ORDIN nr. 3.032/C din 31 iulie 2018privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018    Având în vedere Acordul dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 prin care Norvegia contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European,luând în considerare Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 între Regatul Norvegiei și Guvernul României, încheiat în data de 13 octombrie 2016, precum și Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, emis de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei în conformitate cu articolul 10.5 din acord,ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017,în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017,luând în considerare dispozițiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare,văzând notele interne nr. 6/15.962/2017/2018, nr. 1/7.763/2018 și 1/70.742/15.200/2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 98, după litera n^1) se introduce o nouă literă, litera n^2), cu următorul cuprins:n^2) acordă asistență juridică de specialitate prin reprezentant desemnat, în operațiunile necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanțări nerambursabile, în cooperare cu Direcția programe europene, Direcția financiar-contabilă și Direcția investiții;2. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 108^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 108^1În vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la art. 16 din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Direcției afaceri europene și drepturile omului se organizează și funcționează Punctul de contact responsabil cu implementarea Convenției la nivelul Ministerului Justiției.3. La articolul 120, alineatele (4) și (5) se abrogă.4. La articolul 122, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) coordonarea, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările și completările ulterioare, activității de autorizare și evidență a experților criminaliști autorizați.5. După articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 125^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 125^1În vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la art. 122 lit. c^1), Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează proiectul de regulament privind modalitățile de dobândire a calității de expert criminalist autorizat, precum și procedura de retragere a acestei calități și proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea acestui regulament;b) organizează, în condițiile legii, examenul pentru dobândirea calității de expert criminalist autorizat;c) ține evidența experților criminaliști autorizați;d) întocmește și revizuiește periodic tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați;e) eliberează și vizează legitimațiile de expert criminalist;f) eliberează adeverința de exercitare, cu caracter temporar sau ocazional, pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege, a profesiei de expert criminalist;g) constată pierderea calității de expert criminalist autorizat;h) întocmește lucrările necesare îndeplinirii procedurii de retragere a calității de expert criminalist;i) realizează verificările documentelor depuse în vederea autorizării prin Sistemul de informare în cadrul pieței interne, în condițiile legii;j) îndeplinește atribuțiile specifice asumate de minister prin Protocolul de colaborare încheiat cu Centrul Național «România Digitală» pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, prin utilizarea platformei PCU electronic;k) îndeplinește atribuțiile specifice direcției referitoare la recunoașterea profesiei de expert criminalist în cadrul Rețelei autorităților competente cu atribuții în recunoașterea calificărilor profesionale - prin intermediul platformei electronice online IMI PQ NET România.6. La articolul 129, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:j^1) dosarele de autorizare ale experților criminaliști autorizați;7. La articolul 133, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) La nivelul Direcției investiții se derulează, în cooperare cu Direcția financiar-contabilă și Direcția programe europene și Direcția contencios prin reprezentant desemnat, operațiuni necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanțări nerambursabile.8. La articolul 136, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Serviciul de gestiune a investițiilor acordă asistență de specialitate în operațiunile necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, care vizează investiții în imobile, conform cadrului normativ aferent acestei finanțări nerambursabile.9. La articolul 138^1, partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 138^1La nivelul Serviciului achiziții publice se derulează următoarele operațiuni necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanțări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora față de acțiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanțate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaționale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituției:a) organizează și efectuează toate operațiunile necesare desfășurării procedurilor de achiziții publice ale Operatorului de program;b) se asigură că legislația aplicabilă locală, națională și a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la legislația privind mediul, achizițiile publice și ajutorul de stat, este respectată în ceea ce privește achizițiile derulate de promotorii de proiecte din afara ministerului, chiar dacă pentru activitatea de verificare a acestor achiziții se apelează la expertiză contractată, specializată în acest domeniu;10. La articolul 138^1, după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) și b^2), cu următorul cuprins:b^1) asigură transparența și disponibilitatea operațiunilor și documentelor a căror obligație de prezentare este menționată în cuprinsul regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;b^2) asigură existența și evidența tuturor documentelor pe care le are în gestiune și care constituie pistă de audit aferentă implementării mecanismelor financiare norvegiene;11. La articolul 138^1, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) îndeplinește orice alte atribuții necesare derulării operațiunilor impuse Operatorului de program, conform competențelor specifice și cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.12. La articolul 143, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) la nivelul Direcției financiar-contabile se derulează, în cooperare cu Direcția investiții și Direcția programe europene și Direcția contencios prin reprezentant desemnat, operațiuni necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestor finanțări nerambursabile.13. La articolul 145, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) realizează controlul financiar preventiv pentru toate tranzacțiile efectuate în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 pentru care ministerul este desemnat Operator de program.14. La articolul 148^1, partea introductivă și literele a)-k) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 148^1La nivelul Serviciului financiar contabilitate se derulează următoarele operațiuni necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanțări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora față de acțiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanțate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaționale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituției:a) asigură existența unui sistem informatic pentru înregistrarea și stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programelor și colectarea informațiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri și evaluări;b) se asigură că promotorii de proiecte mențin fie un sistem contabil separat, fie o evidență contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naționale;c) sub rezerva dispozițiilor contrare ale legislației naționale, deschide și menține conturi bancare, inclusiv purtătoare de dobândă, dedicate derulării de către Operatorul de program a operațiunilor în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și întocmește documentele de încasări și de plăți aferente operațiunilor derulate prin aceste conturi;d) întocmește documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor, în baza propunerilor compartimentului de specialitate, în limita și pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite și numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;e) realizează plățile aferente programelor în limita și pe structura bugetului aprobat după ce au fost angajate, lichidate și ordonanțate de ordonatorul de credite al Operatorului de program;f) asigură transparența și disponibilitatea operațiunilor și documentelor a căror obligație de prezentare este menționată în cuprinsul regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;g) pune la dispoziția Direcției programe europene informațiile necesare în vederea întocmirii și transmiterii rapoartelor financiare intermediare, a rapoartelor anuale ale programelor, a rapoartelor finale ale programelor și a rapoartelor privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;h) transferă Autorității de certificare, în euro, dobânda bonificată în conturile gestionate aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;i) transferă Autorității de certificare, în euro, din conturile aferente Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, eventualele sume recuperate de la promotorii de proiecte, reprezentând grantul și dobânda generată de acesta;j) întocmește și transmite spre aprobare Serviciului buget din cadrul Direcției financiar-contabile solicitările Direcției programe europene privind deschiderile de credite pentru sumele aferente cofinanțării publice naționale la nivel de program de la bugetul de stat;k) asigură, conform prevederilor legale, programarea la Trezoreria Statului a plăților efectuate de minister în calitate de Operator de program și de Promotor de proiect;15. La articolul 148^1, după litera k) se introduc patru noi litere, literele k^1), k^2), k^3) și k^4), cu următorul cuprins:k^1) verifică dacă cheltuielile declarate de promotorii de proiecte au fost cu adevărat efectuate și sunt în concordanță cu regulamentele de implementare a mecanismelor financiare norvegiene, acordurile de program, acordurile de implementare a programelor și cu legislația națională și comunitară aplicabilă;k^2) se asigură de faptul că toată contribuția financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programelor și proiectelor subsecvente, că respectă prevederile stipulate în acordurile de program și în acordurile de implementare a programelor și că toate activele aferente programelor sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în acordurile de program;k^3) asigură efectuarea plăților către proiecte în timp util;k^4) asigură existența și evidența tuturor documentelor pe care le are în gestiune și care constituie pistă de audit aferentă implementării mecanismelor financiare norvegiene.16. La articolul 148^1, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) îndeplinește orice alte atribuții necesare derulării operațiunilor impuse Operatorului de program, conform competențelor specifice și cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.17. La articolul 157, alineatele (2), (3), (4), (5), (6) și (7) se modifică și vor ave aurmătorul cuprins:(2) Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe asigură atât suportul tehnic pentru elaborarea, negocierea și încheierea documentației de finanțare a proiectelor, cât și implementarea efectivă a proiectelor finanțate din împrumuturi externe conform prevederilor acordurilor de finanțare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și protocoalelor semnate de Ministerul Justiției cu instituțiile beneficiare, precum și conform regulilor și procedurilor din regulamentele privind achiziții ale instituțiilor finanțatoare, Manualului de implementare a proiectelor și legislației române în vigoare.(3) Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe răspunde de implementarea activităților proiectelor, asigură managementul tehnic și financiar, activitatea de achiziții, de decontare și de elaborare a rapoartelor de progres și anuale cu privire la proiecte.(4) Activitățile derulate în cadrul Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe sunt coordonate de persoana din conducerea ministerului desemnată în acest sens de către ministrul justiției, denumită în continuare coordonatorul de proiect.(5) Pentru asigurarea derulării activităților specifice, conducerea Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe se exercită de către managerul de proiect și managerul adjunct al Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, sub coordonarea coordonatorului de proiect.(6) Competența de a exercita atribuțiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pentru activitățile de derulare a proiectelor implementate prin Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, precum și dreptul de a semna contractele și documentele create și emise de Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, care angajează raporturi juridice cu terții, sunt delegate persoanei din conducerea ministerului desemnate în acest sens de către ministrul justiției. Pe perioadele determinate ale absenței acesteia, competența se deleagă, prin ordin al ministrului justiției, către alt ordonator principal de credite de la nivelul conducerii ministerului.(7) Până la suma stabilită prin ordin al ministrului justiției, competența de a exercita atribuțiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pentru activitățile de derulare a proiectelor implementate prin Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, precum și dreptul de a semna contractele și documentele create și emise de Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, care angajează raporturi juridice cu terții, poate fi delegată managerului de proiect al Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe sau managerului de proiect adjunct, pe perioadele determinate ale absenței managerului de proiect. Pe perioadele determinate ale absenței atât a managerului de proiect, cât și a managerului de proiect adjunct, aceste atribuții pot fi încredințate de către ordonatorul principal de credite unuia dintre ceilalți manageri din cadrul Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, pe bază de împuternicire.18. Articolul 158 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 158Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe are următoarele responsabilități:I. Etapa premergătoare încheierii acordurilor de finanțarea) identifică, împreună cu direcțiile de specialitate din minister și potențialii beneficiari finali, domeniile de intervenție în care este necesară acordarea de asistență tehnică/financiară;b) elaborează în colaborare cu direcțiile de specialitate din minister și potențialii beneficiari finali conceptele proiectelor, în vederea transmiterii acestora către Ministerul Finanțelor Publice;c) participă la misiunile de supervizare a derulării proceselor de negociere organizate de instituțiile finanțatoare; d) asigură suportul tehnic pentru redactarea documentației necesare încheierii acordurilor de finanțare, precum și pentru intrarea în vigoare a acestora.II. Etapa implementării efective a proiectelor 1. planificarea: a) asigură managementul integrat în vederea implementării proiectelor, prin coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea și planificarea activităților proiectelor; b) participă, alături de beneficiarii direcți, la identificarea, modificarea sau schimbarea activităților cuprinse în proiecte; c) coordonează elaborarea termenilor de referință de către beneficiarii direcți ai activităților cuprinse în proiecte pentru încadrarea în termenele prevăzute în planul de achiziții; d) asigură planificarea și derularea procedurilor de achiziții, în conformitate cu termenele prevăzute în planul de achiziții; e) participă alături de compartimentele ministerului la elaborarea și fundamentarea bugetului necesar implementării proiectelor; f) asigură relații funcționale cu instituțiile finanțatoare, cu Ministerul Finanțelor Publice și cu alte instituții publice, în vederea îndeplinirii scopurilor proiectelor; 2. contractarea: a) inițiază și organizează procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrări și bunuri achiziționate pentru componentele și subcomponentele proiectelor; b) asigură și coordonează întreaga activitate de achiziții, în conformitate cu procedurile și regulamentele privind achizițiile ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu prevederile acordurilor de împrumut, precum și cu legislația română în vigoare; c) întreprinde măsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a expresiilor de interes, ofertelor tehnice și financiare depuse, în vederea contractării lucrărilor, bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul procedurii de achiziție; asigură prin compartimentul de achiziții elaborarea documentațiilor de licitație în conformitate cu solicitările beneficiarilor direcți și cu prevederile regulamentelor privind achizițiile ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare; d) asigură suport tehnic în cadrul secretariatului comisiilor de evaluare în ceea ce privește procedurile și regulamentele privind achizițiile ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și realizarea rapoartelor de evaluare; e) asigură corespondența cu instituția finanțatoare pentru obținerea avizelor necesare în cursul derulării procedurilor de achiziții; f) participă la procesul de negociere și semnare a contractelor alături de persoanele autorizate în acest sens; 3. implementarea: a) supervizează, monitorizează și coordonează implementarea activităților derulate în cadrul contractelor încheiate în cadrul proiectelor, asigurându-se de atingerea de către contractori și beneficiarii finali a obiectivelor și a rezultatelor preconizate și de efectuarea în bune condiții a tuturor acțiunilor și activităților; b) asigură, prin compartimentul tehnic propriu, analiza documentelor tehnice și coordonarea fluxului de informații între părțile interesate - beneficiari direcți, contractor, consultanți etc.; c) fundamentează și propune inițierea de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea investițiilor, conform prevederilor legale în vigoare; d) întocmește rapoarte de progres; e) identifică potențialele riscuri și întreprinde acțiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora; 4. managementul financiar: a) întocmește balanța de verificare lunară, pe care o înaintează Direcției financiar-contabile pentru a fi integrată în situațiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al ministerului; b) elaborează bugetul de cheltuieli după procedura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice și ordonatorul principal de credite, cu respectarea legislației în vigoare; c) elaborează bugetul de cheltuieli final, după comunicarea sumelor aprobate și a trimestrializării acestora, aprobate de ordonatorul principal de credite, administrează și gestionează acest buget; d) asigură păstrarea evidenței financiare, în conformitate cu practicile financiare internaționale acceptate și legislația română în vigoare; e) întocmește și transmite compartimentului de specialitate din cadrul ministerului solicitările pentru deschiderile de credite aferente fondurilor din contribuția Guvernului României; întocmește și transmite Ministerului Finanțelor Publice sumarul de cheltuieli și documentele justificative, în vederea efectuării de către acesta a tragerilor din contul de împrumut; f) gestionează conturile contabile și ține evidența financiar-contabilă; g) întocmește documentația necesară premergătoare plăților și ordinele de plată; efectuează plățile din contul de trezorerie; h) întocmește documentele necesare pentru salarizarea personalului propriu și plata contribuțiilor aferente; întocmește și depune lunar declarațiile privind contribuțiile datorate de angajați și angajator la bugetul de stat; i) realizează monitorizarea cheltuielilor și efectuează raportările, contabilizarea și asigură auditarea proiectelor.19. La articolul 159, literele a), b), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) întocmește și transmite instituției finanțatoare situația cheltuielilor și rapoartele de management financiar;b) întocmește și transmite rapoarte financiare, periodic, către Ministerul Finanțelor Publice și către instituția financiară;c) asigură păstrarea evidenței impuse de procedurile instituțiilor finanțatoare și transmiterea periodică, conform prevederilor documentelor încheiate, a rapoartelor de progres către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, către instituția finanțatoare, la intervalele și în formatele precizate în documentele acordului de împrumut;d) asigură controlul tuturor operațiunilor financiar-contabile și auditul, în conformitate cu prevederile documentelor de împrumut și ale legislației române în vigoare;20. Articolul 160 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 160(1) Implementarea proiectelor la nivelul Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe se face cu respectarea manualului de implementare, elaborat la nivelul Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, aprobat de instituția finanțatoare și avizat de conducerea ministerului. (2) Manualul de implementare a proiectului se revizuiește cu ocazia schimbărilor cu efect major asupra derulării și implementării proiectului, la propunerea managerului de proiect/managerului adjunct al Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, cu acordul coordonatorului de proiect. Modificările vor face subiectul aprobării instituției finanțatoare în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut.21. La articolul 162, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) programele de finanțare aferente domeniilor de intervenție «Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea și întărirea capacității judiciare» și «Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate» din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și programul Justiție din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, în calitate de Operator de program;22. La articolul 164, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 164(1) La nivelul Direcției programe europene funcționează Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 și Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021. Operatorul de program este responsabil pentru pregătirea și implementarea programelor de finanțare, în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității. Activitatea Operatorului de program se desfășoară în baza procedurilor operaționale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituției.23. La articolul 164 alineatul (2), literele a), d), e), g), h), i), k), l), n), u), v) și w) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) se asigură că proiectele contribuie la obiectivele globale ale Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, la rezultatele și obiectivele specifice ale programelor și că respectă regulamentele de implementare aferente mecanismelor financiare norvegiene, acordurile de program, acordurile de implementare a programelor și legislația aplicabilă la nivel național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare;……………….......……….......……….......…….......………….d) verifică atingerea rezultatelor pentru fiecare proiect în parte și dacă cheltuielile declarate de către promotorii de proiecte au fost efectiv efectuate și realizate în conformitate cu regulamentele pentru implementarea mecanismelor financiare norvegiene, cu acordurile de program, cu acordurile de implementare a programelor, cu legislația aplicabilă la nivel național și cea a Uniunii Europene aplicabilă;e) ia toate măsurile de care este responsabilă în vederea asigurării calității implementării programelor pe care le are în gestiune și verifică progresul proiectelor raportat la rezultatele așteptate, efectuând, printre altele, controale și/sau verificări la fața locului ale proiectelor în baza unui eșantion reprezentativ sau prin verificarea tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor acordurilor de implementare;……………….......……….......……….......…….......………….g) se asigură de faptul că toată contribuția financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programelor și proiectelor subsecvente, că respectă prevederile stipulate în acordurile de program și în acordurile de implementare a programelor și că toate activele aferente programelor sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în acordurile de program;h) se asigură că promotorii de proiecte mențin fie un sistem contabil separat, fie o evidență contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naționale;i) asigură transparența și disponibilitatea documentelor a căror obligație de prezentare este menționată în cuprinsul regulamentelor de implementare aferente mecanismelor financiare norvegiene;……………….......……….......……….......…….......………….k) întocmește și transmite Autorității de certificare rapoartele financiare intermediare, rapoartele anuale ale programelor, rapoartele finale ale programelor și rapoartele privind dobânzile acumulate, în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare aferente mecanismelor financiare norvegiene, cu sprijinul Direcției financiar-contabile;l) transmite către Autoritatea de certificare estimările aplicațiilor de plată, pe baza informațiilor provenite de la promotorii de proiecte, necesare îndeplinirii de către Autoritatea de certificare a obligațiilor prevăzute în regulamentele de implementare aferente mecanismelor financiare norvegiene;……………….......……….......……….......…….......………….n) răspunde la solicitările Ministerului Afacerilor Externe norvegian și ale punctului național de contact în termenele fixate sau, în cazul în care acestea nu au fost fixate, într-un termen rezonabil de natură a nu prejudicia programele sau proiectele din cadrul programelor, furnizând toate documentele și informațiile aferente implementării programelor și a proiectelor acestora;……………….......……….......……….......…….......………….u) asigură existența și evidența tuturor documentelor pe care le are în gestiune și care constituie pistă de audit aferentă implementării mecanismelor financiare norvegiene;v) asigură accesul autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, serviciilor Oficiului Mecanismului Financiar, serviciilor Consiliului de Auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, Biroului Auditorului General al Norvegiei, în limitele competențelor care le revin, la toate înregistrările contabile aferente operațiunilor și datelor privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;w) îndeplinește orice alte atribuții necesare derulării operațiunilor impuse Operatorului de program, conform competențelor specifice și cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;24. La articolul 164 alineatul (2), literele q) și t) se abrogă.25. La articolul 164 alineatul (2), după litera q) se introduce o nouă literă, litera q^1), cu următorul cuprins:q^1) ia măsurile necesare pentru organizarea comitetelor de cooperare stabilite la nivelul programelor de finanțare;26. La articolul 164 alineatul (2), după litera t) se introduc două noi litere, literele t^1) și t^2), cu următorul cuprins:t^1) analizează riscurile implicate de implementarea programului și atingerea rezultatelor planificate și ia măsuri în consecință;t^2) efectuează monitorizări anuale utilizând un eșantion reprezentativ de proiecte, stabilit pe baza analizei de risc și a metodei de selecție aleatorii, sau monitorizări anuale ale tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor acordului de program și celor de implementare;27. La articolul 164 alineatul (2), după litera v) se introduce o nouă literă, litera v^1), cu următorul cuprins:v^1) facilitează cooperarea bilaterală la nivelul programelor și finanțează prin fondurile bilaterale aferente programelor inițiative în acest scop.28. La articolul 164, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Operatorul de program se conformează cerințelor privind informarea și publicitatea programului de care este responsabil, așa cum aceste activități sunt stipulate în regulamentele de implementare ale mecanismelor financiare norvegiene și în celelalte documente care reglementează implementarea acestui tip de finanțare nerambursabilă.(4) Operatorul de program se asigură că promotorii de proiecte își îndeplinesc obligațiile ce le revin referitoare la informare și publicitate, în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare aferente mecanismelor financiare norvegiene.……………….......……….......……….......…….......………….(6) În vederea derulării tuturor operațiunilor impuse Operatorului de program, conform cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Direcția programe europene colaborează cu Direcția financiar-contabilă, Direcția investiții, Direcția contencios prin reprezentant desemnat, precum și cu alte compartimente ale ministerului, după caz, care îndeplinesc funcții necesare funcționării Operatorului de program, conform competențelor specifice acestora și în baza procedurilor operaționale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituției.  +  Articolul IICompartimentele din cadrul Ministerului Justiției duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 31 iulie 2018.Nr. 3.032/C.----