ORDIN nr. 1.849 din 17 iunie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016  Având în vedere dispozițiile art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 7Birourile vamale de interior și/sau frontieră vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează valabilitatea Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 23 septembrie 2010.  +  Articolul 10(1) Operatorii economici care dețin atestate valabile, emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pot, până la 15 februarie 2017 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prezentului ordin. (la 20-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.619 din 16 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 20 decembrie 2016 ) (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal își pierd valabilitatea.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 17 iunie 2016.Nr. 1.849.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detailproduse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili  +  Anexa nr. 2MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..........Biroul Vamal .......................- Model -CEREREde înregistrare/mențiuni a activității de distribuțieși comercializare în sistem angro de produse energetice (la 10-08-2018, Titlul formularului din anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) A. Cerere de:
  înregistrare   mențiuni  
  B. Datele de identificare ale operatorului economic
  Denumirea operatorului economic  Codul de identificare fiscală 
  Adresa:
  Județul   Sectorul  Localitatea  
  Strada  Nr.  Bloc Scara Ap. 
  Codul poștal Telefon  Fax  E-mail
  C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)1. .......................................................................2. .....................................................................
  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  (la 10-08-2018, Litera C. din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 )
  D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem angro:1. Denumire produs, cod NC .....................2. .............................................3. .............................................4. .............................................5. .............................................E. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de comercializare în sistem angro a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea acestei activități.În susținerea cererii anexez următoarele documente:1. .............................................2. .............................................3. .............................................4. .............................................5. .............................................F. Alte mențiuni:Persoana de contact pentru locația autorizată ..................Altele:(data de încetare a activității de comercializare în sistem angro a produselor energetice)...............................................Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuție și comercializare angro de produse energetice. (la 10-08-2018, Paragraful trei al literei F din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 ) Numele și prenumele ...............SemnăturaFuncția/Calitatea .................Data ..............................Loc rezervat autorității competenteNr. de înregistrare ...............Data ..............................----------Titlul formularului din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.Lit. C a formularului din anexa 2 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.Paragraful trei al lit. F a formularului din anexa 2 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.329 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016.
   +  Anexa nr. 3- Model -CEREREde înregistrare/mențiuni a activității decomercializare în sistem en detail de produse energeticeA. Cerere de:
  înregistrare   mențiuni  
  B. Datele de identificare ale operatorului economic
  Denumirea operatorului economic  Codul de identificare fiscală 
  Adresa:
  Județul   Sectorul  Localitatea  
  Strada  Nr.  Bloc Scara Ap. 
  Codul poștal Telefon  Fax  E-mail
  C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității de comercializare în sistem en detail a produselor energetice (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)1. ....................................2. ....................................
  Nr. rezervoare   Capacitate rezervoare    Nr. pompe de distribuție carburanți   Serie pompe de distribuție  
  D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en detail:1. Denumire produs, cod NC .........................2. .........................................3. .........................................4. .........................................5. .........................................E. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de comercializare în sistem en detail a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea acestei activități.În susținerea cererii anexez următoarele documente:1. .........................................2. .........................................3. .........................................4. .........................................5. .........................................F. Alte mențiuni:Persoana de contact pentru locația autorizată .......................Altele:(data de încetare a activității de comercializare în sistem en detail a produselor energetice)....................................................................Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en détail de produse energetice. (la 10-08-2018, Paragraful trei al literei F din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 )     Numele și prenumele ............. Semnătura ..............    Funcția/Calitatea ...............    Data .........................    Loc rezervat autorității competente    Nr. de înregistrare ...................    Data ..................................
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............Biroul Vamal ..................
  ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......./
  pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice
  Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice nr. ....... din data de .............. și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, se atestă că operatorul economic ........................., cu sediul în localitatea ..............., județul ..............., str. ............. nr. ........, bl. ......, sc. ........, ap. ......., sectorul ............, codul de identificare fiscală ..........., a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:1. Denumire produs ......................... cod NC ............................2. ............................................3. ............................................4. ............................................5. ............................................Depozit angro:
  DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (județul, localitatea, sectorul, str. nr. )
  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  Prezentul atestat de distribuție și comercializare angro este valabil începând cu data de ........... .Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. ............... eliberat anterior.Șef birou vamal,..............................................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)Data emiterii: (la 10-08-2018, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 )
   +  Anexa nr. 4.1Abrogată. (la 10-08-2018, Anexa nr. 4.1 a fost abrogată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 6 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018 )  +  Anexa nr. 5MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ..........Biroul Vamal .......................ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ..../............pentru comercializare în sistemen detail de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice nr. ...... din data de .............. și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare se atestă că operatorul economic .................., cu sediul în localitatea ............... județul ..........., str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul ...., codul de identificare fiscală ................, a fost înregistrat pentru comercializarea en detail a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC .........................2. ................................................3. ................................................4. ................................................5. ................................................Spațiul de comercializare:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumirea Codul de identificare Adresa                      fiscală (județul, localitatea,                                                      sectorul, str. nr.)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. rezervoare     Capacitate rezervoare      Nr. pompe de distribuție carburanți     Serie pompe distribuție     
  Prezentul atestat este valabil începând cu data de .............. .Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. ............ eliberat anterior ...............Șef birou vamal,........................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)Data emiterii: