PROCEDURA DE IMPLEMENTARE din 21 martie 2007a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI COOPERAȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2007  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 54 din 21 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2007.
  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie creșterea competitivității și capitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului și a competiției la care sunt supuse aceste societăți pe piața unică.Prin acest Program, se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei/beneficiar, în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 4.700 mii lei, din care:– 4.680 mii lei pentru alocații financiare nerambursabile;– 20 mii lei la dispoziția Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, pentru asigurarea derulării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale și servicii). (la 21-12-2007, Punctul 2. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.460 din 10 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 21 decembrie 2007 ) 3. Beneficiari eligibili(1) Pot beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului agenții economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate :– sunt persoane juridice (societăți comerciale/societăți cooperative) așa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; au numărul mediu scriptic anual de personal de până la 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate, respectiv 31 decembrie 2006. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;– nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;– au capital social integral privat, sunt înregistrate și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;– au cel puțin 1 an de la înființare la data depunerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri;– și-au îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor către bugetul general consolidat;– și-au îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor către bugetele locale;– au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilanț pozitiv și au reinvestit în tot sau în parte profitul;– nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul acestui Program;– nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.(2) Agentul economic este obligat să mențină investiția pentru care va beneficia de alocații financiare nerambursabile în cadrul acestui Program pentru o perioadă de minimum 3 ani.(3) Nu se acordă alocații financiare în cadrul Programului pentru:a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ; activități legate de producția primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;b) activități de procesare și marketing al produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:– când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de agenții economici respectivi;– când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);c) activități legate de export către state terțe sau state membre, și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;d) ajutoarele destinate utilizării produselor naționale în detrimentul celor importate;e) sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 ;f) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achiziționării de mijloace de transport rutiere.4. Cheltuieli eligibileSumele cheltuite în anul 2006, din profit, pentru investiții în:a) active corporale:– echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 - conform Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004;– computere și echipamentele periferice ale acestora;b) active necorporale:– brevete, drepturi de autor, licențe, mărci de comerț sau de fabrică și alte valori similare, precum și achiziționarea ori producerea programelor informatice.5. Tipurile de ajutor financiar(1) Prin Program se alocă 16% din sumele cheltuite în anul 2006, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achiziționarea de active corporale și necorporale, prevăzute la pct. 4, facturate, achitate integral și puse în funcțiune în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2006.Ex. de calcul:– în anul 2006 agentul economic a achiziționat din profit un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei; prin program se alocă 100 mii lei x 16% = 16 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depășească impozitul pe profit datorat și plătit, aferent anului 2006;– în anul 2006 un agent economic a achiziționat un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei - 60 mii lei din credit și 40 mii lei din profit; prin program se alocă 40 mii lei x 16% = 6,4 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depășească impozitul pe profit datorat și plătit, aferent anului 2006.(2) Alocațiile financiare vor fi acordate numai dacă activele achiziționate sunt noi, introduse pe piață și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003.(3) Nu se acordă alocații financiare pentru activele corporale și necorporale achiziționate în sistem de leasing și pentru activele corporale second hand.(4) Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăți compensatorii între părțile contractante.6. Modalitatea de derulare a Programului6.1 (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură, va fi însoțită de următoarele documente justificative:– certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărei rază teritorială își are sediul agentul economic, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanții legali ai societății, domeniul de activitate principal, sediu principal, sedii secundare, puncte de lucru, structura acționariatului, situația societății (dacă este în stare de funcționare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității), emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii;– copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul agentul economic, a anexelor la Certificatul de înregistrare sau/și a Certificatului constatator eliberat conform prevederilor art. 17.1 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, după caz;– dovada cifrei de afaceri anuale nete, a activelor totale și a numărului mediu anual de salariați (anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la procedură);– certificate fiscale, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică;– certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;– copie certificată a situațiilor financiare pe anul 2006 (bilanț, contul de profit și pierdere, situația activelor, situația repartizării profitului) și a Declarației 101, depuse și înregistrate la Administrația Financiară;– documente în copie certificată care atestă achiziționarea și achitarea investiției (facturi și/sau declarații vamale, extrase de cont, ordine de plată, chitanțe fiscale, contracte);– documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exercițiului financiar al anului 2006 (ordine de plată, extrase de cont, foi de vărsământ ș.a);– declarație pe propria răspundere că activul (activele) achiziționate este (sunt) nou (noi), că nu aplică, pentru acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și că acestea au fost puse în funcțiune până la 31 decembrie 2006;– copie certificată de pe fișa de amortizare a activului achiziționat cu codul de clasificare al acestuia, conform HG nr. 2.139/2004;– declarația pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activități solicită alocația, pentru operatorii economici care au declarate și autorizate activități prevăzute la pct. 3 alin. (3) din procedură;– declarație pe propria răspundere privind valoarea investițiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocație financiară în situația în care investiția a fost efectuată parțial din profit.(2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri și celelalte documente, copii certificate, declarații pe propria răspundere poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează la cerere o împuternicire în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului; se anexează, de asemenea, copia buletinului/cărții de identitate al/a persoanei autorizate/împuternicite. Cererile și celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit).(3) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanțare se completează în limba română, prin tehnoredactare sau prin scriere cu majuscule.(4) Prin copii certificate, în cadrul acestui Program se înțelege fotocopii cu ștampila agentului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului și mențiunea "conform cu originalul".(5) Prin copie legalizată se înțelege fotocopie autentificată conform legii de Notarul Public sau alt organism autorizat.(6) Formularul cererii-tip și modelul declarațiilor sunt disponibile pe pagina web a ANIMMC la adresa www.animmc.ro, la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație sau în Monitorul Oficial al României, Partea I.6.2. Evaluarea cererilor-tip pentru alocarea de fonduri în condițiile prevăzute de Program va fi efectuată de către Unitatea de Implementare a Programului.6.3. Acordarea fondurilor se face pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar.7. Procedura de înregistrare, evaluare și selecție a beneficiarilor7.1.(1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri și documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 6.1.(1), vor fi transmise prin delegat, în plic sigilat, la sediul ANIMMC din strada Poterași nr. 11, cod poștal 040263, sector 4, București, sau la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (OTIMMC anexa nr. 5 la procedură) și vor fi înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, menționându-se data, ora și numărul de înregistrare. Pe plicul sigilat se vor menționa : denumirea completă a programului pentru care se depune documentația, denumirea completă a solicitantului, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare (CUI) și codul de înregistrare fiscală, județul, suma alocației financiare nerambursabile solicitate, numele și prenumele delegatului care depune dosarul; documentele înregistrate electronic la sediile OTIMMC vor fi expediate la ANIMMC în termen de maxim 48 de ore de la data înregistrării.(2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri și documentele justificative îndosariate, în plic sigilat, pot fi transmise și prin poștă, numai la sediul ANIMMC unde vor fi de asemenea înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, menționându-se data, ora și numărul de înregistrare;(3) Pe plicul sigilat de către solicitant se vor menționa următoarele:a) la rubrica "destinatar":– Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație - adresa;– denumirea completă a programului pentru care se depune documentația;– suma alocației financiare nerambursabile solicitate;b) la rubrica "expeditor":– denumirea completă a solicitantului;– numărul de înregistrare în registrul comerțului;– codul unic de înregistrare (CUI) și codul de înregistrare fiscală;– județul.(4) Înregistrarea se va efectua în zilele de lucru, după cum urmează:– pentru documentele depuse prin delegat, între orele 9,00 și 15,30;– pentru documentele transmise prin poștă la sediul ANIMMC, între orele 15,30 și 16,30, în ziua corespunzătoare primirii acestora, în mod aleatoriu;(5) Datele din Registrul unic electronic al Programului vor fi listate, semnate și ștampilate zilnic;7.2. UIP va efectua evaluarea conform principiului "primul venit - primul servit", în limita bugetului alocat Programului, în concordanță cu data și ora înregistrării documentelor prevăzute la pct. 6.1 (1), în baza verificării cererilor-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanțare și a documentelor justificative privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activităților și cheltuielilor efectuate.7.3.(1) În cazurile în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activităților și cheltuielilor efectuate, solicitanții vor primi scrisori de înștiințare a respingerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanțare ;(2) În cazurile în care cererea-tip pentru alocarea de fonduri nu este completată corect sau nu este însoțită de toată documentația necesară ori există neconcordanțe în informațiile furnizate, solicitarea de alocare de fonduri în cadrul programului va fi respinsă și procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării unei noi cereri-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanțare, cu completările și corecțiile necesare.7.4. UIP va transmite solicitanților o notificare cu privire la alocarea fondurilor, iar alocarea fondurilor se va realiza în termen de 25 de zile lucrătoare de la data transmiterii notificării.7.5. Termenul maxim până la care se primesc cereri în cadrul acestui program este 05 decembrie 2007, în condițiile în care bugetul alocat Programului nu se epuizează înainte de această dată.8. ConfidențialitateDocumentele justificative depuse de solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii UIP având obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acestea către terțe persoane.9. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis9.1. ANIMMC va informa în scris, prin intermediul Notificării pentru finanțare, agenții economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului și la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicare art. 87 și 88 ale Tratatului CVE, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.9.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile. Dacă cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depășește nivelul intensității fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.9.3. ANIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declarației pe propria răspundere a agentului economic că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 de euro.9.4 Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs în cererea prevăzută la anexa nr. 1 la procedură.9.5. ANIMMC va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza prezentului Program, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul a ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la ANIMMC timp de zece ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.9.6. Agenții economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze pe o perioadă de zece ani.9.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine ANIMMC, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România și a registrului ajutoarelor de minimis.9.8. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, ANIMMC va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condițiile impuse de legislația incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.10. Prevederi finale10.1. ANIMMC, prin membrii UIP, are dreptul să verifice respectarea de către beneficiari a condițiilor impuse de prezentul ordin.10.2. În vederea asigurării monitorizării, beneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la Program către UIP din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile, prin completarea și transmiterea prin poștă, fax sau e-mail a formularului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exercițiului financiar de referință.10.3. ANIMMC este autorizată să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul AFN acordată, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).  +  Anexa nr. 1la procedură
                                    CERERE - TIP
              pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului pentru
             sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
       prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
       (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
      Subscrisa :
      Denumirea societății comerciale ...........................................
      Adresa ....................................................................
      Telefon ..............., fax ............., e-mail ........................
      Data înregistrării societății comerciale ..................................
      Numărul de înmatriculare în registrul comerțului ..........................
      Codul fiscal ..............................................................
      Codul unic de înregistrare ................................................
      Cont (5070) nr. ................. deschis la Trezoreria ..................,
    solicit alocarea sumei de ............................. lei, reprezentând 16%
    din sumele cheltuite din profit în anul 2006, dar nu mai mult de 100 mii lei
    și de valoarea impozitului pe profit datorat și achitat pe anul 2006, pentru
    investiții în active corporale/necorporale prevăzute la pct. 4 din Program.
      * Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali,
    inclusiv anul în curs:
    │_│ nu am beneficiat de ajutor de stat și ajutoare de minimis;
    │_│ am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și ajutoare de minimis:
  Nr. crt.Anul acordării  ajutorului     Forma    ajutorului Instituția finanțatoareProgramul prin care a  beneficiat de finanțare   Cuantumul      ajutorului acordat
        
        
        
        
      în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind
    aplicarea art. 87 și 88 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al
    Comisiei Europene OJL 379/2006.
      * Declar pe propria răspundere că societatea nu se află în dificultate, în
    conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind ajutorul de stat pentru
    salvarea și restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul
    Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.
    Anexez la prezenta următoarele documente prevăzute la pct. 6.1(1) din
    Procedura de implementare a Programului:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comer-
      țului de pe lângă tribunalul din raza teritorială a sediului întreprinde-
      rii, care cuprinde:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      datele de identificare ale societății;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      codul unic de înregistrare;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      acționarii/asociații
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      reprezentanții legali ai societății;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      domeniul de activitate principal și domeniile de activitate secundare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      punctele de lucru și alte sedii secundare ale societății;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      fond de comerț;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      situația societății (dacă este în stare de funcționare, dizolvare, reorga-
      nizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară
      a activității);
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul regis-
      trului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își
      are sediul agentul economic,
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Copie certificată a anexelor la certificatul de înregistrare sau/și a cer-
      tificatului de înscriere mențiuni conform prevederilor art. 17.1 la Legea
      nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Dovada numărului mediu anual de salariați, a cifrei de afaceri anuală netă
      și activelor totale, anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la Procedură
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Certificatul fiscal privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul
      general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat de direc-
      țiile generale teritoriale ale finanțelor publice, atât pentru sediul
      social cât și pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată
      către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberat de
      către direcțiile de impozite și taxe locale din cadrul primăriilor din
      raza/razele teritoriale unde societatea își desfășoară activitatea atât
      pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Copie certificată a situațiilor financiare depuse și înregistrate la admi-
      nistrația financiară pe anul 2006 :
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - contul de profit și pierdere
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - declarația 101
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - situația activelor
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - repartizarea profitului (proces-verbal al adunării generale a
        acționarilor/asociaților)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. x) Documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe
      profit, aferent exercițiului financiar al anului 2006:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - ordin de plată;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - extras de cont;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - foi de vărsământ;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. xx) Documente în copie certificată care atestă achiziționarea și achitarea
      integrală a investiției
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - facturi și/sau declarații vamale;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - ordine de plată;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - extrase de cont;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - chitanțe fiscale;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. xxx) Copie certificată de pe fișa de amortizare a activului achiziționat
      cu codul de clasificare al acestuia;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11. Declarația pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activități
       solicită alocația, pentru operatorii economici care au declarate și
       autorizate activități prevăzute la pct. 3, alin (3)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12. Declarație pe propria răspundere privind valoarea investițiilor efectuate
       din profit, pentru care se solicită alocație financiară în cadrul
       Programului, în situația în care investiția a fost efectuată parțial din
       profit;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   13. Copia buletinului de identitate/cărții de identitate a reprezentantului
       legal
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   14. Împuternicirea reprezentantului societății solicitante, care semnează
       documentele din cadrul programului
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Copia buletinului de identitate/cărții de identitate a împuternicitului.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Reprezentantul legal/împuternicitul agentului economic
      Numele .................................... Ștampila
      Semnătura .................................
      Funcția: ..................................
      Data semnării: ............................
  Notă
  x) Fiecare ordin de plată va fi însoțit de extras de cont.
  xx) Fiecare factură/declarație vamală va fi însoțită de documente de plată (chitanțe, ordine de plată și extrase de cont pe care se va marca suma corespunzătoare achitată).
  xxx) Fișa de amortizare se atașează la factura/declarația vamală corespunzătoare.
       Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar.
       Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții ANIMMC pot discuta cu solicitanții toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
       Agenția nu își asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
   +  Anexa nr. 2la procedură
                                     DECLARAȚIE
       privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici
                                     și mijlocii
      I. Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii
    .............................................................................
      Adresa sediului social
    .............................................................................
      Codul unic de înregistrare
    .............................................................................
      Numele, prenumele și funcția
    .............................................................................
     (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)
      II. Tipul întreprinderii
      Indicați, după caz, tipul întreprinderii:
    _
   │_│ Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt
    preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante.
    Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 3 la procedură.
    _
   │_│ Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultă-
    telor calculelor efectuate conform anexei nr. 3 la procedură, precum și a
    fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.
    _
   │_│Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
    calculelor efectuate conform anexei nr. 3 la procedură, precum și a fișelor
    adiționale care se vor atașa la declarație.
      III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
      Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele
    financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii
    într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică,
    mijlocie sau mare).
    _
   │_│ Nu
    _
   │_│ Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la
       exercițiul financiar anterior)
      Semnătura .................................................................
          (numele și funcția semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
      Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe
    sunt conforme cu realitatea.
    Data întocmirii ..................... Ștampila
    Semnătura ...........................
  Notă
   *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006.
   *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.
   +  Anexa nr. 3la procedură
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legatePerioada de referință
     Numărul mediu anualde salariați        Cifra de afaceri   anuală netă    (mii lei/miieuro) Total active     (mii lei/mii euro) 
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiilefinanciare anuale consolidate (se vor introduce           datele din tabelul B1 din secțiunea B2)                            
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor     întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor       introduce datele din secțiunea A)                                  
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin│        consolidare la pct. 1 din acest tabel(se vor              introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)                      
  TOTAL:                                                      
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 2 la procedură Notă
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afacerianuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau
  asociați. În cazul întreprinderilor nou-înființate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.
  *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale
  consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
   +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.       Tabelul A.1 - Date de identificare și date financiare preliminare
  Întreprinderea parteneră - Date de identificare                                     Numărul mediu anual         de salariați    Cifra             de afaceri        anuală netă       (mii lei/mii euro) Active totale     (mii lei/mii euro)   
  Numele        sau denumirea întreprinderiiAdresa   sediului social   Cod unic    de          înregistrareNumele și prenumele președintelui             consiliului de administrație, director generalsau echivalent                               
  1.                  
  2.                  
  3.                  
  4.                  
  5.                  
  6.                  
  7.                  
  8.                  
  TOTAL:              
  Notă
  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
  Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
  Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră,
  în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.
  Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
                                FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii  .............................................................................    Adresa sediului social  .............................................................................    Codul unic de înregistrare  .............................................................................    Numele, prenumele și funcția  ............................................................................. (președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprinderea legată
    Perioada de referință                                                                       
     Numărul mediu        anual de salariați*1) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)             Active totale  (mii lei/mii euro)
  TOTAL:                    
  Notă
  Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă
  datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere.
  Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută2) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă:  .............................................................................................................................................................  ............................................................................................................................................................    Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  .............................................................................................................................................................  .............................................................................................................................................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.       Tabelul de parteneriat - A.2
      Procent                  Numărul mediu   anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro)          Active totale*3) (mii lei/miieuro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare  procent la datele         introduse în tabelul de lapct. 1.                                  
  Aceste date se vor introduce în tabelul A.1. Notă
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  *2) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.
  *3) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:  _ │_│ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale  consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale  unei alte întreprinderi (tabelul B.1).  _ │_│ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi  legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în  situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B.2). Notă
  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*1).
  2. Metode de calcul pentru fiecare caz  Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul.  Se va completa tabelul B.1 de mai jos.                                      Tabelul B.1
      Numărul mediu      anual de salariați*2)Cifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro)            Active totale   (mii lei/mii euro)
  TOTAL:               
  Notă
    *1) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006.
    *2) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
      Datele introduse în secțiunea "Total" dintabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
              Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare                                   
  Întreprinderea legată(denumire/date       de identificare)     Adresa sediului social  Cod unic de înregistrare  Numele și prenumele președinteluiconsiliului de administrație,    director general sau echivalent 
  A.                     
  B.                     
  C.                     
  D.                     
  E.                     
  Notă
  Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de
  parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
      Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale  tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B.2 de mai jos.                                       Tabelul B.2
  Întreprinderea numărul:   Numărul mediu   anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro)            Active totale   (mii lei/mii euro)
  1.*)                      
  2.*)                      
  3.*)                      
  4.*)                      
  5.*)                      
  TOTAL:                    
  Notă
  Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  ___________  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ........ din tabelul B.2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii  .............................................................................    Adresa sediului social  .............................................................................    Codul unic de înregistrare  .............................................................................    Numele, prenumele și funcția  ............................................................................. (președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprindere
    Perioada de referință                                                                  
    Numărul mediu        anual de salariați*1)Cifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro)             Active totale  (mii lei/mii euro)
  TOTAL:                 
  Datele trebuie introduse în tabelul B.2 din secțiunea B. Notă
  Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
  Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.
  __________*1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
   +  Anexa nr. 4la procedură
  FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)
  pentru Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita
  sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
    Perioada pentru raportare: anul .....................  Datele de identificare a societății:  Denumirea societății comerciale .............................................  Adresa ......................................................................  Telefon .............., fax ............., e-mail ...........................  Data înregistrării societății comerciale ....................................  Numărul de înmatriculare în registrul comerțului ............................  Codul unic de înregistrare ..................................................  Am obținut Notificarea de alocare a sumei de ......... nr. ......../zz.ll.aa.  Date de raportare tehnică:  - Cifra de afaceri .................................... lei;  - Profitul brut ....................................... lei;  - Ponderea valorii investiției finanțate din profit în totalul cifrei de afaceri .............................%;  - Numărul mediu scriptic anual de personal ................................ .    Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de ............. la   data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..........................,   str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., sectorul/județul   ............., în calitate de reprezentant legal al societății ............., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezentul formular sunt corecte și complete.    Reprezentantul legal/împuternicitul agentului economic    Numele ....................... Ștampila    Semnătura ....................    Funcția ......................    Data semnării ................____________  *) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toți beneficiarii de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare de către ANIMMC.
   +  Anexa nr. 5la procedură
  OFICII TERITORIALE
  Nr. crt.     OTIMMC                    Adresa                                          Telefon        
  1. Brașov            Str. Prahova nr. 2, Brașov, C.P. 500209                0368-434154      
  2.  Cluj               Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P. 400174             0264-487.224      0264-487.244     
  3.  Constanța          Bd. Tomis nr. 79-81, et.1, cod 900669, Constanța,      C.P.900669                                             0241-661253       0241-661254      
  4. Craiova           Str. Sfinții Apostoli nr. 72, Craiova, C.P.200501      0251-510785      
  5.  Galați             Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescăruș, tronson C,parter, Galați, C.P. 800037                            0236-416610        
  6.   Iași                Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iași, C.P.700398       0232-261101       0232-805078       0232-805079      
  7. Târgu Mureș       Piața Victoriei nr. 5, et. 2, Târgu Mureș, C.P.540029  0265-311660      
  8. Timișoara         Bd. Revoluției nr. 8, Timișoara, C.P.300024            0256-292739      
  ----