HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 29 decembrie 1999privind alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlăturarea distrugerilor provocate de ploile torentiale din perioada iunie - iulie 1998 în oraşul Viseu de Sus, judeţul Maramures
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 decembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 1.000 milioane lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1999, Consiliului Local al Oraşului Viseu de Sus, judeţul Maramures, pentru înlăturarea distrugerilor provocate de ploile torentiale din perioada iunie-iulie 1998.  +  Articolul 2Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimenteaza bugetul local al oraşului Viseu de Sus la venituri, la subcapitolul "Venituri din Fondul de intervenţie", respectiv la cheltuieli, la subcapitolul "Cheltuieli din Fondul de intervenţie", iar utilizarea sumei respective se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 1999.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noica-----------