ha în intravilan şi de peste 10 ha în extravilan); h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare în vederea proiectării şi execuţiei obiectivelor de investiţii, pentru suprafeţele mai mari de 1 ha în intravilan şi 10 ha în extravilan; i) datele şi documentele prevăzute în avizele de execuţie, rezultate în cadrul realizării lucrărilor cadastrelor de specialitate, care se încadrează în categoriile de lucrări prevăzute la lit. a) - h).  +  Articolul 4 (1) Activitatea de verificare poate fi asigurata numai de către persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C. pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, care îşi pot desfăşura activitatea în una dintre următoarele forme: a) angajaţi ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrărilor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei; b) persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C., care desfăşoară activităţi, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative şi ale Hotărârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative; c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de muncă sau cu convenţie civilă. (2) Pentru a putea fi angajate ca verificatori persoanele fizice menţionate la alineatul precedent trebuie să nu facă parte din personalul angajat al executantului şi sa nu fi participat, sub nici o formă, la realizarea efectivă a lucrării verificate. (3) Executanţii lucrărilor de specialitate prevăzute la art. 3 vor încheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile menţionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operaţiunilor de verificare pe teren şi în birou, precum şi pentru întocmirea dosarului de verificare se stabilesc, prin negociere directa, între verificator şi executant, în funcţie de tipul şi de complexitatea lucrărilor, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Verificarea lucrărilor de specialitate  +  Articolul 5 (1) Verificarea lucrărilor de specialitate se face pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate sau avizate de O.N.C.G.C., diferenţiat în funcţie de categoria de lucrări şi de importanţa acestora, conform avizului de execuţie obţinut. (2) În dosarul lucrării cel care a eliberat avizul de execuţie va preciza cerinţele de calitate, condiţiile şi preciziile impuse pentru categoriile de lucrări respective. (3) Executantul este răspunzător pentru supunerea spre verificare a lucrării în întregime, potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Verificatorul are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, sa urmărească:1. modul de întocmire, conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic;2. modul în care s-au respectat prevederile specificate în avizul de execuţie;3. încadrarea în specificaţiile tehnice, în normele, metodologiile, reglementările, instrucţiunile şi în standardele elaborate sau avizate de O.N.C.G.C.;4. modul în care s-au utilizat, s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrărilor;5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare şi semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel puţin 10% din numărul acestora;6. modalităţile de efectuare a operaţiunilor de teren şi de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale, precum şi corectitudinea, completitudinea, exactitatea şi acuratetea acestora;7. modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării;8. modul de îndeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări, potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme, regulamente, instrucţiuni, precum şi în caietele de sarcini. (2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele şi soluţiile adoptate de executant şi acceptate de beneficiar revine executantului. (3) Verificatorul solicita, dacă este cazul, remedierea şi completarea lucrării şi numai după realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificări.  +  Articolul 7Verificatorul autorizat va întocmi şi va tine la zi un registru de evidenta a lucrărilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.  +  Articolul 8Pe baza activităţilor prevăzute la art. 6 verificatorul autorizat elaborează dosarul de verificare, care va cuprinde:- analiza generală a lucrării;- lucrări verificate pe teren;- lucrări verificate în birou;- concluzii şi, dacă este cazul, măsuri şi termene de remediere a erorilor, greşelilor sau lipsurilor;- documente grafice şi textuale care să certifice modul în care s-a efectuat verificarea şi să justifice calitatea lucrărilor verificate.  +  Articolul 9Verificatorul autorizat are următoarele obligaţii:- sa întocmească dosarul de verificare, cu respectarea reglementărilor şi prevederilor legale;- să prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile înainte de data stabilită de O.N.C.G.C. sau, după caz, de O.J.C.G.C. pentru receptionarea lucrării;- sa nu extraga, sa nu transmită sau sa faciliteze accesul la datele şi la documentele componente ale lucrării şi ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite în alte scopuri;- sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a lucrărilor verificate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Dosarul de verificare va fi respins la recepţia lucrării, dacă nu corespunde prevederilor prezentului regulament. (2) Verificatorul autorizat poate fi sancţionat conform prevederilor cap. V din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, cu următoarele precizări: a) suspendarea sau anularea autorizării se va face numai prin decizia comisiei de autorizare din cadrul O.N.C.G.C.; b) decizia de suspendare sau de anulare va avea la baza:- raportul de constatare întocmit de Direcţia generală autorizare, avizare şi control (D.G.A.A.C.);- referatele a 3 verificatori autorizaţi, desemnaţi astfel:● un verificator numit de O.N.C.G.C.;● un verificator numit de o asociaţie profesională recunoscută de O.N.C.G.C.;● un verificator ales de către cel propus pentru sancţionare.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat ori s-a anulat certificatul de autorizare constituie şi contravenţii sau infracţiuni, în afară sancţiunilor menţionate se vor aplica şi sancţiunile prevăzute de lege. (2) Persoanele cărora li s-au anulat certificatele de autorizare, ca urmare a abaterilor specificate în art. 39 lit. a) şi/sau b) din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, se pot prezenta la comisia de autorizare pentru obţinerea unui nou certificat de autorizare în condiţiile art. 40 din regulamentul menţionat, fără a mai putea solicita autorizare pentru categoria de lucrări D. (3) Contestaţiile la decizia de suspendare sau de anulare se vor rezolva conform prevederilor art. 42 pct. 3 şi 4 din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României.-----