HOTĂRÂRE nr. 654 din 29 august 2018privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“:a) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D“, după poziția 16 se introduce o nouă poziție, poziția 17, cu următorul cuprins:
  17.Combinații (Elbasvirum + Grazoprevirum)**^1βJ05AX68
  b) la punctul G7 „Ciroza hepatică“, după poziția 20 se introduce o nouă poziție, poziția 21, cu următorul cuprins:
  21.Combinații (Elbasvirum + Grazoprevirum)**^1βJ05AX68
  2. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, la secțiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“, la punctul „P3: Programul național de oncologie“, după poziția 126 se introduce o nouă poziție, poziția 127, cu următorul cuprins:
  127.Cabazitaxelum^**1ΩL01CD04
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 august 2018.Nr. 654.-----