ORDIN nr. 581 din 11 octombrie 1999privind cerinţele minime pentru navele maritime care transporta mărfuri periculoase sau poluante
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 16 decembrie 1999  Ministrul transporturilor,în temeiul art. 11 lit. k), r) şi t) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă, al art. 3 pct. 15 şi 17 şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Operatorii sau comandantii navelor maritime care intra/ies în/din apele sau porturile româneşti şi care transporta mărfuri periculoase sau poluante în vrac ori în forma ambalata, precum şi expeditorii unor astfel de mărfuri sunt obligaţi să respecte cerinţele minime prevăzute în prezentul ordin. (2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică: a) navelor militare şi navelor oficiale utilizate în scopuri necomerciale; b) buncherelor, proviziilor şi echipamentului utilizat la bordul navelor.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următoarele semnificatii: a) Convenţia SOLAS - Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, modificată şi completată prin Protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979; b) Convenţia MARPOL 73/78 - Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993; c) Codul IMDG - Codul maritim internaţional de mărfuri periculoase, adoptat prin Rezoluţia A.716(17) a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Convenţia SOLAS, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; d) Codul INF - Codul internaţional pentru siguranţa transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu şi deşeuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin Rezoluţia MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 şi introdus în Convenţia SOLAS la cap. VII partea D prin Rezoluţia MSC.87(71), adoptată la 27 mai 1999; e) Codul IBC - Codul internaţional pentru construcţia şi echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezoluţia MSC.4(48) şi devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei SOLAS, cap. VII, adoptat şi de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezoluţia MEPC.19(22) şi devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei MARPOL 73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisterna care transporta mărfuri chimice periculoase, construite la sau după 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; f) Codul BCH - Codul pentru construcţia şi echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac, adoptat de CPMM al OMI prin Rezoluţia MEPC.20(22), şi de CSM prin Rezoluţia MSC.9(53), devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei MARPOL 73/78, anexa nr. II, pentru navele-cisterna care transporta mărfuri chimice periculoase, construite înainte de 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; g) Codul IGC - Codul internaţional pentru construcţia şi echiparea navelor care transporta gaze lichefiate în vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezoluţia MSC.5(48) şi devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei SOLAS, cap. VII, pentru navele care transporta gaze, construite la sau după 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; h) operator - proprietarii, navlositorii, managerii şi agenţii de nave; i) nava - orice nava maritima pentru transport de marfa, petrolier, nava-cisterna pentru transport de substanţe chimice sau gaze lichefiate ori nava de pasageri având ca destinaţie un port românesc sau care iese dintr-un port românesc şi care transporta mărfuri periculoase sau poluante în vrac ori sub forma ambalata; j) mărfuri periculoase - mărfurile clasificate în Codul IMDG, inclusiv materialele radioactive cuprinse în Codul INF, mărfurile clasificate la cap. 17 al Codului IBC şi la cap. 19 al Codului IGC; k) mărfuri poluante - desemnează hidrocarburile, substantele lichide nocive şi substantele dăunătoare, astfel cum sunt definite în Convenţia MARPOL 73/78; l) expeditor - orice persoană prin care sau în numele căreia ori în folosul căreia a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe mare cu un cărăuş; m) VTS - Port Control - serviciul de urmărire a traficului de nave.  +  Articolul 3 (1) Mărfurile periculoase sau poluante vor fi oferite pentru transport şi vor fi acceptate la bordul navei numai dacă sunt însoţite de o declaraţie scrisă, care se prezintă comandantului sau operatorului navei şi care va conţine: denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante; numerele conform codificarii Naţiunilor Unite (UN), atunci când ele exista; clasele OMI de periculozitate în conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH, după caz, şi IGC şi, dacă este cazul, clasa navei în conformitate cu Codul INF; cantităţile de astfel de mărfuri şi, dacă acestea sunt încărcate în cisterne sau în containere de marfa, mărcile lor de identificare. (2) Obligaţia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaraţia prevăzută la alin. (1) şi de a se asigura ca incarcatura oferită pentru transport este aceeaşi cu cea declarata revine expeditorului mărfurilor periculoase sau poluante.  +  Articolul 4 (1) Operatorul sau comandantul unei nave care iese dintr-un port românesc trebuie să comunice în scris căpităniei de port, înaintea plecării navei, toate informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (2) Operatorul sau comandantul unei nave care are ca destinaţie un port românesc sau ancoreaza în apele teritoriale ale României trebuie, ca o condiţie pentru intrarea în port sau pentru ancorare, ca la plecarea din portul de încărcare sa comunice căpităniei primului port românesc de destinaţie sau în care se face ancorarea toate informaţiile prevăzute în anexa nr. 1. (3) Orice modificare faţă de momentul în care s-au transmis informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 va fi comunicată imediat căpităniei de port la care au fost transmise informaţiile iniţiale. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică navelor care efectuează servicii cu program regulat care durează mai puţin de o ora. Pentru cazuri temeinic justificate, Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., poate extinde această perioadă. În toate cazurile aceste nave vor face comunicările prevăzute la alin. (1) şi (2) la solicitarea I.N.C. (5) Navele care intra sau ies dintr-un port românesc trebuie: a) sa utilizeze VTS - Port Control, acolo unde acesta exista; b) sa folosească piloti, indiferent de tonajul navelor.  +  Articolul 5În caz de accident sau de incident pe mare, care prezintă un pericol pentru litoralul sau pentru apele teritoriale româneşti, comandantul navei implicate trebuie să îl notifice imediat, transmitand prin statia de radio-coasta, pe cel puţin una dintre frecventele alocate comunicaţiilor de apel, pericol şi salvare, de 500 kHz, 2.182 kHz sau 156,800 MHz, informaţii privind caracteristicile incidentului, precum şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Notificările şi informaţiile ce trebuie furnizate în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 nu vor prejudicia cerinţele existente, impuse de convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 7 (1) Comandantul navei trebuie să completeze cu date reale şi exacte o lista de verificare în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul ordin, pe care o va pune la dispoziţie pilotului pentru informare şi o va preda căpităniei de port la controlul efectuat la sosire, respectiv la plecare. (2) Pilotii angajaţi pentru acostarea, plecarea de la cheu sau manevrarea navelor trebuie să informeze imediat căpitănia de port ori de câte ori constata ca exista deficiente care pot afecta navigaţia în siguranţa a navei.  +  Articolul 8Operatorul serviciului de comunicaţii de apel, pericol şi salvare va comunică prin statia de radio-coasta, în cadrul zonelor corespunzătoare, orice incident notificat conform art. 5 şi informaţii cu privire la orice nava care prezintă un pericol pentru navigaţie. Aceste informaţii vor fi transmise, în mod obligatoriu, căpităniei de port cea mai apropiată de zona incidentului, precum şi I.N.C.  +  Articolul 9 (1) Căpitănia de port care a fost notificată în conformitate cu prevederile art. 4 şi 8 trebuie să comunice aceste informaţii I.N.C. şi sa verifice dacă VTS - Port Control, acolo unde acesta exista, a luat în evidenta navele care transporta mărfuri periculoase sau poluante şi dacă a marcat corespunzător prezenta acestora. (2) I.N.C. va furniza instituţiilor care au sarcini de intervenţie în combaterea poluarii şi stingerea incendiilor informaţiile primite, prevăzute în anexa nr. 1, şi, prin capitaniile de port, va lua măsurile necesare privind siguranţa navigaţiei la intrarea, ieşirea şi la manevrarea navelor în porturile româneşti. (3) I.N.C. va lua măsurile corespunzătoare pentru a furniza informaţii la cerere, în orice moment, pentru ratiuni de siguranţă, autorităţilor competente ale altor state.  +  Articolul 10I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1    (Annex no. 1)    Informaţii cu privire la navele care transporta mărfuri periculoase    sau poluante    (Information on vessels carrying dangerous or polluting goods)    1. Numele şi indicativul de apel ale navei, precum şi numărul OMI de       identificare, dacă exista:       (Name and call sign of the vessel and, where appropriate, its IMO       identification number)    ..........................................................................    2. Naţionalitatea navei: .................................................       (Naţionality of the vessel)    3. Lungimea şi pescajul navei [m]: ......................................       (Length and draught of the vessel [m])    4. Portul de destinaţie: .................................................       (Port of destination)    5. Timpul estimat de sosire în portul de destinaţie sau la locul de       preluare a pilotului: .................................................       (Estimated time of arrival at the port of destination or pilot station)    6. Timpul estimat de plecare: ............................................       (Estimated time of departure)    7. Ruta planificata: .....................................................       (Intended route)    8. Denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante,       numerele conform codificarii Naţiunilor Unite (numerele UN), atunci       când ele exista, clasele OMI de periculozitate în conformitate cu       codurile IMDG, IBC sau BCH, după caz, şi IGC şi, dacă este cazul,       clasa navei în conformitate cu Codul INF, cantităţile de astfel de       mărfuri şi amplasarea lor la bord şi, dacă acestea sunt transportate în       cisterne sau containere pentru transportul de marfa, mărcile lor de       identificare - se va completa tabelul din apendice:       (The corect technical names of the dangerous or polluting goods, the       United Nations (UN) numbers where they exist, the IMO hazard classes       în accordance with the IMDG, IBC or BCH, as applicable, and IGC Codes       and, where appropriate, the class of the vessel as defined by the INF       Code, the quantities of such goods and their location on board and, if       în portable tanks or freight containers, their identification marks -       fill în the form presented în appendix).    9. Confirmarea ca la bordul navei exista o lista, un manifest sau un plan       corespunzător de încărcare care furnizează detalii despre mărfurile       periculoase sau poluante transportate şi despre amplasarea lor pe nava -       se bifeaza corespunzător.       (Confirmation that a list or manifest or appropriate loading plan giving       detail of the dangerous or polluting goods carried and of their location       of the vessel is on board - tick the appropriate box)┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Lista (list) │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ Manifest (manifest) │ │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ Plan de încărcare (loading plan) │ │└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘10. Numărul membrilor de echipaj existent la bord: ......................(Number of crew on board)  +  Apendicela Anexa nr. 1 (Appendix to Annex no. 1)
     
    Apendice la Anexa nr. 1 (Appendix to Annex no. 1)
                   
    Nr. crt. (Current number)Denumirea mărfii periculoase sau poluante (Name of the dangerous or polluting goods)Numărul conform codificării Naţiunilor Unite (United Nations (UN) number)Clasa OMI de periculozitate în conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH şi IGC (IMO hazard Class în accordance with the IMDG, IBC or BCH and IGC Codes)Clasa navei in conformitate cu Codul INF (class of the vessel as defined by the INF Code)Cantitatea de astfel de mărfuri (Quantities of such goods) [m3;t]Amplasarea la bord (Location on board)Marca de identificare a containerului sau cisternei (Identification marks of portable tank or freight container)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   +  Anexa 2(Annex no. 2)Lista de verificare pentru nave(Check list for vessels)A. Identificarea navei:(Vessel identification)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Numele navei: │ ││ (Name of vessel) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Armatorul: │ ││ (Owener) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Anul de construcţie: │ ││ (Year built) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Pavilionul: │ ││ (Flag) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Tonajul brut: │ ││ (Gross tonnage) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Portul de înmatriculare: │ ││ (Port of registry) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Lungimea totală [m]: │ ││ (Length overall [m]) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Literele sau numerele distinctive (indicativul de apel):│ ││ (Distinctive letters or numbers (call sign)) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Numărul OMI de identificare, dacă exista: │ ││ (IMO identification number, where appropriate) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Societatea de clasificare: │ ││ (Classification society) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ Zonele maritime în care nava este certificată │ ││ pentru operare: │ ││ (Sea areas în which the ship is certified │ ││ to operate) │ │├───────────────────────────────┬─────────────────────┬───┴────────────────────┤│ Simbolul de clasa: │ Corpul: │ Maşinile: ││ (Class notation) │ (Hull) │(Machinery) │├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤│ Instalatia de propulsie: │ Puterea: │ Agentul: ││ (Propulsion machinery) │ (Output) │ (Agent) │├─────────────────┬─────────────┴───┬─────────────────┴─────┬──────────────────┤│ Pescajul [m] │ Prova: │ Mijlocul navei: │ Pupa: ││ (Draught [m]) │ (Forward) │ (Amidship) │ (Aft) │├─────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┤│ Volumul/masa mărfii periculoase sau poluante [mc; t]: ││ (Volume/mass of dangerous or polluting cargo [mc;t]) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Instalaţiile de siguranţă la bordul navei:(Safety installations aboard)
           
    1. Construcţia şi echipamentele tehnice:
    (Construction and technical equipment)
    În stare bună de funcţionare:DaNuDefecţiuni:
    (In good working order)(Yes)(No)(Deficiencies)
    Motoare principale şi auxiliare:      
    (Main and auxiliary engines)      
    Instalaţia principală de guvernare:      
    (Main steering gear)      
    Instalaţia auxiliară de guvernare:      
    (Auxiliary steering gear)      
    Instalaţia de ancorare:      
    (Anchor gear)      
    Instalaţia fixă pentru combaterea incendiului:      
    (Fixed fire-extinguising system)      
    Instalaţia de gaz inert (dacă este cazul):      
    (Inert gas system, if applicable)      
           
    2. Echipamentul de navigaţie:
    (Navigation equipment)
    În stare bună de funcţionare:DaNuDefecţiuni:
    (In good working order)(Yes)(No)(Deficiencies)
    Caracteristicile disponibile de manevră:      
    (Manoeuvring characteristics available)      
    Instalaţia radar principală:      
    (First radar installation)      
    Instalaţia radar secundară:      
    (Second radar installation)      
    Girocompas:      
    (Gyro compass)      
    Compasul magnetic standard:      
    (Standard magnetic compass)      
    Goniometru:      
    (Radio direction-finding apparatus)      
    Sonda ultrason:      
    (Echo-sounding device)      
    Alte mijloace electronice de determinare a poziţiei:      
    (Other electronic position-fixing aids)      
    Echipament de măsurare a vitezei şi distanţei:      
    (Equipment for measuring speed and distance (log))      
    - Viteza prin apă      
    (Speed throught the water)      
           
    3. Echipament radio
    (Radio equipment)
    În stare bună de funcţionare:DaNuDefecţiuni:
    (In good working order)(Yes)(No)(Deficiencies)
    Instalaţie radiotelegrafică:      
    (Radiotelegraphy equipment)      
    Instalaţie radiotelefonică:      
    (Radiotelephony equipment)      
    Instalaţie radio GMDSS:      
    (GMDSS radio equipment)      
    Instalaţie radio pentru mijloace de salvare:      
    (Radio equipment for life-saving appliances)      
  C. Documente:(Documents)
           
    Certificate/documente valabile existente la bord:Da (Yes)Nu (No)Observaţii: (Remarks)
    (Certificates/documents valid on board)      
    Certificatul internaţional de tonaj (1969):      
    (International tonnage certificate (1969))      
    Certificatul de siguranţă pentru navele de pasageri:      
    (Passenger Ship Safety Certificate)      
    Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri:      
    (Cargo Ship Safety Construction Certificate)      
    Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri:      
    (Cargo Ship Safety Equipement Certificate)      
    Certificatul de siguranţă radio pentru nava de mărfuri:      
    (Cargo Ship Safety Radio Certificate)      
    Certificatul de scutire (SOLAS)      
    (Exemption Certificate (SOLAS))      
    Certificatul internaţional de bord liber      
    (International Load Line Certificate)      
    Certificatul internaţional de scutire pentru bord liber      
    (International Load Line Exemption Certificate)      
    Certificatul de clasă      
    (Class Certificate)      
    Certificatul internaţional de aptitudine pentru transportul de mărfuri chimice periculoase în vrac*)      
    (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*))      
    Certificatul de aptitudine pentru transportul de mărfuri chimice periculoase în vrac**)      
    (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk**))      
    Certificatul internaţional de aptitudine pentru transportul de gaze lichefiate în vrac***)      
    (International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk***))      
    Certificatul internaţional de prevenire a poluării pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac      
    (International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk)      
    Document de conformitate cu cerinţele speciale pentru navele care transportă mărfuri periculoase (SOLAS)      
    (Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods (SOLAS))      
  ------------- Notă *) Pentru navele - cisterna care transporta mărfuri chimice periculoase, construite la sau după 1 iulie 1986.(for the ships carrying dangerous liquid chemicals built on or after 1 July 1986) Notă **) Pentru navele - cisterna care transporta mărfuri chimice periculoase, construite înainte de 1 iulie 1986.(for the ships carrying dangerous liquid chemicals built before 1 July 1986) Notă ***) Pentru navele care transporta gaze, construite la sau după 1 iulie 1986.(for the ships carrying gases built on or after 1 July 1986)------------