LEGE nr. 224 din 31 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 2 august 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) persoanele aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor etnice autohtone române sau care aparțin filonului cultural și etnic românesc, existente în statele din vecinătatea României și alte state, care își asumă identitatea etnică, lingvistică și culturală română față de autoritățile române, indiferent de etnonimul folosit;2. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) etnicii care se recunosc de origine română, aflați în afara granițelor țării, înregistrați ca altă minoritate în statul de reședință, care își asumă, prin autoidentificare, apartenența la spațiul cultural și identitar românesc.3. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentei legi se aplică cu respectarea normelor de drept internațional și a legislației statului-gazdă.(2) Guvernul României analizează periodic situația aplicării prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare.4. La articolul 3, după alineatul (2) se introductrei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Analizele prevăzute la alin. (2) vor fi avute în vedere de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la elaborarea Strategiei naționale multianuale pentru românii de pretutindeni.(4) Strategiile și politicile în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni se concep ținând cont de specificul comunităților românești aflate în afara frontierelor României, în egală măsură atât pentru comunitățile istorice autohtone, cât și pentru cele de emigrație.(5) În organizarea instituțională a autorităților și a celorlalte instituții publice cu atribuții în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni vor fi avute în vedere prevederile de la alin. (4).5. La articolul 4, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință;6. La articolul 5 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) de a studia în limba română în România, în străinătate și în țările de reședință, la toate nivelurile și formele de învățământ;c) de a solicita și de a obține burse de studiu în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești;7. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) de a solicita și de a obține, în mod gratuit, avizul de angajare, acordat în condițiile legislației-cadru în materie;8. La articolul 5 alineatul (1), literele e)-g), i) și l) se modifică și vor avea următorulcuprins:e) de a solicita și a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărți de specialitate, beletristică, publicații și alte materiale tipărite sau pe suport electronic în limba română, precum și pentru organizarea spațiilor necesare sub formă de biblioteci, săli de lectură, unde aceste materiale să poată fi consultate;f) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru achiziția, construcția, renovarea și întreținerea lăcașelor de cult în statul de cetățenie/reședință;g) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru achiziția, construcția, renovarea și închirierea unui sediu pentru instituțiile educaționale cu predare în limba română în statul de cetățenie/reședință;.................................................................................................i) de a participa, prin delegarea reprezentanților săi, la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 8;.................................................................................................l) de a primi distincții ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale, sportive și științifice românești;9. La articolul 5 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru susținerea sportivilor care concurează în numele României la competițiile sportive internaționale.10. La articolul 5, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază sau predă limba română ori în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică..................................................................................................(4) În cazul în care drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se exercită pe teritoriul României, românii de pretutindeni vor acționa în aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată.11. La articolul 5, literele c) și d) ale alineatului (5), alineatul (6) și partea introductivă a alineatului (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) de a facilita inserția și reinserția socială, precum și pe piața muncii din România a acestora;d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, religioase, economice și sociale cu România și cu comunitățile locale de unde provin;.................................................................................................(6) În aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată, românii de pretutindeni, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română.(7) Românii de pretutindeni, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, au următoarele drepturi:12. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1), cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Numărul burselor, criteriile și modalitatea de acordare a acestora și criteriile de selecție a beneficiarilor burselor se stabilesc prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.(2) Bursele pot fi anulate în cazul desfășurării de către beneficiarii acestora a unor activități împotriva statului român sau a intereselor acestuia, precum și împotriva comunităților românești din afara frontierelor României.13. La articolul 6, alineatele (2), (4), (4^1) și (5) se modifică și vor avea următorulcuprins:(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează în mod gratuit la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sau de către Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E. prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetățenie sau reședință ori la sediile M.A.E. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege..................................................................................................(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de către unul sau ambii părinți sau reprezentanții legali ai acestuia, în prezența sa, iar declarația pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimțământul și în prezența unuia sau ambilor părinți sau a reprezentanților legali.(4^1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare transmit M.A.E. declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), prevăzută în anexă, respectiv evaluarea emisă în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b). Datele colectate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate cu privire la românii de pretutindeni vor fi transmise de către M.A.E. Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P.(5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către M.A.E. și M.R.P., cu respectarea legislației în vigoare în materia protecției datelor personale.14. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Autoritățile competente din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi sunt M.R.P., și, după caz, M.A.E.(2) M.R.P. este minister cu rol de sinteză și de coordonare a aplicării politicilor Guvernului în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni. Toate autoritățile și instituțiile din România cu competențe în domeniu, potrivit legislației în vigoare, acordă sprijin M.R.P. în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni.15. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) M.R.P. va detașa, în condițiile prevăzute la art. 2 lit. d) și art. 48 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, personal din cadrul instituției care va îndeplini în serviciul exterior al M.A.E. atribuțiile gradului diplomatic de atașat pentru comunitățile românești din străinătate, cu respectarea dispozițiilor Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, respectiv ale Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare.16. La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În statele în care nu este numit un atașat diplomatic conform alin. (2^1), M.A.E., în cooperare cu M.R.P., va asigura prezența, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunități românești, a unui diplomat cu atribuții pentru relația cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate cu această destinație.(4) Fondurile pentru funcționarea M.R.P. și realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat. Totodată, M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri provenite din accesarea fondurilor europene.17. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri europene pe care le poate accesa, precum și orice altă sursă atrasă, inclusiv donații.18. La articolul 7 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) elaborează și aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituții cu competențe în domeniu, politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara frontierelor României;19. La articolul 7 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) susține și protejează menținerea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul comunităților românești din afara frontierelor României;20. La articolul 7 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) elaborează, propune, avizează și aplică strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;21. La articolul 7 alineatul (5), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dezvoltă parteneriate cu asociațiile, unitățile de cult și organizațiile românilor care trăiesc în afara granițelor, prin acordarea de finanțări nerambursabile către entități publice sau private din țară și din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni;22. La articolul 7 alineatul (5), după litera d) se introducdouă noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) elaborează documente de politici publice, organizează acțiuni proprii sau în parteneriat și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie;d^2) acționează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;23. La articolul 7 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) colaborează cu instituțiile implicate în problematica în ceea ce privește comunitățile românești din străinătate pentru a asigura o abordare unitară, integrată, în plan național;24. La articolul 7 alineatul (5), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra domeniului protecției drepturilor românilor de pretutindeni;25. La articolul 7 alineatul (5), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) sprijină casele limbii și culturii române, centrele culturale ale comunităților românești de pretutindeni, centrele comunitare românești în străinătate și centrele de informare ale României în străinătate;26. La articolul 7 alineatul (5), după litera j) se introduc două noi litere, literele j^1) și j^2), cu următorul cuprins:j^1) cooperează cu M.A.E., inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale române pentru înființarea, organizarea și susținerea activității centrelor de informare ale României în străinătate, precum și a centrelor comunitare românești în străinătate, în condițiile legii;j^2) susține, în cooperare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, înființarea unor puncte de informare pentru comunitățile românești din afara granițelor;27. La articolul 7 alineatul (5), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) acordă burse de studiu în România și în străinătate, precum și în țările de reședință;28. La articolul 7 alineatul (5), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:l^1) colaborează cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu;29. La articolul 7 alineatul (5), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:n^1) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural-artistic, științific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice autorizate sau juridice, din țară și din străinătate;30. La articolul 7 alineatul (5), după litera o) se introduc cinci noi litere, literele p)-t), cu următorul cuprins:p) M.R.P. acordă, eliberează sau emite scrisori de recunoaștere, atestate și alte tipuri de certificate sau acreditări românilor de pretutindeni sau asociațiilor lor în baza meritelor activităților lor în sprijinul românilor de pretutindeni sau în baza procedurilor M.R.P. cu privire la recunoașterea rolului acestora în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni;q) colaborează cu ministerele cu atribuții în domeniu, în vederea încheierii de acorduri bilaterale cu guvernele statelor care au comunități de români, pentru introducerea limbii române în programa școlară a țării cu care se încheie acordul;r) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural, artistic, științific, educativ, documentar, independent sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate;s) organizează acțiuni proprii sau în parteneriat cu alte entități și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie/reședință;t) inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4;31. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc opt noi alineate, alineatele (7)-(14), cu următorul cuprins:(7) M.R.P. elaborează documente de politici publice prin care sunt stabilite destinații și comunități prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă și externă ale României.(8) Proiectele, programele sau acțiunile proprii în sprijinul comunităților românești din străinătate sunt derulate de către M.R.P., inclusiv prin cooperare cu alte autorități sau instituții, publice ori private, persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii. (9) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și sprijinirea comunităților românești din străinătate, M.R.P. poate derula proiecte, programe sau acțiuni proprii, cu utilizarea de finanțări nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale.(10) Proiectele, programele sau acțiunile proprii sunt necesare pentru atingerea unor obiective strategice de politică ale României.(11) M.R.P. asigură suportul educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni.(12) Drepturile persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate și prin intermediul autorităților administrațiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin material, inclusiv financiar, românilor de pretutindeni, în condiții ce vor fi stabilite de organul deliberativ local, în limita a 5% din buget.(13) Statul român poate sprijini programe de studiu în limba română, la toate nivelurile și formele de învățământ, în statele în care există comunități de români.(14) Autoritățile administrațiilor publice locale pot acorda ajutoare sociale, în special celor care provin din respectivele comunități, pentru necesități majore cum ar fi repatrierea și/sau înhumarea rămășițelor pământești ale persoanelor decedate în străinătate, în cazuri justificate.32. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Congresul Românilor de Pretutindeni este un for de dezbatere și de consultare al reprezentanților românilor de pretutindeni, persoane și/sau organizații.33. La articolul 9, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Din patru în patru ani, Congresul Românilor de Pretutindeni alege prin vot, din rândul delegaților, Consiliul Românilor de Pretutindeni. Organizarea și funcționarea Congresului Românilor de Pretutindeni, respectiv a Consiliului Românilor de Pretutindeni se va realiza cu respectarea prevederilor statutelor și regulamentelor de organizare și funcționare în vigoare.(2) Camera Deputaților va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spațiu corespunzător..................................................................................................(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează periodic și/sau conform solicitărilor informații, analize și propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum și celorlalte instituții guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de inițiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea și aplicarea programelor destinate comunităților românești.34. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Camera Deputaților suportă în limita bugetului aprobat cheltuielile activităților Consiliului Românilor de Pretutindeni.35. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este o instituție publică de interes național, care are personalitate juridică proprie, în subordinea M.R.P.36. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Institutul are sediul în municipiul București. Pentru o bună desfășurare a activității sale, în funcție de resursa financiară alocată, Institutul poate înființa sedii secundare în țară.(1^2) În cadrul Institutului funcționează o componentă distinctă de educație și cercetare în domenii diverse, legate de problematica românilor de pretutindeni.37. La articolul 13 alineatul (2), literele a)-h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigurarea suportului educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni;b) coordonarea și organizarea activității de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunitățile românești din afara frontierelor României;c) organizarea de cursuri pentru formarea de specialiști în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, pentru perfecționarea acestora, precum și cursuri de inițiere sau de cunoaștere a comunităților românești din afara granițelor și a problemelor specifice ale acestora;d) alte activități care se circumscriu domeniului specific;e) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însușirea limbii, culturii și a civilizației românești de către bursierii statului român;f) dezvoltarea de capacități specifice în beneficiul culturii, al civilizației naționale și al imaginii României în lume;g) conceperea de proiecte și programe educaționale pentru membrii comunităților românești de pretutindeni;h) editarea unor lucrări de referință privind problematica comunităților românești din vecinătate și Balcani;38. La articolul 13 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) acordarea de burse de studii, pe domeniile legate de specificul activității sale, și de premii pentru cei care contribuie la menținerea și promovarea identității românești.39. La articolul 13, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorulcuprins:(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.(5) Veniturile proprii ale Institutului provin din:a) activități de cercetare științifică;b) asistență de specialitate și consultanță;c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(6) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și instituțiile publice în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut acordă sprijin pentru a se asigura spațiile, echipamentele și celelalte resurse necesare pentru derularea în condiții corespunzătoare a activităților respective pe toată durata acestora.40. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competențelor, atribuțiilor sau drepturilor altor autorități sau instituții publice românești precum Ministerul Educației Naționale sau Institutul Cultural Român, în ceea ce privește orice formă de sprijin material pe care acestea îl pot acorda românilor de pretutindeni.(2) Întreaga arie de reglementare a prezentei legi, inclusiv legislația secundară, are caracter special în raport cu alte acte normative, cu efect derogator.41. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Se înființează Agenția pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora, denumită în continuare Agenția, cu personalitate juridică, în subordinea M.R.P., având rol de sinteză și analiză cu privire la domeniul protecției drepturilor diasporei. Agenția are sediul în municipiul București.(2) Atribuțiile principale ale Agenției sunt:a) elaborează pachete de informații și participă la realizarea de campanii de diseminare pentru tematici de interes în rândul diasporei, precum oportunitățile de accesare a finanțării nerambursabile din fonduri europene, naționale sau facilități fiscale pentru demararea de afaceri, investiții, inclusiv în agricultură, formare profesională, educație în România;b) realizează studii, analize, cercetări de specialitate privind diaspora;c) contribuie la definirea politicilor publice în domeniul de competență;d) participă la elaborarea și fundamentarea proiectelor de acte normative și a propunerilor legislative, la solicitarea M.R.P.(3) Cheltuielile curente și de capital ale Agenției se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.(4) Veniturile proprii ale Agenției provin din:a) activități de cercetare științifică;b) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;c) accesarea de fonduri europene și alte categorii de fonduri nerambursabile;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(5) Personalul Agenției este personal contractual. Salarizarea acestei categorii de personal se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(6) Organizarea și funcționarea Agenției se reglementează prin hotărâre a Guvernului inițiată de M.R.P.(7) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente și regulamentul de organizare și funcționare intern al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6).(8) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția încheie, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni, protocoale de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice centrale, precum și cu alte persoane juridice de drept public și privat, din țară și din străinătate.42. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ANEXĂ
  DECLARAȚIE
  privind apartenența la identitatea culturală română
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................., cetățean(ă) al (a) ........................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul seria .......... nr. .............., eliberat(ă) de ................., domiciliat(ă) în ................., declar prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile.Data ...................Semnătura ..................Ministerul pentru Românii de Pretutindeni/Ministerul Afacerilor Externe/Ambasada României la ................./Consulatul General al României la ................ certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna ................. pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Data ...................Semnătura .......................
   +  Articolul IILegea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 31 iulie 2018.Nr. 224.-----