ORDIN nr. 2.630 din 9 august 2018privind completarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 5 septembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 și 16 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 4.531/DPC din 26.07.2018,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 17 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VIII, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VIII Precizări specifice procedurii de clasare/declasare/schimbare de grupă valorică pentru siturile arheologice din Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre  +  Articolul 25^1(1) Pentru siturile arheologice din Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre, Ministerul Culturii și Identității Naționale propune declanșarea procedurii de clasare/declasare/schimbare de grupă valorică, prin cererea adresată Direcției Județene pentru Cultură Constanța, respectiv Direcției Județene pentru Cultură Tulcea, abilitând-o să declanșeze procedura prevăzută la art. 13-21 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25^2(1) Pentru zonele care fac obiectul art. 25^1, dosarul de clasare/declasare/schimbare de grupă valorică, prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), art. 21 alin. (5), respectiv art. 22 alin. (3) va cuprinde:1. cererea Ministerului Culturii și Identității Naționale, însoțită, după caz, de solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate;2. copii ale actelor doveditoare ale calității de proprietar, administrator, titular al acordului petrolier, titular al unor licențe din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale sau solicitant al permisului de prospecțiune/exploatare pentru resurse minerale și/sau în scopul derulării unor proiecte de construcții hidrotehnice, de titular al activității/proiectului de importanță națională, sau de titular al altor drepturi reale, după caz;3. raportul de cercetare arheologică întocmit cu respectarea prevederilor legale, de către instituția organizatoare a cercetării, realizat prin utilizarea unor metode non-intruzive de investigare, inclusiv investigare acustică cu sonarul care va oferi imagini până la o adâncime de minimum 3 metri în subsolul fundului mării și care conține inventarul bunurilor culturale a căror prezență a fost relevată de investigația arheologică;4. referatul de specialitate al serviciului public deconcentrat cu propunerea de clasare/declasare/schimbare a grupei valorice;5. coordonatele STEREO ‘70 ale conturului zonei pentru care se propune clasare/declasare/schimbare de grupă valorică și, în cazul clasării/schimbării de grupă valorică, coordonatele STEREO ‘70 ale conturului zonei de protecție;6. fișa analitică de inventariere, vizată de serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, împreună cu instituția organizatoare a cercetării, care va cuprinde: date de identificare - cod LMI, categorie, denumire, tip proprietate, coordonate STEREO ‘70, descrierea stării actuale, datele obținute prin utilizarea sonarului sau a altor metode și tehnici de investigare și, dacă este posibil, documentar imagistic constituit din desene, prezentări fotografic-video și/sau modele computerizate;7. propunerea comisiei zonale a monumentelor istorice de clasare în grupa A sau, după caz, în grupa B a monumentelor istorice/de declasare/de neclasare/de nedeclasare/de schimbare de grupă valorică/de neschimbare de grupă valorică;8. propunerea secțiunii de evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice;9. aprobarea Comisiei Naționale de Arheologie;10. aprobarea plenului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.(2) Declasarea se realizează numai pentru zona pentru care raportul de cercetare arheologică aprobat nu a relevat existența vestigiilor arheologice subacvatice.  +  Articolul 25^3Ministerul Culturii și Identității Naționale are obligația de a soluționa dosarul de clasare/declasare/schimbare de grupă valorică în termen de 90 zile de la depunerea documentației complete.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan-Ardeal Ieremia,
  secretar de stat
  București, 9 august 2018.Nr. 2.630.-----