HOTĂRÂRE nr. 517 din 12 iulie 2018privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 17 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 22 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului preia atribuțiile, structurile, numărul de posturi și personalul Departamentului pentru strategii guvernamentale, structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desființează.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 7^1 se introduce un nou punct, punctul 7^2, cu următorul cuprins:7^2. contribuie, în domeniul strategiilor guvernamentale, pe baza analizelor specifice, la fundamentarea strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental și sprijină cunoașterea și înțelegerea de către publicul intern și extern a strategiilor și proiectelor guvernamentale din țară și din străinătate, sens în care:a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări și previziuni în domenii de interes general, în baza Programului de guvernare;b) colaborează cu mediul științific și academic pentru formularea opțiunilor de strategii și direcții de acțiune la nivel guvernamental;c) colaborează cu institute de cercetare în domeniu, în vederea fundamentării corespunzătoare a strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental;d) utilizează și gestionează, în condițiile legii, baze de date și prelucrează date statistice, obținute de la institute de cercetare și de la alte autorități sau instituții publice;e) cooperează cu entitățile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuții similare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;f) inițiază, organizează și finanțează, în condițiile legii, inclusiv în colaborare cu alte instituții publice sau organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, evenimente, conferințe și alte tipuri de acțiuni și proiecte de comunicare și informare publică, inclusiv activități de realizare și difuzare de materiale de informare și promovare, având ca scop promovarea imaginii României și a intereselor și valorilor românești în țară și în străinătate, precum și susținerea valorilor și angajamentelor europene și euroatlantice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;g) organizează, susține și finanțează, în condițiile legii, evenimente, proiecte, acțiuni și programe de informare publică desfășurate în țară și în străinătate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel național și extern, precum și participarea la activitățile mecanismelor interguvernamentale de cooperare și parteneriat la nivel european, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;2. Punctul 3^1 din anexă se abrogă.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului preluat potrivit prevederilor art. I se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 596/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru strategii guvernamentale și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 24 august 2017, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 iulie 2018.Nr. 517.----