ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 iulie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018  Luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 și faptul că, în anul 2010, în cele opt euroregiuni de dezvoltare ale României a încetat activitatea de colectare și neutralizare a subproduselor de origine animală de către concesionar și, ca urmare, se pot crea condiții favorabile pentru izbucnirea de epizootii grave ce pot pune în pericol sănătatea publică,având în vedere prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, capitolul I, secțiunea 1.2.1.4 - Ajutoare pentru animale moarte, Comisia Europeană a recomandat ca „autoritățile române să identifice, cât mai repede posibil, un Plan de acțiune pentru un sistem adaptat condițiilor din România și viabil din punct de vedere financiar și al rentabilității“, astfel încât să se evite deschiderea acțiunii de infringement împotriva României, cu repercusiuni asupra producătorilor români care vor fi penalizați prin interzicerea accesului la piața europeană.Luând în considerare recomandările Comisiei Europene cu privire la activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, ținând cont de necesitatea evitării și acoperirii unor riscuri la adresa securității și siguranței alimentare a populației, precum și combaterea unor situații de criză care ar conduce la restricții comerciale care pot afecta întreg sectorul de creștere a animalelor, precum și pentru evitarea deschiderii acțiunii de infringement împotriva României, cu repercusiuni asupra producătorilor români care vor fi penalizați prin interzicerea accesului la piața europeană, este necesar ca, în regim de urgență, să fie luate măsuri care să asigure ecarisarea teritoriului.Ca urmare a observațiilor transmise de Comisia Europeană, este necesar să se modifice unele prevederi ale Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, astfel încât sprijinul financiar instituit pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale să fie compatibil cu legislația europeană în domeniul ajutoarelor de stat.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să genereze imposibilitatea autorităților române de a adopta normele metodologice de aplicare a ordonanței Guvernului sus-menționate, așa cum au fost asumate și aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. 4.357/2018 de acordare a ajutorului de stat pentru realizarea activității de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale. Precizăm că autoritățile române și-au asumat modificările prevăzute prin prezenta ordonanță față de Comisia Europeană, în vederea emiterii deciziei de acordare a ajutorului de stat menționate anterior.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să genereze imposibilitatea ecarisării teritoriului din cauza lipsei normelor metodologice care reglementează relațiile contractuale între consiliile județene și unitățile de ecarisare, ceea ce creează condiții favorabile pentru izbucnirea de epizootii grave ce pot pune în pericol sănătatea publică, cu riscuri la adresa securității și siguranței alimentare și, implicit, riscul de deschidere a acțiunii de infringement.De asemenea, având în vedere evoluția agresivă a pestei porcine africane în România, în condițiile în care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atât din exploatațiile nonprofesionale, cât și din exploatațiile comerciale, se impune urgentarea adoptării prezentei ordonanțe de urgență, pentru evitarea consecințelor negative generate de imposibilitatea ecarisării teritoriului.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să genereze aspecte sociale negative, precum și destabilizarea veniturilor producătorilor români.În considerarea faptului că aspectele sus-menționate constituie o situație extraordinară, ce vizează interesul public major pentru evitarea deschiderii acțiunii de infringement împotriva României, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 30 august 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) animale moarte - potrivit prevederilor capitolului 2, pct. 2.4. „Definiții“, nr. crt. 27 din Orientările UE, animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spațiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;2. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau dețin animale de interes economic în gospodăriile individuale, în exploatații nonprofesionale;3. La articolul 5, alineatele (3), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) La nivelul județelor, consiliile județene, iar la nivelul municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.................................................................................................(5) Resursele financiare necesare realizării activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, respectiv bugetul local al municipiului București, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.................................................................................................(7) Pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul I, secțiunea 1.2.1.4 «Ajutoarele pentru animale moarte ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 12 iulie 2018.Nr. 64.-----