HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 17 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.2. La articolul 5 punctul 2, litera c) se abrogă. 3. La articolul 5, punctul 5 va avea următorul cuprins: 5. valoare-limită biologică - limita concentrației, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic și/sau a metabolitului/metaboliților săi și/sau a unui indicator de efect;4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Valorile-limită biologice obligatorii naționale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc potrivit art. 44, pe baza unei evaluări științifice și a disponibilității tehnicilor de măsurare, reflectă factorii de utilitate pentru a menține sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori-limită, împreună cu studiile, evaluările științifice, datele științifice și tehnice relevante, precum și cu alte informații relevante despre supravegherea sănătății, sunt comunicate Ministerului Muncii și Justiției Sociale.5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (4) și la art. 12 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, trebuie să determine existența oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 și 17-24 din prezenta hotărâre.7. La articolul 17, partea introductivă și litera g) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, prin:…….........................................................................................g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea și transportul, toate în condiții de siguranță, la locul de muncă, ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici.8. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins: (4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 44.9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepția cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție.10. Laarticolul 24, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins: (3) Echipamentele de muncă și sistemele de protecție asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității. (4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie.11. La capitolul II, titlul secțiunii a 5-a va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5-a Informarea, instruirea și consultarea lucrătorilor12. La articolul 30 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Cu respectarea prevederilor art. 16,17, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează:13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.14. Laarticolul 38, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Cu respectarea prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătății introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele medicale și expuneri, precum și disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale.(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice activității/muncii lucrătorului;c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.……………………………………………………………………(4) În situația în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos.15. Articolul 43 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43La elaborarea politicilor naționale de securitate și sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății țin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.16. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.17. Articolul 47 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.18. Mențiunea privind transpunerea normelor europene va avea următorul cuprins:Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1.107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004; f) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014;h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.“19. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.20. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.21. La anexa nr. 4, nota de la sfârșitul tabelului „Valori-limită pentru pulberi“ va avea următorul cuprins:NOTE:– fibre/cmc: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 µm (micrometri) și lungimea fibrelor > 5 µm (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥/= 3/1;– mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).  +  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 21 august 2023 se instituie o perioadă de tranziție în cazul exploatărilor miniere subterane și al șantierelor de săpare a tunelurilor și puțurilor în ceea ce privește valorile-limită ale următorilor agenți chimici:a) monoxidul de azot, nr. CAS 10102-43-9;b) dioxidul de azot, nr. CAS 10102-44-0;c) monoxidul de carbon, nr. CAS 630-08-0.(2) Pe parcursul perioadei de tranziție se aplică valorile-limită prevăzute în anexa nr. 3, iar după această perioadă se aplică cele stabilite în anexa nr. 1.(3) Începând cu data de 21 august 2023, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre se abrogă.  +  Articolul III(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 august 2018.(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul sănătății,
  Dan-Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 2 august 2018.Nr. 584.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)
  VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII
  de expunere profesională la agenți chimici
  Nr. crt.CAS(^1)EC(^2) (EINECS)Denumirea agentului chimicAcțiunea cutanată(^3)Valoare-limită maximăMențiuni(^8)
  8 ore(^4)Termen scurt (^5) (15 min.)
  mg/mc(^6)ppm(^7)mg/mc(^6)ppm(^7)
  1.75-07-0200-836-8Acetaldehidă/Etanal 9050180100 
  2.140-11-4205-399-7Acetat de benzil 5088013 
  3.112-07-2203-933-3Acetat de 2-butoxietilP1332033350Directiva 2000/39
  4.123-86-4204-658-1Acetat de n-butil 715150950200 
  5.108-84-9203-621-7Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar 1502525042 
  6.625-16-1-Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terț pentil 27050540100Directiva 2000/39 Amilacetat, terț
  7.141-78-6205-500-4Acetat de etil 400111500139Directiva 2017/164
  8.111-15-9203-839-2Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicolP112--R1B Directiva 2009/161
  9.110-19-0203-745-1Acetat de izobutil 715150950200 
  10.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil 27050540100Directiva 2000/39
  11.108-21-4203-561-1Acetat de izopropil 40096600144 
  12.79-20-9201-185-2Acetat de metil 20063600188 
  13.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil 27050540100Directiva 2000/39
  14.110-49-6203-772-9Acetat de 2-metoxietilP4,81--R1B Directiva 2009/161
  15.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-1-metiletilP27550550100Directiva 2000/39
  16.628-63-7211-047-3Acetat de pentil 27050540100Directiva 2000/39
  17.620-11-1-Acetat de 3-pentil 27050540100Directiva 2000/39
  18.109-60-4203-686-1Acetat de propil  40096600144 
  19.108-05-4203-545-4Acetat de vinil 17,6535,210Directiva 2009/161
  20.141-97-9205-516-1Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil 1001920038 
  21.67-64-1200-662-2Acetonă 1210500--Directiva 2000/39
  22.64-19-7200-580-7Acid acetic 25^(13)1050^(13)20 Directiva 2017/164
  23.79-10-7201-177-9Acid acrilic 29^(13)1059^(13)(14)20^(14)Directiva 2017/164
  24.10035-10-6233-113-0Acid bromhidric/Bromură de hidrogen --6,72Directiva 2000/39
  25.107-92-6203-532-3Acid butiric 154308 
  26.74-90-8200-821-6Acid cianhidric (exprimat în CN)P0,50,4510,9Directiva 2017/164Cianură de hidrogen
  27.79-11-8201-178-4Acid cloracetic --1- 
  28.7647-01-0231-595-7Acid clorhidric/Clorură de hidrogen 851510Directiva 2000/39
  29.598-78-7209-952-3Acid 2-cloropropionic 10,220,4 
  30.75-99-0200-923-0Acid 2,2-dicloropropionic 20,3101,7 
  31.756-80-9212-053-9Acid O,O dimetilditiofosforic  10-15- 
  32.7664-39-3231-634-8Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen 1,51,82,53Directiva 2000/39
  33.64-18-6200-579-1Acid formic 95--Directiva 2006/15
  34.7782-79-8231-965-8Acid hidrazoic 1-2- 
  35.79-41-4201-204-4Acid metacrilic 308,54513 
  36.7697-37-2231-714-2Acid nitric/Acid azotic --2,61Directiva 2006/15
  37.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic 1-2-Directiva 2000/39
  38.144-62-7205-634-3Acid oxalic 1---Directiva 2006/15
  39.88-89-1201-865-9Acid picric 0,1---Directiva 91/322
  40.79-09-4201-176-3Acid propionic 31106220Directiva 2000/39
  41.7664-93-9231-639-5Acid sulfuric (^9) 0,05---Particule lichide pulverizate (^10) Directiva 2009/161
  42.107-02-8203-453-4Acrilaldehidă/Acroleină 0,05^(13)0,020,12^(13)0,05Directiva 2017/164
  43.79-06-1201-173-7AcrilamidăP0,03---C1B; M1B; R2
  44.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil 1125310Directiva 2000/39
  45.140-88-5205-438-8Acrilat de etil/Etilacrilat 2154210Directiva 2009/161
  46.96-33-3202-500-6Acrilat de metil/Metilacrilat 1853610Directiva 2009/161
  47.107-13-1203-466-5AcrilonitrilP52,3104,6C1B
  48.15972-60-8240-110-8Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă 20-30- 
  49.107-18-6203-470-7Alcool alilicP4,8212,15Directiva 2000/39
  50.64-17-5200-578-6Alcool etilic/Etanol 1900100095005000 
  51.98-00-0202-626-1Alcool furfurilic 5012,510025 
  52.111-70-6203-897-9Alcool heptilic/1-Heptanol 15031,525053 
  53.111-27-3203-852-3Alcool hexilic/1-Hexanol 1503625060 
  54.123-96-6204-667-0Alcool izooctilic/2- OctanolP1502825047 
  55.67-63-0200-661-7Alcool izopropilic/2- Propanol 20081500203 
  56.71-23-8200-746-9Alcool propilic/1- Propanol 20081500203 
  57.123-72-8204-646-6Aldehidă butirică --259 
  58.107-20-0203-472-8Aldehidă cloracetică --31 
  59.123-73-9204-647-1Aldehidă crotonică/2- Butenal --259 
  60.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin/1, 2, 3, 4, 10, 10 -hexaclor 1, 4, 4a, 5, 8, 8a- hexahidro- 1, 4, 5, 8-diendodimetilen naftalinăP0,2-0,25- 
  61.107-11-9203-463-9Alilamină 0,1-0,4- 
  62.--Aluminiu și oxizi 3-10-(Pulberi)
  63.--Aluminiu și oxizi  1-3-(Fumuri)
  64.92-67-1202-177-14 aminodifenil  ----Fp
  65.141-43-5205-483-32-aminoetanol/Etanolamină P2,517,63Directiva 2006/15
  66.75-31-0200-860-92-aminopropan/Izopropilamină 73104 
  67.61-82-5200-521-5Amitrol 0,2^(13)---Directiva 2017/164
  68.7664-41-7231-635-3Amoniac  14203650Directiva 2000/39
  69.108-24-7203-564-8Anhidridă acetică 153,6256 
  70.106-31-0203-383-4Anhidridă butirică 1-5- 
  71.85-44-9201-607-5Anhidridă ftalică  20,350,8(Vapori și aerosoli de condensare)
  72.108-31-6203-571-6Anhidridă maleică 10,2530,75 
  73.62-53-3200-539-3AnilinăP30,851,3 
  74.90-04-0201-963-1o-AnisidinăP0,30,060,50,1C1B; M2
  75.536-90-3208-651-4m-AnisidinăP0,30,060,50,1 
  76.104-94-9203-254-2p-AnisidinăP0,30,060,50,1 
  77.7440-36-0231-146-5Antimoniu/Stibiu 0,2-0,5- 
  78.86-88-4201-706-3Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree 0,2-0,6- 
  79.7440-22-4231-131-3Argint  0,1---(Metalic); Directiva 2000/39
  80.-231-131-3Argint (compuși solubili exprimați în Ag) 0,01---Directiva 2006/15
  81.--Arsen și compuși anorganici (exprimați în As) 0,01-0,1-C 1A
  82.7784-42-1232-066-3Arsină/Hidrogen arseniat  0,10,030,30,09 
  83.8052-42-4232-490-9Asfalt  5---(Fumuri)
  84.1912-24-9217-617-8Atrazină 1-2- 
  85.26628-22-8247-852-1Azidă de sodiuP0,1-0,3-Directiva 2000/39
  86.--Bariu (compuși solubili exprimați în Ba) 0,5---Directiva 2006/15
  87.71-43-2200-753-7Benzen P(^11)3,251--C1A; M1B; Directiva 2004/37
  88.50-32-8200-028-53,4-benzpiren/Benzo[a]piren ----Fp; C1B; M1B; R1B
  89.92-87-5202-199-1BenzidinăP----Fp; C1A
  90.--Benzine (carburanți) 300-500- 
  91.93-89-0202-284-3Benzoat de etil 2003330049 
  92.106-51-4203-405-2p-Benzochinonă/Chinonă 0,3-0,4- 
  93.--Beriliu (compuși de Be) 0,002---C1B
  94.111-44-4203-870-1Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eterP406,86010,3 
  95.542-88-1208-832-8Bis (clorometil) eter ----Fp; C1A
  96.14324-55-1238-270-9Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc 3-5- 
  97.80-05-7201-245-8Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol 2^(13)---Fracție inhalabilă R2; Directiva 2017/164
  98.7726-95-6231-778-1Brom 0,70,1--Directiva 2006/15
  99.74-96-4200-825-8Brometan/Bromura de etil 40090500112C2
  100.74-83-9200-813-2Brommetan/Bromura de metilP205307,5M2
  101.593-60-2209-800-6Bromură de etilenă 225--C1B
  102.106-99-0203-450-81,3 Butadienă 2210--C1A; M1B
  103.71-36-3200-751-6n-Butanol  1003320066 
  104.78-93-3201-159-02 Butanonă/Etil metil cetonă/Butanonă 600200900300Directiva 2000/39
  105.110-65-6203-788-62-butină-1,4-diol 0,5^(13)---Directiva 2017/164
  106.109-73-9203-699-2Butilamină P--155 
  107.106-35-4203-388-1Butil etil cetonă/ Heptan-3-onă/3-heptanonă 9520--Directiva 2000/39
  108.111-76-2203-905-02-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileterP982024650Directiva 2000/39
  109.112-34-5203-961-62-(2-Butoxietoxi)-etanol/ Dowanol DB 67,510101,215Directiva 2006/15
  110.2426-08-6219-376-4Butil glicidil eter 1001920038C2; M2
  111.--Cadmiu și compuși (exprimați în Cd) 0,05---C1B; M2; R2
  112.76-22-2200-945-0Camfor 16318 
  113.105-60-2203-313-2ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă 10-40-(Pulberi, vapori) Directiva 2000/39
  114.63-25-2200-555-0Carbaril/1-naftil metilcarbamat 2-5-C2
  115.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil 7001451000207 
  116.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu 1-3- 
  117.12070-12-1235-123-0Carbura de tungsten 2-6- 
  118.463-51-4207-336-9Cetenă 0,5-1,5- 
  119.420-04-2206-992-3Cianamidă P10,58--Directiva 2006/15
  120.75-05-8200-835-2Cianometan/AcetonitrilP7040--Directiva 2006/15
  121.151-50-8205-792-3Cianură de potasiu (exprimată în CN) P0,5-1-Directiva 2017/164
  122.143-33-9205-599-4Cianură de sodiu (exprimată în CN)P0,5-1-Directiva 2017/164
  123.--Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) și cianogeni (exprimare în CN)P0,5-1- 
  124.110-82-7203-806-2Ciclohexan  700200--Directiva 2006/15
  125.108-93-0203-630-6CiclohexanolP1002520050 
  126.108-94-1203-631-1CiclohexanonăP40,81081,620Directiva 2000/39
  127.110-83-8203-807-8Ciclohexenă  7002081200357 
  128.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină 2054010R2
  129.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă 10035,520075 
  130.12079-65-1235-142-4Ciclopentadienil tricarbonil mangan 0,1-0,3- 
  131.75-19-4200-847-8Ciclopropan  500290700407 
  132.7782-50-5231-959-5Clor --1,50,5Directiva 2006/15
  133.108-90-7203-628-5Clorbenzen/monoclorbenzen 2357015Directiva 2006/15
  134.74-97-5200-826-3Clor brom metan 7001321000189 
  135.506-77-4208-052-8Clorcian --10,4 
  136.57-74-9200-349-0Clordan/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-octaclor- 3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 0,3-0,6-C2
  137.106-89-8203-439-81-clor-2,3-epoxipropan/ EpiclorhidrinăP10,240,8C1B
  138.95-57-8202-433-22-Clorfenol --10- 
  139.74-87-3200-817-4Clormetan/clorură de metil 753615072C2
  140.100-00-5202-809-61-Clor-4 nitrobenzenP--10,16C2; M2
  141.600-25-9209-990-01-Clor-1 nitropropan 50107515 
  142.532-27-4208-531-12-Cloroacetofenonă --0,30,05 
  143.106-47-8203-401-04-CloroanilinăP2-5-C1B
  144.75-00-3200-830-5Cloretan  268100--C2 Directiva 2006/15
  145.40507-94-6254-947-16-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă 15-20- 
  146.53469-21-9-Clorodifenil (42% clor)P--1- 
  147.11097-69-1-Clorodifenil (54% clor)P--0,5- 
  148.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan  36001000--Directiva 2000/39
  149.107-07-3203-459-72 Cloroetanol/EtilenclorhidrinăP31103 
  150.67-66-3200-663-8Cloroform/TriclormetanP102--C2 Directiva 2000/39
  151.96-30-0202-497-12-cloro-N-metilacetamidă  10-14- 
  152.563-47-3209-251-23 Cloro-2metil propenă/Clorură de metalil 802215041 
  153.97-00-7202-551-41-Clor 2,4 dinitrobenzen --1- 
  154.126-99-8204-818-0Cloropren/2 Clor-1,3 butadienăP3085014C1B
  155.75-29-6200-858-82-clorpropan/clorură de izopropil 400125500156 
  156.96-24-2202-492-43-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină 5-10- 
  157.107-05-1203-457-63-clorpropenă/clorură de alil 3162C2; M2
  158.2039-87-4218-026-8o-Clorstiren 50910018 
  159.95-49-8202-424-32-clortoluen 1503025050 
  160.106-43-4203-397-04-clortoluen 1503025050 
  161.100-44-7202-853-6α Clor toluen/clorură de benzil 5181,5C1B
  162.75-36-5200-865-6Clorură de acetil 20,651,6 
  163.12125-02-9235-186-4Clorură de amoniu 5-10- 
  164.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil 50,9101,8 
  165.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil 102204 
  166.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil 30,550,8 
  167.10545-99-0234-129-0Clorură de sulf 20,450,9 
  168.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril 20,450,9 
  169.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil 153255 
  170.75-01-4200-831-0Clorură de vinil (monomer) 7,773--C1A; Directiva 2004/37
  171.7440-48-4231-158-0Cobalt  0,05-0,1- 
  172.8050-09-7232-475-7Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă) 0,1--- 
  173.1319-77-3215-293-2Cresoli (toți izomerii) P225--Directiva 91/322
  174.18540-29-9-Crom hexavalent 0,05---C1A; M1B; R2
  175.--Crom metalic, compuși anorganici ai Cr(II) și compuși anorganici insolubili ai Cr(III) 2---Directiva 2006/15
  176.13530-65-9236-878-9Cromat de zinc 0,01---C1A
  177.--Crom trivalent (compuși solubili) 0,5--- 
  178.98-82-8202-704-5Cumen/IzopropilbenzenP1002025050Directiva 2000/39
  179.7440-50-8231-159-6Cupru  --0,2-(Fumuri)
  180.7440-50-8231-159-6Cupru  0,5-1,5-(Pulberi)
  181.94-75-7202-361-12,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic 5-10- 
  182.1596-84-5216-485-9Daminozidă/Alar 1-3- 
  183.533-74-4208-576-7Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă --3- 
  184.50-29-3200-024-3DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretanP0,5-1-C2
  185.95828-55-0-DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil-fosfatP0,5-1,5- 
  186.17702-41-9241-711-8Decaboran P0,10,0160,30,05 
  187.91-17-8202-046-9Decahidronaftalină/Decalină 1001820036 
  188.112-30-1203-956-91-Decanol  1001520030 
  189.8065-48-3-Demeton/SistoxP0,05-0,15- 
  190.8022-00-2-Demeton metilP0,2-0,5- 
  191.431-03-8207-069-8Diacetil/Butandionă 0,07^(13)0,020,36^(13)0,1Directiva 2017/164
  192.124-02-7204-671-2Dialilamină  0,50,120,5 
  193.37764-25-3253-658-8N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă 7-10- 
  194.999-21-3213-658-0Dialil maleat 1-5- 
  195.334-88-3206-382-7Diazometan  0,30,20,50,3C1B
  196.19287-45-7242-940-6Diboran  0,10,111 
  197.106-93-4203-444-51,2 DibrometanP0,80,120,3C1B
  198.74-95-3200-824-2Dibrommetan/Bromură de metilen 101,4507 
  199.111-92-2203-921-8Di-n-butilamină --61,1 
  200.142-96-1205-575-3Di-n-butil eter/Dibutil eterP306509 
  201.107-66-4203-509-8Dibutilfosfat  2-5- 
  202.84-74-2201-557-4Dibutilftalat  2-5-R1B
  203.95-50-1202-425-91,2-diclorbenzen/o-DiclorbenzenP1222030650Directiva 2000/39
  204.106-46-7203-400-51,4-diclorbenzen/p-DiclorbenzenP12^(13) 260^(13)10C2; Directiva 2017/164
  205.22591-21-5245-111-71,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/ Diclorpinacolonă --10- 
  206.75-34-3200-863-51,1-dicloretan P412100--Directiva 2000/39
  207.107-06-2203-458-11,2 Dicloretan  3077017C1B
  208.75-35-4200-864-01,1 Dicloretilenă/Clorură de viniliden 8^(13)220^(13)5C2; Directiva 2017/164
  209.540-59-0208-750-21,2 Dicloretilenă 2005030076 
  210.75-09-2200-838-9Diclormetan/Clorură de metilenP353^(13)100706^(13)200C2; Directiva 2017/164
  211.594-72-9209-854-01,1 Diclor-1-nitroetan 101,7407 
  212.78-87-5201-152-21,2 Diclorpropan/Clorură de propilen 1002220044 
  213.96-23-1202-491-91,3 Diclor-2-propanol/1,3 DiclorhidrinăP50,95101,9C1B
  214.18671-97-1-2,6-diclorchinoxalină 50-100- 
  215.75-71-8200-893-9Diclor-difluor metan/Freon 12 20004943000741 
  216.75-43-4200-869-8Diclormonofluor metan/Freon 21 4210-- 
  217.6607-45-0-1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren 30-50- 
  218.76-14-2200-937-71,1 Diclor-tetrafluoretan/Freon 114 30004305000715 
  219.60-57-1200-484-5DieldrinP0,2-0,25-C2
  220.109-89-7203-716-3Dietilamină  1553010Directiva 2006/15
  221.100-37-8202-845-22-DietilaminoetanolP306459 
  222.91-66-7202-088-8N,N Dietilanilină 101,6203,2 
  223.91-65-6202-087-2N,N Dietilciclohexilamină 15-30- 
  224.122-39-4204-539-4Difenilamină  4-6- 
  225.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan  50570,7 
  226.25167-94-6246-696-1Difenilpropan  10-15- 
  227.8004-13-5-Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil și oxid de difenil 2-4- 
  228.75-61-6200-885-5Difluordibrom-metan 6007080093 
  229.120-80-9204-427-51,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol 10-20- 
  230.123-31-9204-617-81,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă 1-2-C2; M2
  231.25167-70-8246-690-9Diizobutilenă  2000-2500- 
  232.27205-99-8248-322-2O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu --20- 
  233.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamidăP36107220R1B; Directiva 2000/39
  234.124-40-3204-697-4Dimetilamină  3,829,45Directiva 2000/39
  235.121-69-7204-493-5N,N DimetilanilinăP2554910C2
  236.103-83-3203-149-1Dimetil-benzilamină 50,9101,8 
  237.75-97-8200-920-43,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă 601515037 
  238.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan  30,661,2 
  239.1331-15-3-2,5 Dimetil 1,4 dioxan 50-100- 
  240.115-10-6204-065-8Dimetil eter/Oxid de dimetil  19201000--Directiva 2000/39
  241.68-12-2200-679-5N,N DimetilformamidăP1553010R1B; Directiva 2009/161
  242.868-85-9212-783-8Dimetilfosfit  12---(Distilat)
  243.108-83-8203-620-12,6 Dimetil 4 heptanonă/Diizobutil cetonă 1502625043 
  244.57-14-7200-316-0N,N DimetilhidrazinăP0,70,31,50,6C1B
  245.77-78-1201-058-1Dimetilsulfat P0,50,1--C1B; M2
  246.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat 2-5- 
  247.60-51-5200-480-3Dimetoat  7-10- 
  248.109-87-5203-714-2Dimetoximetan/Metilal 15005312500885 
  249.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilenglicolP0,30,0510,2 
  250.25154-54-5246-673-6Dinitrobenzen (toți izomerii)P10,151,50,2 
  251.51-28-5200-087-72,4 DinitrofenolP0,7-1- 
  252.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-cresol/DNOCP0,05-0,2- 
  253.25321-14-6246-836-1Dinitrotoluen P1-1,5-C1B; M2; R2
  254.88-85-7201-861-7Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol 0,1-0,5-R1B
  255.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat  0,7-1- 
  256.117-84-0204-214-7Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat 20,150,3 
  257.123-91-1204-661-81,4 DioxanP7320--C2; Directiva 2009/161
  258.10102-44-0233-272-6Dioxidul de azot 0,96^(13)0,51,91^(13) 1Directiva 2017/164Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018
  259.124-38-9204-696-9Dioxid de carbon 90005000--Directiva 2006/15
  260.10049-04-4233-162-8Dioxid de clor 0,10,040,30,11 
  261.7446-09-5231-195-2Dioxid de sulf/Anhidridă sulfuroasă 1,3^(13)0,52,7^(13)1Directiva 2017/164
  262.13463-67-7236-675-5Dioxid de titan 10-15- 
  263.142-84-7205-565-9Dipropilamină  1,70,420,5 
  264.298-04-4206-054-3Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat 0,1-0,2- 
  265.2179-59-1218-550-7Disulfura de alil-propil 101,7203,4 
  266.72-20-8200-775-7Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalinăP0,03-0,1- 
  267.106-87-6203-437-71,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenăP5710--C2
  268.4016-14-2223-672-92,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter 5010,510021 
  269.111-43-3203-869-6Eter n-propilic/Dipropil eter 1000-1500- 
  270.108-20-3203-560-6Eter izopropilic/Diizopropil eter 1000-1500- 
  271.75-04-7200-834-7Etilamină 9,45--Directiva 2000/39
  272.100-41-4202-849-4EtilbenzenP442100884200Directiva 2000/39
  273.5459-93-8226-733-8N–etilciclohexil amină 152,9305,8 
  274.107-15-3203-468-6Etilendiamină/1,2 Diaminoetan 2083012 
  275.3566-10-7222-651-1Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu 20-25- 
  276.107-21-1203-473-3Etilenglicol/EtandiolP522010440Directiva 2000/39
  277.109-86-4203-713-7Etilenglicol monometil eter/2-MetoxietanolP3,21--R1B; Directiva 2009/161
  278.151-56-4205-793-9EtileniminăP0,50,310,5C1B; M1B
  279.104-76-7203-234-32-etilhexan-1-ol 5,4^(13)1--Directiva 2017/164
  280.577-11-7209-406-42 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu --20- 
  281.75-08-1200-837-3Etil mercaptan/Etan tiol --1- 
  282.622-96-8210-761-24-Etil toluen 3006140081 
  283.110-80-5203-804-12-Etoxietanol/Etilenglicol monoetil eterP82--R1B; Directiva 2009/161
  284.2370-63-0219-135-32 Etoxi-etil-metacrilat 100-200- 
  285.101-84-8202-981-2Fenileter/Difenileter 50,7101,4Directiva 2017/164
  286.122-60-1204-557-2Fenil glicidil eter/PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/1,2-epoxi-fenoxipropan 61102C1B; M2
  287.100-63-0202-873-5Fenil hidrazinăP153256C1B; M2
  288.98-86-2202-708-7Fenil metil cetonă/Acetofenonă 1002020041 
  289.106-50-3203-404-7p-FenilendiaminăP0,070,010,10,02 
  290.95-54-5202-430-6o-Fenilendiamină --10-C2; M2
  291.108-95-2203-632-7FenolP82164M2; Directiva 2009/161
  292.12604-58-9603-118-6Ferovanadiu 0,5-1,5-(Pulberi)
  293.7782-41-4231-954-8Fluor 1,5813,162Directiva 2000/39
  294.62-74-8200-548-2Fluoroacetat de sodiuP0,020,0040,050,01 
  295.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu 1-2- 
  296.2699-79-8220-281-5Fluorură de sulfuril 15-20- 
  297.--Fluoruri anorganice 2,5---Directiva 2000/39
  298.50-00-0200-001-8Formaldehidă 1,2132C2
  299.75-12-7200-842-0Formamidă 20113016R1B
  300.109-94-4203-721-0Formiat de etil 2006630099 
  301.107-31-3203-481-7Formiat de metilP125^(13)50250^(13)100Directiva 2017/164
  302.7803-51-2232-260-8Fosfină/Hidrogen fosforat 0,140,10,280,2Directiva 2006/15
  303.7723-14-0231-768-7Fosfor roșu 0,05-0,15- 
  304.75-44-5200-870-3Fosgen/clorură de carbonil 0,080,020,40,1Directiva 2000/39
  305.732-11-6211-987-4Fosmet/Imidan/Ortadox 1,5-3- 
  306.98-01-1202-627-72-Furaldehidă 102,5154C2
  307.--Gaze lichefiate (în principal C3-C4) 1200-1500- 
  308.7440-56-4231-164-3Germaniu 2-5- 
  309.556-52-5209-128-3Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol 5016,510033C1B; M2; R1B
  310.7440-58-6231-166-4Hafniu 0,2-0,5- 
  311.151-67-7205-796-5Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan 40050-- 
  312.76-44-8200-962-3Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan 0,3-0,6-C2
  313.142-82-5205-563-8Heptan/n-Heptan 2085500--Directiva 2000/39
  314.110-43-0203-767-12-heptanonă/metil amil cetonăP23850475100Directiva 2000/39
  315.110-54-3203-777-6n-Hexan 7220--R2; Directiva 2006/15
  316.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen 0,5-1-C1B
  317.87-68-3201-765-5Hexaclor-1,3-butadienăP--0,20,02 
  318.67-72-1200-666-4Hexacloretan 50,580,8 
  319.124-09-4204-679-6Hexametilendiamină 1-5- 
  320.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat 0,050,00710,14 
  321.302-01-2206-114-9HidrazinăP0,10,0810,8C1B
  322.--Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină) 700-1000- 
  323.--Hidrocarburi policiclice aromatice (fracția extractibilă în ciclohexan) 0,2---C1B
  324.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat 0,070,020,170,05Directiva 2000/39
  325.7803-52-3-Hidrogen stibiat 0,2-0,5- 
  326.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen 751410Directiva 2009/161
  327.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu 1^(13)-4^(13)-Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  328.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă 5077510 
  329.123-42-2204-626-74-Hidroxi-4metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool 1503225053 
  330.75-86-5200-909-42-hidroxi-2-metilpropionitril/ AcetoncianhidrinăP20,6102,9 
  331.--Hidroxizi alcalini (exprimați în hidroxid de sodiu) 1-3- 
  332.7580-67-8231-484-3Hidrură de litiu --0,02^(13)-Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
  333.111-40-0203-865-42,2’-iminodietilamină/ DietilentriaminăP20,541 
  334.7553-56-2231-442-4Iod 0,50,0910,2 
  335.74-88-4200-819-5Iodură de metilP152,5254,2C2
  336.78-83-1201-148-0Izobutanol/2- metil 1-propanol 1003320066 
  337.624-83-9210-866-3Izocianatul de metan/Metilizocianat 0,020,0080,050,02R2; Directiva 2009/161
  338.78-59-1201-126-0Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă 254,42508,84C2
  339.58-89-9200-401-2Lindan/γ HCHP0,3-0,5- 
  340.8018-01-7-Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc și mangan 100-200- 
  341.--Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn) 0,2^(13)---Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
  0,05^(13)---Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  342.121-75-5204-497-7Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat 7-10- 
  343.--Mercur și compușii anorganici bivalenți ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur și clorura mercurică (măsurați ca mercur) ^(12) 0,02---R1B Directiva 2009/161
  344.--Mercur (compuși organici)P--0,01- 
  345.67-56-1200-659-6Metanol /Alcool metilicP260200--Directiva 2006/15
  346.108-67-8203-604-4Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen 10020--Directiva 2000/39
  347.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil 1502525043 
  348.97-63-2202-597-5Metacrilat de etil 1503225054 
  349.80-62-6201-297-1Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat 20550410100Directiva 2009/161
  350.74-82-8200-812-7Metan 1200183415002292 
  351.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă/Propină 13007931500915 
  352.100-61-8202-870-9N-MetilanilinăP7161023 
  353.75-55-8200-878-72-Metilaziridină/PropileniminăP3-5-C1B
  354.78-78-4201-142-82- metil butan/Izopentan 30001000--Directiva 2006/15
  355.123-51-3204-633-53-metil 1-butanol 100-200- 
  356.591-78-6209-731-1Metil butil cetonă/2-hexanonă 2004930080R2
  357.108-87-2203-624-3Metil ciclohexan 12003001500375 
  358.25639-42-3247-152-6Metil ciclohexanol 2004230064 
  359.583-60-8209-513-62-Metil ciclohexanonăP25054,535076 
  360.96-34-4202-501-1Metil cloracetat 5-10- 
  361.80-63-7201-298-7Metil alfa cloracrilat 2-5- 
  362.101-14-4202-918-94,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină)P0,22---C1B
  363.101-68-8202-966-04,4’Metilendifenil diizocianat --0,15-C2
  364.101-77-9202-974-44,4’ Metilen dianilinăP0,8-0,22-C1B; M2
  365.27137-41-3248-253-8Metil furan/Silvan 10-20- 
  366.541-85-5208-793-75-metilheptan-3-onă 531010720Directiva 2000/39
  367.110-12-3203-737-85-metilhexan-2-onă 9520--Directiva 2000/39
  368.60-34-4200-471-4Metil hidrazinăP0,37--- 
  369.74-93-1200-822-1Metil mercaptan/Metan tiol --1- 
  370.109-02-4203-640-04-metilmorfolină/N-metilmorfolină --70- 
  371.108-11-2203-551-74-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinolP60-100- 
  372.141-79-7205-502-54 Metil-3-penten-2-onă/Oxid de mesitil 501210024 
  373.108-10-1203-550-14-metilpentan-2-onă 832020850Directiva 2000/39
  374.872-50-4212-828-1n-metil-2-pirolidonăP40108020R1B; Directiva 2009/161
  375.107-87-9203-528-1Metil propil cetonă/2-pentanonă 2507130085 
  376.98-83-9202-705-0α-metilstiren/2-fenilpropenă 24650492100Directiva 2000/39
  377.100-80-1202-889-23-Metil stiren 2505135072 
  378.23564-05-8245-740-7Metil tiofanat --10-M2
  379.75-79-6200-902-6Metil triclorsilan 1-3- 
  380.124-70-9204-710-3Metil vinil diclorsilan 3-5- 
  381.2554-06-5219-863-14- Metil -4-vinil siloxanP30-50- 
  382.72-43-5200-779-9Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan]P10-15- 
  383.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanolP50,110--R2; Directiva 2006/15
  384.34590-94-8252-104-2(2-metoximetiletoxi)-propanol/Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilenglicoluluiP30850--Directiva 2000/39
  385.107-98-2203-539-11- Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan-2-olP375100568150Directiva 2000/39
  386.21087-64-9244-209-7Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4 -triazin-5-onă 1-2- 
  387.7786-34-7232-095-1Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin 0,05-0,15- 
  388.--Molibden (compuși insolubili) 5-10- 
  389.--Molibden (compuși solubili) 2-5- 
  390.2212-67-1218-661-0Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat --0,5-C2; R2
  391.10102-43-9233-271-0Monoxid de azot 2,5^(13)2--Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  392.630-08-0211-128-3Monoxid de carbon 23^(13)20117^(13)100R1A Directiva 2017/164Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  393.74-89-5200-820-0Mono-metilamină  1081512 
  394.110-91-8203-815-1Morfolină 36107220Directiva 2006/15
  395.8030-30-6232-443-2Nafta/Gudron de huilăP100-200-C1B; M1B
  396.91-20-3202-049-5Naftalină  5010--C2; Directiva 91/322
  397.91-59-8202-080-42-NaftilaminăP----Fp; C1A
  398.135-88-6205-223-9N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină ----Fp; C2
  399.135-64-8205-208-7Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2- naftamidă 500-1000- 
  400.90-15-3201-969-41-NaftolP10-15- 
  401.463-82-1207-343-7Neopentan 30001000--Directiva 2006/15
  402.--Nichel și compuși (exprimați în Ni) 0,1-0,5-C2
  403.13463-39-3236-669-2Nichel tetracarbonil 0,05-0,1-C2; R1B
  404.54-11-5200-193-3Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridinăP0,5---Directiva 2006/15
  405.1712-64-7216-983-6Nitrat de izopropil 205257 
  406.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil 7517,510023 
  407.100-01-6202-810-1p-NitroanilinăP30,550,9 
  408.100-17-4202-825-3p-Nitroanisol 5-10- 
  409.98-95-3202-716-0Nitrobenzen P10,2--C2; R2; Directiva 2006/15
  410.627-05-4210-980-31-Nitrobutan 50-75- 
  411.92-93-3202-204-74-NitrodifenilP----Fp; C1B
  412.79-24-3201-188-9Nitroetan P62^(13)20312^(13)100Directiva 2017/164
  413.100-12-9202-821-14-NitroetilbenzenP152203 
  414.55-63-0200-240-8Nitroglicerină/Trinitrat de glicerolP0,095^(13)0,010,19^(13)0,02 Directiva 2017/164
  415.75-52-5200-876-6Nitrometan  1004015060 
  416.86-57-7201-684-51-Nitronaftalină 203304 
  417.79-46-9201-209-12-Nitropropan --308C1B
  418.88-72-2201-853-32-NitrotoluenP101,8305,3C1B; M1B; R2
  419.99-08-1202-728-63-NitrotoluenP101,8305,3 
  420.99-99-0202-808-04-NitrotoluenP101,8305,3 
  421.62-75-9200-549-8N-NitrozodimetilaminăP----Fp; C1B
  422.143-08-8205-583-71-nonanol/Alcool nonilic 1502525042 
  423.111-65-9203-892-1Octan 15003222000429 
  424.127-90-2204-870-4Octaclor dipropil eter 10-15- 
  425.152-16-9205-801-0Octametil pirofosforamidă/ SchradanP0,3-0,6- 
  426.111-87-5203-917-61-Octanol/Alcool octilicP1502825047 
  427.111-13-7203-837-12-Octanonă/Metil hexil cetonă 1001920038 
  428.2809-67-8-2-Octină 500-700- 
  429.111-46-6203-872-22,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol 500115800184 
  430.2238-07-5218-802-62,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ Diglicidil eter 0,50,120,4 
  431.47110-30-5-Oxichinolat de cupru 5-9- 
  432.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu  2-5-(Aerosoli)
  433.1303-86-2215-125-8Oxid boric 10-15-R1B
  434.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu  0,05-0,1-(Fumuri) C1B; M2; R2
  435.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu 1^(13)-4^(13)-Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  436.1307-96-6215-154-6Oxid de cobalt (II) 0,05-0,1- 
  437.1333- 82-0215-607-8Oxid de crom (VI) 0,05---C1A; M1B; R2
  438.60-29-7200-467-2Oxid de dietil/Dietil eter/ Eter etilic 308100616200Directiva 2000/39
  439.55720-99-5-Oxid de difenilclorat/Hexaclor difenil eterP0,5-1,5- 
  440.75-21-8200-849-9Oxid de etilenă 1,81--C1B; M1B
  441.1309-37-1215-168-2Oxid feric  5-10-(Fumuri, pulberi)
  442.20619-16-3243-922-0Oxid de germaniu 2-5- 
  443.1309-48-4215-171-9Oxid de magneziu  5-15-(Fumuri)
  444.1003-73-2213-714-4N-Oxid 3-metil piridină 2-3- 
  445.75-56-9200-879-2Oxid de propilenă 5021--C1B; M1B
  446.1314-61-0215-238-2Oxid de tantal 5-10- 
  447.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc 5-10-(Fumuri)
  448.--Oxizi de azot, cu excepția celor prevăzuți la pct. 258 și 391 5384 
  449.10028-15-6233-069-2Ozon 0,10,050,20,1 
  450.8002-74-2232-315-6Parafină 2-6-(Fumuri)
  451.56-38-2200-271-7Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioatP0,05-0,15- 
  452.298-00-0206-050-1Parathion-metil (ISO)/ O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/Tiofosfat de di-O-metil și O-p-nitrofenil/ Metil-parathionP0,1-0,3- 
  453.19624-22-7243-194-4Pentaboran  0,050,020,150,06 
  454.76-01-7200-925-1Pentacloretan  40-60-C2
  455.87-86-5201-778-6Pentaclorfenol P0,50,0410,09C2
  456.117-97-5204-224-1Pentaclortiofenat de zinc 5-10- 
  457.10026-13-8233-060-3Pentaclorură de fosfor 1---Directiva 2006/15
  458.5714-22-7227-204-4Pentafluorură de sulf 0,1-0,3- 
  459.109-66-0203-692-4Pentan 30001000--Directiva 2006/15
  460.71-41-0200-752-11-Pentanol  100-200- 
  461.1314-56-3215-236-1Pentaoxid de difosfor 1---Directiva 2006/15
  462.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu 0,05-0,1-(Fumuri) M2; R2
  463.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu  0,1---(Pulberi de V^2O^5) M2; R2
  464.1314-80-3215-242-4 Pentasulfură de difosfor 1---Directiva 2006/15
  465.594-42-3209-840-4Perclorometil mercaptan 0,5-1,5- 
  466.8003-34-7232-319-8Piretru 1---După eliminarea lactonelor sensibilizante Directiva 2006/15
  467.110-86-1203-809-9Piridină 155--Directiva 91/322
  468.29232-93-7249-528-5Pirimifos-metil/Orafon 0,5-2- 
  469.110-85-0203-808-3Piperazină  0,1-0,3-R2; Directiva 2000/39
  470.7440-06-4231-116-1Platină  1---(Metalică) Directiva 91/322
  471.--Plumb și compușii săi anorganici (exprimați în Pb) 0,15---Directiva 98/24
  472.8050-81-5-Polidimetilsiloxan 60-80- 
  473.74-98-6200-827-9Propan 140077818001000 
  474.107-10-8203-462-3N-Propilamină/Monopropilamină 0,50,20,80,3 
  475.3126-95-2221-509-6N-Propil glicidil eter 100-200- 
  476.57-57-8200-340-11,3-Propiolactonă 1,5---C1B
  477.107-12-0203-464-4Propionitril/Cianură de etil 0,10,040,30,13 
  478.108-46-3203-585-2Rezorcinol/1,3-benzendiolP4510--Directiva 2006/15
  479.70281-37-7 -Rodamină de tetrametil 70--- 
  480.--Seleniu și compuși (exprimați în Se) 0,1-0,2- 
  481.78-10-4201-083-8Silicat de etil/Ortosilicat de tetraetil 44^(13)5--Directiva 2017/164
  482.--Staniu (compuși anorganici exprimați în Sn) 2---Directiva 91/322
  483.--Staniu (compuși organici) 0,05-0,15  
  484.100-42-5202-851-5Stiren 501215035 
  485.7704-34-9231-722-6Sulf --15-(Pulberi)
  486.7773-06-0231-871-7Sulfamat de amoniu 10-15- 
  487.3689-24-5222-995-2Sulfotep/O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfatP0,1---Directiva 2000/39
  488.75-15-0200-843-6Sulfură de carbonP155--R2; Directiva 2009/161
  489.93-76-5202-273-32,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic 5-10- 
  490.7440-25-7231-135-5Tantal  5-10- 
  491.13494-80-9236-813-4Telur  0,05-0,15- 
  492.61788-32-7262-967-7Trifenil hidrogenat 19^(13)248^(13)5Directiva 2017/164
  493.107-49-3203-495-3TEPP/Tetraetil-pirofosfatP0,05-0,1- 
  494.33693-04-8251-637-8Terbumeton 0,5-1- 
  495.8006-64-2232-350-7Terebentină P400-500- 
  496.1634-04-4216-653-1Terț-butil metil eter/ 2-metoxi-2-metilpropan 183,550367100Directiva 2009/161
  497.98-51-1202-675-94-terț butil toluen 457,56010 
  498.79-27-6201-191-51,1,2,2 Tetrabrometan/ Tetra bromură de acetilenă 10-15- 
  499.76-11-9200-934-01,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan 30003034000404 
  500.76-12-0200-935-61,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan 30003034000404 
  501.79-34-5201-197-81,1,2,2 TetracloretanP203304 
  502.630-20-6211-135-11,1,1,2 TetracloretanP203304 
  503.127-18-4204-825-9Tetracloretilenă P50710014Directiva 2017/164
  504.56-23-5200-262-8Tetraclorură de carbon/TetraclormetanP6,4^(13)132^(13)5C2; Directiva 2017/164
  505.7550-45-0231-441-9Tetraclorură de titan 1-3- 
  506.78-00-2201-075-4Tetraetil de plumbP0,01-0,03- 
  507.109-99-9203-726-8Tetrahidrofuran P15050300100C2; Directiva 2000/39
  508.119-64-2204-340-21,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ Tetralină 100-200- 
  509.509-14-8208-094-7Tetranitrometan  30,460,8 
  510.479-45-8207-531-9Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilinăP1-1,5- 
  511.20816-12-0244-058-7Tetraoxid de osmiu 0,001-0,003- 
  512.--Thaliu (compuși solubili exprimați în Tl)P--0,05- 
  513.137-26-8205-286-2Thiram/Disulfură de tetrametil tiuram 2-5- 
  514.7440-29-1231-139-7Thoriu 0,02-0,05- 
  515.7440-32-6231-142-3Titan 10-15- 
  516.108-88-3203-625-9ToluenP19250384100R2; Directiva 2006/15
  517.--Toluendiamină (amestec de izomeri) 51102 
  518.584-84-9209-544-5Toluen-2,4-diizocianat/ 2-metil-m-fenilen diizocianat 0,070,0090,150,02C2
  519.119-93-7204-358-04,4’-bi-o-toluidină/o-tolidinăP----Fp; C1B
  520.95-53-4202-429-0o-Toluidină/2-aminotoluenP3-5-C1B
  521.106-49-0203-403-1p-Toluidină/4-aminotoluenP3-5-C2
  522.8001-35-2232-283-3Toxafen P0,3-0,5-C2
  523.43121-43-3256-103-8Triadimefon/ 1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il)butanonă 3-5- 
  524.102-70-5203-048-2TrialilaminăP1-4- 
  525.102-82-9203-058-7Tributilamină  --20