ORDONANȚĂ nr. 9 din 23 august 2018privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 28 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.2. La articolul 9, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Finanțarea de bază pentru antepreșcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către stat, începând cu anul școlar 2019-2020.3. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ care școlarizează pe filiera vocațională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mai mici de elevi și cu menținerea personalității juridice.4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.5. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Conținutul educativ al activităților desfășurate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.6. La articolul 96, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educației naționale se stabilește, provizoriu, un consiliu de administrație și se numește un director până la ocuparea funcției prin concurs național conform art. 257, ce va fi organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unitățile de învățământ înființate conform prevederilor art. 29^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație stabilit provizoriu funcționează pentru o perioadă de maximum 6 luni de la înființarea unității de învățământ.7. La articolul 99, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 99(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor.8. La articolul 99, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităților naționale sunt persoane juridice în subordinea Ministerului Educației Naționale. Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.9. La articolul 101, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.10. La articolul 158, alineatele (4) și (4^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită școală doctorală, organizată în condițiile art. 132 alin. (4) în cadrul IOSUD-ului;b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale, din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de evaluare a școlilor doctorale, ARACIS cooptează și experți internaționali.11. La articolul 158, după alineatul (4^1) se introduc două noi alineate, alineatele (4^2) și (4^3), cu următorul cuprins:(4^2) ARACIS poate solicita rapoarte de la:a) Consiliul Național al Cercetării Științifice privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (3);b) Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1).(4^3) Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educației naționale. Fiecare școală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD-ului.12. La articolul 201, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 201(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu, precum și studenții-doctoranzi din Academia Română. Registrele matricole ale universităților și al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.13. La articolul 201, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de către instituțiile de învățământ superior acreditate și de către Academia Română se realizează în baza informațiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoția respectivă. Lipsa acestor informații reprezintă o nerespectare a obligațiilor prevăzute la art. 124 și conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate.14. La articolul 201, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate.15. La articolul 207 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universității;16. La articolul 216 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins: e^1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii și a documentelor școlare, prin avizarea necesarului acestor formulare și prin comandarea în vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR, și controlează, periodic, modul de folosire a acestora de către instituțiile de învățământ superior și Academia Română;17. La articolul 263, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.18. La articolul 263, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică.19. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins: (5^1) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate și un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcției prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular.20. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 294^1(1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcțiile didactice prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universității, în acest scop.(2) Consiliul de administrație al universității aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică. (3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcției didactice și a postului pentru care se depune candidatura.(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz. (5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților.(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.(7) Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.(8) Universitățile au obligația să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) și să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale.(9) Prevederile art. 298 și 299 sunt incidente și în ceea ce privește organizarea, desfășurarea și ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.(10) Prevederile art. 287 alin. (15) și (16) se aplică și cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen în cariera didactică.21. La articolul 361 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2020-2021;  +  Articolul IIArticolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins: (6^1) Absolvenții ciclurilor de studii universitare de licență și masterat didactic pot ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar de orice nivel.2. Alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: (9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile.3. După alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins: (11) Creditele obținute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor senatului universitar în cazul continuării studiilor la masteratul didactic.(12) Planul-cadru pentru studiile universitare de masterat didactic se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 23 august 2018.Nr. 9.----