ORDIN nr. 1.960 din 6 august 2018privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018  Având în vedere dispozițiile art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr. 750.404 din 2.08.2018,ținând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la punctul 1, litera f) se abrogă. 2. La anexa nr. 1 punctul 1, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea depozitului angro care desfășoară activități de distribuție și comercializare cu produse energetice sau a spațiului de comercializare prin care produsele energetice pot fi comercializate en détail;b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competență este situat spațiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea;3. La anexa nr. 1 punctul 1, litera f) se abrogă. 4. La anexa nr. 1, punctul 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.1. operatorii economici care intenționează să distribuie și să comercializeze în sistem angro produse energetice;5. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice se realizează pentru fiecare depozit angro.6. La anexa nr. 1, punctul 6.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 6.1 Operatorii economici prevăzuți la pct. 2.1 care intenționează să distribuie și să comercializeze în sistem angro produse energetice au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la data la care depun cererea și pe perioada comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili:a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice și dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) societatea nu este declarată inactivă fiscal și este în funcțiune;c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor;f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare și a plăcuțelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncționare a depozitului angro, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de distribuție;g) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință - contract de locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;7. La anexa nr. 1, punctul 6.1^1 se abrogă. 8. La anexa nr. 1 punctul 10, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuție și comercializare angro/en detail, după caz.9. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 11. În cazul aprobării cererii de distribuție și comercializare angro, autoritatea competentă va emite «Atestatul de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro.10. La anexa nr. 1 punctul 22, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) până la reglementarea deficiențelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 6.1 și 6.2;11. La anexa nr. 1, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul «Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro/comercializare en détail de produse energetice» sau a documentelor prevăzute la pct. 6, contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoțită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea și atestatul în original, în vederea anulării acestuia.12. La anexa nr. 2, titlul formularului se modifică și va avea următorul cuprins: CERERE de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice13. La anexa nr. 2, litera C se modifică și va avea următorul cuprins: C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)1. .......................................................................2. .....................................................................
  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  14. La anexa nr. 2 litera F, paragraful trei se modifică și va avea următorul cuprins:Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare angro de produse energetice.15. La anexa nr. 3 litera F, paragraful trei se modifică și va avea următorul cuprins:Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en détail de produse energetice.16. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............Biroul Vamal ..................
  ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......./
  pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice
  Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice nr. ....... din data de .............. și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, se atestă că operatorul economic ........................., cu sediul în localitatea ..............., județul ..............., str. ............. nr. ........, bl. ......, sc. ........, ap. ......., sectorul ............, codul de identificare fiscală ..........., a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:1. Denumire produs ......................... cod NC ............................2. ............................................3. ............................................4. ............................................5. ............................................Depozit angro:
  DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (județul, localitatea, sectorul, str. nr. )
  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  Prezentul atestat de distribuție și comercializare angro este valabil începând cu data de ........... .Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. ............... eliberat anterior.Șef birou vamal,..............................................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)Data emiterii:
  17. Anexa 4.1 se abrogă.
   +  Articolul IIAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:PROCEDURĂde înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat2. Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.3. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință, în baza unui contract de locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare și distribuție angro a băuturilor alcoolice și/sau activitatea de comercializare și distribuție angro a produselor din tutun;c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal și să fie în funcțiune;e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.4. Punctul 4 se abrogă.5. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Documentele menționate la pct. 3 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.6. La punctul 7, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor prevăzute la pct. 3;7. Punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. Condițiile prevăzute la pct. 3 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.8. Punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. În situația în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menționa motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ-fiscal și va conține elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare.9. La punctul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care operatorul economic încetează definitiv desfășurarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, va depune la autoritatea competentă o cerere de renunțare în vederea înscrierii mențiunii privind încetarea valabilității atestatului emis acestuia.10. La punctul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) până la reglementarea deficiențelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 3;  +  Articolul III(1) Operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să depună, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare, după caz.(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise pentru operatorii economici înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și pentru cei înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat își pierd valabilitatea.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Ionuț Mișa
  București, 6 august 2018.Nr. 1.960.-----