HOTĂRÎRE nr. 844 din 20 decembrie 1991privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 15 ianuarie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se infiinteza Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, care examinează şi aproba, potrivit competentelor aprobate, operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare a creditelor de export-import ce se efectuează de Banca de Export-Import a României, în numele şi în contul statului, la propunerea acestuia.  +  Articolul 2Componenta Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este prevăzută în anexa nr. 1 a prezentei hotărîri.  +  Articolul 3Banca de Export-Import a României desfăşoară activitatea de analiza a riscurilor de ţara, ramuri şi sectoare economice, elaborează şi prezintă comitetului clasamente de risc de ţara, pe baza cărora aceasta stabileşte distribuirea plafoanelor valorice în cadrul cărora urmează să se desfăşoare activităţile de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare a creditelor de export-import în numele şi în contul statului, potrivit criteriilor de desfăşurare a acestor activităţi şi programului anual pe zone, plafoane valorice, feluri de acţiuni şi forme prin care se acordă sprijin pentru simularea comerţului exterior, aprobate de guvern.Programul anual va fi elaborat de Ministerul Comerţului şi Turismului, în colaborare cu ministere economice, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca de Export-Import a României.  +  Articolul 4Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca de Expor-Import a României vor stabili norme privind relaţiile cu Trezoreria Statului, conturile de execuţie, contabilitatea operaţiunilor, modalitatea de execuţie, contabilitatea operaţiunilor, modalitatea de raportare a datelor privind operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare a creditelor de export-import desfăşurate de banca în numele şi în contul statului.  +  Articolul 5Banca de Export-Import a României asigura secretariatul tehnic al Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi suporta cheltuielile legate de activitatea desfăşurată de acesta, inclusiv indemnizaţiile membrilor acestuia, la nivelurile aprobate de Guvern.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărîri, comitetul interministerial va elabora şi supune aprobării Guvernului organizarea, atribuţiile, competentele şi regulamentul de lucru, precum şi Convenţia financiară dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca de Export-Import a României, în baza căreia aceasta va desfăşura activităţi în numele şi contul statului.  +  Articolul 7Cheltuielile pentru stimularea activităţii de comerţ exterior, prin operaţiunile de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare ce se efectuează Banca de Export-Import a României, în numele şi în contul statului, se finanţează, potrivit legii, din bugetul administraţiei centrale de stat.În acest scop, Banca de Export-Import a României elaborează, cu avizul Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, un proiect de buget, potrivit normelor Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 8Finanţarea şi suportarea activităţii de asigurare a creditelor de export-import în numele şi în contul statului, în limitele şi condiţiile stabilite de comitet, se realizează printr-un fond distinct, constituit în lei şi valuta la dispoziţia Băncii de Export-Import a României.Încasările din prime şi recuperari de daune vor alimenta fondul sus-menţionat.Cheltuielile fondului sînt formate din despăgubirile plătite şi eventualele reasigurari.În cazul cînd cheltuielile depăşesc veniturile, soldul se reglementează cu bugetul statului, la propunerea Băncii de Export-Import a României, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Disponibilităţile fondului la sfîrşitul anului se transfera cu aceeaşi destinaţie în anul următor. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN  +  Anexa 1 COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR 1. Preşedinte - secretarul de stat sau subsecretarul de stat de la Ministerul Economiei şi Finanţelor 2. Vicepreşedinte - viceguvernatorul Băncii Naţionale a României 3. Vicepreşedinte - secretarul de stat de la Departamentul comerţului exterior 4. Vicepreşedinte - preşedintele Băncii de Export-Import a României 5. Membru - vicepreşedinte al Băncii de Export-Import a României, coordonator al activităţii de garantare, asigurare şi evaluare a riscurilor 6. Membru - director general - Ministerul Economiei şi Finanţelor 7. Membru - director general al Direcţiei generale a strategieidezvoltării comerţului exterior şi a conjuncturii din Ministerul Comerţului şi Turismului 8. Membru - director al Direcţiei de export-import din MinisterulIndustriei9. Membru - director al Direcţiei de export-import din MinisterulAgriculturii şi Alimentaţiei 10. Membru - director al Direcţiei de export-import din MinisterulComunicaţiilor 11. Membru - director al Direcţiei economice din Ministerul AfacerilorExterne 12. Membru - director al Direcţiei de orientare a politicii bancare,asigurări şi marketing din Banca de Export-Import aRomâniei 13. Membru - director al Direcţiei de finanţare comerţ exterior dinBanca de Export-Import a României 14. Membru - director al Direcţiei de asigurare şi reasigurare acreditelor de export-import din Banca de Export-Import a României 15. Membru - director - Ministerul Apărării Naţionale 16. Membru - director - Ministerul Transporturilor.------------------