DECIZIA nr. 482 din 12 iulie 2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 4 septembrie 2018  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ioana Marilena Chiorean- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, excepție ridicată de Liliana Santavan, în Dosarul nr. 4.019/2/2016 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.595D/2017.2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, deoarece criticile vizează probleme de interpretare și aplicare a legii, care nu intră în competența Curții Constituționale.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 17 martie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 4.019/2/2016, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reclamanta Liliana Santavan într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluționarea cererii privind pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâților la emiterea unui nou ordin de salarizare în vederea acordării indemnizației aferente funcției de președinte de judecătorie, precum și plata drepturilor salariale, în acord cu noua încadrare, respectiv acordarea diferenței salariale rezultate din aplicarea de procente și aplicarea claselor de salarizare conform algoritmului de calcul pentru funcția de conducere.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 41, 42 și 44 din Constituție, „dacă referirea la numirea în funcție nu include și ordinul de serviciu“.6. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, contrar dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu și-a exprimat opinia asupra excepției de neconstituționalitate.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece vizează completarea textului de lege criticat cu situația în care numirea temporară într-o funcție de conducere se face prin ordin de serviciu. Or, Curtea Constituțională nu poate analiza critici de neconstituționalitate ce urmăresc modificări legislative și care conțin propuneri de lege ferenda.9. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece criticile vizează modul de interpretare și aplicare a legii la cazul concret dedus judecății instanței judecătorești care a sesizat Curtea Constituțională.10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.12. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum este menționat în încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare. Din susținerile autoarei excepției, rezultă că aceasta critică dispozițiile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, cu următorul conținut: „Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu sau indemnizație pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției pe care o preiau.“13. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziții din Constituție: art. 41 privind munca și protecția socială a muncii, art. 42 privind interzicerea muncii forțate și art. 44 privind dreptul de proprietate privată.14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile de lege criticate prevăd că judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu sau indemnizație pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției pe care o preiau. Autoarea acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 41, 42 și 44 din Constituție, „dacă referirea la numirea în funcție nu include și ordinul de serviciu“.15. Curtea reține că ipoteza prevăzută de textul de lege criticat este aceea a numirii temporare într-o funcție de conducere a judecătorilor, procurorilor și personalului asimilat acestora. Modalitatea în care s-a făcut numirea temporară întro funcție de conducere nu este o problemă de constituționalitate, ci ține de interpretarea și aplicarea legii la cazul concret dedus judecății. Curtea observă, astfel, că, în realitate, autoarea excepției nu critică neconstituționalitatea textului, ci faptul că acesta nu i s-a aplicat și în cazul său, și anume în situația numirii temporare într-o funcție de conducere prin ordin de serviciu. Or, interpretarea și aplicarea textului de lege criticat la cazul concret al autoarei excepției, numită prin ordin de serviciu, este de competența instanței judecătorești care soluționează litigiul, iar nu de competența Curții Constituționale, nefiind o problemă de constituționalitate. În jurisprudența sa, Curtea a statuat că interpretarea legilor este operațiunea rațională, indispensabilă în procesul aplicării și respectării acestora, având ca scop clarificarea înțelesului normelor juridice sau a câmpului lor de aplicare (a se vedea în acest sens Decizia nr. 1.560 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2011). Pentru aceste argumente, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, excepție ridicată de Liliana Santavan, în Dosarul nr. 4.019/2/2016 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 12 iulie 2018.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  -----