DECIZIE nr. 134 din 5 octombrie 1999privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 166/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21 din 28 septembrie 1998
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 21 decembrie 1999    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorClaudia Miu - magistrat-asistent şefPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 166 din 17 august 1998, cu modificările ulterioare, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agrozootehnica" - S.A. Odoreu în Dosarul nr. 1.758/1998 al Judecătoriei Satu Mare.La apelul nominal se constata lipsa părţilor: Societatea Comercială "Agrozootehnica" - S.A. Odoreu şi Banca Agricolă - S.A. - Sucursala Satu Mare, legal citate.Cauza fiind în stare de judecată, se da cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei, invocand în sprijinul sustinerii sale practica jurisdicţională a Curţii Constituţionale, în aceeaşi materie, care a statuat constant ca dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 nu contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 30 iunie 1998 Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., excepţie ridicată de debitoarea Societatea Comercială "Agrozootehnica" - S.A. Odoreu în Dosarul nr. 1.758/1998 al acelei instanţe.În motivarea excepţiei s-a susţinut ca dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 contravin prevederilor art. 15 alin. (2), art. 51 şi 78 din Constituţie, deoarece se aplică şi contractelor de credit încheiate cu Banca Agrigola - S.A., înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei.Exprimandu-şi opinia, instanţa de judecată apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este intemeiata, pentru ca dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Constituţie, deoarece, în speta, la data încheierii contractelor de credit aveau regim de titluri executorii numai contractele încheiate cu Banca Naţionala a României, iar nu şi cele încheiate cu alte bănci. Dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale, întrucât, prin coroborare cu art. 2 partea introductivă din aceeaşi ordonanţa, contravin principiului neretroactivitatii legilor prevăzut la art. 15 alin. (1) din Constituţie.Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. Autorităţile menţionate nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:Potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din Constituţie şi ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională este competenţa să soluţioneze excepţia. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.Examinând legalitatea sesizării, Curtea observa însă ca după data de 2 iunie 1998, data la care instanţa de judecată hotarase sesizarea Curţii cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anterior menţionate, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 166 din 17 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 20 august 1998. Ulterior, aceeaşi ordonanţa a fost din nou modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 29 septembrie 1998. Curtea retine ca dispoziţiile art. 5 din aceeaşi ordonanţa nu au fost modificate prin legea de aprobare a ordonanţei sau prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21 din 28 septembrie 1998. Asadar, Curtea a fost legal sesizată cu dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, cu modificările ulterioare, potrivit cărora "Contractele de credit încheiate între Banca Agricolă - S.A. şi imprumutatii săi pentru creditele şi dobânzile ce intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie titluri executorii".Curtea Constituţională constata ca dispoziţiile acestui articol nu conţin, în sine, nici o dispoziţie cu caracter retroactiv, astfel încât ele nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2), potrivit cărora "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile", şi nici dispoziţiilor art. 78, conform cărora "Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei". Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, cu modificările ulterioare, nu cuprinde, nici în art. 5 şi nici în alte articole, vreo prevedere potrivit căreia dispoziţiile art. 5 se aplică şi contractelor de credit încheiate anterior datei intrării în vigoare a ordonanţei.Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate rezultă ca, în realitate, aceasta nu vizează constituţionalitatea dispoziţiilor criticate, ci aplicarea lor în timp, adică stabilirea, în urma interpretării, dacă ele sunt aplicabile sau nu şi contractelor de credit încheiate anterior intrării în vigoare a actului normativ în discuţie, în condiţiile în care Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 nu conţine dispoziţii tranzitorii ori alte reglementări cu privire la aplicarea în timp a textului art. 5. Or, sub acest aspect, în jurisprudenta Curţii Constituţionale s-a statuat, în mod constant, că nu intră în competenţa Curţii controlul aplicării dispoziţiilor unei legi sub raportul acţiunii lor în timp, ci numai constatarea dacă aceste dispoziţii sunt în concordanta cu Constituţia. Aspectele care privesc interpretarea efectelor ce se nasc din succesiunea în timp a legilor intră în competenţa instanţelor de judecată.De altfel, asupra dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, cu modificările ulterioare, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, în acelaşi sens, de exemplu, prin Decizia nr. 3 din 2 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, şi prin Decizia nr. 75 din 11 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 264 din 9 iunie 1999.În speta, autoarea excepţiei a mai susţinut ca dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, cu modificările ulterioare, contravin şi prevederilor art. 51 din Constituţie, având următorul cuprins: "Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie". Curtea constata ca aceste dispoziţii constituţionale, care consacra principiul constituţional al supremaţiei Constituţiei, justifica acţiunea de inlaturare a efectelor unor norme juridice care contravin legii fundamentale, prin declararea lor ca fiind neconstituţionale, ceea ce nu este însă cazul în speta, întrucât textele legale supuse controlului sunt constituţionale.Faţa de cele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 166/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21 din 28 septembrie 1998, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agrozootehnica" - S.A. Odoreu în Dosarul nr. 1.758/1998 al Judecătoriei Satu Mare.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 octombrie 1999.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent şef,Claudia Miu------------