PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili (Anexa 1)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.849 din 17 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016.
    1. În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea depozitului angro care desfășoară activități de distribuție și comercializare cu produse energetice sau a spațiului de comercializare prin care produsele energetice pot fi comercializate en détail; (la 10-08-2018, Litera a) din Punctul 1. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competență este situat spațiul de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea; (la 10-08-2018, Litera b) din Punctul 1. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) c) produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili;d) spațiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate în sistem en detail;e) depozit angro - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi depozitate și comercializate în sistem angro.f) Abrogată. (la 10-08-2018, Litera f) din Punctul 1. a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 2. Intră sub incidența procedurii de înregistrare:2.1. operatorii economici care intenționează să distribuie și să comercializeze în sistem angro produse energetice; (la 10-08-2018, Punctul 2.1. din Punctul 2. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 2.2. operatorii economici care intenționează să comercializeze în sistem en detail produse energetice.3. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice se realizează pentru fiecare depozit angro. (la 10-08-2018, Punctul 3. a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 4. Înregistrarea activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare en detail.5. Cererea de comercializare angro, respectiv cererea de comercializare en detail, însoțite de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 6, se depun la autoritatea competentă.6. Pentru a primi atestatul de comercializare, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:6.1 Operatorii economici prevăzuți la pct. 2.1 care intenționează să distribuie și să comercializeze în sistem angro produse energetice au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la data la care depun cererea și pe perioada comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili:a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice și dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) societatea nu este declarată inactivă fiscal și este în funcțiune;c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor;f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare și a plăcuțelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncționare a depozitului angro, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de distribuție;g) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință - contract de locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal; (la 10-08-2018, Punctul 6.1. din Punctul 6. a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 6.1^1. Abrogat. (la 10-08-2018, Punctul 6.1^1. din Punctul 6. a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 6.2. operatorii economici prevăzuți la pct. 2.2 care intenționează să comercializeze în sistem en detail produse energetice au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la data la care depun cererea și pe perioada comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili:a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice și dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) societatea nu este declarată inactivă fiscal și este în funcțiune;c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;d) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepția skidurilor GPL. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;e) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rigle gradate și pompe de distribuție de carburanți, verificate metrologic. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică, aflat în perioada de valabilitate;f) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuție de carburanți și aparatele de marcat electronice fiscale, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor. Prin excepție, spațiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vânzare exclusivă în baza cardurilor magnetice de identificare trebuie să fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziția autorității competente un card de control care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor;g) spațiul de comercializare GPL trebuie să dețină obligatoriu avizul de instalare și funcționare emis de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) pentru deținătorii/utilizatorii de skiduri GPL. În situația în care reglementările tehnice ale instalației GPL stipulează autorizarea și verificarea tehnică prin directive europene, instalația GPL se supune regimului de autorizare și verificare tehnică ISCIR numai dacă prin această cerință nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unității de comercializare GPL trebuie să fie autorizat ISCIR;h) spațiul de comercializare trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere a zonelor de descărcare în rezervoare și a plăcuțelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncționare a spațiului de comercializare, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de distribuție.7. Verificarea metrologică a rezervoarelor, riglelor gradate și a pompelor de distribuție de carburanți se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală sau de laboratoare autorizate de acesta.8. Documentele menționate la pct. 6 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.9. În măsura în care consideră necesar pentru soluționarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informații și înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la fața locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.----------Pct. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici și, după caz, a datelor constatate prin cercetarea la fața locului, se va întocmi un referat care va conține obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale operatorului economic;b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor prevăzute la pct. 6;c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuție și comercializare angro/en detail, după caz. (la 10-08-2018, Litera c) din Punctul 10. a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) ----------Pct. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.11. În cazul aprobării cererii de distribuție și comercializare angro, autoritatea competentă va emite «Atestatul de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro. (la 10-08-2018, Punctul 11. a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 12. În cazul aprobării cererii de comercializare en detail, autoritatea competentă va emite "Atestatul de înregistrare pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare en detail.13. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en detail se emite și se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de comercializare angro/cererii de comercializare en detail și a documentației complete. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en detail se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică operatorului economic, iar al doilea exemplar se păstrează de autoritatea competentă. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en detail nu este transmisibil, putând fi utilizat numai de titular.14. Fiecare atestat de comercializare angro va avea alocat un cod de tipul celui stabilit pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de comercializare angro de produse supuse accizelor, la pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.15. Fiecare atestat de comercializare en detail va avea alocat un cod de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde:a) RO reprezintă codul ISO al României;b) 12345 reprezintă o secvență de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului economic;c) JJ reprezintă codul județului în a cărui arie de competență este situată unitatea de comercializare;d) DT reprezintă un cod ce semnifică activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice;e) NN reprezintă secvența numerică ce semnifică numărul de atestate eliberate pentru același operator economic în cadrul unui județ sau al municipiului București.16. Autoritatea competentă are obligația organizării evidenței atestatelor de comercializare angro/atestatelor de comercializare en detail emise, prin înregistrarea acestora în registre speciale.17. În situația în care cererea de comercializare angro, respectiv cererea de comercializare en detail este respinsă, autoritatea competentă va emite, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii și documentației complete, decizia de respingere a acesteia. Decizia va conține elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.18. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en detail prevăzut la pct. 11, respectiv pct. 12 sau decizia menționată la pct. 17 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.19. Operatorul economic are dreptul să desfășoare activitatea de comercializare în sistem angro/comercializare en detail a produselor energetice care fac obiectul atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en detail, de la data valabilității prevăzută în atestat.20. Abrogat.----------Pct. 20 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.21. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situații:a) atunci când i-au fost oferite informații inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condițiile legii;d) în cazul în care se constată, de către organele competente, nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;e) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;f) în cazul în care s-a pronunțat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;g) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Național al Registrului Comerțului;h) în situația în care operatorul economic încetează definitiv desfășurarea activității în depozitul angro/spațiul de comercializare en detail, va depune la autoritatea competentă cerere de renunțare în vederea revocării atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en detail.(2) În cazul revocării atestatului, cererea de comercializare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul prevăzut la alin. (1) lit. h).22. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situații:a) până la reglementarea deficiențelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 6.1 și 6.2; (la 10-08-2018, Litera a) din Punctul 22. a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) b) până la soluționarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.23. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en detail se comunică operatorului economic în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.24. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en detail produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.25. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispozițiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.26. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcției Generale a Vămilor a listei atestatelor emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.27. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condițiile avute în vedere la emiterea atestatului, acestea vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul «Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro/comercializare en détail de produse energetice» sau a documentelor prevăzute la pct. 6, contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoțită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea și atestatul în original, în vederea anulării acestuia. (la 10-08-2018, Punctul 28. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) 29. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în «Cererea de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare angro/comercializare en detail de produse energetice», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoțită de documentele justificative pentru modificare.----------Pct. 29 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.