GHIDUL SOLICITANTULUI din 30 iulie 2018elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 bis din 31 iulie 2018  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 2.629 din 30 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 31 iulie 2018

  - Revizia 2, iulie 2018 -
  Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanții de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiții, instituită prin H.G. nr. 807/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 714/30.09.2014, modificată și completată prin H.G. nr. 357/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 377/17.05.2016 și prin H.G. nr. 476/2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 580/09.07.2018 Informații privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanțare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum și toate condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii Acordului pentru finanțare se regăsesc în cuprinsul prezentului document și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, a tuturor informațiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum și a celorlalte date puse la dispoziție pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice precizate mai sus. Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/formularFaqAjstat.html?pagina=domenii, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.  +  CUPRINS CAPITOLUL I - INFORMAȚII GENERALE1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?4. Cine poate solicita finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat?5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?6. Care sunt cheltuielile eligibile și neeligibile aferente investiției inițiale?6.1. Cheltuieli eligibile6.2. Cheltuieli neeligibile7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?8. Cum se calculează ajutorul de stat? CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT1. Care sunt etapele derulării procesului de evaluare a Cererii de acord pentru finanțare?2. Cum se desfășoară înregistrarea și evaluarea Cererilor de acord pentru finanțare?2.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare2.2. Verificarea existenței și conformității cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia2.3. Evaluarea cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitate3. Cum se evaluează Cererea de acord pentru finanțare?4. În ce condiții se emite Acordul pentru finanțare?5. În ce condiții se solicită completarea cererii de acord pentru finanțare?6. În ce condiții se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare? CAPITOLUL III - DEMARAREA INVESTIȚIEI CAPITOLUL IV - MENȚINEREA INVESTIȚIEI CAPITOLUL V - MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIȚII ȘI A ACORDULUI PENTRU FINANȚARE CAPITOLUL VI - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANȚARE CAPITOLUL VII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT CAPITOLUL VIII - RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT Anexa 1 - Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat Anexa 2 - Cerere de Acord pentru finanțare Anexa 3 - Plan de afaceri Anexa 4 - Plan de investiții Anexa 5 - Situația comparativă a planului de investiții inițial cu planul de investiții modificat Anexa 6 - Scrisoare de confort angajantă  +  Capitolul I INFORMAȚII GENERALE1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat? Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, valabil în perioada 01.07.2014 - 31.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, și a Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 13,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 3 milioane euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro). DEFINIȚIE: Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile - valoare T.V.A. DEFINIȚIE: Investiția inițială - investiția în active corporale și necorporale aflate în același perimetru, legate de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. ATENȚIE! Proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 13,5 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat? Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015 - 2023. Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat? Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.4. Cine poate solicita finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat? Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. DEFINIȚII: Întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care a desfășurat/nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii. Întreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat. Filiale - societăți cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sucursale - dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Puncte de lucru (sedii secundare) - dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se menționează numai în cadrul înmatriculării societății în registrul comerțului de la sediul principal, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ATENȚIE! Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanțare în vederea determinării încadrării corecte a investiției inițiale, astfel cum aceasta este considerată eligibilă.5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile? Sunt eligibile investițiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepția celor menționate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în "Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat" prevăzută în Anexa 1 la prezentul Ghid, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ATENȚIE! În cazul în care întreprinderea își desfășoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită finanțare pentru realizarea unei investiții inițiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului, investiția inițială poate fi eligibilă pentru finanțare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.6. Care sunt cheltuielile eligibile și neeligibile aferente investiției inițiale? ATENȚIE! Eligibilitatea elementelor din planul de investiții se va verifica la plată. DEFINIȚIE: Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile - valoare T.V.A. ATENȚIE! Planul de investiții - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde exclusiv valorile corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției inițiale, pe categorii și cu determinarea valorii totale a investiției și a calendarului realizării investiției. ATENȚIE! În cuprinsul planului de investiții la categoria Instalații tehnice, mașini și echipamente se va prezenta doar valoarea totală și defalcarea acesteia pe cheltuieli eligibile și neeligibile, pe ani. În cadrul procedurii de plată se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prin încadrarea activelor în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.6.1. Cheltuieli eligibile DEFINIȚIE: Cheltuieli eligibile - costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale.6.1.1. Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale DEFINIȚII: Active corporale - activele asociate investiției inițiale reprezentate de:a) construcții de orice tip respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții;b) instalații tehnice, mașini și echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Active noi - active care nu au fost utilizate niciodată. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 - Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. ATENȚIE! Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcțiilor nu poate depăși standardul de cost. Cheltuielile aferente realizării de construcții care depășesc valoarea standardului de cost sunt considerate neeligibile. DEFINIȚII: Standardul de cost - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor care nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată. Aria desfășurată - suma ariilor tuturor nivelelor construcției conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale și agrozootehnice. Arii și volume convenționale". Exemplu O întreprindere realizează o construcție nouă de 3.000 mp arie desfășurată cu o valoare totală de 9.240.000 lei aferente cheltuielilor din Capitolul I - Lucrări de construcții din Devizul pe singurul obiect de investiții ce face obiectul investiției inițiale, rezultând astfel un cost de 3.080 lei/mp. Având în vedere că valoarea maximă eligibilă nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată, rezultă că diferența de 1.430 lei/mp este neeligibilă (1.430 lei/mp = 3.080 lei/mp - 1.650 lei/mp). Astfel, valoarea eligibilă a construcției este de 4.950.000 lei (3.000 mp x 1.650 lei/mp), iar cea neeligibilă este de 4.290.000 lei (3.000 mp x 1.430 lei/mp). În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcțiilor aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiții. ATENȚIE! Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depășește valoarea maximă eligibilă este neeligibilă și este finanțată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii. Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin pe perioada realizării investiției inițiale și cinci ani după data finalizării acesteia. Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;b) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiției;c) să fie achiziționate în condiții de piață. ATENȚIE! În cazul în care, pe parcursul celor cinci ani de la finalizarea investiției, se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiției inițiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuității activității finanțate, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice. DEFINIȚIE: Achiziția de active în condiții de piață - modalitatea de achiziționare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și eficiența utilizării fondurilor.6.1.2. Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale DEFINIȚIE: Active necorporale - activele amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: ● trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea; ● trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiției; ● să fie achiziționate în condiții de piață; ● să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul. DEFINIȚIE: Achiziția de active în condiții de piață - modalitate de achiziționare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și eficiența utilizării fondurilor. DEFINIȚIE: Terți care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puțin unul din următoarele cazuri:(i) persoane fizice care au calitate de soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului;(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și dețin o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și asupra cărora cumpărătorul deține o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere. ATENȚIE! Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.6.2. Cheltuieli neeligibile Sunt considerate cheltuieli neeligibile, costurile fără T.V.A., aferente proiectului de investiții și incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziționării de active corporale și necorporale/închirierea construcțiilor, care nu îndeplinesc condițiile de a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile neeligibile nu sunt finanțate cu ajutor de stat. ATENȚIE! Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor, în cuprinsul planului de investiții:– achiziția, modernizarea și reabilitarea de construcții;– valoarea construcțiilor cărora nu li se aplică standardul de cost;– valoarea construcției care depășește standardul de cost de 1.650 lei/mp arie desfășurată;– costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/luna;– tipurile de construcții care nu se încadrează în STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale și agrozootehnice. Arii și volume convenționale" (ex.: platforme, drumuri, etc.) ATENȚIE! Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condițiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile. De exemplu nu sunt eligibile activele corporale de natura instalațiilor tehnice, mașini și echipamente care:– nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare; sau– nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare; sau– nu sunt noi. Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:– achiziția de mobilier și mobilier industrial, decorațiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,– cheltuielile cu transportul montajul instalațiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor.7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
  Întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții
  Generalea) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
  c) fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de afaceri;
  d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate";
  e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
  Suplimentar pentru întreprinderile cu celpuțin un exercițiu financiar încheiati) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat;
  j) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
  Suplimentar pentru întreprinderile nou- înființatek) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
  l) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
  8. Cum se calculează ajutorul de stat? Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor:– H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare,– Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare,– Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensității maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:
  RegiuneaJudețe componentePerioadăIntensitatemaximăNivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere - mil. euro -
  Nord-EstBacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui 2014-202050%37,5
  Sud-EstBrăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea 2014-202050%37,5
  SudMunteniaArgeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman 2014-202050%37,5
  Sud-VestOlteniaDolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea2014-202050%37,5
  Nord-VestBihor, Bistrița-Năsăud,Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj 2014-202050%37,5
  CentruAlba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu 2014-202050%37,5
  VestArad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș 2014-202035%26,25
  IlfovIlfov2014-202035%26,25
  BucureștiBucurești2018-202010%7,5
  DEFINIȚII: Intensitatea ajutorului de stat - raportul dintre valoarea ajutorului și valoarea costurilor eligibile. Intensitate (%) = (valoare maximă ajutor de stat/valoare totală cheltuieli eligibile) x 100 Proiect mare de investiții - o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României valabil la data elaborării acordului pentru finanțare. În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare și se calculează conform formulei: Valoarea maximă a ajutorului = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde: R = intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză A = costurile inițiale eligibile în valoare de 50 milioane euro B = partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro și 100 milioane euro C = partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro DEFINIȚII Proiect unic de investiții - orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv județ. Grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia. ATENȚIE! În cazul în care un proiect unic de investiții devine un proiect mare de investiții, ajutorul de stat solicitat de către întreprindere se va calcula utilizând formula menționată mai sus. Valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului unic este formată din valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aprobate sau efectiv decontate cu ajutor de stat, după caz, aferente proiectelor anterioare și valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului pentru care se solicită finanțare. Pentru aplicarea formulei este necesar ca valoarea cheltuielilor eligibile cumulate să fie calculată în euro. În acest sens se va utiliza cursul de schimb mediu, stabilit de Banca Națională a României, al lunii anterioare datei depunerii Cererii de acord pentru finanțare. Valoarea ajutorului de stat aferent proiectului pentru care se solicită finanțare se calculează ca diferență între valoarea maximă a ajutorului de stat aferent proiectului unic și valoarea ajutorului de stat aprobat sau efectiv plătit, după caz. Exemple: Pentru o întreprindere care realizează o investiție de 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile este de 9 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 2 milioane euro, în Iași, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, regiune cu intensitate maximă de 50%, sectorul de stat se determină după cum urmează: Valoarea totală a costurilor eligibile x Intensitatea maximă = 9 milioane lei x 50% = 4,5 milioane lei Pentru o întreprindere care realizează o investiție de 315 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 70 milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile este de 270 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, în Iași, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, regiune cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează: Valoarea maximă a ajutorului = 0,5 x (225.000.000 lei + 0,50 x 45.000.000 lei) = 0,5 x 247.500.000 lei = 123.750.000 lei ATENȚIE! Ajutorul de stat solicitat nu poate depăși valoarea totală a contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea.
   +  Capitolul II MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT Mecanismul de depunere, analiză și soluționare a Cererilor de acord pentru finanțare Cererile de acord pentru finanțare se analizează în ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depășește valoarea creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, soluționarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează astfel:– Se analizează Cererile de acord pentru finanțare în ordinea înregistrării la Registratura generală a MFP și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale;– Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său, săptămânal, lista cererilor de acord pentru finanțare depuse și stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, în așteptare, după caz) în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale;– În cazul în care în urma evaluării se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanțare și astfel rămân disponibile credite de angajament și bugetare: ● Cererile de acord pentru finanțare, rămase în așteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depășea bugetul alocat se vor analiza în ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice; ● Pentru Cererile de acord pentru finanțare, aflate inițial în așteptare, termenele de analiză/soluționare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a listei săptămânale a cererilor depuse. Cererile de acord pentru finanțare se soluționează în ordinea în care documentația este completă în sensul prevederilor H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acordurile pentru finanțare se emit în ordinea în care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Cererile de acord pentru finanțare nesoluționate până la data epuizării creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale se restituie întreprinderilor, iar Ministerul Finanțelor Publice comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de acord pentru finanțare.1. Care sunt etapele derulării procesului de evaluare a Cererii de acord pentru finanțare? Evaluarea Cererii de acord pentru finanțare se realizează astfel:a) Etapa 1 - analiza din punct de vedere al conformității documentelor - termen 15 zile calendaristice - include: ● Înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia, ● Verificarea existenței și conformității Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia, ● Solicitare de informații suplimentare în cazul în care se constată neconformitatea unor documente, ● Elaborare notă de fundamentare și elaborare proiect Scrisoare de respingere în cazul în care se constată lipsa documentelor care trebuie să însoțească Cererea de acord pentru finanțare.b) Etapa 2 - analiza din punct de vedere al eligibilității proiectului de investiții - termen 30 zile calendaristice - include: ● Verificarea conformității documentelor transmise în urma solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul, ● Evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitate, ● Evaluarea viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice întreprinderii pe baza informațiilor și documentelor prezentate în planul de afaceri, ● Verificarea îndeplinirii efectului stimulativ al ajutorului de stat, ● Solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, dacă este cazul, ● Soluționarea Cererii de acord pentru finanțare, ● Transmiterea prin poștă cu confirmare de primire a acordului pentru finanțare sau a scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanțare, după caz.2. Cum se desfășoară înregistrarea și evaluarea cererilor de acord pentru finanțare?2.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează pe baza unui anunț publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea www.mfinante.ro - Agenți economici - Ajutor de stat, care cuprinde data de la care se depun cererile de acord pentru finanțare, precum și bugetul alocat conform legii bugetare anuale ATENȚIE! Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanțare înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice începând cu data comunicată pe site. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate înaintea acestei date se restituie întreprinderilor. În vederea obținerii acordului pentru finanțare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, o Cerere de acord pentru finanțare, însoțită de documentele justificative necesare evaluării, într-un singur exemplar tipărit și în format electronic de tip memory stick sau CD. Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice. Pe plic se menționează "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014". ATENȚIE! Cererile de acord pentru finanțare depuse la o altă adresă decât cea indicată se restituie întreprinderilor. Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus, precum și documente transmise de întreprinderea solicitantă sub orice formă, din proprie inițiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanțare.2.2. Verificarea existentei și conformității Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteiaa) Cererea de acord pentru finanțare - informațiile se completează conform explicațiilor din formular. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, cererea:– respectă modelul formularului de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice,– are toate rubricile completate cu datele solicitate,– este datată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea– conține informații corelate cu informațiile din Certificatul constatator, Situațiile financiare, Planul de investiții, Planul de afaceri, Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea și împuternicirea, dacă este cazul. ATENȚIE! În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii, conform Certificatului Constatator, nu poate semna documentația necesară în vederea accesării ajutorului de stat, este permisă desemnarea unei alte persoane care să reprezinte legal întreprinderea în relația cu Ministerul Finanțelor Publice, cererea de acord pentru finanțare fiind însoțită de o împuternicire notarială în acest sens, prezentată la lit. h).b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea sau cel eliberat cu semnătură electronică de serviciile on-line ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, certificatul constatator:– este atașat în original,– este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare,– conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii.c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat. Obligația prezentării situațiilor financiare nu se aplică întreprinderilor nou-înființate care nu au desfășurat activitate. Situațiile financiare anuale aprobate trebuie să conțină:– Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - Formularul 10;– Contul de profit și pierdere - Formularul 20;– Date informative - Formularul 30;– Situația activelor imobilizate - Formularul 40;– Dovada depunerii acestora la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, situațiile financiare depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare sunt atașate în copie.d) plan de afaceri - documentul din care rezultă viabilitatea proiectului de investiții, eficiența economică a întreprinderii și care prezintă strategia de dezvoltare a activității întreprinderii. DEFINIȚIE: plan de afaceri = document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea investiției, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea investiției, sursele de finanțare ale investiției, planul de investiții și fundamentarea acestuia, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire al indicatorilor cantitativi și calitativi. Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementării investiției și pe următorii 5 ani de la finalizarea investiției. Structura indicativă a planului de afaceri precum și elementele de bază al acestuia se regăsesc în anexa 3 la prezentul Ghid. Aceasta poate fi completată în funcție de obiectul de activitate, caracteristicile proiectului de investiții, etc. ATENȚIE! La elaborarea planului de afaceri se vor avea în vedere următoarele recomandări: ● să fie concis, complet, să conțină informații de bază cu privire la activitatea întreprinderii, ● să prezinte o analiză obiectivă, bazată pe propuneri realiste, ● să includă planul de investiții prezentat conform subpct. d^1), ● să conțină proiecțiile financiare în format Microsoft Excel, atât pe suport tipărit, cât și electronic, cu toate formulele, ● să fie structurat în conformitate cu modelul prezentat în anexa 3 la prezentul Ghid, ● să prezinte un Opis cu documentele transmise.d^1) plan de investiții - documentul inclus în planul de afaceri care cuprinde cheltuielile eligibile și neeligibile aferente investiției inițiale cu determinarea valorii totale a investiției, precum și a calendarului realizării investiției DEFINIȚIE: Calendarul realizării investiției - perioada de realizare a planului de investiții de la data demarării investiției până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiția. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, planul de investiții:– respectă modelul din anexa nr. 4,– valorile cheltuielilor eligibile, totale și pe ani, vor fi corelate cu informațiile corespunzătoare din Cererea de acord pentru finanțare. DEFINIȚII: Momentul realizării construcțiilor reprezintă momentul la care lucrările de construcții s-au realizat parțial sau total, au fost recepționate parțial sau total și are asociate cel puțin următoarele documente: situații de lucrări, factură, ordin de plată, extras de cont, proces verbal de recepție. Momentul achiziționării activelor reprezintă momentul la care activul a fost recepționat în locația realizării investiției și sunt asociate cel puțin următoarele documente: factură, ordin de plată, extras de cont, proces verbal de recepție. ATENȚIE! În Planul de investiții trebuie să se specifice data estimată a demarării investiției care să corespundă cu cea menționată în Cererea de acord pentru finanțare. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, planul de afaceri:– cuprinde toate informațiile,– este datat și semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,– conține informații corelate cu informațiile din Cererea de acord pentru finanțare și din Planul de investiții,– este transmis inclusiv în format electronic.f) împuternicire - se întocmește în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanțare. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, împuternicirea:– este încheiată la notar,– este atașată în original.g) act de identitate al persoană autorizate să reprezinte legal întreprinderea. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este atașat în copie.h) opis cu documentele atașate cererii de acord pentru finanțare. Pentru îndeplinirea condițiilor de conformitate, opisul menționează denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat. ATENȚIE! Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați. Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declarația pe propria răspundere din cadrul cererii de acord pentru finanțare. Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină și se opisează în ordinea prevăzută în cadrul condițiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evaluării Cererii de acord pentru finanțare. Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie inițiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanțare. Lista de verificare pentru condițiile de conformitate
  Cererea de acord pentru finanțare- respectă formularul din anexa nr. 1
  - are toate rubricile completate
  - este datată și semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea
  Certificatul Constatator- este atașat în original
  - este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord
  - conține toate informațiile conform prevederilor art. 3 lit. a) din procedură
  Situațiile financiare- sunt depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare
  - sunt prezentate în copie
  Planul de afaceri- include planul de investiții întocmit conform modelului din Ghidul solicitantului
  - cuprinde toate informațiile conform definiției și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  - prezintă proiecțiile financiare pe perioada implementării investiției si 5 ani de la finalizare
  - conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord
  - este datat și semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea
  Documentele justificative aferente planului de afaceri- sunt prezentate documente referitoare la asigurarea surselor de finanțare,
  - sunt prezentate documente în vederea susținerii cifrei de afaceri
  - sunt prezentate documente pentru demonstrarea unui drept real asupra locației pe care urmează să fie realizată investiția
  Împuternicirea- este semnată de reprezentatul legal în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare
  Actul de identitate al persoanei autorizate să semneze cererea- este atașat în copie
  Opisul- are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat
  2.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitatea) Cererea de acord pentru finanțare Se analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate:– realizează o investiție inițială în România cu o valoare totală de minimum 13,5 milioane lei, în unul din domeniile de activitate eligibile,– nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate",– nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității,– nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate,– nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții,– nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul,– nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate.b) Certificatul Constatator Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:– este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990,– are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate,– realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, activitatea pentru care solicită finanțare și locația realizării investiției fiind declarate la Oficiul Registrului Comerțului,– nu se află în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.c) Situațiile financiare Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:– are rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate (= 100 x Profit net/Cifra de afaceri),– are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate (se preia din Situațiile financiare - Formularul 10),– are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate (se preia din Situațiile financiare - Formularul 10 dacă este cazul, sau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului).d) Planul de afaceri Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească planul de afaceri se regăsesc detaliate în Anexa 3 la prezentul Ghid.d^1) Planul de investiții Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea realizează o investiție inițială cu o valoare totală de minimum 13,5 milioane lei.
  3. Cum se evaluează Cererea de acord pentru finanțare? În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțe, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor, după caz:a) acord pentru finanțare,b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare,c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare.4. În ce condiții se emite Acordul pentru finanțare? În vederea obținerii acordului pentru finanțare, întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele menționate în evaluarea Cererii de acord pentru finanțare și să îndeplinească condițiile de conformitate și criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat. ATENȚIE! Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul de Acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile de la data la care întreaga documentație este considerată completă în vederea verificării și aprobării.5. În ce condiții se solicită completarea cererii de acord pentru finanțare? În cazul în care:– documentele nu respectă condițiile de conformitate,– există neconcordanțe în informațiile furnizate,– se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii, Unitatea de implementare transmite o solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare. ATENȚIE! Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare. În cazul în care documentele transmise pentru completarea Cererii de acord pentru finanțare necesită informații suplimentare, termenul de analiză a Cererii de acord pentru finanțare este de 30 zile calendaristice de la data completării acesteia. Circuitul de analiză a cererii se va relua până la data la care cererea este considerată completă. Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare. ATENȚIE! Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie inițiativă, în vederea completării documentației aferente cererii de acord pentru finanțare.6. În ce condiții se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare? Emiterea scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanțare se realizează în următoarele situații: ● Cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de următoarele documente:a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii;b) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale și eficiența economică a întreprinderii;d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;f) opis cu documentele transmise. ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate a investiției:a) să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice în cazul întreprinderilor mari care realizează investiții în Regiunea București - Ilfov;b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 13,5 milioane lei;c) să-și demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;d) să demonstreze îndeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat;e) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi;f) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii. ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale întreprinderii:
  Generalea) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
  c) fac dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza Planului de investiții și a Planului de afaceri;
  d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
  e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
   Suplimentar pentru întreprinderile cu celpuțin un exercițiu financiar încheiat i) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat
  j) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat 
  Suplimentar pentru întreprinderile nou- înfiintatek) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
  l) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
  ● Întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare
  ATENȚIE! Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acord pentru finanțare, solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare) se transmit exclusiv prin poștă cu confirmare de primire;
   +  Capitolul III DEMARAREA INVESTIȚIEI DEFINIȚIE: Demararea investiției - fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. Demararea lucrărilor de construcție - reprezintă încheierea contractului, comenzii ferme de executare a lucrărilor de construcții. ATENȚIE! Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii. Întreprinderea poate demara investiția după înregistrarea la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice a Cererii de acord pentru finanțare, dar pe riscul său. Demararea investiției după înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare nu obligă Ministerul Finanțelor Publice la emiterea unui Acord pentru finanțare. Întreprinderea are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice date și informații privind demararea investiției și să anexeze, în copie legalizată, primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcții sau achiziție echipamente. ATENȚIE! Ministerul Finanțelor Publice are dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale întreprinderii, respectiv ale proiectului de investiții pe întreaga perioadă de implementare a planului de investiții  +  Capitolul IV MENȚINEREA INVESTIȚIEI Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia. În cazul în care, pe perioada celor 5 ani se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiției inițiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuității activității finanțate, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice. Informarea transmisă către Ministerul Finanțelor Publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:– fundamentarea deciziei de înlocuire din care să rezulte că activul/activele ce urmează a fi înlocuite sunt uzate fizic sau moral,– denumirea activelor ce vor fi înlocuite,– denumirea activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral,– scurtă descriere a activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral, cu plasarea în cadrul fluxului tehnologic. Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv a realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, după caz, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanțelor Publice un raport auditat de o întreprindere autorizată, care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că investiția a fost realizată în parametrii propuși și s-au obținut rezultatele economico-financiare asumate prin cererea de acord pentru finanțare și documentația anexată acesteia. Raportul auditat de o întreprindere autorizată trebuie să cuprindă următoarele:1. Date generale de identificare a întreprinderii - datele vor fi corelate cu informațiile din Certificatul constatator, Situațiile financiare;2. Contextul general al proiectului de investiții - descrierea obiectivelor generale și specifice ale proiectului de investiții;3. Realizarea planului de investiții - prezentarea parametrilor planului de investiții care au stat la baza emiterii Acordului pentru finanțare și parametrii planului de investiții așa cum s-au realizat;4. Indicatori economico-financiari - prezentarea și fundamentarea evoluției indicatorilor economico-financiari din perioada derulării investiției până în prezent;5. Contribuția proiectului la dezvoltarea regională - prezentarea și fundamentarea nivelului contribuțiilor la bugetul general consolidat al statului;6. Documente justificative care atestă realizarea planului de investiții. ATENȚIE! Întreprinderea trebuie să prezinte și să fundamenteze cel puțin următoarele elemente:– planul de investiții realizat.– categoriile de produse/servicii realizate ca urmare a implementării proiectului de investiții,– capacitatea de producție instalată ca urmare a implementării proiectului de investiții,– numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiții,– cifra de afaceri realizată ca urmare a implementării proiectului de investiții,– indicatorii economico-financiari– contribuția proiectului la dezvoltarea regională prin plata de impozite și taxe la bugetul general consolidat al statului,– modalitatea de îndeplinire a altor condiții specifice prevăzute în Acordul pentru finanțare emis. ATENȚIE! Având în vedere obligația menținerii investiției inițiale pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, Ministerul Finanțelor Publice va realiza anual verificarea la fața locului în vederea stabilirii îndeplinirii acestei condiții. Întreprinderea va fi înștiințată de către Ministerul Finanțelor Publice cu privire la perioada efectuării verificării. Întreprinderea are obligația de a permite accesul reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice la locul de desfășurare a investiției și de a pune la dispoziția acestora toate documentele necesare verificării menținerii investiției.  +  Capitolul V MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIȚII ȘI A ACORDULUI PENTRU FINANȚARE ATENȚIE! Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiția pentru care au solicitat finanțare conform calendarului realizării investiției, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare. DEFINIȚIE Calendarul realizării investiției - perioada de realizare a planului de investiții de la data demarării investiției până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiția ATENȚIE! Modificări ale calendarului realizării investiției reprezintă realocării de valori aferente cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat determinate de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului, fără ca acestea să vizeze: valoarea totală a investiției, valoarea totală a costurilor eligibile, valoarea totală a ajutorului de stat aprobat. În cazul în care investiția înregistrează modificări ale calendarului realizării investiției, întreprinderea are obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiției inițiale, în termen de 30 zile de când a luat la cunoștință de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens și următoarele documente justificative:a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii;b) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;c) Situația comparativă a planului de investiții inițial cu planul de investiții modificat și planul de investiții modificat propus spre aprobare; ATENȚIE! Întreprinderea trebuie să prezinte Situația comparativă a planului de investiții inițial cu planul de investiții modificat, conform modelului prezentat în Anexa 5 la prezentul Ghid, cu precizarea în mod distinct a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente perioadei de implementare, așa cum erau prevăzute în documentația care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanțare în raport cu cheltuielile eligibile și neeligibile așa cum se regăsesc în noul calendar de realizare a investiției.d) planul de afaceri în cazul în care modificarea propusă impactează parametrii economici ai proiectului de investiții, cu prezentarea elementelor ce se modifică în urma modificării calendarului; ATENȚIE! Planul de afaceri va cuprinde cel puțin următoarele subcapitole:– Justificarea necesității modificării calendarului realizării investiției,– Analiza economico-financiară a proiectului de investiții,– Indicatori cantitativi,– Indicatorul calitativ Contribuția întreprinderii la creșterea economică și dezvoltarea regională.e) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;f) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;g) opis cu documentele transmise. ATENȚIE! În cuprinsul documentului de fundamentare și susținere a elementelor ce determină modificarea calendarului realizării investiției se prezintă și se argumentează:– situația existentă în momentul solicitării modificării,– principalii factori care au determinat solicitarea aprobării modificărilor apărute în derularea planului de investiții,– modificările survenite în derularea planului de investiții. ATENȚIE! În situația în care se constată că investiția îndeplinește în continuare toate condițiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanțare se modifică corespunzător. În situația în care se constată că investiția nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta schemă acordul pentru finanțare se revocă. ATENȚIE! În cazul în care calendarul realizării investiției înregistrează modificări și întreprinderea nu solicita Ministerului Finanțelor Publice aprobarea acestei modificări, în termen de 30 zile de când a luat la cunoștință de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, Acordul pentru finanțare se revocă.  +  Capitolul VI REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANȚARE Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care:a) întreprinderea nu a demarat investiția în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii;b) întreprinderea nu respectă condiția privind menținerea investiției inițiale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia; ATENȚIE! În cazul în care, pe perioada celor 5 ani se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiției inițiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuității activității finanțate, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice. Informarea transmisă către Ministerul Finanțelor Publice trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:– fundamentarea deciziei de înlocuire din care să rezulte că activul/activele ce urmează a fi înlocuite sunt uzate fizic sau moral,– denumirea activelor ce vor fi înlocuite,– denumirea activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral,– scurtă descriere a activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral, cu plasarea în cadrul fluxului tehnologic.c) întreprinderea nu prezintă până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv a realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, după caz, Ministerului Finanțelor Publice, un raport auditat de o întreprindere autorizată, care va certifica faptul că investiția a fost realizată în parametri propuși și s-au obținut rezultatele economico-financiare asumate prin cererea de acord pentru finanțare și documentația anexată acesteia;d) întreprinderea solicitantă nu finalizează investiția pentru care a solicitat finanțare conform calendarului realizării investiției;e) întreprinderea nu solicită Ministerului Finanțelor Publice aprobarea modificării calendarului realizării investiției în cuprinsul planului de investiții, în termen de 30 zile de când a luat la cunoștință de respectiva modificare;f) investiția nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta schemă, în cazul modificării calendarului realizării investiției în cuprinsul planului de investiții;g) valoarea totală a investiției fără T.V.A., scade sub pragul de minimum 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro;h) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, nu a respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care s-a solicitat ajutorul. În situațiile enumerate mai sus, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanțare.  +  Capitolul VII RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în următoarele situații:– întreprinderea nu realizează contribuția la dezvoltarea regională în cuantumul prevăzut în acordul pentru finanțare; ATENȚIE! În condițiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanțare, intervin modificări ale legislației generale care reglementează cadrul de organizare și funcționare a societăților, la sfârșitul perioadei de menținere a investiției, valoarea contribuției la dezvoltarea regională prevăzută în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare se recalculează în raport de aceste modificări.– întreprinderea nu îndeplinește alte condiții specifice prevăzute în acordul pentru finanțare. ATENȚIE! În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiții acordul pentru finanțare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiții prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menționată în acordul pentru finanțare sau în planul de afaceri, după caz,b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condițiilor,c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit,d) diferența între valoarea ajutorului de stat plătit și valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat. Ajutorul de stat plătit se recuperează total în următoarele situații:a) întreprinderea nu respectă condiția privind menținerea în stare de funcționare a investiției inițiale pentru o perioadă de cel puțin, 5 ani de la data finalizării acesteia,b) întreprinderea nu prezintă Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv a realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, un raport auditat de o întreprindere autorizată, care va certifica faptul că investiția a fost realizată în parametrii propuși și s-au obținut rezultatele economico-financiare asumate prin cererea de acord pentru finanțare și documentația anexată acesteia,c) întreprinderea solicitantă nu finalizează investiția pentru care a solicitat finanțare conform calendarului realizării investiției;d) întreprinderea nu solicită Ministerului Finanțelor Publice aprobarea modificării calendarului realizării investiției în cuprinsul planului de investiții, în termen de 30 zile de când a luat la cunoștință de respectiva modificare;e) investiția nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta schemă, în cazul modificării calendarului realizării investiției în cuprinsul planului de investiții;f) valoarea totală a investiției fără T.V.A., scade sub pragul de minimum 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro.g) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care s-a solicitat ajutorul. ATENȚIE! În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, furnizorul de ajutor de stat (Ministerul Finanțelor Publice) realizează controale la fața locului la operatorii economici beneficiari, verifică respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat și dispune măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate, respectiv emite decizii prin care dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Mecanismul de stabilire a dobânzii este prevăzut de Regulamentul CE nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE. Conform prevederilor regulamentului, Comisia Europeană publică ratele dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat, în vigoare și anterioare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe internet. Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat pentru România este publicată pe pagina web a Consiliului Concurenței www.ajutordestat.ro, la Secțiunea "Dobânda de referință". Dobânda se calculează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția beneficiarului, până la data recuperării efective, fiind aplicabil principiul capitalizării. Decizia de recuperare se transmite operatorului economic beneficiar și spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat.  +  Capitolul VIII RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri". ATENȚIE! În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia. Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinație la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate. Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare."  +  Anexa nr. 1
  Nr.crt.CodCAENDenumire cod CAEN
  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  101Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  202Silvicultură și exploatare forestieră
  303Pescuitul și acvacultura
  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  405Extracția cărbunelui superior și inferior
  506Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
  6071Extracția minereurilor feroase
  70892Extracția și aglomerarea turbei
  8091Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  9099Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  10102Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  111101Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  121102Fabricarea vinurilor din struguri
  131103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  141104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  151105Fabricarea berii
  161106Fabricarea malțului
  1712Fabricarea produselor din tutun
  18131Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1919Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  202014Fabricarea altor produse chimice organice de bază
  212051Fabricarea explozivelor
  22206Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  2324Industria metalurgică
  24254Fabricarea armamentului și muniției
  252591Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
  26301Construcția de nave și bărci
  27304Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  2833Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  2935Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII
  3041Construcții de clădiri
  3142Lucrări de geniu civil
  324399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  3345Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
  3446Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
  3547Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
  3649Transporturi terestre și transporturi prin conducte
  3750Transporturi pe apă
  3851Transporturi aeriene
  39522Activități anexe pentru transporturi
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  4060Activități de difuzare și transmitere de programe
  4161Telecomunicații
  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI
  4264Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
  4365Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  4466Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE
  4568Tranzacții imobiliare
  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT
  4677Activități de închiriere și leasing
  4778Activități de servicii privind forța de muncă
  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
  4884Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
  4992Activități de jocuri de noroc și pariuri
  5093Activități sportive, recreative și distractive
  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  5194Activități asociative diverse
  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
  5297Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  5398Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
  5499Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
   +  Anexa nr. 2 Data înregistrării ...........(se menționează data înregistrării în registrul de corespondență al întreprinderii) Numărul înregistrării ..........(se menționează numărul din registrul de corespondență al întreprinderii)
  CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE
  Subscrisa ................, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .................., având calitatea de .............., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare.I. Prezentarea întreprinderii Denumirea întreprinderii: SC ................... SRL/SA Data înregistrării întreprinderii: ............................. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J....../......../........ Codul de identificare fiscală: ................................. Adresa: ..................(județ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament), Cod poștal: ............... Telefon: ..............., Fax:......................... E-mail: ............................................... Forma juridică: ...................... SRL/SA Capitalul social: .............................. lei, deținut de:– persoane fizice: ...................................%;– IMM*1):...............................................% *1) Întreprinderea care se încadrează în definiția prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament– întreprinderi mari*2): ......................................%. *2) Întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament Obiectul principal de activitate: .....................(denumirea activității principale, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, Rev. 2) Cod CAEN: .................... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2) Obiectul secundar de activitate*3): ......... (se completează dacă finanțarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate) *3) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate. Cod CAEN: ........................ (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2) ATENȚIE! Se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanțare poate fi principală sau secundară. ATENȚIE! Toate informațiile de la secțiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare.II. Prezentarea situației actuale a întreprinderiia) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ................... (se preia din Situațiile financiare - Formularul 30)– cifra de afaceri: .................... (se preia din Situațiile financiare - Formularul 20)– valoare active totale*4): ................. (= active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans - se preiau din Situațiile financiare - Formularul 10) *4) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.– rentabilitatea cifrei de afaceri*5): ................. (= 100 x (Profit net/Cifra de afaceri - se preiau din Situațiile financiare - Formularul 20) *5) Rentabilitatea cifrei de afaceri - 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)– capitaluri proprii*6): ........................ (se preia din Situațiile financiare - Formularul 10) *6) Elementul "Capitaluri proprii" din Bilanț ATENȚIE! Toate informațiile de la secțiunea II se preiau din ultimele Situații financiare anuale aprobate și depuse la administrațiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal. ATENȚIE! Nu este permisă prezentarea în planul de afaceri a unui alt număr mediu de salariați decât cel prezentat în cererea de acord pentru finanțare.III. Prezentarea succintă a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul investiției: ........... (se prezintă obiectivul fundamental al proiectului ce urmează a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri);– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale: (se bifează o singură variantă, în funcție de obiectivul proiectului de investiții, ce urmează a fi fundamentată în Planul de afaceri) [] înființarea unei unități noi, [] extinderea capacității unității, [] diversificarea producției unității, [] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității sau– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice: [] înființarea unei unități noi, [] diversificarea activității unității; ATENȚIE! Este interzisă cumularea artificială a mai multor proiecte de investiții cu obiective diferite. DEFINIȚII Investiție inițială reprezintă investiția în active corporale și necorporale aflate în același perimetru, legate de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente. Înființarea unei unități noi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente. Extinderea capacității unei unități existente reprezintă mărirea capacității de producție în amplasamentul existent datorată existenței unei cereri neonorate. Diversificarea producției unei unități existente reprezintă obținerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă. Costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor. Diversificarea activității unei unități reprezintă obținerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activități care nu este identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre). Schimbarea fundamentală în procesul general de producție constă în achiziționarea de active a căror valoare contabilă depășește amortizarea, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanțare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producție. ATENȚIE! În cazul diversificării producției unei unități existente întreprinderea trebuie: a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiții nu se realizează în activitatea curentă a societății, respectiv aceeași clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, astfel:– să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,– să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiții.b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:– să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe și valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor,– să identifice fiecare nou activ ce urmează a fi achiziționat, avut în vedere pentru diversificarea activității,– să prezinte valoarea fiecărui nou activ. Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiții trebuie să se depășească cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate. ATENȚIE! În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producție, întreprinderea trebuie să prezinte în planul de afaceri valoarea amortizării activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanțarea, calculată în cursul celor 3 exerciții financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanțare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producție. ATENȚIE! În cazul întreprinderilor mari care realizează investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în Regiunea de dezvoltare București - Ilfov, sunt eligibile doar investițiile legate de demararea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. DEFINIȚII: Investiția inițială în favoarea unei noi activități economice - investiția în active corporale și necorporale aflate în același perimetru, legate de demararea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă. Activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.– valoarea investiției: ............. lei/(valoarea totală costurilor eligibile și neeligibile)– locația realizării investiției: ..............(sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiția); DEFINIȚII: Locația realizării investiției reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate sau care urmează a fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, unde se realizează investiția. Același perimetru - amplasarea activelor în aceeași parcelă cadastrală sau în parcele cadastrale alăturate.– data estimată a demarării investiției conform planului de investiții: .................. (data la care se va demara investiția); DEFINIȚIE: Demararea investiției reprezintă fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. ATENȚIE! Demararea lucrărilor de construcție - reprezintă încheierea contractului sau orice comandă fermă de executare a lucrărilor de construcții, în funcție de care are loc prima.– data estimată a finalizării investiției conform planului de investiții: ................. (data punerii în funcțiune a ultimelor active ce urmează a fi achiziționate conform planului de investiții);IV. Efectul stimulativ (se bifează varianta ce urmează a fi fundamentată în Planul de afaceri) Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât: [] investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absența ajutorului; sau [] investiția nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absența ajutorului. ATENȚIE! Alegerea scenariului se face în urma unei analize realiste a tuturor factorilor care să demonstreze efectul stimulativ și care vor fi prezentați în detaliu în planul de afaceri. Nu este permisă prezentarea în planul de afaceri a unui alt scenariu decât cel bifat în cererea de acord pentru finanțare.V. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate ATENȚIE! Valorile cheltuielilor eligibile și ale ajutorului solicitat se preiau din planul de investiții.
  DenumireaactivitățiiTipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanțareValoarea cheltuielilor eligibile- lei-Intensitatea maximă a ajutorului în regiuneValoarea ajutorului de stat solicitat-lei-
  AnIAnIIAn.....Total AnIAnIIAn....Total
  Realizarea deinvestiții în active corporale și necorporalea) Costuri eligibile pentru realizarea de investiții în active corporale         
  a1) Realizare construcții         
  a2) Închiriere construcții         
  a3) Instalații tehnice, mașini și echipamente         
  b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiții în activenecorporale         
  b1) Costuri cu brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală         
    TOTAL         
  ATENȚIE! Completarea tabelului referitor la prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate se face având în vedere următoarele: Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A. într-un an = valoare cheltuieli efectiv realizate în conformitate cu planul de investiții, din anul calendaristic respectiv Valoarea ajutorului de stat solicitat într-un an = valoare cheltuieli eligibile efectuate până la data depunerii ultimei cereri de plată a ajutorului de stat din anul respectiv x intensitate maximă a ajutorului de stat % Valoarea ajutorului de stat aferent cheltuielilor eligibile realizate în trimestrul/trimestrele IV aferente anilor de realizare a proiectului de investiții se va completa în anul/anii, după caz, calendaristici următori. În loc de An I, An II, An ... se menționează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, respectiv anii în care se solicită finanțarea.
  VI. Declarație pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ................. (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii), identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat de .............. la data de ...................., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............. nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap. ........., sectorul/județul ..............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................(denumirea întreprinderii), declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Declar pe propria răspundere că întreprinderea: (se bifează situațiile care corespund întreprinderii) [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari; [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii; DEFINIȚII: Întreprinderi mici și mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei. Întreprindere mare reprezintă întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor. [] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare; [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat DEFINIȚIE: Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, o întreprindere se află în dificultate, în următoarele situații:(a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă da insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. ATENȚIE! În vederea verificării situației de la lit. a):– din bilanț se adună pierderea reportată, pierderea exercițiului financiar și alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanțului (repartizarea profitului, acțiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;– totalul pierderilor se scade din totalul obținut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve și cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanțului (profitul exercițiului financiar, profitul reportat, câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);– dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;– dacă rezultatul obținut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, firma este în dificultate. În vederea verificării situației de la lit. b):– din bilanț se compară valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exercițiu financiar cu valoarea aceluiași indicator din exercițiul financiar anterior;– dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate față de exercițiul financiar anterior, firma este în dificultate. În vederea verificării situației de la lit. e): pct. 1– din bilanț se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;– rezultatul obținut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;– se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5. pct. 2– din contul de profit și pierdere valoarea însumată a profitului net cu cheltuielile cu taxe și impozite, cu cheltuielile cu dobânzi și cu cheltuielile cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;– se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0. Dacă ambele condiții sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciții financiare, firma este în dificultate. [] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității; ATENȚIE! Certificarea datelor privind starea societății se face în baza informațiilor din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare. [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; [] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții. DEFINIȚII Proiect unic de investiții reprezintă orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv județ. Grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia. [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul DEFINIȚII Relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE. ATENȚIE! Reprezentantul legal are obligația de a verifica faptul că acționarii întreprinderii sau societății din cadrul grupului din care face parte întreprinderea care solicită ajutor de stat nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale și de a emite o declarație în acest sens. [] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate ATENȚIE! Această situație se bifează doar de către întreprinderile nou-înființate. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*7), întreprinderea: (se bifează una din cele două variante) *7) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori [] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat; [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:
  Nr.crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorulajutoruluiActulnormativCuantumulajutorului-euro*8)-
         
  *8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic. ATENȚIE! În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanțare și momentul primirii Acordului pentru finanțare. Întreprinderea solicitantă obține un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, este obligată să transmită la Ministerul Finanțelor Publice o notificare prin care să menționeze:– furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,– actul normativ în baza căruia s-a acordat ajutorul,– actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanțare, acord pentru finanțare etc.,– data acordării,– valoarea în euro a ajutorului acordat.
  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea: [] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor; [] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:
  Nr.crtDenumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorulajutoruluiActulnormativCuantumulajutorului-euro*9)-
         
  *9) Idem 8
  Numele: .............(numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii) Funcția: ............(acționar, asociat, administrator, împuternicit) Semnătura autorizată a solicitantului*10): ................. *10) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea Data semnării: ................... ATENȚIE! Prin completarea acestei declarații se vor asuma toate informațiile furnizate, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal. Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
   +  Anexa nr. 3
  PLAN DE AFACERI
  ATENȚIE! Documentul nu va depăși 50 pagini exclusiv anexele
  FOAIE DE TITLU
  Denumirea întreprinderii: SC .................... SRL/SA Denumirea proiectului de investiții: ........................ Numele: ........... (numele și prenumele reprezentantului legal al întreprinderii) Funcția:............(acționar, asociat, administrator, împuternicit) Semnătura autorizată a reprezentantului legal al întreprinderii: ..................... Data semnării: .............1. DESCRIEREA AFACERII1.1. Prezentarea întreprinderii Denumirea întreprinderii: SC ...................... SRL/SA Data înregistrării întreprinderii: ................ Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: J....../......./...... Codul de identificare fiscală: ........... Adresa: ............ (județ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament) Telefon: ............., Fax: .................... E-mail: ....................... Forma juridică: ........... (SRL/SA) Capitalul social:........................... lei, deținut de:– persoane fizice: ..........................%– IMM: ......................................%– întreprinderi mari: ......................%. Obiectul principal de activitate: ............... (denumirea activității principale, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, Rev. 2) Cod CAEN: ......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2) Obiectul secundar de activitate: ............... (se completează dacă finanțarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate) Cod CAEN: ......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2) Puncte de lucru: ............. (județ, localitate, sector, stradă, nr., se completează în cazul în care investiția se realizează la punctul de lucru) ATENȚIE! Toate informațiile de la secțiunea 1.1. se preiau din Certificatul constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și trebuie să fie identice cu cele din cererea de acord pentru finanțare.1.2. Obiectivele întreprinderii Se prezintă obiectivele economice care sintetizează și cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung și care se referă la evoluția cifrei de afaceri, a profitului, calitatea produselor și serviciilor oferite.1.3. Prezentarea activității curente Se prezintă activitatea pe care întreprinderea o desfășoară în prezent cu indicarea codului/codurilor CAEN, produsele sau serviciile oferite, clienți și furnizori, evoluția numărului de salariați, etc.1.4. Prezentarea activității pentru care se solicită finanțare Se prezintă:– activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanțarea, astfel cum a fost precizată în Cererea de acord pentru finanțare,– necesitatea implementării proiectului de investiții,– data demarării investiției (estimat), dar fără a depăși 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare– data finalizării investiției– produsele obținute sau serviciile oferite,– numărul de locuri de muncă nou-create,– experiența în domeniu,– locația realizării investiției.2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚII2.1. Încadrarea investiției în categoria investiției inițiale Se fundamentează varianta bifată la cap. III pct. 3 din cererea de acord pentru finanțare. În cazul diversificării producției unei unități existente întreprinderea trebuie:a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiții nu se realizează în activitatea curentă a societății, respectiv aceeași clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, astfel:– să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,– să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiții.b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:– să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe și valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor. Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiții trebuie să se depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate. În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producție, întreprinderea trebuie să declare valoarea amortizării activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente. Informațiile vor fi prezentate în format tabelar. Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiții trebuie să depășească valoarea amortizării, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanțare. Întreprinderea va completa tabelul de mai jos.
  -lei-
  Active existente în cadrul întreprinderii la data depunerii Cererii de acord pentru finanțareActive noi aferente proiectuluide investiții
  Valoare amortizareTotal valoareamortizareValoare
  AN - 3AN - 2AN -1  
       
  2.2. Planul de investiții Se fundamentează necesitatea achiziționării categoriilor activelor prezentate în planul de investiții, în raport de obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiții. Întreprinderea trebuie să prezinte planul de investiții conform anexei 4, să descrie succint principalele construcții și funcțiunile acestora cât și categoriile mari de echipamente ce fac obiectul planului de investiții și principalele etape ale fluxului tehnologic.2.3. Demonstrarea viabilității proiectului de investiții și eficienței economice a întreprinderii în urma realizării proiectului de investiții2.3.1. Analiza pieței relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfășura activitate ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor rezultate ca urmare a implementării proiectului de investiții DEFINIȚII: Piața relevantă cuprinde un produs sau un grup de produse și aria geografică pe care acestea se produc și/sau se comercializează. Piața relevantă are deci două componente: piața produsului și piața geografică. Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețului și utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare. Identificarea pieței relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care să stabilească produsele care fac parte din piața respectivă, luând în considerare factori determinanți, cum ar fi substituibilitatea, prețurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcție de prețurile altor produse etc. Piața geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizați operatorii economici implicați în livrarea produselor/serviciilor incluse în piața produsului, zona în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi diferențiată în arii geografice vecine datorită, în special, unor condiții de concurență substanțial diferite. Factorii care trebuie luați în considerare la definirea pieței geografice relevante includ tipul și caracteristicile produselor implicate, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele dintre cotele de piață ale operatorilor economici în zone geografice învecinate, diferențele substanțiale dintre prețurile produselor la furnizori, precum și ponderea cheltuielilor de transport în costurile totale. În funcție de factorii luați în considerare se definește aria geografică în care sunt localizați producătorii concurenți. Pentru a fi considerate pe aceeași piață geografică relevantă, nu este necesar ca produsele să fie fabricate în aceeași localitate sau în localități apropiate. Important este ca toate aceste produse să fie accesibile acelorași cumpărători, astfel încât fiecare dintre ele să fie o alternativă economică reală pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piața geografică relevantă poate fi o parte dintr-o localitate, o localitate, un județ, o regiune sau o zonă din România, pentru altele, întreaga țară sau zone în afara țării. (a se vedea:– COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței (97/C 372/03) și– ORDINUL președintelui Consiliului Concurenței nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante) ATENȚIE! Din analiza pieței relevante trebuie să rezulte un excedent de cerere încă neacoperit de ofertele existente pe piață. În cadrul descrierii pieței relevante întreprinderea trebuie să prezinte și să justifice cota de piață deținută în prezent, în cazul întreprinderilor activitate, precum și cota de piață pe care o va deține ca urmare a implementării proiectului de investiții.2.3.2. Justificarea necesității realizării investiției Întreprinderile au obligația să prezinte date referitoare la: ● Capacitatea de producție Întreprinderea are obligația să prezinte și să fundamenteze:– capacitatea de producție existentă și cea rezultată în urma implementării proiectului de investiții în cazul întreprinderilor în activitate, precum și gradul de utilizare al acesteia,– capacitatea de producție rezultată în urma implementării proiectului de investiții în cazul întreprinderilor nou înființate, gradul de utilizare al acesteia. ● Realizarea cifrei de afaceri Întreprinderea are obligația fundamentării cifrei de afaceri prin prezentarea de informații referitoare la:– tipurile de produse realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, prețul și valoarea acestora,– tipurile de produse ce urmează a fi realizate de întreprindere ca urmare a realizării proiectului de investiții, cantitatea, prețul și valoarea acestora. ATENȚIE! Toate elementele componente ale cifrei de afaceri (produse, cantitate, preț, valoare) vor fi fundamentate justificându-se modalitatea în care acestea au fost stabilite și se vor corela cu informațiile prezentate la subcapitolul 2.3.1. ATENȚIE! În vederea susținerii informațiilor pentru fundamentarea cifrei de afaceri se vor prezenta documente justificative precum contracte, precontracte, scrisori de intenție din partea potențialilor clienți. Documentele vor fi însoțite de un tabel centralizator în care se vor regăsi elementele următoare: denumire client, nr. și dată scrisoare de intenție/contract/precontract, tip produs, cantitate, preț unitar și valoare.2.3.3. Analiza economico - financiară a proiectului de investiții Întreprinderea trebuie să demonstreze viabilitatea proiectului de investiții, astfel: În cazul întreprinderilor nou-înființate, se întocmesc proiecții financiare pe proiect cu ajutor de stat. În cazul întreprinderilor în activitate, se întocmesc, pe lângă proiecții financiare aferente proiectului cu ajutor de stat, proiecții financiare aferente activității curente a întreprinderii, precum și proiecții financiare aferente activității consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat. ATENȚIE! Întreprinderile în activitate realizează proiecțiile pornind de la Situațiile financiare aprobate și depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat. Întreprinderile nou-înființate realizează proiecțiile având în vedere obiectivele stabilite. ATENȚIE! Se vor prezenta proiecții ale Contului de profit și pierdere, Bilanțului și Fluxului de numerar, pe perioada implementării investiției și pe următorii 5 ani de la finalizarea investiției. Este necesară fundamentarea veniturilor și cheltuielilor respectiv, fiecare element component al proiecțiilor financiare în vederea demonstrării realității datelor utilizate. ATENȚIE! Întocmirea proiecțiilor financiare și modul de realizare se va efectua după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.2.3.4. Indicatori cantitativi Pentru demonstrarea viabilității proiectului de investiții și eficienței economice a întreprinderii, se va realiza calculul și fundamentarea următorilor indicatori:
  Indicatori cantitativiLimitele indicatorilor
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale /Datorii totaleRsg > 1,66
  Rentabilitatea cifrei de afaceriRca = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri) Trendul rezultatului netTrn = 100x(Rezultatul net aferent perioadei curente - Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent) / Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent în valoare absolutăRca ≥ 2,5%    Trn ≥ 0%
  Rata lichidității curenteRLC = (Active curente /Datorii curente)(RIc) ≥ 1,00
  Indicatorul gradului de îndatorare*)Igi = (Capital împrumutat/Capital angajat) x100(Rig) ≤ 60%
  Rata rentabilității economice Re = (Profit brut/Active totale ) x 100Superioară ratei inflației
   Rata rentabilității financiareRf = (Profitul net/Capitaluri proprii ale întreprinderii) x 100 Superioară ratei medii adobânzii de piață
  *) Capital împrumutat = credite peste un an
  Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu ATENȚIE! Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementată investiției și pe următorii 5 ani de la finalizarea investiției pe baza proiecțiilor financiare prezentate la subpunctul 2.3.2. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea și fundamentarea rezultatului obținut. În cazul întreprinderilor care desfășoară activitate aceștia se vor calcula pe baza proiecțiilor financiare consolidate (activitate curentă + proiect investiții cu ajutor de stat). În cazul întreprinderilor nou înființate vor calcula pe baza proiecțiilor financiare aferente proiectului de investiții cu ajutor de stat. ATENȚIE! Indicatorii cantitativi se vor calcula după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
  2.3.5. Indicatori calitativia) Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției DEFINIȚIE: Sursa de finanțare reprezintă resursele strict de natură financiară ale întreprinderii destinate realizării investiției inițiale, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat, profit reinvestit, împrumut intra-grup sau credit bancar. ATENȚIE! Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară egală cu valoarea totală a investiției (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) mai puțin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Documente justificative necesare demonstrării existenței unei surse de finanțare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare:
  Sursa de finanțareDocumente
  Majorare de capital subscris și vărsat, în cazul acționarilor persoane fizice sau juridice■ Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanțare, cu menționarea obiectului majorării de capital■ Certificat constatator■ Balanța de verificare aferentă lunii anterioare celei în care a fost înregistrată Cererea de acord pentru finanțare
  Profit reinvestit, în cazul acționarilor persoane juridicea) Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanțare, prin care se aprobă reinvestirea profitului cu destinație precisă finanțarea proiectului de investițiib) Balanța de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cereriic) Situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat
  Împrumut din partea acționarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi asociate■ Hotărâre A.G.A. cu privire la asigurarea surselor de finanțare, prin care se aprobă încheierea unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii solicitante de ajutor de stat cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții■ Contract de împrumut de la acționar sau întreprinderi asociate cu destinație precisă finanțarea proiectului de investiții cu precizarea valorii etc, etc..d) Balanța de verificare aferentă ultimei luni înainte de înregistrarea cererii a împrumutatoruluie) Situații financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, ale împrumutatorului
  Credit bancar■ Contract de împrumut sau■ Scrisoare de confort angajantă
  ATENȚIE! Scrisoarea de confort angajantă se va realiza după modelul din Anexa 6 la prezentul Ghid.
  b) Poziția pe piață și experiența în domeniul pentru care solicită finanțare În situația în care întreprinderea a desfășurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanțare, se va prezenta o descriere a evoluției activității acesteia, în care se vor regăsi informații relevante privind experiența în domeniu. În situația în care întreprinderea nu a desfășurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanțare, acționarii sau managerii întreprinderii care au fost implicați în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experiența în domeniu, în aceste condiții întreprinderea prezintă documente justificative, ca de exemplu:– contracte încheiate cu întreprinderi care desfășoară activități similare,– acorduri încheiate cu întreprinderi care desfășoară activități similare,– colaborări/parteneriate din care să rezulte că acționarii sau managerii întreprinderii au fost implicați în activități care le asigură experiență în domeniul pentru care se solicită finanțare.c) Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurențial Întreprinderile trebuie să prezinte și să fundamenteze informațiile referitoare la modalitatea în care obținerea unor sume nerambursabile de la bugetul de stat va determina obținerea unui avantaj față de competitorii direcți. Întreprinderile trebuie să prezinte în prezentarea și fundamentarea impactului acordării ajutorului de stat asupra mediului concurențial cel puțin următoarele date și informații:– date referitoare la competitorii întreprinderii în funcție de tipurile de produse ce urmează a fi realizate prin proiectul de investiții,– date referitoare la cotele de piață deținute de principalii competitori ai întreprinderii pe tipuri de produse ce fac obiectul proiectului de investiții,– cota de piață deținută în prezent de întreprindere în cazul în care desfășoară în prezent activitatea pentru care solicită finanțare,– date referitoare la cota de piață ce urmează a fi deținută de întreprindere, în urma implementării proiectului de investiții, în raport de principalii competitori,– date comparative privind prețul/prețurile estimate de întreprinderea pentru produsele/serviciile aferente proiectului de investiții, în raport de prețul/prețurile competitorilor pentru aceleași tipuri de produse/servicii,– orice alte date și informații considerate relevante de întreprindere în susținerea impactului acordării ajutorului de stat asupra mediului concurențial. ATENȚIE! Întreprinderile trebuie să demonstreze prin informațiile prezentate că nu se denaturează în mod semnificativ concurența în urma acordării ajutorului de stat.d) Contribuția întreprinderii la creșterea economic și dezvoltarea regională DEFINIȚIE Contribuția la dezvoltarea regională reprezintă valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiției inițiale și locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării și 5 ani de la data finalizării acesteia. Se prezintă în format tabelar numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiții, cu precizarea funcțiilor și a salariilor aferente, defalcat pe perioada realizării acestora. Se prezintă în format tabelar valorile contribuțiilor la bugetul de stat aferente angajatului și angajatorului calculate prin aplicarea procentelor legale în vigoare asupra fondului de salarii, astfel:
  ContribuțiiAnul IAnul IIAnul ....Total
  Fond brut de salarii    
  Contribuții angajat:    
  CAS (...%)    
  CASS (...%)    
  Impozit (...%)    
  Total contribuții angajat    
  Contribuții angajator:    
  Contribuție asiguratorie pentru muncă (...%)    
  Total contribuții angajator    
  Total general    
  ATENȚIE! Tabelul se prezintă în format Microsoft Excel, atât pe suport tipărit, cât și electronic, cu toate formulele. De asemenea se prezintă, în format tabelar, estimarea tuturor contribuțiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la finalizarea investiției.
  ContribuțieAnul IAnul IIAnul... Total
  12345
  Contribuții angajat    
  Contribuții angajator    
  Impozitul pe profit    
  Impozite locale (teren, construcții)    
  Alte tipuri de taxe și impozite care constituie venit la bugetele componente ale bugetului general consolidat*)    
  Total general    
  *) Se va/vor cuantifica și preciza concret tipul/tipurile taxei/taxelor și/sau impozitului/impozitelor. ATENȚIE! Valorile contribuțiilor menționate în acest tabel trebuie corelate cu cele estimate în proiecțiile situațiilor financiare. ATENȚIE! Ajutorul de stat solicitat nu poate depăși valoarea totală a contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea. Cuantumul contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea se calculează conform legislației aplicabile la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. ATENȚIE! În condițiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanțare, intervin modificări ale legislației generale care reglementează cadrul de organizare și funcționare a societăților, la sfârșitul perioadei de menținere a investiției, valoarea contribuției la dezvoltarea regională prevăzută în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare se recalculează în raport de aceste modificări. DEFINIȚII: Locuri de muncă create direct de un proiect de investiții reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Creare de locuri de muncă reprezintă creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții după primirea acordului pentru finanțare, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desființate față de medie. ATENȚIE! Numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiției influențează nivelul contribuțiilor la dezvoltarea regională.
  e) Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunității din regiunea unde se realizează investiția Se menționează:– activitățile cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată, cum ar fi activități în unități de învățământ, medicale, sportive etc. sau colaborări la nivel local cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor șomere și organizării de cursuri de pregătire profesională,– valoarea estimată a proiectelor cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată.f) Efectul multiplicator al realizării investiției cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii din regiune Se prezintă și se cuantifică:– implicațiile economice și sociale ale realizării proiectului de investiții asupra zonei în care acesta se implementează,– numărul estimat de locuri de muncă nou-create prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.– valoarea estimată a contractelor încheiate cu furnizorii locali ca urmare a implementării proiectului de investiții.g) Situația juridică a locației realizării investiției, respectiv demonstrarea existenței și a unui drept real asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția În vederea susținerii situației juridice a locației unde urmează a se realiza investiția întreprinderea prezintă următoarele documente:– contract de vânzare - cumpărare/certificat de moștenitor etc.– extras de carte funciară,– contract de închiriere,– contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada existenței și deținerii locației,– alte documente justificative. ATENȚIE! La stabilirea locației realizării investiției, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puțin pe perioada implementării investiției și pe următorii 5 ani de la finalizarea investiției. Întreprinderea trebuie să demonstreze un drept real asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția. Terenul pe care se realizează investiția inițială și construcțiile în cadrul cărora se realizează investiția inițială trebuie să fie libere de sarcini la data înregistrării Cererii de acord pentru finanțare. Documentele cu caracter juridic prin care se face dovada deținerii locației trebuie să fie valabile pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia. ATENȚIE! Investiția inițială trebuie să se realizeze în același perimetru. Perimetru - aceeași parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate.
  2.4. Efectul stimulativ al ajutorului de stat Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele:– transmiterea cererii de acord pentru finanțare– demararea investiției după depunerea Cererii de acord pentru finanțare la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice dar nu mai târziu de 4 luni de la obținerea acordului pentru finanțare– confirmarea prin documentația prezentată că:a) proiectul nu ar fi realizat în regiunea respectivă în absența ajutorului saub) proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă în absența ajutorului. ATENȚIE! Ministerul Finanțelor Publice urmărește evitarea acordării de ajutor de stat pentru un proiect de investiții pe care întreprinderea în cauză l-ar implementa oricum, în aceeași măsură, chiar și în absența ajutorului. Ca urmare a primirii ajutorului, beneficiarul ar trebui să implementeze un proiect: pe care nu l-ar implementa în absența ajutorului.a) În cazul în care pentru demonstrarea efectului stimulativ se alege scenariul prin care proiectul nu ar fi realizat în regiunea respectivă în absența ajutorului: Întreprinderea trebuie să demonstreze că ajutorul de stat modifică comportamentul acesteia de așa manieră încât aceasta demarează o activitate suplimentară prin care contribuie la dezvoltarea unei zone, activitate pe care nu ar fi inițiat-o în absența ajutorului sau pe care ar fi desfășurat-o într-o manieră diferită sau limitată sau într-un alt loc. Ajutorul de stat este un stimulent pentru a alege să se efectueze o investiție planificată în zona respectivă în comparație cu alte locații identificate în mod expres, deoarece compensează dezavantajele și costurile nete asociate unei locații din zona respectivă. Întreprinderea poate dovedi că ajutorul are un efect de stimulare furnizând documente care demonstrează ca a fost efectuată o comparație între costurile și beneficiile amplasării investiției în zona respectivă și cele din zona (zonele) alternativă (alternative). Trebuie luate în considerare toate costurile și beneficiile relevante, inclusiv, de exemplu, costurile administrative, cheltuielile de transport, costurile cu formarea profesională neacoperite de un ajutor pentru formare, precum și diferențele salariale. Această analiză trebuie să se materializeze într-un document oficial asumat de către organele de conducere sau reprezentanții acționarilor împuterniciți în acest sens.b) În cazul în care pentru demonstrarea efectului stimulativ se alege scenariul prin care proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă în absența ajutorului:– Se compară proiecțiile financiare activitate curentă și proiect (cu și fără ajutor de stat) cât și indicatorii cantitativi activitate curentă și proiect (cu și fără ajutor de stat) pornind de la aceleași premise ale investiției inițiale (valoare totală a investiției și a cheltuielilor eligibile, nivelul cifrei de afaceri, numărul de locuri de muncă, realizarea aceluiași/acelorași tip/tipuri de produse, etc.) în cazul întreprinderii în activitate.– Se compară proiecțiile financiare aferente proiectului (cu și fără ajutor de stat) cât și indicatorii cantitativi aferenți proiectului (cu și fără ajutor de stat) pornind de la aceleași premise ale investiției inițiale (valoare totală a investiției și a cheltuielilor eligibile, nivelul cifrei de afaceri, numărul de locuri de muncă, realizarea aceluiași/acelorași tip/tipuri de produse, etc.), în cazul întreprinderii nou înființate. ATENȚIE! Din rezultatele obținute în urma comparării proiecțiilor financiare și a indicatorilor cantitativi în variantele cu și fără ajutor de stat întreprinderea trebuie să demonstreze că proiectul de investiții nu ar fi realizat în regiunea respectivă în absența ajutorului de stat. Proiecțiile financiare se întocmesc pe perioada implementării investiției și pe următorii 5 ani de la finalizarea investiției după modelul prezentat în format Microsoft Excel care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
   +  Anexa nr. 4
  PLAN DE INVESTIȚII
  -lei fără TVA-
  Categoria de costValoare costuri eligibileValoare costuri neeligibileTotalgeneral
  TotalAnul 1Anul 2Anul nTotalAnul 1Anul 2Anul n
  12345678910
  Investiții înactivecorporale         
  Realizareconstrucții         
  Închiriereconstrucții         
  Instalații tehnice, mașini și echipamente         
  Investiții în activenecorporale         
  Brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală         
  Total general         
   +  Anexa nr. 5
  Situația comparativă a planului de investiții
  inițial cu planul de investiții modificat
  -lei fără TVA-
   Plan de investiții inițialPlan de investiții modificat
  Categoria de costValoare costurieligibileValoare costuri neeligibileTotalgeneralValoare costurieligibileValoare costurineeligibileTotalgeneral
  TotalAn 1An 2An ..TotalAn 1An 2An..TotalAn 1An 2An ...TotalAn 1An 2An ...
  12345678910111213141516171819
                     
  Investiții înactivecorporale                  
  Realizareconstrucții                  
  Închiriereconstrucții                  
  Instalații tehnice, mașini și echipamente                  
  Investiții înactivenecorporale                  
  Brevete, licențe, know- how sau alte drepturi de proprietate intelectuală                  
  Total general                  
   +  Anexa nr. 6 Banca [antet bancă] Nr. ......./......... Către: .............(date identificare solicitant scrisoare de confort) În atenția: ..............(reprezentant solicitant) SPRE ȘTIINȚĂ: Ministerul Finanțelor Publice Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014
  SCRISOARE DE CONFORT ANGAJANTĂ
  Prin prezenta, Banca, cu sediul în ........................., înregistrată cu J/........ și CUI .........., reprezentată prin dl./dna. .........., în calitate de .........,confirmăm că pentru ........[numele femei solicitante]......., s-a/s-au aprobat o facilitate/facilitățile de creditare în sumă totală de .......... RON/EUR [numită încontinuare "Facilitatea"/"Facilitățile"] (F1 în valoare de ..... pe termen de ........ luni, F2 în valoare de ....... pe termen de ....... luni etc.)*11) pentru realizarea proiectului "..............", propus pentru finanțare în cadrul Schemei de ajutor de stat aprobate prin H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. *11) Dacă este cazul, se vor preciza distinct valorile și termenele pentru fiecare facilitate Facilitatea/facilitățile de creditare va/vor fi pusă/puse la dispoziția clientului după prezentarea de către acesta la bancă a Acordului pentru finanțare emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru proiectul anterior menționat, conform termenilor și condițiilor contractului de credit care se încheie între Bancă și Client. În condițiile în care, între data emiterii prezentei Scrisori de confort și data prezentării de către client a Acordului pentru finanțare emis de Ministerul Finanțelor Publice, intervin situații de natura:– schimbări la nivelul situației patrimoniale, modificări la nivelul datelor financiare ale societății (nu mai corespund criteriilor de eligibilitate ale băncii în termeni de rentabilitate /solvabilitate/grad de îndatorare/lichiditate/etc.).– modificări semnificative la nivelul structurii acționariatului sau managementului etc.,– modificări majore în parametrii proiectului,– imposibilitatea constituirii garanțiilor agreate inițial cu banca și nici a unei alte structuri de garanții agreate de bancă, care să facă inacceptabilă pentru Bancă punerea la dispoziție a Facilității/Facilităților, Banca va notifica Ministerul Finanțelor Publice și Solicitantul în cel mai scurt timp asupra refuzului acordării Facilității/Facilităților Prezenta Scrisoare de confort servește ca document justificativ care atestă existența sursei de finanțare a Solicitantului pentru proiectul anterior menționat. O copie a Acordului pentru finanțare pentru acordarea de ajutor de stat regional va fi remisă Băncii de către Solicitant în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data primirii acestuia. Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii.
  Semnătura Data
  -----